Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 119
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie ruchem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Podano wymagania pozwalające na autonomiczne sterowanie automatycznie sterowanych pojazdów (AGV) oraz ograniczenia wynikające z pracy AGV bez pętli sprzężenia zwrotnego. Opisano, a następnie przebadano algorytm sterowania AGV na podstawie sygnałów z tarcz kodowych, linijki światłoczułej oraz czujnik[...]
2
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2012 Nr 3 16-19
PL Systemy transportowe umożliwiają zaspokajanie podstawowych potrzeb społeczeństwa związanych z przemieszczaniem się oraz zaopatrzeniem ludności. Stanowią one podstawę rozwijania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców. Społeczeństwo oczekuje zapewnienia dogodnego transportu[...]
EN Transporting systems satisfy the basic needs of society related to movement and supply of the population. They constitute the basis for the economic growth and they also improve quality of life. Society expects convenient transportation for commuting to work, school and for recreation. Using a car t[...]
3
80%
Archives of Transport System Telematics
EN The aim of the article is to present the influence of changing station layout over interlocking systems in train routes. There is often a problem in the process of doing for example application of interlocking system in exactly bigger stations when there are track changes in next phases of the proje[...]
4
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 2 16-20
PL W "Inżynierii Ruchu Drogowego" (4/12) opublikowany został artykuł pt. Klasyczne formy detekcji służące priorytetowaniu tramwajów. Zawarto w nim przegląd detektorów stosowanych przez wiele dziesięcioleci do wykrywania tramwajów zbliżających się do skrzyżowań. Omówiono podstawowe zalety i wady różnoro[...]
EN The article Classic forms of detection for tram prioritization, published in issue no 4/12 of "Traffic Engineering", included the overview of detectors that have been used for the detection of trams approaching crossroads for dozens of years. Basic advantages and disadvantages of various solutions w[...]
5
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 4 24--27
PL Centrum Zarządzania Ruchem – CZR (ang. Traffic Management Center – TMC) – stanowi centralny ośrodek systemu zarządzania ruchem w sieci transportowej (2). W takim ośrodku jak CZR informacja na temat ruchu w sieci transportowej jest zbierana i przetwarzana w celu efektywnego organizowania, sterowania [...]
EN Traffic Management Center (TMC) is a focal point of a traffic management system within a transportation network. Information on traffic within a transportation network is gathered and processed at the center in order to ensure the effective organization, control and management of transportation proc[...]
6
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 4 28--32
PL Detekcja pieszych przy przejściach i na skrzyżowaniach zazwyczaj kojarzona jest jednoznacznie – z przyciskami. Dla wielu osób posługiwanie się nimi stanowi sporą trudność – począwszy od konieczności pokonania kilku dodatkowych metrów, wykonania dodatkowej czynności, przez zahamowania związane z fobi[...]
EN When detection of pedestrians at zebra crossings and intersections is discussed, one association usually comes to mind – push-buttons. For many people their use presents quite a difficulty – from the necessity to cover a few extra meters or take an additional action, to inhibitions associated with p[...]
7
80%
Logistyka
PL W pracy zaproponowano metodę nadzoru nad obszarem kontrolowanym stosując systemy wizyjne. Poza kontrolą wjazdu i wyjazdu przedstawiona została metoda nadzoru ruchu w obszarze kontrolowanym oraz identyfikacja pojazdów. Wszystkie przedstawione metody opierają się o obrazy uzyskiwane z kamer wideo.
EN In paper proposed supervision of controlled area using visional systems. Outside inspection of entrance and of trip introduced method of supervision of traffic in controlled area and vehicles identification. All introduced methods support by pictures obtained from video cameras.
8
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2002 Z. 13 15-34
9
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia z topologii i sterowania ruchem silników piezoelektrycznych.
EN The paper presents selected problems concerning with topology and motion control of piezoelectric motors.
10
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Podstawowym dokumentem w zakresie polityki transportowej jest Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2005-2013. Wynikająca z tego dokumentu polityka parkingowa polega w głównej mierze na zlikwidowaniu stref płatnego parkowania na rzecz miejsc postojowych budowanych na istn[...]
EN The main document concerning transport policy is the Integrated Plan for the Development of Public Transport in Rzeszów in 2005-2013. According to this document, the main aim of the parking policy is to eliminate paid parking zones, exchanging them for parking places built on grassy areas between th[...]
11
80%
Przegląd Kolejowy
2000 Nr 2 15-20
12
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2012 Nr 3 23-25
PL Problematyka poruszana w prezentowanym cyklu trzech artykułów, pod wspólnym tytułem, dotyczy usprawnienia pomiarów ruchu drogowego oznaczanych akronimem GPR (Generalny Pomiar Ruchu) realizowanych w Polsce od ponad 45 lat. W badaniach tych wdrażane są systematycznie do pomiarów ruchu zaawansowane tec[...]
EN The issues raised in the presented series of three articles under one title, concerns the improvement of traffic measurements known under the acronym GPR (General Traffic Measurement) carried out in Poland for over 45 years. Technologically advanced solutions such as automated stations have been sys[...]
13
80%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 8-9 30--34
PL Skuteczne zarządzanie i sterowanie ruchem realizowane z wykorzystaniem technologii ITS jest efektywne w przypadkach powiązania ze sobą strategii sterowania wraz z krótkookresowymi prognozami zmian natężenia ruchu oraz warunkami ruchu w sieci. Stosowanie jedynie urządzeń zliczających pojazdy nie jest[...]
EN The effective management and steering of traffic by means of ITS technologies is only then effective when combined with steering strategies and shortperiod forecasts of traffic intensity fluctuations and traffic conditions in network. The use of appliances counting the vehicles exclusively is not en[...]
14
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Jedną z najważniejszych umiejętności człowieka jest podejmowanie działań w zależności od wniosków wyciąganych z analizy bodźców odbieranych przez narządy zmysłów. Spośród wszystkich zmysłów, najistotniejszym dla człowieka jest wzrok, dzięki któremu uzyskuje się informacje mające największy wpływ na [...]
15
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2015 Nr 3(107) 211--221
PL Jednym z głównym elementów funkcjonowania Lokalnych Centrów Sterowania są koszty utrzymania budynków i dostawy energii elektrycznej do zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Niniejszy referat przedstawia możliwości zastosowania nowoczesnych systemów fotowoltaicznych w Lokalnych Centrach Ste[...]
16
80%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono filozofię, cel, zalety i potencjalne wady wybranej strategii adaptacyjnego sterowania ruchem drogowym w mieście. Na podstawie modelowania prognostycznego z wykorzystaniem znanych teoretycznych metod sterowania z wyborem (off-line) lub w czasie rzeczywistym (on-line), w artyk[...]
EN The paper presents the philosophy, the aim, the development, the advantages, and the potential shortcomings of the TUC (Traffic-responsive Urban Control) strategy. Based on a store-and-forward modelling approach and using well-known methods of the Automatic Control Theory, the approach followed by T[...]
17
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Jednym z aspektów rozwoju i modernizacji kolei jest komputeryzacja nowych obszarów techniki sterowania ruchem, również w dziedzinie prowadzenia ruchu. Nowoczesne stanowiska operatorskie, przeznaczone do obsługi urządzeń, mają wiele zalet w odróżnieniu od powszechnie stosowanych pulpitów kostkowych.i[...]
18
70%
Magazyn Autostrady
2007 Nr 1-2 14--18
PL Artykuł stanowi nawiązanie do tekstów: Leszka Kani „Sygnalizacja świetlna z wyspą centralną” (MA 5/06) oraz Andrzeja Hoffmanna „Jaka sygnalizacja?” (MA 7/06).
19
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 129--134, CD
PL W artykule została przedstawiona problematyka diagnostyki zasilania systemów sterowania ruchem kolejowym na przykładzie aplikacji KomNet ZUS.
EN Computer railway control systems need the reliable power. The issue is crucial for the dispersed systems. The article presents the problem of control the power systems on the base of KomNet ZUS application.
20
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W obecnej chwili wspólne wysiłki kolei oraz przemysłu, wspierane przez Komisję Europejską i Europejską Agencją Kolejową (ERA), osiągają coraz lepsze wyniki w obszarze dostaw systemów sterowania ruchem ERTMS. Dotychczas, w pracy systemy ETCS i GSM-R były dominujące w eksploatacji miejscowej, jako tak[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last