Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 119
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategic management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management
PL Strategia opiera się na dialektyce wiedzy i wiary. Z jednej strony zarówno teoretycy jak i praktycy zarządzania koncentrują się na świadomym i racjonalnym procesie decyzyjnym (wiedza). Z drugiej, zaś owa racjonalność podszyta jest: wartościami i normami kulturowymi, intuicją, świadomością zbiorową o[...]
EN The problem is developing a coherent approach to strategy. I think that it is not possible to assume that any of the extreme approaches is right. Strategy is based on the dialectics of knowledge and faith. On the one hand, both theoreticians and practicians of management focus on conscious and ratio[...]
2
100%
Logistics and Transport
EN As the customer-oriented policy appears to be the prevailing attitude nowadays, none of companies can afford to seek savings in the field of customer service. As a result, all supply-related processes remain in the spotlight. Until recently this area has been oftentimes neglected by Polish companies[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 3(56) 9-48
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2005 Nr 41 5-16
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad strategią informatyzacji zarządzania wybranej grupy przedsiębiorstw. Przedmiotem badań była struktura nakładów finansowych przeznaczanych na realizację różnych projektów informatycznych wspomagających procesy zarządzania. Badania dotyczyły okresu 10 lat (199[...]
EN The article presents the results of research on computerization strategies of managing carried out in a chosen group of companies. The subject of the research was the expenditure structure which the enterprises involved to finance their varied computerization projects in order to improve the managem[...]
5
80%
Logistyka
2015 nr 3 2570--2577, CD 1
PL W artykule przedstawiono problem kształtowania poziomu obsługi klienta w kontekście strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Podkreślono, iż systemowe podejście do realizacji strategii obsługi klienta jest najbardziej skuteczne i trwałe w swoich rezultatach. Najbardziej wartościowymi elementami[...]
EN In the paper there is presented the problem of maintaining the level of customer service in the context of strategic enterprise management. It has been emphasized that the systemic approach to the development of the customer service strategy is the most efficient and sustainable in its results. The [...]
6
80%
Maszyny Górnicze
PL W pracy została przedstawiona krzyżowa analiza wpływów, jako narzędzie wykorzystywane w zarządzaniu strategicznym oraz w projektach typu foresight. Omówiono program komputerowy MICMAC oraz przedstawiono wyniki uzyskane za jego pomocą, na potrzeby nie publikowanego dotychczas raportu panelu tematyczn[...]
EN Cross analysis of impacts was presented in the paper as a tool which is used in a strategic management and in foresight projects. MICMAC software was discussed and results obtained with its use for the purposes of so far unpublished report of machine industry thematic panel, within "Foresight of Hum[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 128 21--33
PL Zarządzanie strategiczne wiejską infrastrukturą społeczną uwzględnia osiem sektorów: edukacja, szkolenia, doradztwo; telekomunikacja; media i usługi domowe; transport; kultura, sport i rekreacja; usługi handlu i gastronomii; opieka zdrowotna i społeczna oraz ochrona osobista i własność. Osiągnięto g[...]
EN The strategic management of Rural Social Infrastructure based on eight sectors: education, training, counseling; telecommunications; utilities and household services; transport; culture, sport and recreation; trade and catering services; health and social care and personal and property protection. T[...]
8
70%
Management
PL Celem artykułu jest włączenie się w dyskusję nad sieciową koncepcją zarządzania strategicznego i jej ograniczeniami. Punktem wyjścia w artykule uczyniono zarysowanie genezy koncepcji organizacji sieciowych, co w dalszej części pozwoliło na podjęcie dyskusji nad koncepcją sieciowości w zarządzaniu st[...]
EN The purpose of the article is to contribute to the discussion on the network concept of strategic management and the limitations thereof. The article opens with a presentation of the origin of the concept of network organizations, which further on allows the author to discuss the concept of networks[...]
9
70%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The research considers the reasons for the loss of competitiveness of enterprises under its subspecies. Correlation of major functional competitiveness strategies occurred within the limits which implemented measures STPP strategies and higher levels. The influence innovation processes under STPP we[...]
10
70%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 47 207--218
EN New conditions for concerns running, called information era, created a need for a new conceptions of results measurement. Analytic systems of ratios are supplemented by systems of ratios for steering. In this article is presented rudiments of construction this systems as also as examples for Balance[...]
11
70%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 21/2 349--354
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przedsiębiorstw produkcyjnych. Badania pozwoliły zobrazować kondycję firm pod kątem możliwości wdrożenia systemów zarządzania jakością. Narzędzie, którym się posłużono oparte jest o kryteria oceny firm, stosowane w konkursach jakości w USA, Europie Zachodniej i [...]
EN In the article have been presented the results of the investigations provided in the manufactures company. The investigations gave the opportunity to illustrate the company's standing in a range of the possibility to initiate the quality management systems. The tool which was used is based on the co[...]
12
70%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN In the article modern approaches to the definition of the place of corporate social responsibility in the system of strategic management of an enterprise are analyzed. The conclusion about the priority role of the integrated approach to formation of business strategy as a tool of realization of the [...]
13
70%
Management
PL Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia adaptacji jako podstawowej kategorii zarządzania strategicznego. W pierwszej części artykułu przedstawiono przegląd definicji, określeń pojęcia adaptacji. W części drugiej ukazano rodzaje adaptacji. Część trzecia przedstawia strategiczny kontekst adaptacji or[...]
EN The article presents the concept of adaptation as a basic category of strategic management. In the article were presented following issues: the definitions of adaptations, the types of adaptation, the strategic concept of organization adaptation and adaptation instruments.
14
61%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 2(75) 233-243
EN The article deals with issues connected with relations and dependencies which occur between risk and strategic management. These problems are presented on a wider background taking into considerations such notions as security, threats, crises. The author comes to a conclusion that the problems treat[...]
15
61%
Logistyka
2012 nr 1 22--24
PL Autorzy literatury dotyczącej zarządzania sieciami dostaw czynią ambitne założenie, że uczestnicy związku dostawca - odbiorca są skłonni i zdolni do pielęgnowania wzajemnie korzystnych stosunków -co prowadzi do satysfakcji dostawcy. Jednak pozostaje kwestią sporną, czy firma o znacznej władzy może k[...]
EN Literature makes ambitious foundation concerning management network supply, that participants of relationships buyer-supplier try to arise satisfaction of supplier. However, it remains arguable problem, if firm can aim about considerable authority at establishing advantageous relationship necessaril[...]
16
61%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono problematykę z zakresu zarządzania strategicznego odnośnie strategii, jej istoty, procesu formułowania oraz realizacji, a także praktycznego znaczenia w długookresowym rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego. Ze względu na bardzo szeroki zakres poruszanych zagadnień przedsta[...]
EN The paper presents theoretical issues associated with strategicmanagement with specific reference to developing strategy: formulation process, completion and practical use in long-term development of energy companies. Due to broad issues related to this topic, only the key-elements were presented in[...]
17
61%
Logistyka
PL Ciągłe poszerzenie obszarów działania przedsiębiorstw logistycznych, coraz mniejsza stabilność otoczenia, a także zaostrzająca się konkurencja sprawiają, że procesy decyzyjne stają się coraz bardziej złożone. Dotyczy to zwłaszcza decyzji strategicznych, których konsekwencje przedsiębiorstwa odczuwaj[...]
EN The continuous expansion of logistics markets, unstable environment and growing competition, significantly complicates decision-making processes. It affects in particular strategic decisions, as future forecasting could be challenging in an uncertain business world. Admittedly, high quality data ess[...]
18
61%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
PL Najważniejszym wyróżnikiem współczesnej gospodarki jest ciągła zmiana. Zmieniają się wymagania klientów, zmienia się technologia, zmienne są uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstw, ze spektakularnymi sukcesami i równie niespodziewanymi porażkami na globalnym rynku, mobilnym strumienie[...]
EN The most important feature of the modern economy is the continuous change. Strategic management, as a method focused on continuous monitoring and interpretation of the variation in the enterprise and its environment, it becomes not only a way to become a leader in the industry, but it is a canon of [...]
19
61%
Management
PL Artykuł koncentruje się na wskazaniu modelowego ujęcia procesu projektowania i wdrażania strategii rozwoju w uczelni wyższej. Zasadniczą przesłanką podjęcia tematu dotyczącego formułowania i implementacji strategii rozwoju w szkołach wyższych jest rosnące zapotrzebowanie ze strony uczelni na opracow[...]
EN This article focuses on identification of the model approach to designing and implementing a development strategy in a higher education institution. The main reason for taking up the topic of formulating and implementing development strategies in higher education institutions is the growing demand f[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 52 85--98
PL W opracowaniu przedstawiono istotę i strukturę koncepcji odnowy strategicznej przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano typy tej odnowy oraz cztery rodzaje mechanizmów przeprowadzania odnowy strategicznej przedsiębiorstwa w kontekście możliwości dopasowywania organizacji do zmieniających się warunków otoc[...]
EN The paper presents the essence and structure of the concept of enterprise strategic renewal. Types of this renewal have been characterized as well as four mechanisms for enterprise strategic renewal in the context of matching changing environment by the organization.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last