Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stereologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekoplast
2003 Nr 23-24 5-21
2
70%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy w sposób syntetyczny dokonano przeglądu podstawowych wyników uzyskanych w Katedrze Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej w zakresie modelowania i ilościowego opisu mikrostruktury materiałów polikrystalicznych [6 - 41]. Omówiono sposoby modelowania mikrostruktury w przestrzeni trójwymiaro[...]
EN The main results obtained in the Department of Materials Science of the Silesian University of Technology in the range of modelling and quantitative characterization of the polycrystalline materials' structure were reviewed [6-41]. Methods of modelling microstructures in 3D space were discussed. The[...]
3
61%
Metallurgy and Foundry Engineering
2012 Vol. 38, no. 2 133--140
PL Mikrostruktura płytkowa jest ilościowo opisywana przez tzw. odległości międzypłytkowe: przypadkową, widoczną, rzeczywistą. Średnia rzeczywista odległość międzypłytkowa może być wyznaczona na podstawie pomiarów bezpośrednich widocznej lub przypadkowej odległości międzypłytkowej albo przez zliczanie p[...]
EN Lamellar microstructures are characterized by interlamellar spacings: random, apparent and true. The mean value of true interlamellar spacing can be estimated by measurements of apparent spacings, random spacings or by counting number of intersections the secant with plates. In this paper the statis[...]
4
61%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przedstawiono stereologie dla kul, których średnice mają rozkład logarytmiczno-normalny (LN). Zaproponowano stereologiczną metodę estymacji parametrów ( α; β) funkcji gęstości prawdopodobieństwa rozkładu LN. Rozkład rozmiarów cząstek Fe3C w sferoidycie niektórych stali jest rozkładem LN. [...]
EN Stereology for spheres, whose diameters distribution corresponds to the logarithmiconormal (LN) distribution is presented. A method for stereological estimation of parameters (α; β) of the LN probability density function is proposed. The size distribution of Fe3C-particles in spheroidized[...]
5
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
6
61%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przedstawiono stereologię dla kul, których średnice mają rozkład Weibulla. Zaproponowano metodę estymacji parametrów funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF) rozkładu Weibulla. W niektórych materiałach metalicznych cząstki (dyspersyjne fazy węglikowe, ziarna polikrystalicznych metali) można aproksy[...]
EN Stereology for spheres, whose diameters distribution corresponds to the Weibull one is presented. Estimation method for parameters of the Weibull probability density function (PDF) is proposed. In some metalic materials the particles (disperse carbide phase, grains in polycrystalline metals) may be [...]
7
61%
Archives of Civil Engineering
PL Technikę automatycznej analizy obrazu przedstawiono jako narzędzie umożliwiające równoczesne badanie kilku różnych charakterystyk kompozytu betonowego, na przykładzie próbek pochodzących z konstrukcji betonowej naprawianej za pomocą warstwy fibrobetonu z włóknem stalowym (SFRC). Opisano stosowany sy[...]
EN Automatic image is presented as a tool investigate simultaneously several different characteristics of a concrete composite. The origin of most of the samples was a zone of concrete construction repaired with SFRC. Described are automatic measuring system used, the software and some algorithms. Unde[...]
8
51%
Archives of Foundry Engineering
EN Stereological description of dispersed microstructure is not an easy task and remains the subject of continuous research. In its practical aspect, a correct stereological description of this type of structure is essential for the analysis of processes of coagulation and spheroidisation, or for studi[...]
9
51%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W ramach pracy stworzono program komputerowy, w którym zaimplementowano dwuwymiarowy automat komórkowy wraz z autorskim algorytmem do przetwarzania obrazów binarnych rzeczywistej mikrostruktury na jej cyfrową reprezentację. Szczegółowo opisano schemat dyskretyzacji badanego obszaru mikrostruktury. Z[...]
EN A computer program was built in this work, where a two-dimensional cellular automaton is implemented and including authors’ algorithm for conversion of binary images of the real microstructure to the digital microstructure representation. Discretization scheme of the investigated microstructure is e[...]
10
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Rozmieszczenie czastek w przestrzeni reprezentuje pole punktowe wyznaczone przez punkty - środki cząstek, funkcja PCF g3(r) (r - odległość korelacji) jest jego charakterystyka. Informacje o PCF g3(r) można otrzymać na drodze stereologicznej, na podstawie funkcji PCF g2(r), która opisuje pole punktow[...]
EN The particles arrangement in material space is represented by point field determined by the particle reference points, i.e., particle centers which can be described by the pair-correlation function (PCF) g3(r); r - correlation distance. Information about g3(r) can be obtained by stereological method[...]
11
51%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 135--140
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości wytrzymałościowych (Rm i A5) żeliwa sferoidalnego z trzech wytopów, oceny cech stereologicznych wydzieleń grafitu jak też wyniki badań metalograficznych. Na podstawie testu Levenea i analizy wariancji stwierdzono powtarzalność prod[...]
EN The paper presents the results of mechanical tests (Rm and A5) conducted on ductile iron from three melts, the results of the examinations of the stereological features of graphite precipitates, and the results of metallographic examinations. Basing on Levenen test and analysis[...]
12
51%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Stereologiczny opis mikrostruktury dyspersyjnej nie należy do zagadnień łatwych i wciąż jest przedmiotem wielu badań. W aspekcie praktycznym poprawny stereologiczny opis tego typu struktur jest niezbędny w analizie procesów koagulacji, sferoidyzacji, w badaniach związków pomiędzy strukturą a własnoś[...]
EN Stereological description of dispersed microstructure is not an easy problem and is constantly a subject of research [1, 2]. From the practical point of view, the stereological description of this type of microstructures is essential in analyses of such processes as coarsening, spheroidization or in[...]
13
51%
Composites Theory and Practice
PL Zapotrzebowanie na tworzywa ceramiczne znacznie wzrosło w ostatnich latach ze względu na ich właściwości fizyczne i mechaniczne. Do tych właściwości zalicza się dużą twardość, sztywność, odporność na ścieranie oraz niską gęstość. Duża kruchość tych materiałów ogranicza obszar ich zastosowania. Jedną[...]
EN The main advantage of ceramic-metal composites is the increase in fracture toughness of the brittle ceramic matrix. The slip casting moulding method is widely used in the ceramic industry, which gives the possibility to obtain products of complicated shapes without green machining. Good quality and [...]
14
51%
Archives of Mining Sciences
PL Analiza literaturowa publikacji dotyczących wyrzutów gazów i skał wskazuje, że jednym z istotnych czynników wpływających na wzrost zagrożenia metanowego i wyrzutowego jest występowanie węgla o strukturze odmienionej (przetartej, zmylonityzowanej). Węgle te charakteryzują się gęstą siecią spękań wewn[...]
EN Deformations of coal structure affect the major parameters of the gas-coal system, such as gas bearing capacity, desorption kinetics or cohesion. Those factors, in turn, determine the methane hazard and rock and gas outburst conditions in collieries. To get a better insight into these phenomena, coa[...]
15
51%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
16
51%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 6 1409-1414
PL W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania metod stereologicznych w celu odtworzenia składu granulometrycznego kruszywa grubego w betonie. Do badań użyto beton o zróżnicowanym składzie, wykonany z zastosowaniem grubego kruszywa bazaltowego (rys. 1 i 4). Zmiennymi determinującymi skład betonu był[...]
EN The paper has presented the way of stereological method application in the reconstruction of granulometric composition of coarse aggregate in concrete. The presented example concerns concrete of diversified composition, manufactured from coarse basalt aggregate (Fig. 1 and 4). Variables determining [...]
17
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Modele numeryczne przeróbki plastycznej metali oparte na metodzie elementów skończonych, mogą prowadzić do uzyskania doskonałych wyników, jednak niezbędna jest ich eksperymentalna weryfikacja. Prostym sposobem weryfikacji jest porównanie wyników metody numerycznej z wynikami przeprowadzonych ekspery[...]
EN Numerical models of metal forming based on finite elements method can lead to excellent results, but it is necessary to verify them by experimental results. The simple way as to verify numerical result is to compare them with experimental result. Bulk forming leads to grain boundaries deformation. T[...]
18
51%
Kompozyty
2007 R. 7, nr 4 200-205
PL Celem badań była ocena wpływu stopnia rozdrobnienia recyklatu poliestrowo-szklanego na właściwości mechaniczne złącza klejowego. W badaniach jako napełniacz masy klejowej wykorzystano dwa recyklaty różniące się wielkością cząstek. W celu określenia wpływu wielkości cząstek na właściwości złącza klej[...]
EN The purpose of this project was to estimate the influence of degree of fineness of polyester-glass fiber recyclate on mechanical properties of adhesive joints. Two recyclates vary in size of particles were used as a filler of adhesive. In order to determine the influence of particle size of recycla[...]
19
51%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W następstwie wyrzutu skał i gazu, który miał miejsce w 2009 roku w O/ZG Rudna, wykonano szereg odwiertów badawczych celem oceny górotworu w rejonie tego zdarzenia. Część z tych odwiertów charakteryzowała się zwiększonym wypływem gazu. W pracy przeanalizowano dwa podejścia badawcze, których celem by[...]
EN Following a rock and gas outburst that took place in the Rudna copper mine in 2009, a series of scientifi c drillings were performed to assess the condition of the strata in the area of the event. Part of the drillings revealed an increased outflow of gas. The paper provides a description of two typ[...]
20
51%
Budownictwo i Architektura
2015 Vol. 14, nr 1 115--125
PL Artykuł przedstawia dane literaturowe dotyczące zastosowania stereologii oraz analizy obrazu do ilościowej oceny struktury materiałów budowlanych. Na wstępie opisano rozwój metod stereologicznych i technik komputerowej analizy obrazu w badaniach materiałów budowlanych. Następnie zdefiniowano ilościo[...]
EN The article presents the literature review about the application of stereology and image analysis for quantitative evaluation of the building materials structure. At the outset, the development of stereological methods and computer image analysis techniques in the study of building materials was pro[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last