Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel fibre
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2004 nr 3 44-45
2
84%
Materiały Budowlane
2013 nr 9 31--33
PL Artykuł przedstawia kompozyty zbrojone stalą wysokiej wytrzymałości na tle najpopularniejszych, stosowanych w budownictwie kompozytów zbrojonych włóknami organicznymi. Zastosowanie ultrawytrzymałych drutów stalowych pozwala na uzyskanie właściwości zbliżonych do kompozytów typu CFRP, jednocześnie ks[...]
EN Article describes the properties of composites reinforced with high strength steel wires in comparison with the most popular organic fiber composites. Dense composition of low diameter strands made of ultra high strength steel gives the properties similar to CFRP composites, on the other site low de[...]
3
84%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule przedstawiono metodologię i wyniki badań wpływu dodatku włókien stalowych na właściwości reologiczne i mechaniczne betonów samozagęszczalnych. Parametry reologiczne tych betonów, zachowujące się jak ciało Binghama, granica płynięcia g i lepkość plastyczna h, były wyznaczane przy pomocy re[...]
EN Ab s t r a c t In the paper the methodology and test results of the investigation are presented and discussed of the influence of steel fibres on rheological and mechanical properties of Steel Fibre Reinforced Self-Compacting Concrete (SFRSCC). The rheological parameters of SFRSCC – behave as Bingha[...]
4
84%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 5 257--263
PL W artykule omówiono automatyczną metodę określania rozmieszczenia przestrzennego włókien stalowych w belkach betonowych, ze zbrojeniem rozproszonym. Belki betonowe zawierające dwa rodzaje włókien stalowych w trzech udziałach objętościowych poddano skanowaniu tomografem komputerowym, a uzyskane obraz[...]
EN The paper presents a preliminary study aimed to automatically determining of the distribution of steel fibers in fiber reinforced concrete. This is required for assessment of the relation between the methods of casting and resulting concentration, distribution of steel fibers. Concrete beams with va[...]
5
84%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wpływ wybranej metody formowania betonu SCC na rozmieszczenie włókien stalowych. Zaprezentowano analizę przekrojów próbek elementów belkowych, wykonanych z betonu modyfikowanego włóknami stalowymi i formowanych grawitacyjnie w sposób w jaki bada się mieszankę SCC w teście L-box. Analiz[...]
EN The effect of SCC mixture processing method on the distribution of steel fibres was studied. The analysis of cross sections of concrete beams, produced from steel fibre modified concrete mixtures, flowing out from the L-box, as in the test, was performed. The authors' computing program, invented to [...]
6
84%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 12 693-695
PL Przedstawiono wyniki badań betonu z proszków reaktywnych, w zależności od warunków ich dojrzewania (normalne w wodzie, naparzanie niskoprężne i autoklawizacja) i ilości dodanych włókien stalowych (od 0 do 4% objętościowo). Stwierdzono, że najlepsze efekty zapewnia autoklawizacja tworzywa zawierające[...]
EN Both curing conditions and steel fibres addition strongly influence mechanical properties of reactive powder concrete are described in this paper, depending on curing regime (normal curing in water, steam curing and high pressure steam curing) and amount of fibres (0-4% vol.). It is noticed that the[...]
7
84%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 6 316-319
PL Przedstawiono wyniki badań zarysowania ośmiu zbrojonych belek, wykonanych z piaskobetonu z włóknami stalowymi Ekomet (50/0,8 mm) oraz dwóch belek żelbetowych z betonu zwykłego. Wyniki badań porównano z obliczeniami na podstawie PN-B-03264:2002 oraz propozycji literaturowych.
EN This paper presents the results of laboratory experiments of cracking of ten beams with various reinforcement degree. Two beams were made of plain concrete and eight of fine aggregate concrete with steel fibres - Ekomet 50/0,8 mm. The results of experimental were compared with theoretical calculatio[...]
8
84%
Warstwy, Dachy i Ściany
2002 nr 1 36-36
9
84%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono wyniki badań wpływu zbrojenia włóknami stalowymi na właściwości samozagęszczalnego betonu. Beton samozagęszczalny, zachowuje się jak ciało Binghama, a jego właściwości reologiczne, to jest granica płynięcia g i lepkość plastyczna h, zostały wyznaczone za pomocą nowego reometru BT2, przydatn[...]
EN The experimental results of the influence of steel fibres reinforcement on rheological and mechanical properties of Self-Compacting Concrete (SFRSCC) are discussed. The SFRSCC behaves as a Bingham body, and its rheological parameters i.e. yield value g and plastic viscosity h were determined with a [...]
10
84%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 85--86
PL W artykule omówiono wpływ zawartości włókien stalowych na wartość modułu sprężystości przy ściskaniu drobnokruszywowego fibrokompozytu. Na podstawie badań ustalono zależność pozwalającą na wyznaczenie modułu sprężystości takiego materiału. Opracowana zależność wykazuje dobrą zgodność z proponowaną p[...]
EN The article presents influence the value of steel fibre in fine aggregate fibrous compositeson the static modulus of elasticity. The results of the tests used established a relationship for allowing the determination of the elastic modulus of this material. Developed relationship has a good compatib[...]
11
84%
Archives of Civil Engineering
PL Dodanie włókna do betonu może zwiększyć odporność na pękanie, wytrzymałość na rozciąganie i sztywność. A zatem, beton zbrojony włóknem szklanym posiada wiele zastosowań inżynieryjnych jako rodzaj materiałów budowlanych, a ponadto istnieje wiele kodeksów zawierających wskazówki dotyczące jego konstru[...]
EN This paper aims to study the effect of reinforcement configuration (steel fibre and rebar) on the mechanical performance of composite slabs of the same total steel contents. We manufactured four pieces of full-scale multi-ribbed composite prefabricated slabs with different reinforcement configuratio[...]
12
84%
Materiały Budowlane
2019 nr 6 70--71
PL W artykule omówiono wpływ dodatku włókien stalowych na właściwości mieszanek betonowych stosowanych w posadzkach. Przedstawiono wyniki badań mieszanki, w skład których wchodzą: pomiar zawartości powietrza w mieszance betonowej; określenie konsystencji mieszanki betonowej za pomocą metody opadu stożk[...]
EN The purpose of the articleis to describe the influence of addition of steel fibers on properties of concrete mixes used in floors. The paper presents the results of a mix test including: measurement of air content in a concrete mix, determination of the consistency of a concrete mix using the slump [...]
13
84%
Builder
PL Zbrojenie betonu włóknami stalowymi jest coraz częściej wykorzystywaną metodą zwiększania jego odporności na zarysowanie i pękanie. Najszersze zastosowanie w praktyce znalazło ono w przypadku posadzek przemysłowych. Różnorodność dostępnych na rynku włókien pozwala na spełnienie zróżnicowanych kryter[...]
EN Reinforcing concrete with steel fibers is an increasingly used method of improving its cracking resistance. The most common application of such kind of reinforcement is associated with industrial floors. The variety of the fibers available on the market allows to meet different project criteria. The[...]
14
67%
Materiały Budowlane
2013 nr 9 28--30
PL W artykule poruszono problem zagospodarowania piasków na terenie Pomorza powstających jako odpad przy pozyskiwaniu kruszyw mineralnych do betonu. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest zastosowanie piasków odpadowych do produkcji konstrukcyjnych kompozytów mineralnych ze zbrojeniem rozproszonym[...]
EN In the paper an issue of waste sand utilization was raised.The heaps ofwaste sand located in Polish region Pomerania are by-product obtained during the process called hydroclassification of all-in-aggregate for concrete production. One of examples how to resolve the waste sand utilization problemcou[...]
15
67%
Cement Wapno Beton
PL W pracy przedstawiono wyniki badań betonów samozagęszczających się zbrojonych włóknami stalowymi. Zbadano wpływ czterech rodzajów włókien i trzech wielkości ich dodatku. Badania obejmowały rozpływ na stoliku, czas rozpływu T500 i dwa pomiary reologiczne, a w przypadku betonu wytrzymałość na ściskani[...]
EN In the paper the results of tests of Steel Fiber Reinforced Self Compacting Concrete mixtures and of hardened concrete are presented. Four types of steel fibers and three addition level in concrete were tested. The results include Slump flow SF, classes of viscosity T500' and two rheological tests. [...]
16
67%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 6 329--334
PL Badano występowanie korelacji pomiędzy długością rysy i zmianą oporności elektrycznej próbek betonowych. Sporządzono próbki bez włókien i z włóknami stalowymi, o długości 6 mm, których zawartość wynosiła 1% objętościowy. Badano wytrzymałość przy zastosowaniu trzypunktowego zginania. Pomiary długości[...]
EN In this study, the correlations between crack length and electrical resistance change were investigated for cement matrix composites. A mix without fibers and another mix with 6 mm long steel fibers, 1% volume fraction were produced. Three samples from each mix were cast and cured. Three point bendi[...]
17
67%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 6 335--342
PL Badano wpływ kształtu włókien stalowych, o zbliżonej smukłości, na mechaniczne właściwości samozagęszczającego się betonu, z dodatkiem tych włókien (0,5%). Uzyskane rezultaty wykazały, że maksymalne obciążenie jakie mogły przenosić beleczki betonowe nie zależy od kształtu włókien stalowych. Nie stwi[...]
EN The effect of steel fibres shape, at their similar slenderness, on mechanical properties of self-compacting concrete, reinforced with these fibres addition (0.5%), was studied. The results show that the maximum load that were able to transfer SCC samples was not dependent of the shape of fibres. The[...]
18
67%
Cement Wapno Beton
PL W przeprowadzonych badaniach wykonano próbki w kształcie beleczek z zaprawy uzbrojonej mikrowłóknami, przy różnym stopniu zastąpienia cementu przez popiół lotny wapienny. Przedstawiono wyniki mikroskopowej charakterystyki popiołu lotnego klasy C ze spalania węgla brunatnego. Analizę mikrostruktury z[...]
EN A series of mortar beams was cast with various content of high calcium fly ash as a partial replacement of Portland cement. The results of microstructural characterization of mortar containing fly ash class C (High Calcium Fly Ash) from combustion of lignite are presented. The evaluation ot the micr[...]
19
67%
Cement Wapno Beton
PL Badano urabialność samozagęszczających się betonów, zbrojonych włóknami stalowymi. Stwierdzono, że 0,5% dodatek włókien stanowi optymalną zawartość, jeżeli bierze się pod uwagę urabialność mieszanki oraz wytrzymałość stwardniałego betonu. Urabialność jest gorsza, natomiast wytrzymałość ulega znaczne[...]
EN The workability of steel fiber reinforced self compacting concrete mixes was investigated. It was found that 0.5% content of steel fibers is an optimum as far as the workability of the mixes and the strength of hardened concrete is regarded. The workability is lowered and the strength is significant[...]
20
67%
Przegląd Budowlany
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ugięcia zbrojonych belek fibropiaskobetonowych (na bazie piasku odpadowego) i porównano je z wartościami wyznaczonymi zgodnie z PN-B-03264:2002 [15] i propozycją autorstwa Tana, Paramasivama i Tana [17] oraz zmodyfikowaną metodą Alsayeda.
EN This article presents the results of investigations of the deflection of reinforced fibrous concrete beams (made with waste sand), and compares them with values determined in accordance with the PN-B-03264:2002 standard [15] and with a proposal of Tan, Paramasivam and Tan [17] and a modified method [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last