Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 187
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stopy tytanu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych stopu Ti-6Al-4V w roztworach HCl. Oceniano zarówno zmiany szybkości korozji stopu, jak też zmiany wyglądu powierzchni badanych próbek. Zaobserwowano wpływ wanadu na zmianę mechanizmu korozji, co sprzyjało wzrostowi szybkości korozji tego s[...]
EN Results of Ti-6Al-4V alloy corrosion investigation in HCl water solution are presented. There were estimate corrosion speed and surface changes. During investigation it was observed that presence of [Beta] phase change corrosion mechanism and it has, probably, influence on increasing of corrosion sp[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Tytan i jego stopy stanowią materiał konstrukcyjny przewyższający pod wieloma względami dotychczas stosowane materiały konstrukcyjne. Dzięki małemu ciężarowi właściwemu, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i dobrej odporności na korozję w większości środowisk korozyjnych tytan i jego stopy stają się[...]
EN In many respects titanium and its alloys exceed the other structural materials, which are used in so far. Thanks to low density, high mechanical properties and good corrosion resistance in most of corroding media titanium and its alloys are competitive to steel. Moreover, titanium is a biocompatibil[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono mechanizm i kinetykę powstawania zgrzeiny punktowej. Scharakteryzowano typowe struktury złącza zgrzewanego ze stopu tytanu Ti-2Nb-Sn i podano wyniki pomiarów twardości zgrzeiny punktowej.
EN Summarizes the mechanism and kinetics forming spot welds. Some typicale structure welded joint a titanium alloy Ti-2Nb-Sn and presente result measurement hardness spot welds.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 55-56
EN The paper presents testing results of cyclic oxidation of Ti-46Al-7Nb alloy in air at the temperature between 875 C and 975 C. It was determined that distinct scale chipping was present at the temperature of 950 C and above.
5
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2006 z. 88 273-278
6
100%
Inżynieria Powierzchni
2001 Nr 1 34-40
PL Przedstawiono fragment prac prowadzonych w ramach zawartych umów miedzy Politechniką Częstochowską a Instytutem Fizyko-Mechanicznym we Lwowie i Instytutem Spawalnictwa im. E. O. Patona w Kijowie. Przedstawiono technologię obróbki cieplno-chemicznej tytanu polegającą na dyfuzyjnym wzbogacaniu warstwy[...]
EN Paper presents a part of investigations carried out in the frame of an agreement between the Technical University of Częstochowa, the Physico-Mechanical Institute in Lviv and the EO. Paton Welding Institute in Kiev. Technology of thermochemical treatment of titanium by surface enrichment with alloy [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Hutnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 57 1-142
PL Przeprowadzone w pracy badania miały na celu analizę możliwości i rozdrabniania ziarna tytanu i jego stopów wyłącznie zabiegami obróbki cieplnej. Podczas przemiany fazowej Alfa-Beta w tytanie oraz przemiany Alfa+Beta-Beta w dwufazowych stopach tytanu występuje zgniot fazowy. Zwiększenie współczynnik[...]
EN The research carried out in the research paper was aimed at analysing the possibilities of titanium grain size comminution as well as the comminution of its alloys performed exlusively by means of heat treatment. During the Alpha-Beta transition in twophase titanium alloys occurs an internal work-ha[...]
8
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
2000 z. 12 5-13
PL W artykule przedstawiono wyniki badań struktury i właściwości warstw powierzchniowych wieloskładnikowych i kompozytowych wytwarzanych na stopie tytanu Ti-Al-1Mn przez połączenie metod chemicznego bezprądowego nakładania powłok Ni(P), natryskiwania cieplnego warstw Al2O3 i ZrO2 Y2O3 oraz obróbki ci[...]
EN A prospective development line in surface engineering is the fabrication of multicomponent surface layers by, e.g. combining various processes of surface treatment . The layers thus obtained assemle various properties appropriately selected and complementary to one another, thanks to which their app[...]
9
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 5-6 36--40
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące właściwości i zastosowania stopów tytanu oraz wybrane aspekty ich obróbki wiórowej.
10
100%
Mechanik
11
100%
Technical Transactions
PL W pracy przedstawiono metodę doboru parametrów mikroobróbki laserowej zapewniającą ablacyjne usuwanie materiału. W eksperymencie zastosowany został laser generujący wiązkę promieniowania ultrafioletowego w impulsach pikosekundowych z częstotliwością do 400 kHz. Jakość wytworzonych śladów została oce[...]
EN This paper shows a parameters selection method providing an ablative laser treatment removal of materials. A laser for generating laser beams of ultraviolet light in picosecond pulses at a frequency to 400 kHz was used in the experiment. The quality of the marks was examined by scanning electron mic[...]
12
88%
Inżynieria Materiałowa
PL Jedną z metod poprawy żaroodporności stopów TiAl jest wytworzenie na ich powierzchni powłoki ochronnej NiAl, która w czasie utleniania pokrywa się ochronną zgorzeliną Al2O3. Powłokę aluminidku niklu uzyskano w procesie aluminizowania (ang. pack aluminization) stopów Ti48Al2Cr2Nb i Ti48Al7Nb pokrytyc[...]
EN In this paper nickel aluminide layers deposited on the Ti48Al2Cr2Nb and Ti48Al7Nb were investigated. Nickel layer was obtained by electrochemical method and its thickness was about 10 ?m. Nickel aluminide (Ni2Al3) was obtained by pack aluminization. The surfaces of Ti48Al2Cr2Nb and Ti48Al7Nb also we[...]
13
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 58 43-54
PL W referacie, po krótkim omówieniu własności i ogólnych zasad stosowania stopów tytanu, zaprezentowano przegląd dotychczasowych zastosowań materiału. Następnie wskazano propozycje przyszłościowe, mogące motywować prowadzenie prac badawczych i studialno-projektowych dotyczących wykorzystywania stopów [...]
14
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 58 27-34
15
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 58 121-127
16
88%
Mechanics and Mechanical Engineering
2013 Vol. 17, nr 4 309--315
EN The machining of titanium alloys is relatively elaborate process which carries out large values of cutting forces and torques. For these reasons it is essential to impose specific requirements for tools, cooling system and lubrication. The present paper deals with examination of grinding process of [...]
17
88%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 7-8 32-37
PL Praca zwiera wyniki badań powstawania i rozwoju krótkich pęknięć w elementach z karbem ze stopu tytanu WT3-1 poddanych jednoczesnemu zginaniu i skręcaniu przy różnym stosunku momentów gnącego i skręcającego. Położono nacisk na uchwycenie krótkich pęknięć i na porównanie cech przebiegu pękania w orób[...]
18
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2011 Vol. 11, no 4 1053-1062
PL Omówiono materiały stosowane na endoprotezy. Przedstawiono sposoby obróbki główek endoprotez ze stopu tytanu Ti6Al4V. Operacje wstępne wykonania główek wykonano na tokarce CNC Gildemaister CTX400. Następne operacje to szlifowanie, polerowanie mechaniczne i polerowanie elektrochemiczne. Po polerowani[...]
EN Discusses the materials used for replacement. Suggests ways treatment heads prostheses of titanium alloy Ti6Al4V. Preliminary Operations performed on the implementation of heads CNC lathe Gildemeister CTX 400. The following operations are grinding, polishing, mechanical and electrochemical polishing[...]
19
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 11 710-714
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu obciskania obrotowego odkuwki wielostopniowego wałka drążonego ze stopu tytanu w gatunku Ti6Al4V. Analizę numeryczną procesu przeprowadzono w oparciu o metodę elementów skończonych (MES), wykorzystując komercyjny pakiet oprogramowania Simuf[...]
EN This paper presents the results of numerical analysis of rotary compression process of a multi-stepped hollowed shaft forging from titanium alloy Ti6Al4V type. The numerical analysis of the process was conducted basing on finite element method (FEM), using the commercial software Simufact Forming 10[...]
20
75%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 3 189--192
PL W artykule przedstawiono genezę stosowania tytanu na implanty medyczne. Omówiono rozwój na przestrzeni lat implantologii oraz materiałów stosowanych na wszczepy, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska osteointegracji. Przedstawiono unikatowe właściwości tytanu wykorzystywane w medycynie (np. biozgod[...]
EN The article describes the genesis of the use of titanium for medical implants. The development of implantation and materials used for implants over the years, with particular emphasis on the osteointegration phenomenon, were discussed. The unique properties of titanium (e.g. biocompability, excellen[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last