Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stojak hydrauliczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL Korzystając z wyników pomiarów przeprowadzonych na stanowisku badawczym oraz wyników obliczeń numerycznych wykonanych z wykorzystaniem modelu MES stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym przeanalizowano wielkości odchyłek wartości wielkości wyznaczonych doświadczalnie od odpowiadających im wart[...]
EN Deviations of the amounts determined experimentally from the corresponding amounts determined numerically were analyzed using the results of measurements made at the stand test and results of numerical calculations made with the use of FEM model of hydraulic leg with gas accumulator. The following p[...]
2
80%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono wstępne wyniki badań i ocenę przyczyn powstawania gwałtownych przyrostów ciśnienia w blokach zaworowych stojaków hydraulicznych zmechanizowanej obudowy ścianowej, podczas normalnej ich eksploatacji. Powstałe gwałtowne przyrosty ciśnienia mogą powodować skutki w postaci uszkodzeń hydrau[...]
EN Initial test results and assessment of reasons of impetuous increase of pressure in hydraulic leg's valve blocks of the powered roof support during a normal operation were given in the paper. Impetuous pressure increase can cause damages to leg control hydraulics, especially damages to valve blocks [...]
3
80%
Maszyny Górnicze
PL Na przykładzie stojaka hydraulicznego obciążonego dynamicznie przedstawiono celowość stosowania uproszczeń geometrycznych modeli obliczeniowych, co w efekcie prowadzi do skrócenia czasu wykonywanych obliczeń numerycznych. W publikacji przedstawiono również doświadczalną weryfikację modelu stojaka, k[...]
EN Purposefulness of use of geometrical simplifications of computational models, which shortens the time of numerical calculations, was presented on the basis of dynamically loaded hydraulic leg. Experimental verification of leg model, geometry of which was significantly simplified, was also presented [...]
4
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono ideę zastosowania zaworu upustowego w rdzenniku wewnętrznym stojaka i próbę jej technicznego rozwiązania. Sprecyzowano warunki zastosowania takiego zaworu. Podano przykładowe rezultaty obliczeń.
EN In the article an idea of implementation of extraction valve into inner upper prop of mechanized shield supports prop as well as an approach of its technology solution have been presented. The application conditions of such a valve have also been defined. Save calculation have been performed.
5
70%
Maszyny Górnicze
PL Z analizy uszkodzeń obudowy zmechanizowanej podczas tąpnięć wynika, że najczęściej uszkodzonym elementem tej obudowy są stojaki hydrauliczne, a skutecznym sposobem ochrony stojaka przed skutkami obciążeń dynamicznych jest wyposażenie go w zawór upustowy o odpowiedniej charakterystyce działania. Kons[...]
EN From the analysis of damages to the powered roof supports during bumps it results that the hydraulic legs are components which are damaged most frequently. The efficient method for protection of the leg against overload is to fit it with a fast relief valve of the proper characteristics. The short t[...]
6
70%
Maszyny Górnicze
PL W chwili obecnej często wykonuje się laboratoryjne badania dynamiczne stojaków hydraulicznych ze względu na wymagania normy PN-EN 1804-2. Podczas badań, niezależnie od metody obciążenia, rejestruje się tylko jeden parametr obciążeniowy - ciśnienie w przestrzeni podtłokowej na typowym przyłączu stoja[...]
EN At present, laboratory testing of the hydraulic legs is carried out due to the requirements of the PN-EN 1804-2 Standard. Only one load parameter is recorded during testing irrespectively to the method used - a pressure in an under-piston area at the typical leg terminal. Time process and results of[...]
7
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 4 73--80
PL W artykule przedstawiono opracowane w Akademii Górniczo-Hutniczej nowe rozwiązanie zamków dla stojaków ciernych typu SV. Przedstawiono ich budowę, sposób mocowania oraz aspekty ekonomiczne, ergonomiczne i bezpieczeństwa pracy. Dokonano porównań do obecnie stosowanych rozwiązań innych zamków lub stoj[...]
EN The paper presents new solution of lock for SV type friction prop, designed in AGH - University of Science and Technology. Construction, fixing metod, economical, ergonomi-cal and safety aspects was presented in comparision of current solutions of lock and friction props. The results of stand and un[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 274 241-251
PL W pracy przedstawiono metody kontroli parametrów technicznych i metodę szacowania wlaściwościami sprężystymi stojaka hydraulicznego, przeznaczonego do użytkownania w wyrobiskach zagrożonych tąpaniami, polegającą na zmianie wartości parametrów technicznych akumulatora gazowego, wbudowanego w stojak. [...]
EN Methods for control elasticity properties of hydarulic legs which are designed to operate in the workings with bunping hazard, consisting in changing technical parameters of gass accumulator installed in a leg, were presented in the project. The maximal value of pressure in an annuar compartment as [...]
9
61%
Hydraulika i Pneumatyka
2011 nr 3 20-22
PL Opisano metodę wyznaczania parametrów modalnych stojaka hydraulicznego z wbudowanym akumulatorem gazowym. Analizowano wpływ parametrów technicznych akumulatora gazowego na zmianę wartości częstości własnych i współczynników tłumienia. Wykluczono możliwość wzbudzenia drgań rezonansowych elementów ana[...]
EN A method for determination of modal parameters of a hydraulic leg with a gas accumulator has been presented. Impact of technical parameters of a gas accumulator on a change of free vibration frequency and damping coefficients has been analyzed. A possibility of excitation of resonant vibrations in c[...]
10
61%
Maszyny Górnicze
PL W pracy omówiono układy pomiarowe służące do kontroli ciśnienia gazu oraz systemy umożliwiające uzupełnienie jego ubytków w akumulatorze gazowym stojaka. Przedstawiono metodę oszacowania wpływu zapowietrzenia stojaka na jego właściwości sprężyste.
EN Measurement systems for the gas pressure control as well as systems which enable to make up gas losses in the leg's gas accumulator were discussed in the paper. Methodology of evaluation of influence of getting air to the leg on its elastic properties.
11
61%
Maszyny Górnicze
PL Omówiono metodykę określania trwałości elementów wykonawczych, stosowanych w układzie hydraulicznym sekcji obudowy zmechanizowanej, poprzez wyznaczenie wskaźnika wymian elementu. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń wskaźnika wymian, uzyskane na podstawie uszkodzeń zarejestrowanych dla 1100 sek[...]
EN Methodology for determination of life of actuating components used in hydraulic system of powered-roof support, by determination of exchange rate of the component, is discussed. Exemplary results of calculations of exchange rate, obtained on the basis of damages recorded for 1100 powered-roof suppor[...]
12
61%
Maszyny Górnicze
PL Bezpieczeństwo wyrobu to kluczowe zagadnienie mające swoje odzwierciedlenie w przepisach i zastowanych rozwiązaniach praktycznych. Istotnym narzędziem spełnienia wymagań technicznych w odniesieniu do bezpiecznych konstrukcji maszyn i urządzeń są normy. W przypadku braku norm europejskich, zasadnicze[...]
EN Safety of the product is a key issue and it is included in legal regulations and in practical operations. The standards are the important tool to meet technical requirements as regards safe design of machines and equipment. In the case of lack of European standards, the main requirements for the ce[...]
13
51%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2011 nr 3 89-99
PL W artykule opisano dobór stojaka hydraulicznego zmechanizowanej obudowy ścianowej, który jest głównym elementem hydrauliki siłowej, decydującym o jej podporności i bezpieczeństwie. Stojak hydrauliczny jest siłownikiem dwustronnego działania, jednak podstawowy zakres pracy obejmuje ściskanie (podporn[...]
EN The article presents selection of a hydraulic leg of mechanized roof support which is the main component of its power hydraulics and determines a level of longwalf s support capacity and safety. A hydraulic leg is an actuator of double acting type, however, the basie range of work includes compressi[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2010 nr 24 (96) 105-110
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody Pareto oraz diagramu Ishikawy do analizy wad występujących w stojaku hydraulicznym produkowanym na potrzeby przemysłu górniczego. Analiza dokumentacji dotyczącej reklamacji produktów wykazała, że na 286 zareklamowanych produktów, aż 234 stanowią stojaki "[...]
EN This article presents the use of Pareto's method and Ishikawa's diagram for analyzing flaws which occur in a hydraulic prop produced for the mining industry. The study has pointed out that a human's mistake and badly matched materials are the reasons of occurred incompatibilities. Correcting measure[...]
15
51%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 3 106--113
PL W artykule przedstawiono skutki, jakie pociąga za sobą brak upodatnienia sekcji obudowy zmechanizowanej w przypadku wystąpienia, na skutek ruchów górotworu, gwałtownych obciążeń dynamicznych. Zwrócono uwagę na wybrane aspekty prawne zagadnienia. Przedstawiono istotę funkcjonowania zaworów upustowych[...]
EN The article presents effects caused by the lack of flexibility of mechanised lining section in case of rapid dynamic loads occurrence resulting from orogenic movements. Selected legal issues were taken into account. The essence of bleeder valves functioning and their influence on lining operation go[...]
16
51%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 7 57--62
PL W artykule przedstawiono przypadek przystosowania zmechanizowanej obudowy do warunków zagrożenia wstrząsami górotworu, wprowadzonej na rynek wyłącznie według zharmonizowanych polskich norm. Obudowa została przeniesiona z KWK Murcki-Staszic Ruch ,,Boże Dary” (warunki niezagrożenia wstrząsami górotwor[...]
EN This paper presents a case study of a powered roof support adapted to mining tremors hazard and launched on the market only on the basis of harmonised Polish standards. The powered roof support described herein, was moved from Murcki- Staszic Ruch Boże Dary Mine (no mining tremors hazard) to a longw[...]
17
51%
Maszyny Górnicze
PL Analizowano wpływ modyfikacji postaci konstrukcyjnej tłoka stojaka hydraulicznego, polegającej na zwiększeniu objętości przestrzeni podtłokowej, na przebieg czasowy ciśnienia cieczy roboczej oraz współczynnik sprężystości układu. W przypadku niewielkiego wysunięcia rdzennika modyfikacja postaci kons[...]
EN Impact of design modification of the piston of hydraulic leg, consisting in enlarging of annular area of the leg, on time curve of working medium pressure and the coefficient of elasticity of the mechanical system, were analyzed. In case of small advance of upper prop, the design modification of the[...]
18
51%
Archives of Mining Sciences
2018 Vol. 63, no. 2 477--489
PL W artykule przedstawiono wyniki badań stojaków hydraulicznych obudowy indywidualnej typu SHC-40 wyposażonych w dwa typy baterii zaworowych: standardową (ze sprężyną stalową walcową) i BZG-2FS (ze sprężyną gazową). Podczas badań stojak obciążany był dynamicznie za pomocą swobodnego spadku bijaka z ró[...]
EN The article presents the results of tests on SHC-40 hydraulic props equipped with two types of valve blocks: standard (with spring steel cylinder) and BZG-2FS (with gas spring). The research was conducted using impact mass of 4,000 kg and with extreme dynamic load of free fall impact mass of 20,000 [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last