Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie rozproszone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 124 99-109
PL W niniejszej pracy ograniczając się do klasy zamkniętych systemów sekwencyjnych procesów cyklicznych, określono warunki wystarczające, gwarantujące cykliczny przebieg asynchronicznie realizowanych procesów. Podano zależności łączące pojemność całkowitą systemu ze zbiorem dopuszczalnych realizacji p[...]
EN In this paper the sufficient conditions guaranteeing a deadlock-free and starvation-free execution of a system of the sequential, repetitive manufacturing processes are considered. The conditions determine the dispatching rules that assigned to the system shared resources provide its distributed co[...]
2
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono zagadnienia projektowania sieci komputerowych w aplikacjach rozproszonych systemów automatyki. Jako praktyczne - przemysłowe rozwiązanie służy system PCD firmy Saia-Burgess. Instytut Automatyki i Informatyki PO współpracuje od 16 lat z przedstawicielem Saia-Burgess w Polsce [...]
EN The paper deals with the design problems of computer networks in applications of distributed control and monitoring systems. As a case study the industrial system based on PCD solution of Saia Burgess PLCs and programming environment of PG5 v1.4 has been discussed. The Institute of Automatic Control[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W ostatnich latach obserwuje się rozwój produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach zorientowanej na potrzeby rynku (klienta). Zmienność realizowanego asortymentu wymusza z kolei szybkie podejmowania decyzji o możliwości przyjęcia zlecenia do realizacji na warunkach stawianych przez klienta, pr[...]
EN Increasing customer interest in diverse products engenders the need to shorten product life cycle, time of orders taking and delivery, as well as the need to limit production series. Concurrent multi-assortment repetitive production, characterised by producing diverse assortment at the same time, ca[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
5
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2002 z. 135 11-24
PL Rozważany w pracy problem sterowania współbieżnie przebiegającymi procesami potokowymi współzawodniczącymi w dostępie do wspólnie wykorzystywanych zasobów systemu sprowadza się do wyznaczenia i przydziału reguł wyboru priorytetu do wspólnych zasobów oraz wyboru początkowej alokacji procesów t[...]
EN The paper addresses control issues that are at the heart of concurrent processes competing to access to the common system resources. In particular, conditions sufficient for deadlock-free execution of a system of pipeline, repetitive manufacturing processes are considered. The relationship between s[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł przedstawia koncepcję szybkiej weryfikacji wykonalności zleceń produkcyjnych oraz jej komputerową implementację. Dla danego systemu produkcyjnego, jego określonych zasobów i znanej specyfikacji zleceń produkcyjnych, metodyka pozwala na wyznaczenie zleceń, których realizacja jest możliwa ze w[...]
EN In this paper a problem of transportation and storage retrieval system rapid prototyping is considered. The solution provides the Computer Aided Production Planning software package available at the following address: http://www.iiz.pz.zgora.pl/rjpt/iiz/app.html. The package allows one to respond wh[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono architekturę wieloagentowego systemu robotów mobilnych wraz z jej częściową implementacją. Omówiono realizację dwóch klas agentów: agentów percepcyjnych i agentów mobilnych. Zdefiniowano tryby komunikacji w systemie w oparciu o protokół Contract Net Protocol. Architekturę l[...]
EN The architecture of a multi-agent control system for a team of mobile robots is discussed. Some already implemented elements are presented, namely: perception agents and mobile agents. Communication modes in the system are based on the Contract Net Protocol. The self-localization function of the mob[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 124 31-41
PL W artykule przedstawiono definicję obiektowo-obserwowalnej sieci Petriego. W modelu ESP zbudowanym w oparciu o zaproponowaną definicję dostępne są w sposób bezpośredni, w postaci bieżącego oznakowania sieci, informacje o dostępności każdego obiektu modelowanego systemu do rozpoczęcia określonych czy[...]
EN The paper presents definition of object-observable Petri net. There is a convenient way to get information about the state of any object in the model of FMS based on proposed definition. This is because each state of each object of the modeled system, considered as readiness to take part in an activ[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W niniejszej pracy, ograniczając się do klasy zamkniętych systemów sekwencyjnych procesów cyklicznych, określono warunki wystarczające, gwarantujące cykliczny przebieg asynchronicznie realizowanych procesów. Podano zależności łączące pojemność całkowitą systemu ze zbiorem dopuszczalnych reguł rozstr[...]
EN In the paper a class of closed system of sequential cyclic processes (SSCP) is considered. The sufficient conditions which guarantee a cyclic behaviour of processes realized asynchronicallly are determined. The relation linking the total capacity of the system to the set of admissible realization of[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule opisano przesłanki, założenia i wybrane koncepcje sterowania systemu wieloagentowego, realizowanego w ramach konsorcjum COPERNICUS 'Multi-Agent Robot Systems for Industrial Applications in the Transportation Domain'. W szczególności, przedstawiono racje, dla których przyjęto podejście wie[...]
EN Arguments for the multi-agent-approach-based design of the distributed control system for the team of mobile robots have been discussed in the article. Mobile platforms considered are intended to operate in semi-structured, quasi-industrial environment to provide simple transportation services. Coor[...]
11
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 88 165--174
PL W artykule przedstawiono budowę prototypu sterownika rozproszonego wyposażonego w jeden spójny panel użytkownika, stanowiący interfejs HMI. Sposób realizacji sterownika, ze względu na specyfikę obranego algorytmu sterowania, opisano w trzech częściach, a mianowicie: wprowadzającej, programowej i ele[...]
EN The article presents the construction of a distributed control prototype equipped with one consistent user control panel, which is the HMI interface. The realization of the control, due to the nature of the chosen control algorithm, was described in three parts, namely: introducing, software, and el[...]
12
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 239--247
PL W artykule przedstawiono koncepcję budowy fragmentu egzoszkieletu ręki. Projekt jest w trakcie realizacji. Dotychczas opracowano system komunikacyjny, pozwalający na tworzenie modułowych oraz rozproszonych systemów sterowania. W systemie zrealizowano mechanizmy komunikacji lokalnej oraz globalnej, p[...]
EN The article presents the concept of upper limb exoskeleton construction. The project is in progress. The communication system which allows for the creation of modular distributed control systems is developed. The system consists of local and global communication mechanisms allowing for the exchange [...]
13
80%
Applied Mathematics and Computer Science
1998 Vol. 8, no 4 713-732
EN This article focuses on systems of two-time-scale hyperbolic partial differential equations (PDEs), modeled in singularly perturbed form, for which the manipulated inputs, the controlled and the measured outputs are distributed in space. The objective is to synthesize distributed output feedback con[...]
14
70%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 6 96--99
PL Gwałtowny rozwój rozproszonych systemów sterowania spowodował, że w procesie modelowania systemów dynamicznych oraz syntezy regulatorów konieczna okazuje się wiedza i zrozumienie działania sieci przesyłu danych. Wiele badań zostało poświęconych określeniu przydatności dedykowanych sieci umożliwiając[...]
EN The rapid development of distributed control systems has caused the necessity of knowledge and understanding of communication network in a process of a dynamic system modelling and controller synthesis. A lot of work has been done to determine the suitability of dedicated networks for data transmiss[...]
15
70%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono projekt implementacji wieloagentowego systemu sterowania zespołem robotów mobilnych. Uwzględniono aspekty implementacji w systemie czasu rzeczywistego QNX. Przedstawione zostały zasady komunikacji pomiędzy agentami i mechanizmy synchronizacji ich działań. Omówiono zasadę dzi[...]
EN An implementation of multi-agent control system has been described. The communication and synchronisation mechanism has been discussed. Message flow and client-server negotiation via blackboard are proposed as the main communication means. Several sample message protocols has been presented and impl[...]
16
70%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono działania z zakresu systemów rozproszonego sterowania dla gniazd wytwórczych prowadzone w Zakładzie Obrabiarek i Automatyzacji Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Na wstępie scharakteryzowano aktualne tendencje w technologii sterowania jak: sieci mie[...]
EN The article is presenting activites of the Institute of Production Engineering and Automation on the field of distributed control control systems (DCS) for manufacturing automation. A short introduction concerns the newest technology trends for control systems like fieldbus systems, mini PLC and PC.[...]
17
61%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN This paper deals with the problem of designing Nash equilibrium points in noncooperative games in which agents anticipate values of Lagrange multipliers coordinating their payoff functions. The addressed model of agents' interactions, referred to as the price-anticipation game, is studied within the[...]
18
61%
Inżynieria Maszyn
PL Produkcja wyrobów dedykowanych indywidualnym odbiorcom jest odpowiedzią na zmiany rynku w zakresie skrócenia czasu dostaw i obniżenia kosztów produkcji. Powoduje to potrzebę łączenia się wytwórców we wspólne sieci wytwórcze zwane wirtualnymi organizacjami. Ukierunkowanie na klienta powoduje ponadto [...]
EN Increasing customer interest in diverse products engenders the need to shorten product life cycle, time of production orders delivery, as well as the need to limit production series. Concurrent multi-assortment repetitive production, characterised by producing diverse assortment at the same time, ca[...]
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 115-122
PL Rozproszone systemy sterowania są rozwiązaniem powszechnie stosowanym we współczesnych układach automatyki przemysłowej. Jednak transmisja danych po sieci telekomunikacyjnej może mieć znaczący wpływ na dynamikę układu sterowania. Zjawiska te można identyfikować, modelować i symulować, a następn[...]
EN Distributed control systems are nowadays proposed at all levels of factory automation systems. Transmission of signals along telecommunication network may influence the dynamics of control system. Such effects can be identified, modelled, simulated and finally the problem of robust control of a dist[...]
20
61%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 4 69-92
PL Sterowanie rozproszone procesem wytwórczym jest nowatorskim podejściem w dziedzinie sterowania. Jest to kierunek rozwijany od kilku lat w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu w pracach badawczych prowadzonych przez Instytut. Sterowanie rozproszone jest naturalną konsekwencją przeniesienia m[...]
EN Distributed control of the manufacturing process ia an innovatory approach in the area of control. This direction has been developed in research work executed by Institute for Terotechnology in Radom for a few years. Distributed control is a natural consequence of transferring methods of distributed[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last