Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stop kobaltu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono wpływ mikrostruktury odlewów z żarowytrzymałego stopu kobaltu, na przebieg ich wysokotemperaturowego pełzania. Analizowano makrostruktury, mikrostruktury oraz przełomy pełzanych próbek. Próby wysokotemperaturowego pełzania przeprowadzono w temperaturze 975°C przy naprężeniu [...]
EN The article presents the effect of microstructure on the high - temperature creep of cobalt castings alloy. The macrostructure, microstructures and fracture of specimens after high-temperature creep were examined. High-temperature creep tests have been performed in 9750C temperature under 100 MPa st[...]
2
100%
Inżynieria Biomateriałów
3
88%
Inżynieria Biomateriałów
2005 R. 8, nr 46 15--17
4
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
5
75%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 7 127-133
PL Wykorzystując elektronowy mikroskop skaningowy HITACHI S-3500N z przystawką do mikroanalizy rentgenowskiej RTG Noran oraz rentgenowski aparat TUR-M62 z komputerową przystawką HZG-4 określono typy i skład chemiczny faz występujących w strukturze modyfikowanego borem odlewniczego stopu kobaltu (C-Co-N[...]
6
75%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 7 293-299
PL W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w geometrii warstwy wierzchniej odlewniczego stopu kobaltu kształtowanej drogą nadtapiania i szybkiej krystalizacji. Do kształtowania struktury warstwy wierzchniej stopu zastosowano metodę GTAW, w której zmieniano: gaz plazmotwórczy (Ar, He), natężenie prąd[...]
EN In this study surface fusion by the GTAW in argon and helium atmosphere surfacing process on plate casting cobalt alloy with electric arc advance speed from 100 to 800mm/min were performed. Geometry, macrostructures and microstructures were investigated. A relationships between GTAW process paramete[...]
7
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 344-349
PL W pracy przedstawiono wpływ temperatury wygrzewania: 1150°C, 1200°C i 1270°C na udział objętościowy faz pierwotnych typu M_{23}C_{6}, MC i M(C,N) w strukturze żarowytrzymałego odlewniczego stopu kobaltu. Stwierdzono, że wzrost temperatury wygrzewania prowadzi do sferoidyzacji oraz częściowego lub ca[...]
EN Article presented effect of annealing temperature: 1150°C, 1200°C and 1270°C on the phases primary volume fraction: M_{23}C_{6}, MC i M(C,N) type in strcture heat-resistant cobalt casting alloy. It has been found that annealing temperature increase, spheroidizing and dissolutioning partially or on t[...]
8
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Geometrical product specification MAR-M509 cast cobalt alloy depend beginning temperature of multilayer ceramic shell moulds (MCS). It has found that go down temperature of MCS from 1000°C to 200°C, the increase surface roughness and its amplitude parameters: Sa, Sz, St, Sq, Sp and Sv.
9
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 333-338
PL Wykorzystując preparaty proszkowe; fazy izolowane z osnowy żarowytrzymałych odlewniczych stopów kobaltu i aparat rentgenowski z kamerą Debyea-Scherrera identyfikowano fazy występujące w strukturze tych stopów.
EN In the article presented Debye-Scherrer method of the phases identification of zirconium modified heat - resistant cobalt casting alloys. It has been found that in the structure of these alloys in air cast present primary carbides MC and M_23C_6 type and rich zirconium carbonitrides M(C,N) type.
10
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 348-355
PL Praca dotyczy uszlachetniania powierzchniowego odlewów ze stopu MARM509 metodą GTAW. Oceniano podatność stopu do tworzenia nadtopień. Nadtopienia wykonano zmieniając natężenie prądu w zakresie od 50 do 300A oraz prędkość skanowania łukiem w zakresie od 200 do 800 mm/min. Proces prowadzono w atmosfer[...]
EN The study was conducted on the quantity of the heat emited in electric arc heat absorbed by the heat in casting thermal efficiences and fusion geometry in the MARM509 alloy castings treated by GT A W process. The surface fusion process was performed in argon atmosphere under varied electric arc trav[...]
11
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 339-347
PL W pracy przedstawiono zmiany strukturalne występujące podczas nadtapiania i szybkiej krystalizacji warstwy wierzchniej odlewu z żarowytrzymałego stopu kobaltu z podwyższoną zawartością cyrkonu. W wyniku oddziaływania skoncentrowanego źródła ciepła (metoda GTAW) uzyskano silne rozdrobnienie ziarn osn[...]
EN In the paper presents the analysis of structure molten and rapid crystallize of surface layer higher zirconium content of cobalt casting alloy.
12
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
13
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The goal of the study is to try find the influence of the heat treatment on the corrosion resistance of two base cobalt alloys used on dental prosthesis. Design/methodology/approach: The investigation was choosen two base cobalt alloys: Remanium 2000+ (Dentaurum) and Wirobond LFC (Bego). Co[...]
14
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The results of structural studies of partial meltings of casting surfaces of plates made of cobalt alloy MAR-M509 have been presented. The partial meltings were formed with argon or helium plasma beam generated in electric arc. Observations of microstructure revealed presence of phase y and carbides[...]
15
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2014 z. 8 99--102
PL Jednym z etapów w procesie powstawania protetycznego uzupełnienia dentystycznego jest realizacja zaprojektowanego kształtu protezy w tworzywie metalowym. Jest krokiem istotnym a zarazem narażonym na wiele niepowodzeń. W artykule przedstawiono porównanie dwóch metod wykonawstwa techniki dentystycznej[...]
EN One of the stages in the process of restoration of dental prostheses is the shape which was designed to achieve a complement in the metal. It is an important step and exposed to many setbacks. The article gives a comparison of two methods of dental technology: traditional casting and modern SLM. The[...]
16
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 333--338
PL W wyniku przetopienia powierzchni odlewu ze stopu kobaltu plazmą łuku elektrycznego, przemieszczaną ze zmienną prędkością, obserwuje się zróżnicowaną geometrię przetopień. W pracy przedstawiono makro i mikrostruktury przetopień a także określono wpływ prędkości przemieszczania plazmy łuku elektryczn[...]
EN In present work the influence of remelting by plasma ars welding of surface layer of cast cobalt alloy MAR-M509 type has been tested. The test have been based on the measurments of microhardness and metallgraphic tests. Surface layers determine very fine dentritic grain and they constitute layers of[...]
17
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 155--158
PL W artykule przedstawiono wpływ cyrkonu i boru na typy i ilości wydzielonych faz w żarowytrzymałych odlewniczych stopach kobaltu. Stwierdzono, że cyrkon i bor tworząc dodatkowe fazy zmieniają stosunki objętościowe pierwotnych węglików i węglikoazotków oraz borków w analizowanych stopach.
EN The type and quatities phases created in zirconium and boron modified of cobalt casting alloys is investigated. It has been found that zirconium and boron creating additional phases, changes quantities volume of primary carbides, carbonitrides and borides in investigation casting cobalt alloys.
18
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 159--166
PL Przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej i analizy składu chemicznego w mikroobszarach badano zmiany morfologii i składu chemicznego węglików w stopie typu vitalium, o różnej zawartości niklu, w stanie lanym. Wykazano, że w stanie lanym cząstki węglików wykazują dwoistą budowę - występują w [...]
EN Changes of morphology and chemical compositions of carbides in vitalium type cobalt alloy in dependence of nickel's capacity were investigated on the base of SEM and EDX results. It was found that alredy in cast condition particles of carbides occured in massive or in lamelar form. The fractions of [...]
19
63%
Archives of Foundry Engineering
EN A commercial cobalt alloy applied in dental prosthetics was investigated. The scope of the work included the microstructure analysis, performance examination (tensile strength, microhardness, corrosion resistance), and dilatometric examination. The investigated alloy after a single remelting was cha[...]
20
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The manuscript presents microstructure, geometrical product specification and results of scratch tests performed on the interlayer of thermal barrier coating (TBC) with Rockwell’s intender. The TBC was provided by depositing two layers; metallic interlayer and external ceramic layer onto a plate coa[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last