Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  storage reservoir
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 4 144-148
PL Sposób postrzegania zbiorników retencyjnych przez społeczności żyjące poniżej zapór wodnych może ulegać wahaniom w czasie, w zależności od rodzaju dominującego czynnika kształtującego relacje człowiek - zbiornik retencyjny. Autorzy - na podstawie przeprowadzonej ankiety - omawiają postrzeganie zbior[...]
EN The perception of storage reservoirs by communities living downstream of dams may vary in time, depending on the type shaping the man- storage reservoir relations. On the basis of a survey they carried out, the authors discuss the local communities' perception of the Klimówka storage reservoir after[...]
2
80%
Instal
2008 nr 9 82-87
PL Omówiono kwestię wykorzystania nowoczesnego narzędzia, służącego do analiz z zakresu numerycznej mechaniki płynów, jakim jest komercyjny pakiet komputerowy Fluent, do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu kanalizacji. W badaniach wykorzystano model fizyczny deszczowego zbiornika retencyjne[...]
EN This paper discusses an application of the computational fluid dynamics (CFD) software Fluent to solve the practical engineering problem involving the drainage system. Particularly, behaviour of the tubular type stormwater storage device is analysed in details. Similar detention designs are commonly[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The source of information about the land surface can be not only the map or the profiles, that give the graphic reflex of the land, but also the digital terrain models (DTM), which present the form of the land surface in the digital way. In the paper the possibilities of using DTM at the stage of pr[...]
4
80%
Environment Protection Engineering
PL W wyniku prac badawczych, których celem było opracowanie podstaw naukowych nowej grupy rozwiązań funkcjonujących w grawitacyjno-pompowych układach komór akumulacyjnych, otrzymano model hydrauliczny oraz model matematyczny działania zbiornika grawitacyjno-pompowego typu GPW. Na podstawie tych dokonań[...]
EN The paper continues theoretical analyses of the operation of innovative solutions of storage reservoirs employed in gravitational and pumping systems. A hydraulic and mathematical model of storage reservoir was built and used in order to develop a model and software programs for the simulation of a [...]
5
80%
Instal
2010 Nr 5 38-42
PL W artykule omówiono kwestie wykorzystania nowoczesnego narzędzia służącego do analiz między innymi z zakresu numerycznej mechaniki płynów (CFD). Jest nim komercyjny pakiet programów Ansys Fluent. W badaniach wykorzystano model fizyczny zbiornika retencyjnego o konstrukcji rurowej – Canalis, dla kana[...]
EN This paper discusses an application of the computational fluid dynamics (CFD) software to solve the practical engineering problem involving the drainage system. Particularly, behaviour of the tubular type stormwater storage device (called Canalis) is analysed in details. The second part of the analy[...]
6
70%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Pomimo dynamicznego rozwoju niemal wszystkich dziedzin nauki i techniki, w tym w większości dyscyplin naukowych w ramach inżynierii środowiska, nie wszystkie problemy inżynierskie znalazły szczegółowe i w pełni zadowalające rozwiązanie. Dlatego też, istnieje konieczność ciągłego udoskonalania istnie[...]
EN In spite of scientific and technical progress in every field as well as in environment protection, not all engineer problems have been solved yet. Therefore, it is necessary to improve the existing systems and technical elements, the methods of their functioning and methods of calculation. In the ca[...]
7
61%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Projektowanie zbiorników retencyjnych narzuca wiele ograniczeń, które głównie odnoszą się do sieci podlegającej rozbudowie i modernizacji. Wybór najefektywniejszego wariantu inwestycyjnego wymaga uwzględnienia szerokiego zakresu parametrów wyjściowych oraz dokonania szczegółowych założeń, które po r[...]
EN The designing of storage reservoirs is connected with some restricts which mainly concern the modernizating sewage systems. To choose the most effective investment method it is necessary to talc into account the wide range of parameters and conditions for proper functioning of the whole sewage syste[...]
8
61%
Instal
2008 nr 4 56-59
PL W publikacji przedstawiono metodologię obliczeń parametrów projektowych wielokomorowych zbiorników retencyjnych stosowanych do odciążania hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej i obiektów z nią współdziałających. W przykładzie obliczeniowym przyjęto, że zbiornik retencyjny będzie znajdował się [...]
EN Methodology of calculating design parameters of multichamber storage tanks, as used for hydraulic relief of rainwater sewage network systems, including any cooperating facilities, is discussed. The calculation example assumes that the storage tank is in existing rainwater sewage system, to which a n[...]
9
61%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca dotyczy obliczeń numerycznych przestrzennego modelu przepływu filtracyjnego metodą elementów skończonych dla zagadnienia filtracji wód podziemnych w obszarze projektowanego zbiornika retencyjnego w Bolesławcu. Przedstawione wyniki obliczeń są częścią naszej pracy magisterskiej, której promotor[...]
EN This thesis concerns the project (plan) of storage reservoir in Bolesławiec. The main subject was to three-dimensional analyze the influence of (infiltration) stream How on monumental railway overpass situated near to projected structure. Authors use results of numerical calculations basing on metho[...]
10
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 10 356-358
11
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 10 369-371
12
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 10 396-399
13
61%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 6 52-53
PL W ramach przygotowań do mających się odbyć w Polsce piłkarskich Mistrzostw Europy Euro 2012 miasto Gdańsk rozpoczęło rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej. Jednym z głównych zadań jest rozbudowa międzynarodowego lotniska im Lecha Wałęsy w Gdańsku.
14
61%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 1 60-63
PL Wzrost ilości ścieków deszczowych, wynikający głównie z postępującej urbanizacji, jest w wielu przypadkach przyczyną przeciążenia eksploatowanych systemów kanalizacyjnych. Straty, które powstają, gdy istniejące przewody nie są w stanie odprowadzić ścieków z nawalnych opadów i gwałtownych roztopów, m[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
2009 Nr 1 35-42
PL Beton z racji swej zasadowości (wartość współczynnika pH ? 12) stanowi warstwę ochronną stali zbrojeniowej przed korozją. W wyniku szkodliwego wpływu wody, dwutlenku węgla oraz soli, odczyn alkaiczny ulega obniżeniu. Przy wartości pH=10 (11) beton wykazuje tylko niewielką lub w ogóle żadną aktywność[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
2009 Nr 1 26-34
PL Zbiornik retencyjny Gołuchów (powierzchnia 51,5 ha, pojemność max. 1,385 mln m3) w zlewni rzeki Ciemnej (Trzemnej) będącej lewobrzeżnym dopływem Prosny, przyczynia się do wyrównywania temperatury poprzez zmniejszenie amplitudy temperatur skrajnych i przez opóźnianie zmian temperatury powietrza w oto[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
2011 Nr 4 74-87
PL W artykule dokonano oceny oddziaływania gleb leżących w obrębie czaszy zbiornika jak i gleb (osadów dennych) znajdujących się w akwenie, na jakość wód w tymże zbiorniku. Zbiornik retencyjny Pokrzywnica, wpisuje się w obieg substancji biogenicznych w systemie rzeczno-zbiornikowym. Antropogeniczny dop[...]
EN This article evaluates impact of soils located in a reservoir bowl as well as soils (bottom deposits) situated in the reservoir upon the quality of this water. Pokrzywnica storage reservoir participates in the biogenic substance circulation in the river & reservoir system. An anthropogenic supply of[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
2011 Nr 4 9-20
PL Zbiornik retencyjny II klasy ważności o pojemności całkowitej 4.35 mln m3 i powierzchni 154.0 ha został wybudowany na rzece Pokrzywnicy koło Kalisza, prawym dopływie Prosny i oddany do eksploatacji w 1978 r. Z powodu znacznego obciążenia wód zbiornika, azotem i fosforem (krytyczne obciążenie wg kryt[...]
EN The storage reservoir of II importance class, total capacity of 4.35 M m3 and the area of 154.0 ha was built on the Pokrzywnica river near Kalisz, a right tributary of the Prosna river and commissioned in 1978. Due to a high loading of the reservoir water with nitrogen and phosphorous (critical load[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono wpływ regulowania spływu ścieków deszczowych z wykorzystaniem zbiorników retencyjnych odciążających hydraulicznie systemy kanalizacyjne na efektywność ich działania. Podano założenia i koncepcję modelu matematycznego przepływowego zbiornika klasycznego działającego w układzie g[...]
EN The paper presents the role and significance of storm water flow regulation with the help of storage reservoirs for hydraulic relief of sewage systems. Mathematical model assumption and conception is presented for through-flow classic reservoir functioning in gravital arrangement.
20
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 2 64-66
PL Średnie ładunki zanieczyszczeń wnoszonych i wynoszonych ze zbiornika Zesławice w sezonie wegetacyjnym i pozawegetacyjnym.
EN Average pollution loads entering and leaving the Zesławice tank during the growing season and beyond.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last