Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 194
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stiffness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN This article presents our own model researches, relating to the down milling process of Aluminium alloy (Al6061) and Titanium alloy (Ti6Al4V), with a tool made of sintered carbides. These investigations pay the special attention to the impact of the tool rigidity on the process of chip formation. Th[...]
2
100%
Computer Methods in Materials Science
2013 Vol. 13, No. 3 402--406
PL Ciągły wzrost popytu na miniaturowe części, takie jak na przykład: mikrośruby, mikronarzędzia, czy mikroimplanty - stosowane w inżynierii biomedycznej, powoduje szybki rozwój metod mikroformowania z zastosowaniem obróbki plastycznej. W przeciwieństwie do tradycyjnych zastosowań produkcyjnych, proces[...]
EN In contrast to traditional manufacturing applications, small-scale manufacturing processes usually require sophisticated equipment which is generally associated with high costs and low productivity. Current trends suggest manufacturing metallic parts by ‘microforming’. Microforming is a well suited [...]
3
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN Two mechanical methods have been developed for the characterization of the flexibility of protective gloves, a key factor affecting their degree of usefulness for workers. The principle of the first method is similar to the ASTM D 4032 standard relative to fabric stiffness and simulates the deformat[...]
4
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2012 Nr 12 157-166
PL Powłoki mostów gruntowo-powłokowych małych i średnich rozpiętości wykonuje się zwykle jako jednowarstwowe, z blach falistych łączonych na zakładkę. Gdy sztywność powłoki jest niewystarczająca, z uwagi na projektowany kształt powłoki lub jej rozpiętość, stosuje się nakładkę obwodową, w postaci pełneg[...]
EN Short and middle span soil-steel bridges are usually made of single corrugated overlapped plates. When the stiffness of a steel shell is not sufficient to carry the loads, additional plates (ribs) are used. They can be located either along the whole circumference or in some sectors only. Ribs are co[...]
5
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 1 189-211
PL W pracy przedstawiono krótki opis metody identyfikacji parametrów modeli dynamicznych układów nośnych obrabiarek budowanych w konwencji metody sztywnych elementów skończonych. Identyfikację prowadzi się na podstawie wybranych punktów z wyznaczonych doświadczalnie charakterystyk amplitudowo-częstotli[...]
EN In the paper a short description of the identification method of parameters of machine tool supporting system dynamic models, constructed according to the rigid finite element method convention is given. The identification is carried out on the basis of selected points of the experimentally determin[...]
6
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1999 nr 3 625-638
PL W pracy zbadano sztywność tkanki kostnej zdrowej główki kości udowej oraz wykazano zmiany charakterystyki w główce udowej zdegenerowanej przez martwicę.
EN The goal of the paper is to investigate the stiffness characteristic of bone tissue of healthy femoral head as well as its degradation caused by aseptic necrosis.
7
100%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2008 No. 12 61-71
EN The mechanical behaviour of soils is characterized through constitutive models which require a correct definition of the soil parameters. Prediction of subsoil deformation of geotechnical structures depends on the stiffness-strain curve of the soil and the stiffness at very small strains. Recently, [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 367-378
PL Zamykanie się pęknięć zmęczeniowych w trakcie odciążania konstrukcji ogranicza amplitudę zmian współczynników intensywności naprężenia a tym samym zmniejsza prędkość rozwoju istniejącego pęknięcia zmęczeniowego. Zjawisko to ma szczególne znaczenie w przypadkach pęknięć rozwijających się w warstwie w[...]
EN Paper presents the results of experimental investigation of the interaction between the fatigue crack faces due to pure shear and shear with compression. Samples made of A900 steel were examined. Before the tests the fatigue cracks were produced in the samples. Basing on the interferograms registere[...]
9
100%
Engineering Transactions
EN This paper deals with the high frequency analysis of one-dimensional waveguides. In this frequency range, this paper proposes a numerical implementation and tests of an alternative to the classical predictive dynamical methods. The originality of this approach consists in the fact that it is solely [...]
10
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2015 Vol. 9, nr 27 106--111
EN The main goal was to determine if transducers based on piezoelectric materials are suitable for strain calculations in thin GFRP specimens. Numerous experimental studies, both physical and numerical, performed by the authors, have shown that there is a huge influence of bonded piezoelectric transduc[...]
11
100%
Control and Cybernetics
1998 Vol. 27, no 2 295--310
EN The three-dimensional problem of anisotropic evolution is formulated and solved using the tools from optimal design. Basic assumptions are the principle of maximum energy dissipation and a function that relates the damage, as measured by the rate of a constitutive matrix norm, to an effective stress[...]
12
100%
Machine Dynamics Research
EN The paper presents the results of a dynamic characteristics analysis of a high speed the railway overhead system. An analytical model of a catenary and pantograph has been constructed to simulate the behaviour of the system. A physical model of the system has been introduced that consists of a discr[...]
13
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
EN The paper focuses on the numerical analysis of Levy cable dome under two various initial conditions. Experimental device of cable dome is equipped with 7×7 wire ropes with diameter ɸ 6 mm. Nevertheless, it is completely changed for 1×19 wire ropes single strand with diameter ɸ 4 mm. The interchange [...]
14
88%
Journal of Machine Engineering
EN A main consideration in the operation of machine tools is vibrations occurring during the cutting process. Whether they are forced vibrations or self-excited ones, they have pronounced effects on surface quality, tool life and material removal rate. This work is an experimental study of interactions[...]
15
88%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2000 nr 118 73-84
PL W referacie przedstawiono analizę wpływu liczby komór na sztywność poprzecznego łożyska hydrostatycznego. Rozważania przeprowadzono dla łożyska z dowolną liczbą komór, zasilanego przez dławiki z dowolnym przepływem: laminamym. turbulentnym lub pośrednim. Wprowadzono pojęcie sztywności granicznej. Sf[...]
EN In the paper there is presented analysis of influence of a pocket number on stiffness of a hydrostatic journal bearing. The considerations were carried out for bearing with any number of pockets, supplied via restrictors with any character of flow: laminar, turbulent or intermediate. A notion of the[...]
16
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 445-452
EN A stiffness and strength of glass-roving reinforced thermoplastic polymer (polypropylene and polyamyd-6) profiles, received on the on-line pultrusion technology, in connection with a structure dissimilarity in the transversal section, stipulated by the particularity of the formation process are inve[...]
17
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2009 z. 65 25-30
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, mających na celu wyznaczenie wpływu pęknięcia u podstawy zęba koła na zmianę sztywności koła. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem MES.
EN The work presents results of researches aimed at calculation influence of cracking on changes of meshing stiffness of gear-tooth. The researches was done by used FEM.
18
88%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN Plywood is produced in standard size, therefore, after sawing it to the required size, a certain amount of coarse waste is generated, and the options of usage are limited due to the dimensions. Finding a way to use this coarse waste would mean increasing the amount of usable off cuts or a wasteless [...]
19
75%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono zależność sztywności zintegrowanego hydrostatycznego łożyska poprzeczno-wzdłużnego od jego parametrów geometrycznych i hydraulicznych. Poddano analizie sztywność w kierunku promieniowym i osiowym w przypadku, gdy czop nie obraca się. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ wskaźników ciśnie[...]
EN In the paper the characteristics of the stiffness of the hydrostatic combined journal and thrust bearing in relation to its geometrical and hydraulic parameters is presented. Radial and axial stiffness of the bearing with non-rotating shaft was taken into account. Influence of the pressure ratios in[...]
20
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawioną prognozę zachowania się ograniczonej bryły gruntu podczas badania udarowego. Bazę pomiarową analiz stanowiło badanie laboratoryjne wykonane z wykorzystaniem lekkiej płyty dynamicznej ZFG-01. Celem identyfikacji było wyznaczenie ewolucji modułu sztywności podłoża gruntowego. Ana[...]
EN The behaviour of the limited soil bulk under the mass impact is analysed in the paper. The laboratory research results obtained by means of the light drop tester ZFG-01 were taken to the analysis. The main aim of this paper was identification of the stiffness modulus of the subsoil. The analysis was[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last