Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 204
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Artykuł przedstawia badania stalowej konstrukcji z blach falistych pod obciążeniem kolejowym. Zaprezentowana została analiza naprężeń w gruncie otaczającym konstrukcję zarówno pod obciążeniem statycznym, jak i zmęczeniowym. Pomiaru naprężeń dokonano w 10 punktach przy różnych wysokościach naziomów o[...]
EN Paper describes researches of flexible corrugated steel structure under railway load. Analysis of soil pressure around steel structure under both static and fatigue load was presented. Soil pressure was measured in 10 points with different height of cover and loading schemes. Soil pressure was prese[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 2/83 57-72
PL Monitorowanie konstrukcji budowlanych stanowi istotne zagadnienie ze względu na szybki rozwój nowoczesnych technik budowlanych oraz rosnące zużycie eksploatacyjne istniejących mostów, hal targowych itp. Złożoność i różnorodność owych obiektów nakłada na system pomiarowy wysokie wymagania, którym tru[...]
EN Monitoring of civil engineering structures is an important issue due to a rapid development of the modern building techniques and growing fatigue wear during utilization of bridges, market halls etc. The complexity and diversity of civil engineering structures impose requirements on the measuring sy[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Norma PN-EN 1993-1-8 podaje procedury obliczeniowe pozwalające oszacować nośność i sztywność węzłów. Zdolność do obrotu węzłów potraktowana jest opisowo i oszacowana bardzo zgrubnie. Procedury obliczania nośności i sztywności węzłów, mimo że oparte na wielu upraszczających założeniach, są wyjątkowo [...]
EN Design procedure of EN 1991-1-8 to calculate moment resistance, stiffness and rotation capacity of steel joint is very complicated, time consuming and devoted rather to be implemented in computer programs, used as design tools. Then, all criteria of this procedure used in design algorithms should be[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 1 315-322
EN Many constructional arrangements exist, to assure equilibrium and the endurance of the buildings and safety while they are in the use. Steel construction as bearing arrangements appear together with the growth of the height of the buildings. In the bearing mixed case system of buildings reaching 40 [...]
5
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2003 R. 47, nr 5 122-126
PL Omówiono nową wersję niemieckiej nomy DIN 18800-7 "Konstrukcje stalowe - wytwarzanie i kwalifikowanie wytwórców". Zwrócono uwagę na nowe zasady i interpretacje dotyczące: dokumentacji wykonawczej i kontrolnej, materiałów podstawowych i dodatkowych, połączeń spawanych i śrubowych, oceny połączeń spaw[...]
EN It has been discussed the latest version of the German standard DIN 18800-7. The attention has been given to the new principles and interpretation relating to procedure specification and inspection dokumentation, parent materials and welding consumables, welded and screw joints, assessment of welded[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
2015 Nr 3 (637) 33--41
PL Innowacyjna, w porównaniu z dotychczas stosowanym sposobem, metoda obliczania nośności stalowych węzłów została wdrożona wraz z normami europejskimi. Pozwala ona dokładniej odwzorować rzeczywistą pracę poszczególnych części węzła, gdyż wynik obliczeń uzależniony jest od znacznie większej liczby zmie[...]
EN Method presented in EN 1993-1-8 [7] is a result of long-term studies focused on calculating moment resistance and stiffness of joints. Design calculations shown in this article are based on resistance and stiffness growth analysis applying supplementary web plates and traditional transverse web stif[...]
7
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2008 z. 8 87--92
EN This article continues discussing the acceptable fatigue crack size in steel structures and bridges. It is based on the theoretical part and deals with applications. A particular attention is paid to degradation of an element in an ultimate limit state. The article should explain the importance of t[...]
8
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2008 z. 8 78--82
EN This article provides an introduction to the characteristics of the acceptable fatigue crack size in steel structures and bridges. This crack size plays a key role in degradation of an element designed for an extreme loading combination but in fact is exposed to variable [...]
9
75%
Dozór Techniczny
2004 z. 2 40--43
10
75%
Przegląd Budowlany
2010 R. 81, nr 5 103-106
11
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było otrzyamnie nanometrycznych spieków z proszków stali. Przeprowadzono badania dla dwóch gatunków stali oraz różnych obiektów przenoszących ciśnienie. Proszki wytworzono metodą mechanicznego stopowania, a następnie skonsolidowano metodą izostatycznego prasowania na gorąco, wykorzystują[...]
EN The aim of this paper was to obtain the nanometric sinters from steel powders. Tests for two grades of steel and different pressure transfer media were conducted. The powders were produced by mechanical alloying method and then consolidated by hot isostatic pressing (HIP) method using a gaseous, liq[...]
12
75%
Izolacje
13
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2012 nr 4 45--60
14
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Duże znaczenie mają technologie inżynierii powierzchni kojarzące zabiegi obróbki cieplnej objętościowej i obróbek powierzchniowych. W pracy przedstawiono możliwość łączenia zabiegów obróbki cieplnej, wpływającej na tworzenie struktur o osnowie martenzytycznej i austenitycznej, z procesem nagniatania[...]
EN More important processes of surface engineering technology is combination of classical volume heat treatment and surface deformation, burnishing. The paper presents the mean of the combination of two technologies of NCHLVsteel: heat treatment with different of austenityzation temperature (result two[...]
15
75%
Mosty
2014 nr 5 60--62
PL W okresie od września 2013 r. (prace koncepcyjne) do czerwca 2014 r. (zakończenie nasuwania) firma GTI wykonała projekt, na podstawie którego firma Polwar S.A. wykonała montaż wiaduktu kolejowego nad al. Piłsudskiego w Płocku. Uwarunkowania terenowe uniemożliwiły realizację konstrukcji klasycznie, n[...]
16
63%
Archives of Civil Engineering
EN The paper presents achievements in gluing technique in steel and aluminium structures. Adhesives currently in use and available on the market are characterized from the point of view of their mechanical properties. Design rules of adhesive connections and basic methods for their calculations are men[...]
17
63%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono zagadnienia projektowania oraz realizacji zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych. Omówiono sposoby, rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne stosowanych współcześnie zabezpieczeń czynnych i biernych.
EN The article presents the issues of designing and implementing fire protection measures in steel constructions. It discusses the means, as well as construction, material and technological solutions employed in contemporary active and passive security measures.
18
63%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 108--114
PL W artykule przedstawiono przesłanki prowadzenia monitoringu stanu wytężenia stalowych ustrojów nośnych dużych obiektów inżynierskich. Podano sposób realizacji badań oraz wykorzystania ich wyników. Zamieszczono przykłady badań stalowych ustrojów nośnych mostów i maszyn górnictwa odkrywkowego. Przedst[...]
EN Reasons of monitoring conduction of effort condition of steel structures in large engineering objects have been presented in the paper. Furthermore, methodology of research and results usage has been discussed. Examples of tests of steel structures of bridges and opencast mining machines have been p[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono metodę monitoringu konstrukcji stalowych, umożliwiającą globalne wykrywanie, identyfIkację i lokalizację aktywnych procesów destrukcyjnych, w tym związanych z pękaniem zmęczeniowym. Monitoring oparty jest na pomiarze emisji akustycznej AE, a zasadnicza jego idea jest analog[...]
EN A global monitoring system for steel structures, based on measurement of acoustic emission (AE) due to active damage processes, is presented. It is based on the idea shown in [1] for prestressed concrete structures and applied for steel structures (bridges). AE signals, due to steel deterioration ph[...]
20
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 2 87--98
PL Przedstawiono wadliwą konstrukcję węzłów świetlików podłużnych hali przemysłowej, wykonanych z rur prostokątnych. Efektem tego były pękające w nich szyby. Analizie poddano pracę statyczną świetlików jako konstrukcji przestrzennych, współpracujących z konstrukcją dachu. Siły wewnętrzne w konstrukcji [...]
EN Faulty structure of joints in longitudinal skylights in industrial building made of structural hollow sections is presented. Static analysis is taken into consideration as spatial construction and cooperating with roof structure. Internal forces in skylight bars were determined using SOFiSTiK softwa[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last