Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stop Al-Si
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Opisano stanowisko do badania ewolucji skurczu liniowego i naprężeń skurczowych w odlewie. Przedstawiono przykładowe ilustracje zmian skurczowych w aluminium i dwuskładnikowych stopach Al-Si. Wyjaśniono mechanizm rozszerzalności przedskurczowej.
EN An experimental set-up for examination of the progress of linear contraction and shrinkage stresses in casting has been described. Exemplary illustrations of linear contraction progress in aluminum and binary aluminium-silicon alloys have been presented. The essence of pre-shrinkage expansion has be[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 656-658
PL Przetapianie laserowe elementów wykonywanych ze stopów aluminium stosowane jest w celu uzyskania wysokiej twardości i odporności na ścieranie oraz zwiększenia żywotności w rezultacie szybkiej krystalizacji. Mikrostruktura, skład fazowy i właściwości stopów aluminium zależą od parametrów obróbki lase[...]
EN The main reason for the laser remelting of the components made by cast aluminium alloys is to obtain high hardness and wear resistance at the surface for larger lifetime as a result of the rapid solidification. The final microstructure, phase composition and properties of aluminium alloys depend on [...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 616-619
PL Praca zawiera szczegółową analizę mikrostruktury stopu Al70Si (w % mas.) wytworzonego metodą natrysku plazmowego. W szczególności, w pracy przedstawiono po raz pierwszy najistotniejsze cechy mikrostruktury zarówno pierwotnych faz bogatych w Si, jak i wtórnych bogatych w Al. Mikrostrukturę badano: [1[...]
EN This paper presents a detailed study of the microstructure of spray formed Al-70wt%Si manufactured by spray forming, showing for the first time the key microstructural features in both primary Si and secondary Al phases. The microstructure has been investigated by a combination of: [1] optical micro[...]
4
88%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 303-310
PL Opisano stanowisko do badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnących i stygnących metali i stopów. W pomiarze rejestrowana jest siła rozciągająca i wydłużenie testowego odlewu oraz temperatura na przekroju jego ścianki. Przedstawiono wyniki badań dla dwuskładnikowych stopów AISi11.74 i AISi12.5.
EN A stand for examination of tensile strength of soIidifying and cooling metaIs and alIoys has been described. The tensile force, extension of test casting and temperatures of his wall are in measurement registered. The examination results for binary AISi11. 74 and AISi12.5 aIIoys have been presented.
5
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Skeleton castings were manufactured in accordance to elaborated production technology. The subject of the research was the microstructural analysis of non - monolithic castings. Analysis of metallographic specimens and quantitative analysis of silicon crystals and secondary dendrite-arm spacing anal[...]
6
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule opisano stanowisko do badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnących i stygnących metali i stopów. W pomiarze jest rejestrowana silą rozciągająca i wydłużenie testowego odlewu oraz temperatura na przekroju jego ścianki. Przedstawiono wyniki badań dla aluminium i dwuskładnikowych stopów [...]
EN A stand for examination of tensile strength of solidifying and cooling metals and alloys has been described. The tensile force, extension of test casting and temperatures of his wall are in measurement registered. The examination results for aluminum and aluminium-silicon alloys have been presented.
7
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2003 R. 48, nr 12 590-594
PL Zaprezentowano autorski program STRUKTURA 1.0 do komputerowej analizy struktur metalograficznych. Na przykładzie struktury stopu Al-Si przedstawiono najistotniejsze elementy analizy komputerowej.
EN The STRUKTURA 1.0 program developed by the author, designed for performing computer-aided analysis of metallographic structures, has been presented. Taking a structure of Al-Si alloy as an example, essentials of computer-aided analysis have been described.
8
75%
Kompozyty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kierunkowej krystalizacji eutektycznego stopu Al-Si modyfikowanego strontem. Wykorzystując zbudowane urządzenie do kierunkowej krystalizacji typu Brydgniana, określono strukturę zmodyfikowanej zorientowanej eutektyki (kompozytu insitu) a(AI)-Si. Ustalono związek mi[...]
EN The paper presents results of the research on unidirectional crystallization of modified a(Al)-Si alloys. Relation between interfibre spacing /I and growth rate v has been established by the use the Bridgman type device for unidirectional crystallization. In order to achieve the assumed aim a specia[...]
9
75%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper presents the results of an experiment investigating the structure and the percent elongation of an AlSi9Mg alloy modified with NaCl, Na3AlF6 and NaF compounds. The alloy was modified in a crucible. The experiment had a factorial design of 23. Strength test[...]
10
75%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper handles about the effect of electrical current on the cast microstructure of Al-Si alloy. By the application of direct current during the solidification there is intended the refinement of result microstructure. The change of result microstructure and mechanical properties was investigate[...]
11
75%
Archives of Foundry Engineering
EN In this paper a basis of thermal derivative gradient analysis was shown. Authors presented methodology of the studies, results and analysis. Studies of crystallization kinetics were conducted on non-modified AlSi11 eutectic alloy. Analyzing the results authors proposed some parameters for descriptio[...]
12
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 363-368
PL Wskaźnik jakości - Q jest coraz częściej stosowany w praktyce przemysłowej do oceny efektu szybkości krystalizacji, dodatków stopowych i obróbki cieplnej na plastyczność i wytrzymałość na rozciąganie stopu AI-7SiMg [1-3]. W pracy przedstawiono wyniki badań nad poprawą wskaźnika jakości stopu drogą z[...]
EN The quality index introduced on empirical grounds is widely used by the casting industry as tool for predicting the effect of solidification rate, chemical additions and heat treatment on the ductility and tensile strength of AI-7Si-Mg casting alloys. The paper presents the results of the effect of [...]
13
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 6 135-140
PL Przedstawiono wyniki badań zdolności aluminium i jego stopów z krzemem do odwzorowania formy. Przepływ realizowano w pionowym, metalowym kanale [średnica] 16 mm.
EN The investigations results of mould surface reproducibility of aluminum and Al - Si alloys have been presented. The metal flow was realized in vertical metal channel of 16 mm diameter.
14
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 123-130
PL Ocenę niezawodności odlewniczych stopów Al., określoną modułem Weibulla, wyznaczono na przykładzie wyników badań wytrzymałości na rozciąganie i zginanie dla nadeutektycznego siluminu AlSi17Cu4Mg w stanie po odlaniu, po modyfikacji 0,05% fosforem, po obróbce cieplnej oraz po łącznym procesie modyfika[...]
EN Evaluation of cast Al alloys reliability, expressed by Weibull's modulus, was determined on example of tensile and bending strength tests of hypereutectic AlSi17Cu4Mg silumin. The alloy was investigated in as-cast state, modified state (0,05% of phosphorus), after heat treatment as well as after pro[...]
15
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 227-232
PL W pracy przedstawiono wyniki badań krzepnięcia stopów Al-Si o zróżnicowanej zawartości krzemu od 1 do 24%. Na podstawie analizy termicznej ATD wyznaczono wykresy krzepnięcia, z których określono charakterystyczne wartości temperatury. Ze standardowych wlewków próbnika ATD pobrano próbki do badań mik[...]
EN In this paper the effect of solidification and microstructure of Al-Si alloys about 1 to 24% silicon heve been presented. Based on thermal analysis ATD to determine of diagrammatic presentation characteristic temperatures.
16
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 149--154
EN The contribution deals with the leakage of casted cylinder heads made from aluminium alloys. It was found out that there were oxides and inclusions at the leakage areas. Appearance of leakage places was spotted mainly in the thermal nodal points.
CS Príspevok je zameraný na problematiku priepustnosti odliatkov, konkrétne hláv valcov. Priepustné miesta na hlavách valcov sa zisťovali vizuálne a tlakovou skúškou. Z priepustných miest sa odobrali vzorky, ktoré sa podrobili mikroskopickej analýze na optickom a elektrónovom rastrovacom mikroskope, ak[...]
17
75%
Archiwum Odlewnictwa
2005 R. 5, nr 15 241--246
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją stopu AK12 modyfikatorem homogenicznym, wytworzonym przez szybkie studzenie stopu AK12 z prędkością V1=100oC/s, V2=200oC/s i V3=300oC/s. Przedstawiono w formie graficznej wpływ prędkości studzenia i zawartości modyfikatora w[...]
EN Results of studies on the modification of AlSi12CuNiMg (AK12) alloy with a homogenous modifier obtained by fast cooling of AK12 alloy at three different rates (V1=100oC/s, V2=200oC/s and V3=300oC/s) are presented in the paper. The effects of cooling rate and w/w conc[...]
18
75%
Mechanik
2017 R. 90, nr 1 66--67
PL Porównano mechaniczne właściwości (mikrotwardość i test rysy) powłok AlSi wykonanych metodą PVD magnetronowego rozpylania stopów o zawartości 7–20% Si. Większe stężenie Si zwiększało opór odkształcania powłok wyrażony głębokością rysy. Lepsze właściwości mechaniczne miały powłoki ze stopów modyfikow[...]
EN The mechanical properties (microhardness and scratch test) of AlSi coatings made by PVD magnetron sputtering method from alloys with 7-20%Si were compared. Higher concentration of Si increased deformation resistance of the coating, expressed by depth of scratch. Improved mechanical properties had co[...]
19
75%
Archives of Foundry Engineering
EN In this article authors showed method for manufacturing of closed skeleton castings with hypo - eutectic and eutectic aluminium alloys. Experimental castings were manufactured in variables technological conditions: range of pouring temperature 680÷740 °C, temperature of mould 20÷100 °C and height of[...]
20
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper deals with problems related to application of aluminum-silicon alloys for combustion engine cylinder liners.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last