Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 393
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stopy aluminium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch stopów aluminium: AlCu4ZrO,5 oraz AlZn6Mg3CuZr, wyciskanych hydrostatycznie. Próbki odkształcano w zakresie odkształceń ę = 1,39-2,4 z prędkością e = 7,41 x 101-3,84x102 s-1. Na tak odkształconych materiałach przeprowadzono badania struktury oraz statystyc[...]
EN The results of two aluminium alloys: AlCu4Zr0.5 and AlZn6Mg3CuZr deformed by hydrostatic extrusion process were presented in this article. The samples were deformed at the strain rate of e = 7.41x101-3.84x102 s-1 and in the rangę of true strains fi = 1.39-2.4. After the deformation process, using a[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 203-206
EN One of the fields of applying electron beam in material engineering can be the modification of metal surfaces by remelting material layers previously spread onto surfaces of a different chemical composition. The paper presents the results of research concerning the production of multicomponent-alloy[...]
3
100%
Drogi i Mosty
2005 nr 1 39-74
PL Stopy aluminium jako materiał do budowy mostów stosuje się od 1933 r. W czasie ponad 70 lat wybudowano kilkadziesiąt różnego rodzaju aluminiowych mostów drogowych, głównie w USA, Skandynawii i Holandii. Powodem stosowania stopów aluminium w mostach są takie zalety stopów, jak wysoka trwałość, mały c[...]
EN Aluminium has been used as a bridge construction material since 1933. Since over 70 years a tens of various types of bridges have been built and/or rehabilitated with aluminium worldwide. The main reasons for utilisation of aluminium in bridges are such advantages of Al-alloys as: high durability, l[...]
4
100%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2014 R. 59, nr 10 497--501
PL Stopy aluminium znajdują zastosowanie w każdej z gałęzi transportu. Ich właściwości, jak plastyczność czy przeciętna wytrzymałość porównywalna z blisko 3-krotnie cięższym żeliwem z powodzeniem wykorzystywane są do budowy samochodów, samolotów oraz innych pojazdów. Poprzez ich szerokie zastosowanie w[...]
EN Aluminum alloys are used in each of the modes of transport. Their properties, such as ductility and strength comparable to average nearly 3 times heavier cast iron are successfully used to build cars, airplanes and other vehicles. Through their extensive use in the construction of vehicle constructi[...]
5
80%
Archives of Metallurgy and Materials
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań teoretyczno-doświadczalnych dzielenia bezodpadowego w realizowanego w oparciu o metodę walcowania poprzeczno-klinowego. Analizowany proces polega na odwalcowaniu na obwodzie dzielonego wsadu rowka w kształcie litery V, a następnie przeginaniu obrotowym doprow[...]
EN This paper are presented the results of theoretical and experimental research on splitting without waste of pipe billets from aluminium alloy realized basing on cross-wedge rolling method. The analyzed process is connected with rolling of a V-shape groove on a split billet circumference, and later w[...]
6
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 217 121-126
EN The methodology of choosing substitute materials in modelling of semi-solid aluminium extrusion has been presented in this paper. The results, especially velocity and displacement distributions on the contact surface of formerly divided streams, were investigated using modern techniques of visualisa[...]
7
80%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL Zastosowanie nanomateriałów obejmuje coraz szersze obszary działalności człowieka. Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania aspektami nanotechnologii w metalurgii ciekło-fazowej, zwłaszcza w odlewnictwie. Materiały nanokrystaliczne mogą być wytwarzane nie tylko technikami krzepnięcia zaawanso[...]
EN Nanomaterials extend the range of their application in human activities. The past few years have faced a considerable increase of interest in various aspects of the application of nanotechnology in liquid phase metallurgy, especially in metalcasting. Nanocrystalline materials are fabricated not only[...]
8
80%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Stopy aluminium są coraz częściej stosowane jako materiał alternatywny do budowy elementów karoserii samochodowych. W artykule opisano technologiczne problemy podczas zgrzewania oporowego punktowego materiałów ze stopów aluminium (głównie z grupy 5xxx i 6xxx), skupiając się na parametrach elektryczn[...]
EN The aluminium alloys are more frequently used in automotive industry especially as an alternative material for car-bodies. In this article the comprehensive summary concerning technology of resistance spot welding of aluminium alloys was presented. The welding schedules, electric parameters of weldi[...]
9
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W technicznych stopach aluminium nawet niewielką zawartość zanieczyszczeń np.: Fe i Mn powoduje tworzenie się faz międzymetalicznych. Wydzielenia faz międzymetalicznych mogą powstawać podczas krzepnięcia lub kiedy stop poddany jest wysokotemperaturowej obróbce cieplnej, np.: podczas wyzarzania ujedn[...]
EN In the technical Al alloys even small quantity of the impurities like Fe and Mn causes the formation of new phases. The particles of intermetallic phases form either on solidification or whilst the alloy is at a relatively high temperature in the solid state, e.g. during homogenization, solution tre[...]
10
80%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W referacie przedstawiono przegląd stopów aluminium stosowanych w budownictwie okrętowym z uwzględnieniem problemów eksploatacji występujących na jednostkach pływających wykonanych z wysokowytrzymałych stopów aluminium. Pęknięcia korozyjne nośnych elementów konstrukcji dużej nadbudówki wykonanej z s[...]
EN The paper presents a review of the aluminum alloys applied in shipbuilding with respect to exploitation problems occurring on the vessels made of high-strength aluminum alloys. Stress corrosion cracking of structural carrying elements of the superstructure made of the alloy AlZn5Mg1(PA47) forced a s[...]
11
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 7 514-517
PL W artykule przedstawiono własności korozyjne ultradrobnoziarnistych stopów aluminium serii 2xxx oraz 7xxx w odniesieniu do ich grubokrystalicznych odpowiedników. Ocena własności korozyjnych dokonana została w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań korozyjnych w środowisku obojętnej mgły solnej oraz [...]
EN The paper presents ultrafinegrained corrosion properties of aluminium alloys of 2xxx and 7xxx series in relation to their coarse grained counterparts. Evaluation of corrosion properties was carried out based on the laboratory results of corrosion in artificial atmosphere (neutral salt spray) and ele[...]
12
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 7 491-495
PL Aluminiowe taśmy cienkie ze stopu 3003 platerowane stopem 4343 produkowane są w przemyśle krajowym z przeznaczeniem na wyroby uzyskiwane metodą zgrzewania powierzchniowego. Istotną rolę w procesie zgrzewania odgrywa warstwa niskotopliwego plateru. Struktura rdzenia taśm platerowanych nie różni się w[...]
EN In Polish aluminium industry, aluminium 3003 alloy strips clad with 4343 alloy are manufactured for products obtained by surface brazing. Aluminium 3003 alloy contains 1.0-1.5 % manganese, up to 0.7 % iron, 0.6 % silicon, and 0.2 % copper. Aluminium 4343 alloy contains 7-8 % silicon, 0.8 % iron, and[...]
13
80%
Archives of Metallurgy and Materials
14
80%
Journal of KONES
PL Istotne wymaganie materiału na tłoki dotyczy jego parametrów wytrzymałościowych w temperaturze otoczenia oraz przy różnych wartościach temperatury pracy tłoka. Wraz ze wzrostem temperatury następuje obniżenie parametrów wytrzymałościowych materiałów na tłoki. Zmniejszenie parametrów wytrzymałościowy[...]
EN Among all components of the engine, the pistons are probably the one subjected to the widest range of stress and temperatur. Therefore selection of the proper material on the piston in varied temperature is very important. A satisfactory piston material must fulfill many, often conflicting, requirem[...]
15
80%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 1 14-16
16
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Stopy aluminium obejmują liczną grupę materiałów konstrukcyjnych, które dzieli się na stopy do przeróbki plastycznej i stopy odlewnicze. Stopy do przeróbki plastycznej zawierają zwykle do 5% pierwiastków stopowych, najczęściej Cu, Mg, Mn oraz Si, Zn, Ni, Cr Ti lub Li. Charakteryzują się one przede w[...]
EN Aluminium alloys comprise a large group of construction materials which can be divided into alloys intended for plastic working and casting alloys. Alloys intended for plastic working usually contain up to 5% of alloying elements, most often Cu, Mg, Mn and Si, Zn, Ni, Cr, Ti or Li. They show first a[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 82 279-288
PL W pracy dokonano przeglądu zależności pomiędzy stałymi wystepującymi w charakterystykach statycznych i cyklicznych. Na podstawie zebranych badań eksperymentalnych dotyczących stopów aluminium zaproponowano wybrane nowe zależności pomiędzy własnościami statycznymi i cyklicznymi dla tej grupy materiał[...]
EN The paper contains a review of relationships between the constants occuring in static and cyclic characteristics. Basing on the collected test results for aluminium alloys, the authors proposed certain new relationships between static and cyclic properties for these materials. Relationships between [...]
18
80%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 21 21-25
PL Podjęto próbę oceny zmian wybranych właściwości stopu AK7 wywołanych poprzez obróbkę przepływoą mieszankami egzotermicznymi.
EN A prossibillity is presented of influencing the structure and bound up with it mechanical properties such of silumin, trough treatment with exothermic mixtures containing microadditions of alloying elements.
19
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 275-285
PL W artykule omówiono pokrótce własności stopów Al z najczęściej stosowanymi dodatkami stopowymi. Zwrócono uwagę na zagadnienia technologii elementów ze stopów Al, możliwości ich łączenia, a także korzyści płynące z ich zastosowania. Podano także przykłady zastosowania stopów Al w budowie wagonów i ic[...]
EN In the paper the autor discusses briefly the properties of the aluminium alloys with the most common additions. Particular attention is paid to the technology of the elements made of Al alloys, the possibilities of joining them together and the benefits from their application. The autor gives the ex[...]
20
80%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 6 23-26
PL W pracy przedstawiono wpływ wiązki laserowej na mikrostrukturę stopu intermetalicznego na osnowie Ni3Al, zawierającego mikrododatki Cr, Mo, Zr i B, w stanie po homogenizacji, stwierdzono złożony charakter budowy fazowej stopu po homogenizacji, analizowano zmiany struktury ziarnistej wywołane zgniot[...]
EN Influence of the laser-beam upon the microstructure of the Ni3Al matrix intermetallic alloy contaning microadditions Cr, Mo, Zr and B in a state after homogenization and partial and complete recryctallization. A complex character of the phase structure of the alloy after homogenization has been fou[...]
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last