Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategic analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 42 123-132
EN In the paper there is presented strategic analysis which is the first step when the enterprises wanted to make a process of mergers and acquisitions. In this process it's very important which firm the enterprises choose because from this part of process depend success of mergers and acquisitions. Pe[...]
2
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W publikacji przedstawione zostały wybrane problemy związane ze strategicznym planowaniem działalności przedsiębiorstwa projektowego branży budowlanej. Główne cele poszukiwań to ukierunkowanie działalności działu marketingu, identyfikacja i zdefiniowanie założeń planistycznych do budowy strategii, p[...]
EN In the paper have been presented selected problems related to strategic planning of the activity of design enterprise of the building branch type. The main purpose of the search is a proper orientation of the marketing department, identification and definition of the planning assumptions for the str[...]
3
100%
Problemy Jakości
2018 R. 50, nr 9 167--172
PL Celem artykułu jest przedstawienie problematyki: identyfikacji i analizy strategii obsługi klienta, dostosowanej do specyfiki funkcjonowania badanego przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży spożywczej. W części teoretycznej artykułu omówiono w sposób ogólny: znaczenie budowania i utrzymania relacji [...]
EN The aim of the article is to present the issues of: identification and analysis of customer service strategy adopted in the surveyed production company in the fat industry sector. The theoretical part of the article discusses in a general way: the importance of building and maintaining customer rela[...]
4
75%
Management
PL W ostatnich latach nasilająca się w wielu sektorach konkurencja doprowadziła przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych instrumentów analizy strategicznej. Okazuje się, że rachunkowość zarządcza może wspomagać rozwój konkurencyjnych strategii, które przyczyniają się do zdobywania przewagi strategicznej[...]
EN In recent years the increased competition within many industries has led companies to look for new tools of strategic analysis. It turns out that management accounting can contribute to the development of competitive strategies which may create sustainable competitive advantage in the particular ind[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 101 55--67
PL Nieuchronność pojawiania się zjawisk kryzysowych we współczesnych przedsiębiorstwach wymaga ich odpowiedniego diagnozowania. Powoduje to potrzebę określenia sposobów umożliwiających jak najlepsze przeprowadzenie diagnozy, która powinna obejmować identyfikację czynników zewnętrznych i wewnętrznych, s[...]
EN The inevitability of the crisis phenomenon in modern enterprises requires their proper diagnose. This create the need to identify the ways, which allows to carry out the diagnosis, which should include identification of external and internal crisis factors, but also the opportunities and strengths o[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL W artykule przedstawiono próbę zastosowania metod analizy strategicznej do oceny potencjału i pozycji strategicznej elastycznych systemów produkcyjnych (ESP). Przeanalizowano istniejące formy ESP oraz ich możliwości rozwojowe zgodnie z przyjętymi kryteriami.
EN The article presents an attempt at applying strategic analysis methods to estimate the potential and strategic position of flexible manufacturing systems. The existing forms of flexible manufacturing systems were compared according to the criteria defined and their development potential was determin[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 91 25--37
PL W dzisiejszych czasach zapewnienie działalności o wysokiej wydajności, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i stworzenie długoterminowych perspektyw to problemy każdej firmy, niezależnie od obszaru jej działania. Rozwój aktualnej strategii opartej na wiedzy pozwala osiągnąć bardzo dobre wyniki zarówno[...]
EN Nowadays ensuring of high-performance activity, increase of the investment attractiveness and creation of long-term prospects are actual issues for every company independently of its activity field. Development of actual and science based strategy allows to reach high effective results in both curre[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2012 Z. 431 1--382
PL Współczesne organizacje działają w niezwykle turbulentnym otoczeniu, w którym zmiany zachodzą coraz szybciej i są coraz bardziej złożone. Przedsiębiorstwo, aby mogło przetrwać i rozwijać się w takich warunkach, musi dostosować się do poziomu wymagań i wyzwań stawianych przez otoczenie, współpracować[...]
EN Contemporary organizations are operating in a very turbulent environment, where changes are taking place at an increasing speed and with increasing complexity. In order to survive and grow under such conditions, an enterprise needs to adapt to new requirements and meet new challenges posed by the en[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono algorytm optymalnego postępowania dla inwestora, który przewiduje zakup mieszkania z przeznaczeniem na wynajem. Z uwagi na charakterystykę mieszkań oraz charakterystykę rynku wynajmu wyróżniono dwanaście wariantów decyzyjnych. Przedmiotem analizy jest badanie ekonomicznej ef[...]
EN The paper presents an algorithm of an optimal procedure for the investor who is planning the purchase of an apartment for rent. Following apartments characteristics and the rental market characteristics the authors distinguished twelve decision variants. The subject of analysis is the examination of[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 56 117-129
PL W artykule podjęta została dyskusja na temat strategii dywersyfikacji przedsiębiorstwa transportowego. Uwzględniając analizę strategiczną wyodrębniono kluczowe determinanty strategii. Rozważono dwa warianty strategii dywersyfikacji: kształtowanie relacji w sieci logistycznej oraz inwestycje. Podkreś[...]
EN In the article I joined in the discussion about diversification strategy of transport enterprises. In the strategic analysis I captured determinants strategy. The diversification strategy is being considered in two variants: shaping the relation, and investments. Network relations are increasing the[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 147-160
PL Turbulentne otoczenie oraz zakres zmian prawnie wymuszony na przedsiębiorstwach szczególnie uciążliwych dla środowiska powodują, że działania na rzecz ochrony środowiska nie mogą być przeprowadzane wyłącznie na poziomie działań operacyjnych czy taktycznych. Obecnie przedsiębiorstwa, przewidując przy[...]
EN Fluctuating environmental conditions and range of changes forced by law on organizations that are particularly burdensome for the environment, resulting in pro-ecological actions not being realized on an operational and tactical level. Currently organizations must predict future changes to develop e[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 21-36
PL Niniejsze opracowanie powstało w wyniku prac nad rozprawą doktorską dotyczącą problematyki wdrażania teorii ograniczeń do obszaru strategicznego w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono wybrane koncepcje planowania strategicznego, podstawowe zasady teorii ograniczeń oraz ogólną koncepcję analiz[...]
EN The following study is the result of research which has been carried out with relation to the doctoral dissertation which touches upon the issue of implementing the Theory of Constraints on strategic areas in an enterprise. The basic principles of the Theory of Constraints, selected concepts of stra[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2003 Nr 37 47-68
PL W artykule przedstawiono wybrane koncepcje i metody planowania strategicznego oraz zaprezentowano możliwości zastosowania tych metod w przedsiębiorstwach budowy maszyn. Spośród metod najczęściej spotykanych omówiono trzy: analizę SWOT, analizę portfolio i analizę cyklu życia produktu. Przedstawiciel[...]
EN The article presents the selected conceptions and methods of strategie planning. Moreover, ii presents the possibilities of implementation of these methods to an enterprise dealing with machinę construction. The article discusses three of the mosi popular methods. These arę: SWOT, a portfolio analys[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Celem artykułu jest ocena zewnętrznych i wewnętrznych czynników funkcjonowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw żeglugowych, ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej. Aktualne uwarunkowania rozwoju PŻM przedstawiono na tle 55-letniej historii działania przedsiębiorstwa. Analiz[...]
EN The aim of this paper is appraisal of external and internal factors determining the functioning and growth of Polish shipping companies with particular emphasis on Polska Żegluga Morska (PŻM). Present PŻM operating environment has been presented in relation to past 55 years of the company's history.[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 17 19-32
PL Celem artykułu jest przypomnienie podstawowych narzędzi analizy strategicznej oraz przedstawienie ich jako punktu wyjścia do problematyki związanej z uruchomieniami nowych produktów. W artykule podjęto próbę przekrojowego zaprezentowania i usystematyzowania wiedzy dotyczącej analizy potencjału strat[...]
EN The aim of the article is to recall the basic tools of strategic analysis and their presentation as a starting point for the discussion of issues connected with starting the new products. The article attempts to present the knowledge of the analysis of the strategic potential of the company in a cro[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 99 17--35
PL Badanie możliwości rozwojowych należy do podstawowych kwestii strategicznych, z którymi muszą zmierzyć się kopalnie węgla kamiennego. Jest to szczególnie trudne w obecnych warunkach, zdeterminowanych ich sytuacją kryzysową. W takich warunkach konieczne jest podjęcie trudnych decyzji i poważnych stra[...]
EN The research of development capabilities is a fundamental of strategic issues, which has to be taken into consideration by coal mines. This is particularly difficult in the current environment, which is determined by its crisis situation. In such conditions, it is necessary to take difficult decisio[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 377-396
PL Celem artykułu jest przedstawienie przykładowych metod analizy strategicznej. Wybrane metody i analizy posłużyły do zidentyfikowania pozycji strategicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz określenia odpowiedniej strategii na okres przeprowadzania procesu restrukturyzacyjnego.[...]
EN Presenting an exemplary methods of the strategie analysis was a purpose of the article. Selected methods and analysis used to identify the strategie position of the Independent Public Health Care, and determine the appropriate strategy for carrying out the restructuring process. The article drew att[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
2017 No. 2 (7) 50--62
PL W rozdziale dokonano analizy SWOT/TOWS dla wybranego przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej w celu rozpoznania strategii rozwoju. Rozdział prezentuje również teoretyczne kwestie dotyczące analizy STWOT/TOWS oraz sposobu jej wykonania z uwzględnieniem wag czynników i liczby interakcji występujących[...]
19
63%
Przegląd Górniczy
PL Budowa strategii spółki węgłowej wymaga przeprowadzenia analizy strategicznej obejmującej badanie otoczenia spółki oraz jej sytuacji wewnętrznej. Szczególne znaczenie ma tutaj analiza i ocena stanu aktualnego oraz potencjału rozwojowego kopalń, wchodzących w skład spółki, jako jej jednostek strategi[...]
EN Construction of coal company strategy requires the strategic analysis including study of company surroundings as well as its internal position. The analysis and evaluation of actual state and development potential of the mines evaluation for the needs of coal company strategy construction is present[...]
20
63%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2019 nr 1 61--75
EN This article constitutes the second of three parts of a publication titled: "Use of PESTEL analysis for assessing the situation of Polish transport enterprises". The aim of this article is to present the influence (positive or negative) which macro-environmental factors specified in the first part o[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last