Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stopy aluminiowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 59 135-140
PL Różnicowa analiza termiczna DTA od lat stosowana jest z dużym powodzeniem do badania i opisu przemian fazowych w stanie stałym. Przyjęto, że może być również przydatna do oceny przebiegu przemian ze stanu ciekłego w stan stały, w tym przede wszystkim do badań parametrów kinetycznych, charakteryzując[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje problematykę związaną z nowymi spełniającymi europejskie standardy przewodami ze stopów aluminium. przedstawiono problematykę związaną z konstrukcja przewodów jak również porównano walory użytkowe przewodów z aluminium stopowego z klasycznymi przewodami aluminiowo-stalowymi.
3
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy przedstawiono zasadę zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny metodą FSW (Friction Stir Welding) oraz sposób przemieszczania się uplastycznionych mas materiału podczas procesu zgrzewania. Określono optymalne warunki zgrzewania oraz przedstawiono wyniki badań zgrzewania FSW prętó[...]
EN The principle of Friction Stir Welding (FSW) and the way the plasticized materials move during the welding process are presented in this paper. The optimal welding conditions were determined. Findings of friction stir welding of screw made of aluminium alloy EN AW-2017A to the flat bottom of the cas[...]
4
70%
Archives of Foundry Engineering
EN Introduced work is focused on waste aluminum recycling process with objective to propose complex production system for recovering of aluminum and some aluminum alloys. Solution is supported by extended analysis concerning purpose, basis and system sequences for recyclation. Based on that, sources, p[...]
5
70%
Archiwum Odlewnictwa
PL Do oceny właściwości odlewów ciśnieniowych i odlewów z doprasowaniem zostały wybrane następujące właściwości: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, twardość, prędkość podłużnych fal ultradźwiękowych w celu określenia modułu E, mikroporowatość (wynik analizy obrazu), porowatość (ocenion[...]
EN To evaluate the properties of die casting and squeeze casting, sets of mechanical, structural and stress properties were selected, namely tensile strength, yield strength, hardness, velocity of longitudinal ultrasound waves for the determination of Emodulus, microporosity (assessed by image analysis[...]
6
70%
Mechanik
7
61%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 93-103
PL Do oceny pola naprężeń w stopach aluminium użyto metody rentgenograficznej i metody naprężenia kontrolnego. Dwa programy symulacyjne (MAGMA i SIMTEC) zostały użyte do porównania wyznaczonych wartości naprężeń. W artykule omówiono potencjał użytych metod, możliwe do popełnienia błędy i wyznaczenie wa[...]
EN The radiographic and the strain-gauge (drill hole) methods were used in evaluating the residual stress fields in Al-alloys. Two simulation software programs (MAGMA, SIMTEC) were used to compare the residual stress values established. Discussed in the paper are the potentials of individual methods, p[...]
8
51%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 582-589
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu modyfikatora tytano-borowego na krzepnięcie, strukturę i własności mechaniczne stopu AlZn5Mg. Efekty procesu modyfikacji oceniono na odlewach próbek w stanie lanym i po utwardzaniu dyspersyjnym. Ustalono optymalną zawartość zaprawy modyfikującej AITi5B1 ze względu n[...]
EN The paper presents the results of examinations of titanium-boron modifier influence on the structure and mechanical properties of AIZn5Mg alloy. The effect of modification process has been estimated on as-cast samples and samples after dispersion hardening. The optimum content of modifying master al[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 131-134
10
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2016 Z. 22 (172) 159-170
PL Aluminium i jego stopy to obecnie jeden z materiałów, którego zastosowanie w budownictwie obejmuje coraz to nowsze obszary. To już nie tylko materiał wykończeniowy, ale coraz częściej podstawowy materiał konstrukcyjny. Stopy aluminium są coraz szerzej stosowane w inżynierii mostowej, gdzie wykonuje [...]
EN Aluminium and its alloys is now one of the materials, which reaches the new area in construction industry. It's not just a finishing material, but more often the primary construction material. Aluminium alloys are increasingly are used in bridge engineering, where it is used not only for the equipme[...]
11
41%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 164-169
PL Artykuł zawiera wyniki badań procesów krystalizacji i rozszerzalności cieplnej siluminów AK9 i AK12 oraz kompozytów sporządzonych na ich bazie. Zapisy graficzne krzywych termicznych t = f[...] i przewodności elektrycznej [...] oraz ich pierwszych pochodnych, otrzymane metodą ATD-AED, ilustrują wpływ[...]
EN The paper presents the results of research of crystallization processes and thermal expansion of silumine AK9 and AK12 as wen as the composites made on their basis. The diagrams ofthermal curves t=f[...] and electrical conductivity [...] as well as their first derivative are obtained by the ATD-AED [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last