Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stempel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 3 15-20
2
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
1999 R. 44, nr 11 591-594
PL Omówiono wpływ kształtu stempla i rodzaju materiału na: współczynnik wywijania, siłę nacisku, grubość ścianki i wysokość obrzeża, w procesie wywijania obrzeży otworów. Na podstawie uzyskanych wyników doświadczalnych poddano weryfikacji zależności z literatury, służące do obliczeń parametrów technolo[...]
EN The influence of punch shape and grade of material on collar drawing ratio, pressure force, wall thickness and hight of collar have been discussed. The experimental results have been used to verify analitycal solutions proposed in literature to calculate parameters of collar drawing process.
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 11 297--305
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej wyciskania złożonego wyprasek z aluminium w zakresie sił nacisku i nacisków jednostkowych dla różnych kształtów roboczych części stempli. Wykazano, że zmiana kształtu roboczej części stempla wpływa zarówno na zmianę wartości sił nacisku jak i na[...]
EN The paper presents the results of computer simulation the combined extrusion of aluminium stampings. The simulations were conducted for different load, contact pressure and different shape of punches. Result show that different shape of working part of punch effects the value of load and contact pre[...]
4
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań oporów penetracji stożka i stempla oraz obliczone na ich podstawie zwięzłości i naciski jednostkowe na podłożu zadarnionym eksploatowanym z różną intensywnością. Wykazano wpływ wilgotności podłoża, oraz głębokości penetracji na wartości obliczonych zwięzłości i nac[...]
EN The paper presents results of the research on cone and punch penetration resistance values, and the compactness and unit pressure in ground covered with sod, used with varying intensity, computed on their basis. The research has shown the impact of ground humidity and penetration depth on the comput[...]
5
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów wytrzymałościowych darni użytkowanej z różną intensywnością. Badania przeprowadzono na darni naturalnie porastającej tereny zalewowe rzeki Odry we Wrocławiu. Parametrami analizowanymi w pracy były opór penetracji stożka i stempla, na podstawie [...]
EN The work presents the results of tests of selected strength parameters for sod used with varying intensity. The tests were carried out for the sod which naturally overgrows the flooded areas of the Oder River in Wrocław. The parameters analysed in this work were cone penetration resistance and punch[...]
6
84%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 11 30-33
7
84%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2008 nr 2 28-31
EN Theoretical investigation has been undertaken into the possibility of utilizing changes in the eccentric eye positioning relative to the axis of the whole container (receptacle) during direct extrusion in order to achieve a change in the radius of hollow product profile.
8
84%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 7 436--441
PL Praca zawiera wyniki analizy procesu wytłaczania części lotniczej z blachy AMS5599 o grubości 0,6 mm. W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę numeryczną procesu wytłaczania sztywnymi narzędziami. Wykazano, że podczas kształtowania tym sposobem blacha w środkowej części wytłoczki traci stateczn[...]
EN This paper contains analysis results from drawing process of aviation part using 0.6 mm thick AMS5599 sheet metal. Conducted first was numerical analysis of the rigid tools drawing process. It has been shown that during the process of forming the sheet, the middle of the drawpiece loses stability, w[...]
9
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2015 z. 267 59--64
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wykrawania blach elektrotechnicznych dla różnych stanów zużycia narzędzia. Uzyskane wyniki modelowania zestawiono z wynikami pomiarów dla procesu rzeczywistego. Wyznaczone przebiegi sił działających na stempel posłużyły do ustalenia wskaź[...]
EN Paper was presented the results of numerical modelling of blanking electrical sheet for different state of the tools wear. Achieved modelling result was compared with the results of the for the real process. The designated process forces interacting with the punch be used to determine WPZ (wskaźnik [...]
10
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 117-120
PL W pracy dokonano symulacji procesu wtryskiwania tworzywa sztucznego, z zastosowaniem technik CAD/CAE wykorzystujących narzędzia numeryczne działające z zastosowaniem metody elementów skończonych MES. Obiektem badań jest pokrywa bezpieczników pojazdów samochodowych. Wyniki badań symulacyjnych zilustr[...]
EN The paper presents simulation of the injection molding, with use of the techniques of CAD/CAE, tools using finite element method FEM. The object of the research is fuse cover vehicles. Simulation results are shown graphically.
11
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 121-125
PL W artykule zaprezentowano możliwości i korzyści płynące z wykorzystania systemu CAD Solid Edge, zintegrowanego z programem Autodesk Mold Flow, do projektowania parametrycznego form wtryskowych. Jako przykład został wybrany proces projektowy formy wtryskowej do formowania pokrywy bezpieczników pojazd[...]
EN The paper presents the opportunities and benefits of using Solid Edge CAD system, integrated with Autodesk Mold Flow, for parametric design of injection molds. As an example was chosen the mold design process for forming automotive fuse cover made of plastic.
12
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę tworzenia formy wtryskowej, przeznaczonej do formowania górnej osłony silnika samochodu osobowego, na podstawie analizy formowania tworzywa. Model wypraski wykonano zgodnie z przyjętymi założeniami konstrukcyjnymi w środowisku modelowania przestrzennego CAD.
EN This article presents a methodology to create the mold tool, intended to form the upper motor cover, manufactured on the basis of the plastics processing. The three-dimensional model cover, was performed according to construction plan in spatial CAD environment.
13
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowanosymulację komputerową wtryskiwania tworzywa sztucznego w procesie formowania górnej osłony silnika samochodu osobowego. Analizę numeryczną przeprowadzono dla dwóch wariantów konstrukcyjnych wypraski. Do modelowania i badań symulacyjnych wtrysku metodą elementów skończonych M[...]
EN This article presents a computer simulation of plastic injection molding in the upper motor cover car. Numerical analysis was performed for two variants of the structural part. Modeling and simulation studies of injection FEM finite element method was applied modern techniques of CAD/CAE. Sample res[...]
14
84%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 3 26--31
PL Historia prób stosowania drgań w celu wspomagania procesów plastycznego kształtowania ma blisko 60 lat. Mimo podkreślanych, głównie pozytywnych, efektów trudno dopatrzyć się spektakularnych zastosowań przemysłowych. Zdaniem autorów, było to w przeważającej części spowodowane trudnościami kinematyczn[...]
EN The history of laboratory try of vibration assisted metal forming processes is about 60 years long. Even though generally reported mainly positive effects of vibration on process course there is still lack of spectacular industrial applications. Authors suggest that it is mainly caused by kinematic [...]
15
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Fizyka
PL Trajektoria ruchu stempla nitownicy radialnej ma kształt złożony. Znajomość konfiguracji tej trajektorii jest bardzo przydatna w określaniu parametrów technologicznych procesu kształtowania plastycznego. W celu wyznaczenia trajektorii ruchu zbudowano stanowisko badawcze, którego głównymi częściami s[...]
EN The punch trajectory of radial riveting machine is rather complicated. This trajectory configuration is in determining of technological parameters of the plastic deformation process. A measuring set up was build to determine this trajectory. The main parts of this set up were: laser, CCD - camera an[...]
16
67%
Inżynieria Powierzchni
2006 nr 2 77-82
PL Przedstawiono możliwości poprawy właściwości użytkowych narzędzi do obróbki plastycznej poprzez nanoszenie powłok PVD odpornych na zużycie. Omówiono zagadnienie wpływu materiału podłoża i jego stanu na trwałość powlekanych narzędzi i jakość wyrobu końcowego, jak również problem doboru rodzaju powłok[...]
EN Possibilities of improvement of functional properties of metal forming tools by the deposition of wear resistant PVD coatings are presented. Effect of substrate material and its state on the life of coated tools and final product quality is discussed, as well as questions of proper selection of coat[...]
17
67%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przeprowadzone zostały badania procesu kształtowania kołnierzy wokół otworów wykonanych w blachach ze stopu aluminium gatunku AW5457, blachach mosiężnych oraz stalowej blachy karoseryjnej kategorii SB. Określono zależność maksymalnego stopnia wywinięcia obrzeża zarówno od geometrii końcówki stempla [...]
EN Investigation into the process of forming flanges around holes in sheets from AW5457 aluminium, brass and SB steel has been carried out. Dependence of a maximum burr size on the geometry of a forming punch tip and on a method of making a hole has been determined. Three punch tips of different geomet[...]
18
67%
Logistyka
PL Tłoczenie elementów brylowych to technologia obróbki plastycznej, służąca do wytwarzania różnych wyrobów mających często bardzo skomplikowany kształt. O końcowej jakości decyduje wiele czynników, a w tym związanych z oprzyrządowaniem oraz zjawiskami zachodzącymi podczas odkształcania materiału. Zast[...]
EN The expression of the lump elements is the technology of plastic processing, used in a process of production of various articles, often in a very difficult shape. Many factors decide about the final quality, e.g. connected with gear. Applied computer programs CAD/CAM/CAE in the processes of the expr[...]
19
59%
Mechanik
2001 R. 74, nr 11 725-727
PL Przedstawiono wyniki badań zużywania się stempli tnących w procesie wykrawanie części z blachy prądnicowej EP 530-50A. Przebieg krzywych zużycia wyznaczono drogą pośrednią poprzez pomiar wysokości zadziorów na krawędzi wykrojek na różnych etapach procesu wykrawania. Przeprowadzono również obserwacje[...]
EN Results of wear testing of punches used for making parts of dynamo sheet E 530-50A. Metallographic examinations were made of the surface of used punches made of tool steep SW7M and sintered steel ASP23 coated with TiN layer and without any coat. Comparative tests of punches made of sintered carbide [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last