Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stopy miedzi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
1999 R. 44, nr 6 274-279
PL Omówiono na przykładzie stopów miedzi wpływ rodzaju atmosfery i ciśnienia na proces parowania składników z ciekłych stopów metalicznych.
EN The influence of pressure and of kind of gaseous atmosphere on vaporization process of components from liquid metal alloys are discussed on the example of cooper alloys.
2
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W niniejszym artykule pokazano wybrane wyniki badań zależności między składem chemicznym a pojawiającymi się w strukturze stopów miedzi z cynkiem wydzieleniami międzymetalicznymi. Wydzielenia te, zwane też twardymi, oddziałują silnie na właściwości stopu, przede wszystkim na jego plastyczność, tward[...]
EN In this article there are presented the chosen results of research on relations between the chemical composition and the intermetallic inclusions appearing in copper-zinc alloys. These inclusions, also called hard ones, influence strongly the alloy properties, and especially its plasticity, hardness[...]
3
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 9-10 116--118
PL Lutowanie lutem miękkim i twardym to techniki łączenia elementów metalowych w stan skupienia stały przez środki topliwe (spoiwo) o temperaturze topnienia niższej od temperatury łączonych metali. W procesach lutowania lutem miękkim stosuje się spoiwo o temperaturze topnienia niższej od 450°C, podczas[...]
4
88%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: A growing trend to use the new copper-based functional materials is observed recently world-wide. Ultrafine grained copper, solid solution hardened and age-hardened copper alloys are applied where combination of high electrical conductivity with high strength is required. Design/methodology[...]
5
88%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 6 204-213
PL W pracy wykazano, że zastosowanie sytemu wielowarstwowego nanoszenia na podłoże ze stopu miedzi z cynkiem cienkich powłok oraz jednowarstwowych powłok z cienką warstwą pośrednią w procesach PVD powoduje zwiększenie odporności na korozję oraz odporności na zużycie ścierne elementów pokrytych nimi. Zb[...]
EN It has been shown that the employment of the multilayer system of thin layers and monolayers with a thin intermediate layer onto copper and zinc alloy substrate using the PVD method results in an increased corrosion and wear resistance of elements covered with these layers. Coatings with 1, 15, and [...]
6
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Współczesne potrzeby techniki stawiają materiałom metalicznym coraz to wyższe wymagania względem ich cech eksploatacyjnych. W związku z tym poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych, które umożliwią otrzymywanie elementów o nieosiągalnych dotychczas własnościach użytkowych lub technologii, któ[...]
EN Modern requirements for metallic materials need to increase their performance characteristics and quality. Economical aspect of manufacturing technologies and products are very important too. As a consequence new technological solutions for manufacturing of elements with better properties or with ty[...]
7
75%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono zagadnienia oceny wpływu modyfikacji oraz wielowariantowej obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne brązu aluminiowego CuAl10Fe3Mn2. Analizę przepro- wadzono na podstawie badań wytrzymałości (Rm, Rp0,2, A, Z), twardości (HB), badań kalorymetrycznych i dylatometrycznych, a[...]
EN The article discusses problems related with the evaluation of the effect of modification and multi-variant heat treatment on mechanical properties of CuAl10Fe3Mn2 aluminium bronze. The evaluation was based on the results of mechanical tests (Rm, Rp0,2, A, Z), hardness measurements (HB), calorimetric[...]
8
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents the analysis and investigation of the state of art in the field of metallurgy copper alloy in the reduction conditions. In the presented work it has been decided to show the results of the industrial investigations obtained with reference to Cu-Si, Cu-Sn and Cu-Zn alloys in the re[...]
9
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań żużli rafinacyjnych stosowanych w procesach przetapiania stopów miedzi w redukujących warunkach topienia. Wskazano na konieczność kompleksowego uwzględniania zarówno oddziaływań o charakterze rafinacyjnym jak i wpływających na kształtowanie się struktury pierwotnej[...]
EN The paper presents the analysis of the refining processes of copper alloys. There are shown that during refining processes in the reduced conduction may be vireos inclusion increased. It affects not only on the extraction process, but also on the crystallisation the copper alloys. Therefore it is ne[...]
10
75%
Informatyka w Technologii Materiałów
PL Wszystkie stosowane obecnie metody wyznaczania przebiegów naprężenie uplastyczniające - odkształcenie z momentu skręcającego i liczby obrotów w próbie skręcania są obarczone bardzo dużymi błędami. Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy badania wykazały, że bardzo duża niejednorodność odkształcenia[...]
EN Various conversion methods of torque and angle of rotation to flow stress and strain are presented in the paper. These methods were verified in mathematical modelling using the finite element method. Performed investigations show that the coefficient of strain rate is the most important parameter, w[...]
11
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Omówiono problematykę badawczą realizowaną w Zakładzie Metali Nieżelaznych, skoncentrowaną na poszukiwaniu żużli pokrywajaco-rafinujacych dla aluminium i jego stopów. Drugi obszar działalności Zakładu obejmuje badania rafinacji metali nieżelaznych za pomocą mediów gazowych, a także ocenę stopnia zag[...]
EN The research problems, which are performed in the Chair for Non-Ferrous Metals Founding and concentrated on searching covering and refiners slags for aluminium and its alloys, are described. The second area of the activities includes investigations of refining non-ferrous metals by means of gaseous [...]
12
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule została zaprezentowana analiza procesów ekstrakcji żużlowej należących do najczęściej stosowanych zabiegów podczas topienia stopów miedzi. Wykazano dużą rozbieżność w opiniach dotyczących wpływu żużli, jak również charakteru ich oddziaływania z rafinowanym metalem lub jego atmosfery topie[...]
EN In the article the analysis of the slag extraction processes which belongs to the most often applied treatments during melting of copper alloys is presented. A sharp divergence of opinions concerning the effect of slags and the character of their reaction with the refined metal or with its melting a[...]
13
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 6 322-325
PL Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące substancji powierzchniowo aktywnych w ciekłych metalach i ich możliwego wpływu na przebieg wysokotemperaturowych procesów metalurgicznych oraz omówiono pojęcia nadmiaru powierzchniowego i aktywności powierzchniowej wykorzystywane do charakterystyki układ[...]
EN In the paper, the basic knowledge regarding surface-active substances in liquid metals has been presented. The changes in surface tensions of liquid metals (caused by these substances) and their possible effect on the course of high-temperature metallurgical processes have also been described. Surfa[...]
14
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Stop C65500 jest wysoko wytrzymałym stopem inżynierskim charakteryzującym sie bardzo dobrą odpornością korozyjną w wielu agresywnych środowiskach. Połączenie odporności korozyjnej, wysokiej wytrzymałości i podatności do przeróbki plastycznej sprawia że jest powszechnie stosowanym stopem miedzi. W pr[...]
EN C65500 is a high strength engineering alloy that has excellent resistance to a wide range of corrosive environments. Combination of corrosion resistance, strength, and formability place it among the most widely used copper alloys. In the present study, a C65500 alloy was subjected to severe plastic [...]
15
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy dokonano prezentacji porównawczej mikrostruktury i własności miedzi Cu99,9E oraz jej stopów CuSn6 i CuNi12Zn24 poddanych wygrzewaniu oporowemu w obwodzie prądu stałego o natężeniu 90-97A. Wykazano, że pod wpływem wygrzania twardość wszystkich metali zmniejszyła się do 45-55% wartości początk[...]
EN This paper aims to comparatively present the microstructure and properties of Cu99,9E copper and its CuSn6 and CuNi12Zn24 alloys treated by resistive heating in a direct current circuit at 90-97A. It has been determined that as a result of the heating the hardness of metals has decreased to 45-55% o[...]
16
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2005 R. 50, nr 4 164-168
PL Przestawiono wyniki badań gęstości i napięcia powierzchniowego ciekłych stopów Cu-Pb o zawartości ołowiu 1 i 5% mas. Badania prowadzono z wykorzystaniem metody opartej na prawie Archimedesa w zakresie temperatur 1433 ÷ 1493 K. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów oszacowano gęstość, której warto[...]
EN The surface phenomena are playing significant role in metallurgical processes. Determination of a basic parameter like a surface tension, for liquid slag and liquid metals is encountering the difficulties caused by necessity of making tests at high temperatures, aggressiveness of tested liquids to m[...]
17
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2005 R. 50, nr 4 162-164
PL Opierając się na wynikach przeprowadzonych metodą kropli leżącej pomiarów napięcia powierzchniowego ciekłej miedzi oraz ciekłych stopów Cu-Sb i Cu-S opracowano zależności opisujące zmiany tego parametru w funkcji aktywności, odpowiednio antymonu i siarki. Na ich podstawie określono nadmiar powierzch[...]
EN Based on the measurements of surface tension of a liquid copper and liquid Cu-Sb and Cu-S alloys, performed by the sessile drop method, the dependencies describing variability of this parameter as a function of activity of antimony and sulphur, respectively, have been derived. These were used to det[...]
18
75%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2016 R. 61, nr 11 490--494
PL Na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica we współpracy z firmą produkcyjną KUCA, w ramach projektu INNOTECH III, prowadzone były badania nad opracowaniem oraz wdrożeniem do produkcji, nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego prz[...]
EN At the Faculty of Non-Ferrous Meta/s AGH in collaboration with the KUCA manufacturing company, within the framework ofthe INNOTECH III cali, a research project is carried out on the development and implementation for manufacturing of a new generation ser/es ofsupporting and conductive tramway equipm[...]
19
75%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Aktywność termodynamiczną ołowiu w ciekłych stopach Cu-Pb-Ti oraz Cu-Pb-V wyznaczono metodą równowagowego nasycania. Badania prowadzono w temperaturze 1473 K. Roztworem wzorcowym był ciekły stop Cu-Pb. Na podstawie wyników wykonanych doświadczeń obliczono wartości parametrów oddziaływania tytanu i w[...]
EN The thermodynamic activity of Pb in liquid Cu-Pb-Ti and Cu-Pb-V alloys has been determined by the equilibrium saturation method at T=1473K. The Cu-Pb alloy was accepted as a reference mixture. The interaction parameters of titanium and vanadium on the lead activity, εTiPb> and [...]
20
75%
Archiwum Odlewnictwa
2005 R. 5, nr 15 204--209
PL W niniejszym artykule przedstawione wybrane wyniki badań prowadzonych w zakresie wpływu wzajemnych oddziaływań dodatków stopowych na strukturę i własności odlewniczych stopów CuZn. Dotyczą one identyfikacji pojawiających się w strukturze mosiądzu składników określanych mianem wydzieleń twardych przy[...]
EN This publication contains a selection of results obtained after roentgenographic analysis of fixture brasses with variable chemical composition. Authors showed point analysis results and maps of elements for hard inclusions occurring in structure of CuZn alloys. Obtained results were used for classi[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last