Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterownik silnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL Ezi-SERVO to innowacyjny sterownik silnika krokowego, który wykorzystuje metodę regulacji w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Producentem napędów jest firma FASTECH, natomiast dystrybutorem w Polsce opolski Eldar. System z pętlą sprzężenia zwrotnego: W napędach Ezi-SERVO zastosowano enkoder o w[...]
2
88%
Elektro Info
2003 nr 8 55--57
PL W artykule przedstawiliśmy ogólny zarys budowy i możliwości zastosowania Mikroprocesorowego Modutu Dydaktycznego (MMD). Zastosowanie dotyczy maszyn elektrycznych matej mocy (do 100 W). Wykorzystywany w procesie regulacji układ MMD pełni rolę sterownika, którego zadaniem jest regulacja prędkości obro[...]
3
88%
Mechanics and Mechanical Engineering
2005 Vol. 9, nr 1 177--196
PL W pracy rozpatrzono najważniejsze problemy modelowania układu napędowego z automatyczną skrzynią biegów. Do modelowania przyjęto parametry samochodu Audi A4, silnik VW; 1.9TDI oraz automatyczną skrzynię biegów ZF 5HP18. Na proces sterowania układem napędowym z automatyczną skrzynią biegów składają s[...]
EN Simulation researches are realized on the basis of models of power transmission components. They are driving at cheap analysis of many control variants and limit area of permissible solutions. In modeling process were used parameters of car Audi A4, engine VW 1.9TDI and automatic gear box ZF 5HP18. [...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 3 217-220
PL W Katedrze Silników Spalinowych i Pojazdów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej opracowano i wykonano sterownik do badań silników o zapłonie samoczynnym wyposażonych w układy zasilania typu Common Rail. W niniejszej publikacji przedstawiono opis sterownika oraz na przykładzie menu jeg[...]
EN In the Chair of Internal Combustion Engines and Vehicles of the Technical University in Bielsko-Biała the programmer for examina-tions Diesel engines equipped with Common-Rail was made. It is presented in the paper. Operation and options of the controller are showed on the example of the menu. Execu[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 5/86 125--129
PL W niniejszym artykule przedstawiono nowy produkt pochodzącej z Krakowa firmy ECU Master, którym jest sterownik silników spalania wewnętrznego o zapłonie iskrowym – EMU. Przedstawiono specyfikację urządzenia, główne parametry, oraz funkcje sterownika. Co warto podkreślić jest to pierwszy tego typu st[...]
EN The article presents a new product derived from Krakow's ECU Master, which is the the controller of an internal combustion engine with spark ignition - EMU. The paper presents specification of the device, the main parameters and functions of the controller. What it is worth noting this is the first [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 2/93 93--101
PL Niniejsza praca zawiera opis i możliwości dostępnych na rynku sterowników uniwersalnych. Sterowniki te dedykowane są do silników o zapłonie iskrowym. Przedstawiono parametry poszczególnych sterowników pod kątem wykorzystania ich przy pracy na stanowiskach badawczych. Omówione zostały sterowniki: Meg[...]
EN The present article shows the description and possibilities of most popular universal programmable electronic fuel injection controllers. These controllers are meant for spark-ignition engines. Parameters of particular controllers were described in regard of using them into research and development.[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 163--166
PL W pracy przedstawiono problematykę badania czujnika indukcyjnego w systemie Motronic. W pracy zaprezentowano metodykę badania tego czujnika. Sygnały z czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego są sygnałami podstawowymi dla systemów sterowania silnikiem w systemach Motronic oraz w syste[...]
EN The issues are presented in the study of the inductive sensor system Motronic. The paper presents the methodology of the study of this sensor. Signals from the position sensor and the crankshaft rotational speed signals are essential for engine control systems Motronic systems and in systems of dies[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 167--170
PL W pracy przedstawiono problematykę badania układu zapłonowego sterowanego ze sterownika silnika. Celem prowadzonych badań diagnostycznych jest określenie stanu sprawności układu zapłonowego. Podstawowe badanie przy użyciu typowych metod i typowych narzędzi pomiarowych czy nawet diagnoskopów jest nie[...]
EN The paper presents the problem of testing the ignition system controlled by the engine controller. The aim of the diagnostic tests to determine the state of efficiency of the ignition system. The basic test using conventional methods and common tools of measurement is not sufficient. Fuller investig[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 800--805, CD
PL Artykuł zawiera syntezę matematycznego modelu adaptacyjnego sterowania procesem blokowania przekładni hydrokinetycznej w układzie przeniesienia napędu autobusów lotniskowych. Może on być wykorzystany w sterownikach automatycznych hydromechanicznych skrzyń biegów do realizacji sterowania blokowaniem [...]
EN The article contains a synthesis of the mathematic model of adaptive controlling of hydrokinetic torque blocking process in the power transmission system in airport buses. It can be used in automatic hydro-mechanical gearbox controllers to achieve controlling hydrokinetic torque converter by blockin[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 150-156
PL W artykule zaprezentowano problematykę organizacji algorytmu funkcjonowania sterownika silnika pojazdu samochodowego. Przedstawiono budowę sterownika oraz opis jego elementów składowych. Scharakteryzowano i opisano poszczególne fazy pracy silnika pojazdu. Ważną część stanowi zaprezentowana przykład[...]
EN The article presents the problems of organization of motor control algorithm for operation of the vehicle. The paper presents the construction of the driver and a description of its components. Characterized and described the different phases of the motor vehicle. An important part of the materia[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 137-142
PL W artykule zaprezentowano problematykę badania sterownika silnika pojazdu samochodowego. Badanie sprawności sterownika silnika należy do trudnych przedsięwzięć diagnostycznych. Wiarygodnym sprawdzeniem stanu sterownika silnika jest jego badanie na podstawie wykreślonych "map roboczych" – sygnałów st[...]
EN The article presents the problem of investigation of motor vehicle driver. Study efficiency motor driver is a difficult diagnostic projects. Faith-worthy examination of the engine controller is based on his examination of the traces, "working maps" – signals, fuel injection and ignition. The study s[...]
12
75%
Transport Problems
PL W pracy przedstawiono wpływ zmiany oprogramowania jednostki sterującej silnikiem Fiat Stilo 1.9 JTD na parametry jego pracy: moc maksymalną, moment obrotowy, przyspieszenie, prędkość maksymalną oraz średnie zużycie paliwa.
EN In this work was presented the influence of changes software of engine control unit Fiat Stilo 1,9 JTD on chosen parameters of its work: maximum power, engine torque, acceleration, maximum speed and average fuel consumption.
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 153--158
PL W pracy przedstawiono problematykę badania układu sondy lambdda w systemie Motronic. Celem prowadzonych badań diagnostycznych jest określenie stanu sprawności układu sondy lambdda. Sonda lambdda ma duży wpływ z jednej strony na optymalne zużycie paliwa, a z drugiej strony na czystość spalin. Podstaw[...]
EN The issues are presented in the study of the probe lambdda system Motronic. The aim of the study is to determine the diagnostic performance status of the probe lambdda. Poll lambdda has a big influence on the one hand for optimum fuel consumption and on the other hand, the purity of exhaust gases. T[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 159--162
PL W pracy przedstawiono problematykę badania przepływomierza powietrza. W pracy zaprezentowano dwie metody badania tego urządzenia. Pierwsza z nich jest podstawą przy ocenie sprawności tego elementu, to badanie charakterystyki napięciowej przepływomierza. Druga metoda to badanie jednego z sygnałów ste[...]
EN The paper presents the problem of testing the air flow meter. The paper presents two methods for testing the device. The first of these is the basis for assessing the efficiency of this component, the test voltage characteristics of the flow meter. The second method is a study of one of the control [...]
15
75%
Napędy i Sterowanie
PL Duże obiekty przemysłowe często wyposażone są w dużą liczbę silników. Każda nieplanowana lub nagła przerwa w pracy napędu może w procesie przemysłowym wywołać zakłócenia, których skutki bywają bardzo kosztowne. Z tego powodu, aby utrzymać ciągłość procesu przemysłowego, konieczne jest zapewnienie ni[...]
16
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 507--514, CD
PL W artykule zaprezentowano problematykę badania diagnostycznego sterownika silnika pojazdu samochodowego. Badanie sterownika silnika należy do trudnych przedsięwzięć diagnostycznych. Wiarygodnym sprawdzeniem stanu sterownika silnika jest jego ocena funkcjonowania na podstawie wykreślonych charakterys[...]
EN The article presents the problem of diagnostic engine driver of the vehicle the car. Research motor controller is difficult diagnostic projects. A reliable checking of the motor controller is its assessment of the functioning of the plotted based on the characteristics of the control signals injecti[...]
17
63%
Archiwum Motoryzacji
2011 Nr 2 97-108
PL W pracy zaprezentowano model układu napędowego pojazdu z silnikiem o ZS i przekładnią automatyczną wyposażoną w przekładnię hydrokinetyczną. Model symulacyjny wykonany został przy użyciu programu MatLab Simulink R2009a. Przedstawiono jego główne podsystemy oraz koncepcję układu sterowania mające dec[...]
EN In the paper it has been presented model of power train system for vehicle with diesel engine and automatic gearbox with hydraulic converter. Simulation model has been realised in MatLab Simulink R2009a programme. There has been presented its main subsystems and control system conception that have d[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 75--77
PL W artykule zaprezentowano problematykę badania sondy λ. Sonda λ spełnia ważną funkcję w systemie sterowania pracą silnika benzynowego. Z jednej strony sygnał z sondy λ optymalizuje dawkę paliwa, z drugiej strony wpływa na jakość spalin. Badanie sondy λ polega na pomiarze sygnałów na jej wyjściu dla [...]
EN The paper presents the problem of describing the states of the EDC Diesel enginetype. In the literature there are no studiesof this type. Understanding theproperties of the controllerof the vehicle engineis A strong aspect in the implementation of subsequent diagnosticintentions. On the basis ofour [...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 78--81
PL W artykule zaprezentowano opis diagnostycznego sposobu badania sieci informacyjnej CAN B pojazdu samochodowego z wykorzystaniem specjalistycznego diagnoskopu Wurth WOW. Przesyłanie wszystkich informacji w pojeździe, a więc sygnałów informacyjnych, czy też sygnałów sterujących (nastawczych) jest real[...]
EN The article presents a descripti on of the method of diagnostic information network CAN-B vehicle with the use of specialized diagnoscope Wurth WOW. Transferring all the information on the vehicle, and hence information signals or control signals (setting) is performed using an internal network. The[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 708--711, CD
PL W artykule omówiono sterowanie silnika bezszczotkowego prądu stałego małej mocy oraz zjawiska występujące w rzeczywistym silniku. Zaprezentowano także sposób sterowania bezszczotkowego silnika prądu stałego. Zrealizowano także własny sterownik małej mocy, umożliwiający płynny rozruch i kontrolę pręd[...]
EN The article discusses low-power brushless motors and control modules that are used, among others, in trucks and buses. Also presented are methods of controlling brushless DC motors. The own low power controller was also implemented, enabling smooth start-up and control of the engine speed up to 3,00[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last