Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strain distribution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metrology and Measurement Systems
EN This paper outlines the use of inverse analysis in strain distribution recovery. To carry it out we used a sensor with FBG (fibre Bragg grating) and the inverse problem solution was discussed. The study and validation of a mathematical model with the fibre Bragg grating is also outlined in this pape[...]
2
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2013 Vol. 2 36-48
EN A theoretical model was developed using GreenˇŚs function with an anisotropic elastic tensor to study the strain distribution in and around three dimensional semiconductor pyramidal quantum dots formed from group IV and III-V material systems namely, Ge on Si, InAs on GaAs and InP on AlP. A larger p[...]
3
88%
Computer Methods in Materials Science
PL Celem pracy było porównanie dwóch procesów kucia przegubów homokinetycznych. Procesy te różniły się zarówno kształtem matrycy jak i wymiarami przedkuwek. Charakterystyki materiałowe zostały wyznaczone w próbie skręcania, i ich podstawie jako materiał modelowy wybrano syntetyczny wosk filia. Modelowa[...]
EN This paper presents an analysis of material flow during the multioperation forging of the CV joint body in arcuate and conical dies. The material characteristics of steel UC1 were determined by plastometric tests, physical models of the processes were made from filia wax and numerical simulations we[...]
4
88%
Computer Methods in Materials Science
PL W pracy przedstawiono symulacje wykonane metodą elementów skończonych w schemacie jawnym przy użyciu komercyjnego oprogramowania w celu wyznaczenia charakterystyk odkształcalności laserowo spawanych blach w procesie hydroformowania. Arkusze blach (Stl4) z różną grubością zostały złączone ze sobą tak[...]
EN Drawing depth of tailor-welded blanks using hydroforming process has been investigated through simulation by a commercial explicit finite element program and verified by expriment. Square punch with dimension of 48×48 mm has been considered. Steel sheets with various thicknesses, 0.8, 1 and 1.2mm ha[...]
5
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1709--1714
EN Single point incremental forming process is a most economical Die-less forming process. The major constraint of it is that it is a time consuming process. In this work, a new attempt was made in incremental forming process using Multipoint tool for SS430 sheets to increase the formability and to red[...]
6
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of this study was to determine strain distribution in fixed partial dentures (FPD). The results of strain measurements in some specific regions of the FPD served as input data for an original computer-aided method of modelling and simulation of masticatory dynamics and strain distributio[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 7 140--143
PL Przedstawiono wyniki analizy numerycznej i doświadczalnej odpowiedzi światłowodowej siatki Bragga o stałym okresie poddanej niegładkiemu rozkładowi odkształcenia. Wyniki obydwu analiz dobrze korespondują ze sobą i pokazują, że zadawany rozkład odkształcenia siatki wywołuje poszerzenie jej widma odbi[...]
EN The paper presents the results of numerical and experimental analysis of the response of an embedded uniform optical fiber Bragg grating to a strain, whose distribution is non-smooth. The results of both analyzes correspond well with each other and indicate that the applied strain distribution of th[...]
8
75%
Computer Methods in Materials Science
PL Przeprowadzono kompleksową analizę ewolucji naprężeń i odkształceń w pobliżu granic rozdziału podczas ograniczonego ściskania płytek ze stali 3I6L w celu opracowania procesów wytwarzania wielowarstwowych materiałów metalicznych, w tym o budowie nanostrukturalnej. Przeprowadzone badania są oparte na [...]
EN The complex analysis of the interface behaviour has been performed during constrained compression testing of 316L steel plates as a way towards processing of the multilayered metallic materials. The approach is based on a combination of experiments under appropriate operating conditions and computer[...]
9
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Badano właściwości mechaniczne spawanych laserem blach wykonanych z podobnych materiałów. Właściwości blach określano przez pomiary ich mikrotwardości oraz w próbie równoległego rozciągania; do rozdziału właściwości materiałów w poszczególnych strefach stosowano zasadę proporcjonalności. Aby ocenić [...]
EN The quaIity of a weld in the tailor-welded blank is very important for the success of the forming operation. The mechanical properties of the weld metal can be determined by applying different methods, such as: parallel test, normal test, microhardness test. etc. In the present paper, the mechanical[...]
10
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 5 427-429
PL W artykule przedstawiono analizę niepewności wyznaczenia parametrów siatki Bragga na podstawie jej widma. Analizowane parametry to okresy siatki mierzone w kilku obszarach, na jej długości, które zostały zastosowane do wyznaczenia jej wydłużenia względnego. Do obliczeń zastosowano analizę odwrotną. [...]
EN This paper outlines the uncertainty analysis of the fiber Bragg grating strain distribution recovery. The grating spectra was used to carry out the analysis above. The inverse problem solution was also discussed. Analyzed parameters (grating period values), were distributed in a few points along the[...]
11
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono koncepcję zastosowania światłowodowej siatki Bragga w charakterze czujnika do pomiaru rozkładu naprężenia na długości siatki. Zaprezentowano wyniki wstępnej oceny przydatności wybranych metod numerycznego rozwiązywania problemu odwrotnego dla wyznaczenia rozkładu naprężeń na po[...]
EN The paper presents a concept of an application of a fibre optic Bragg grating as a strain distribution sensor. Initial assessment is done concerning applicability of selected numeric methods, for solving an inverse problem, to a reconstruction of strain distribution from a transmission spectrum of a[...]
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 70-71
PL W pracy przedstawiono analizę procesu powstawania naprężeń w osadach filtracyjnych odwadnianych przez przedmuchiwanie powietrzem. Wewnątrz osadu powstaje nierównomierny rozkład nasycenia filtratem. W pracy przedstawiono mechanizm i model operacji odwadniania oraz wyjaśniono zjawisko powstawania nier[...]
EN Study of stress formation in cakes dewatered by air blowing is presented in the paper. Inside a cake irregular saturation distribution is created during de-watering. The mechanism and model of dewatering process were described and phenomenon of irregular stress distribution was explained. The model [...]
13
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono przegląd badań realizowanych w Katedrze Elektroniki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Szczegółowo przedstawiono zasady pomiaru rozkładu naprężeń przy zastosowaniu światłowodowych siatek Bragga. Omówiono też wykorzystanie algorytmów optymalizacyjnyc[...]
EN In the article the research area of the Department of Electronics at the Lublin University of Technology was presented. Principles of the strain distribution measurement by using of the fiber Bragg gratings were demonstrated in detail. Using of the optimization algorithms for the inverse problem sol[...]
14
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
15
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 9 649--652
PL Kucie segmentowe polega na wykonywaniu w kształtowanym materiale wgłębień o dużej powierzchni i głębokości poprzez sumowanie małych wgłębień segmentów stempla o małej powierzchni nacisku. Metoda ta pozwala na wytwarzanie elementów konstrukcyjnych z użebrowaniem, charakteryzujących się dużą powierzch[...]
EN Incremental forging consists in making indentations of large area and depth in a formed material by addition of small indentations of punch segments with small working surface. The method allows for manufacturing ribbed structural parts having large area/thickness ratio using presses with relatively[...]
16
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Poznanie przebiegu odkształcenia grubościennej tulei rurowej, przepychanej na cylindrycznym trzpieniu przez sześciorolkowe wykroje spłaszczające klatek przepychowych, stwarza potrzebę opracowania analitycznej metodyki obliczania parametrów geometrycznych, zarówno rolki, jak i wykroju spłaszczającego[...]
EN Understanding of the deformation process of thick-walled tube blanks rolled on a cylindrical mandrel in flat six-roll passes the push stands requires the development of an analytical method of calculation geometrical parameters of a roll and aflat pass. This allows to determine the strain distributi[...]
17
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Praca stanowi kontynuację problematyki odkształcania grubościennej tulei rurowej w sześciorolkowych wykrojach profilujących klatek przepychowych. Omawia opracowaną analityczną metodykę obliczania parametrów geometrycznych, zarówno rolki, jak i wykroju profilującego, co pozwala na określenie rozkładu[...]
EN The work is a continuation of the issues connected with the deformation of thick-walled tube blanks in the six-roll shape passes inpush stands. It discusses the developed analytical method of calculation of geometrical parameters of a roll and shape pass. This allows to determine the strain distribu[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania numerycznej analizy obrazu do określenia rozkładu odkształcenia w kompozytach warstwowych w procesie wyciskania. Zastosowano komercyjny program ASAME (Automated Strain Analysis and Measurement Environment). Opierając się na wynikach badań eksperymenta[...]
EN The application of numerical image analysis for determining strain distribution in layered composites in the extrusion process was presented. Commercially available an ASAME (Automated Strain Analysis and Measurement Environment) computer code was used. Based on experimental study of layered composi[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 167-172
EN The numerical modeling makes it possible to prepare FE model of human joints before and after reconstruction. It is particular important when the total arthroplasty operation is performed and the artificial joint is fitted. Here, the results for scapula before arthroplasty and for pelvic bone after [...]
20
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2001 R. 46, nr 11 556-559
PL Przedstawiono analizę rozkładu odkształceń, naprężeń i temperatury w procesie wydłużania kuźniczego wybranych stopów tytanu w kowadłach kształtowych. Zaprezentowano rozwiązanie quasi-stacjonarne opierające się na metodzie elementów skończonych. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń teoretycznych[...]
EN In the paper the analysis of the strain, stress and temperature distribution in the stretch forging process of some titanium alloys in the shaped dies has been presented. Quasi-stationary solution based on the FEM has been shown. Some results of the theoretical and experimental tests including strai[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last