Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stock market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2001 z. 3 429-437
PL W artykule prześledzono proces ewolucji rynku giełdowego jako elementu wywierającego wpływ na procesy transformacji. Wykazano współzależność poszczególnych etapów rozwoju rynku z dokonującą się transformacją polskiej gospodarki. Ponadto artykuł przedstawia ocenę dotychczasowej działalności rynku gie[...]
EN In this article, the process of the evolution of the stock market as an influential element on the transformation process has been analyzed. The interdependence of the consecutive phases of the market development with the transformation of the Polish economy has been proved. Moreover, the article pr[...]
2
100%
Managerial Economics
EN The investigation concerns the problem of whether some macroeconomic variables and the EUR/PLN exchange rate might affect the performance of the Warsaw Stock Exchange. The answer to this question can be obtained from a cointegration analysis. The advantage of testing for cointegration is the identif[...]
3
88%
Przegląd Papierniczy
4
88%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2002 nr 6 389-390
PL W Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa grupa specjalistów pracuje nad tematem dotyczącym stworzenia podstaw internetowej giełdy rolniczej (IGR). W pierwszej kolejności stworzono i wprowadzono do Internetu pod adresem www.rolnicza.pl elektroniczną platformę handlu i wymiany[...]
EN In The Institute for Building, Mechanisation and Electrification of Agriculture a groups of specialists works out the problem of establishing the basic for the Internet agricultural stock market (IGR). At first the electronic platform for agricultural goods trade and exchange has been established an[...]
5
75%
Badania Operacyjne i Decyzje
2008 nr 3 43-52
PL Algorytm genetyczny zalicza się do grupy metod o małym stopniu sformalizowania, co pozwala wykorzystać go w różnych obszarach, wliczając w to prognozowanie. Powstaje jednak pytanie o efektywność tego instrumentu. Zdecydowaliśmy się sprawdzić wewnętrzne procedury prezentowanego algorytmu, wpływające [...]
EN The genetic algorithm is numbered among less formal methods which allows using it in different areas including forecasting. However, there is a question about efficiency of that instrument. We decided to check inner procedures of the algorithm affecting gaining speed and quality of solutions. We als[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 13 181-192
PL W trakcie wieloletniego funkcjonowania rynków giełdowych powstało wiele różnorodnych metod analiz, których podstawowym celem jest uporządkowanie chaosu, jakim wydają się być notowania giełdowe. Jedną z tych metod jest analiza fundamentalna. Metoda ta wydaje się być logiczna, gdyż przedsiębiorstwo o [...]
EN There have been many different analysis created in a long - term history of stock markets. Their main goal is to set the chaos, which quotations are supposed to be, in order. One of this methods is fundamental analysis. This kind of analysis seems to be logical because the firm with good fundamental[...]
7
75%
Information Systems in Management
2016 Vol. 5, No. 4 508--519
EN The paper describes an experiment consisting of the application of artificial intelligence algorithms in the processes of predicting the stock market. A special tool was developed to evaluate whether artificial neural networks can predict stock market behavior. The aim of this paper was also to test[...]
8
75%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono podstawowe tendencje w rozwoju giełdowego rynku akcji w Polsce w lalach 1991-2005 (1 kwartał). Przedmiotem analizy są: rodowód i liczba spółek akcyjnych, przestrzeganie zasad lądu korporacyjnego, wartość obrotów, kapitalizacja, struktura inwestorów, zależność między giełdą a sytuacją m[...]
EN Fundamental tendencies in stock market development in Poland in years: 1991-2005 (the 1st quarter) were showed in this paper. Further there were analysed source and number of joint stock companies, corporation order rules, capital turnover value, capitalization, investors structure, dependence betwe[...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
PL Proponujemy wykorzystanie analizy falkowej do przygotowania danych dla sieci neuronowej SOM. Sieć dokonuje grupowania danych w postaci współczynników falkowych. Dla każdej grupy obliczana jest miara zmiany cen w następnym dniu. Testy przeprowadzone na akcjach banku PKOBP wskazują na skuteczność opis[...]
EN To build the next day investment decision system we propose to use wavelets analysis as a consistent tool for raw data preprocessing. Then wavelets coefficients that it returns are fed into SOM neural networks for clustering. For every cluster the measure of the next day forecast of share price move[...]
10
75%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2014 nr 13 15-23
PL W artykule przedstawiono model preferencji graczy giełdowych w procesie inwestowania, opierając się na zróżnicowanych przesłankach, jak użyta metoda wyceny instrumentów finansowych, cechy charakterologiczne gracza, w tym skłonność do ryzyka, oraz stosowane strategie inwestowania. Następnie zdefiniow[...]
EN The paper presents model of stock market players’ preferences in investing process, based on different conditions like the method for valuation financial instruments, player’s character traits including tendency to risk and investing strategies. Author also defined multi-criteria optimization amongs[...]
11
63%
Polish Journal of Management Studies
PL Kapitał i rynki kapitałowe pełnią ważną rolę w każdej gospodarce. Dlatego też w niniejszym badaniu przedstawiona jest rola i wpływ zmiennych makroekonomicznych w irańskim rynku akcji. Ponieważ rynek akcji w każdym kraju jest jednym z najważniejszych wskaźników, które podkreślają sytuację gospodarczą[...]
EN Capital and capital markets are important role in any economy. Therefore in this study the role and impact of macro variables in the Iranian stock market is given in. Since the stock market in any country is one of the most important indicators that highlight the economic situation, as important var[...]
12
63%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2014 nr 14 19-24
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania teorii gier z continuum graczy w modelowaniu zachowań graczy na giełdzie. Dokonano pierwszej próby opracowania modelu giełdy w oparciu o teorie gier z continuum graczy. Artykuł jest wynikiem prac nad opracowaniem matematycznego modelu pozwalającego ba[...]
EN The paper presents specifics and assumptions included in games theory. Author made first attempt to create stock exchange model based on games theory, specific games with continuum of players. The article is the result of efforts to create an adequate mathematic model in order to investigate the spe[...]
13
63%
Polish Journal of Management Studies
2013 Vol. 8 7--15
PL Rynki finansowe odgrywają istotną rolę w gospodarce Jordanii, organizują swoje działania w ciągle zmieniającym się środowisku, i pracują nad przeniesieniem zasobów lokalnych, poprzez kanały wytwórcze do znajdujących inwestycji zagranicznych. Celem niniejszego artykułu pracy jest analiza relacji międ[...]
EN Financial markets plays a vital role in the Jordanian economy organizes its operations in a changing environment, which is working on the transfer of local resources through productive channels next to foreign investment. The goal of this study is to analysis the relationship between economic variab[...]
14
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 7 11--17
PL Głównym celem publikacji była charakterystyka giełdy transportowej Trans, czyli narzędzia wykorzystywanego do optymalizacji procesów transportowych. W pracy skupiono się na omówieniu podstawowych zasad funkcjonowania giełdy transportowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wbudowanego w program[...]
EN The main aim of the publication was to characterize the transport exchanges Trans, that is a tool used to optimize transport processes. The paper focuses on discussing the fundamental principles of the freight exchange with particular reference to the built-in instant messaging program. Moreover, pr[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 54 389-398
PL W artykule przedstawiono analizę wybranych, zdobywających coraz większą popularność usług na rynku finansowy, oferowanych za pośrednictwem Internetu. Podjęto próbę określenia charakterystycznych różnic pomiędzy inwestowaniem a hazardem na wybranych rynkach w Internecie.
EN The article presents an analysis of chosen more and more popular services of the financial market offered through the Internet. An attempt was made to determine the characteristic differences between investing and gambling on chosen markets on the Internet.
16
51%
Badania Operacyjne i Decyzje
2008 nr 3 89-105
PL 30 sierpnia 2007 r. rozpoczął działalność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nowy rynek New Connect, czyli rynek alternatywnego systemu obrotu. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla niezbyt dużych spółek młodych, innowacyjnych, będących we wstępnej fazie rozwoju gospodarczego, ale po[...]
EN The new stock market called New Connect began on Warsaw Stock Exchange on 30 August 2007. It is a kind of Polish alternative stock investment market. It was designed first of all for not very large companies, young, innovative, being in preliminary phase of their economic development, but which have[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 281--290
PL Artykuł analizuje etapy powstawania i etapy tworzenia rynku papierów wartościowych w Europie. Analizie poddano główne etapy procesu prywatyzacji przemysłu węglowego na Ukrainie, zbadano podstawowe typy rynków papierów wartościowych i ich uwarunkowania przestrzenne, informacyjne i technologiczne. Opi[...]
EN The article examines the stages of formation and milestones of monocentric stock markets formation in Europe. The main stages of the privatization process in Ukraine as the foundation infrastructure of the stock market are analized. The basic types of fragmentation stock market infrastructure: spati[...]
18
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
PL Celem artykułu była analiza wyników przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych notowanych na polskiej giełdzie z punktu widzenia rynkowego oraz danych finansowych. Dane były wykorzystywane do obliczania miar ryzyka systemowego (parametr beta) w dwóch różnych przedziałach czasowych, w celu porównania [...]
EN The article presents the performance of textile and apparel companies listed on the Polishstock exchange from the market perspective based on a sample of financial data. The data areused to compute systematic risk measures (betas) for two different time intervals, to evaluatethe risk of an equally w[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last