Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stopa zwrotu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2008 nr 3 9-14
PL Przedstawiono stosowane dotychczas, standardowe, proste stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, operacyjną stopę zwrotu (ROI) oraz stopę zwrotu z kapitałów własnych (ROE). Na tym tle zaproponowano nowy miernik tzw. ekonomiczną stopę zwrotu, będącą stosunkiem ekonomicznej wartości dodanej do zainwes[...]
EN The standard, previously used, simple rates of return, rate on investment (ROI) and return on equity (ROE) were presented. Against this background the new measure, the "economic rate of return", being the economic added value vs. capital invested, was presented.
2
100%
Rynek Energii
2000 nr 4 20-25
PL Zaprezentowano podstawowy miernik ryzyka rynkowego, jakim jest współczynnik beta, który jest zdefiniowany jako stosunek oczekiwanego zysku z przedsięwzięcia inwestycyjnego do średniego zysku na rynku. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM pozwala oszacować stopę zwrotu z inwestycji m. in. na podsta[...]
EN The basic measure of the market risk is prsented in the paper. The sensivity of an investment's return to market movements is usually called its beta. The Capital Asset Pricing Model (CAPM) uses the beta coefficient to calculate expected returns. It is also possible to use the CAPM model to find the[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Praca związana jest z planowaniem dużych inwestycji finansowych ustawionych na długi horyzont czasowy i w których konieczne jest zastosowanie możliwie precyzyjnych kryteriów efektywnościowych. Założono, zgodnie z powszechnie obowiązującą na rynku kapitałowym zasadą CAPM, że rynek finansowy określa i[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o skuteczność metod analizy technicznej. Pierwszym etapem przeprowadzonych w tym celu badań było sprawdzenie skuteczności wskaźników opartych na standardowych parametrach. Druga grupa testów polegała na wyszukiwaniu optymalnych parametrów poszczególn[...]
5
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 7 88-91
6
88%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Fundusze inwestycyjne odgrywają coraz ważniejszą rolę na polskim rynku kapitałowym, znaczna i stale rosnąca część oszczędności trafia do tych instytucji. Sytuacja ta sprzyja wzrostowi zainteresowania metodami, które pozwalają określić opłacalność tych inwestycji, oraz kryteriami wyboru funduszy, zwł[...]
EN This master thesis is abort investment funds and issues which concern them. There are discussed investment funds capital cost and institutions which are necessary for efficient function of investment founds. A very important issue brought up in this paper is investment portfolio. There is also menti[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 42 157-165
EN In theory the risk free rate is a fundamental input to most risk and return models. However in practice, estimating risk free rates becomes difficult when there are no default-free assets. In addition, the question of what risk free rate to use (short term or long term, dollar or foreign currency) i[...]
8
75%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 9 30--35
9
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Na podstawie danych producentów porównano koszty zakupu i eksploatacji trzech wybranych modeli brykieciarek do słomy. Obliczono czas zwrotu inwestycji przy założeniu dysponowania własnym materiałem wsadowym i robocizną. Analiza może być przydatna dla rolników planujących zakup brykieciarki na własne[...]
EN Cost of purchase and using of three chosen models of briqueting machines for straw on the basisc of 3 different producers have been compared. Returning time of investment has been calculated to assume that producer has own stock material and labour cost at his disposal. The analysis can be useful fo[...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 6 1819-1828
PL W pracy rozpatrzono ryzyko inwestycji w akcje spółek sektora kopalnianego wchodzących w skład indeksu WIG20: Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), KGHM Polska Miedź (KGHM), Lubelski Węgiel (BOGDANKA). W celu określenia ryzyka inwestycji w akcje wykonano aproksymację rozkładu empirycznych stóp zwrotu wym[...]
EN In the paper the risk of investment in the stocks of the WIG20 mine sector companies: Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) KGHM Polska Miedź (KGHM) and Lubelski Węgiel (BOGDANKA) was considered. In order to determine the risk of investment in stocks, the approximation of distribution of empirical return[...]
11
75%
Logistyka
2014 nr 6 8996--9005
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania rozkładu GED, do modelowania dziennych stóp zwrotu wybranych spółek sektora transportowego, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W badaniach wykorzystano zarówno klasyczną, jak i logarytmiczną stopę zwrotu oraz przyjęto roczny, [...]
EN The paper discusses the possibility of applying GED distribution in modeling daily rates of return on selected transportation sector companies listed on the Warsaw Stock Exchange. In the research both classical and logarithmic return rates were applied. Furthermore, yearly, half-yearly and quarterly[...]
12
63%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Mutual funds are designed for investors who wish to realize profits in the financial market, but can not or do not have time to do financial analysis, to monitor prices on the capital market and make investment decisions. Mutual funds raise capital mostly from small investors and then deposit them i[...]
13
63%
Polish Journal of Ecology
2016 Vol. 64, nr 4 586--593
EN Individual marking is necessary for determining various elements of species ecology, but toe-clipping — a method frequently used in amphibian studies, is recently being questioned. Three water bodies (of 0.3 to 1.5 ha in size) used by common Bufo bufo for breeding, located within a large city (Warsa[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 38 229-238
PL W pracy poruszono problem zastosowania teorii gier na giełdzie papierów wartościowych. W celu znalezienia najlepszego portfela dla gracza giełdowego, satysfakcjonującego go zarówno pod względem poziomu zysku, jak i ryzyka, sformułowano i opisano pewną grę, której rozwiązanie znaleziono na bazie teor[...]
EN In the work the problem of the application of the theory of games on securities exchange is considered. For the purpose of finding the best portfolio for market player one game was formulated and described. The degree of both profit and risk must accord to his satisfaction. The solution of this prob[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 38 55-67
PL W artykule omówiono podstawowe charakterystyki produktu i asortymentu (stopa zwrotu, ryzyko i współczynnik korelacji) oraz ich wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji w kwestii produkcji: ilości i zróżnicowania produktów tworzących asortyment produkcyjny. Na przykładach przedstawiono zasady analizy [...]
EN An article discusses primary characteristics of product and assortment (rate of return, risk and correlation coefficient of returns) and his use to take decision in question production: quantity and diversified assortment. For example present principles analysis "attractiveness" products and assortm[...]
16
51%
Rynek Energii
2016 Nr 3 81--89
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę ilościową strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce. Uwzględniono ramy prawne kształtujące polski rynek odpadów komunalnych, opisano obecnie dominujące i rozwijające się w Polsce technologie utylizacji oraz określono uwarunkowania rynkowe, [...]
EN The elaboration consists of two parts. The first one contains quantity analysis of municipal waste streams which are produced in Poland. Law frames that shape Polish market have been considered in the presented article. Moreover author has enumerated dominant and developing waste utilization technol[...]
17
45%
Logistyka
2015 nr 6 430--434, CD
PL Celem artykułu jest ocena efektywności inwestycji w akcje czołowych polskich spółek branży TSL W porównaniu uwzględniono oczekiwany dochód skorygowany o ryzyko towarzyszące przeprowadzonym transakcjom. W ocenie dochodu i ryzyka inwestycyjnego poszczególnych spółek wykorzystano miary rentowności opar[...]
EN This article aims to evaluate the effectiveness of investments in the shares of leading Polish companies of the TSL sector. The analysis takes into account the expected income adjusted for the risks associated with the conducted transactions. In the assessment of income and investment risk of indivi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last