Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steam power plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Energy Science
EN The paper is devoted to the problems of exergetic cost determination. A brief description of theoretical fundamentals of exergetic cost determination and its application are presented.The applied method of calculations is based on the rules of determination of cumulative exergy consumption. The auth[...]
2
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 4 135--142
EN The term “fouling” refers to a substance, which settles on the heat transfer surface and causes the rise of thermal resistance to the heat transfer process. Sometimes, fouling is regarded as deposit but that term should be only used to fouling in the form of solid. Taking the traditional division of[...]
3
61%
Archiwum Energetyki
2008 T. 38, nr 1 123-144
PL Obliczenia bilansowe układu cieplnego bloku energetycznego siłowni parowej z zastosowaniem uogólnionej metody rachunku wyrównawczego wymagają wstępnego oszacowania wartości wielkości niemierzonych lub pomiarowo niedostępnych. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu wyniki wcześniejszych pomiarów i d[...]
EN Example results of calculation of specific heat consumption by a turbo-generator using validated measurement data for a steam power unit with nominal output of 370 MW have been presented. Special emphasis has been placed on the initial estimate of specific enthalpy value of wet steam leaving a conde[...]
4
61%
Instal
2006 nr 10 27-30
PL Dla wybranego zakładu przemysłowego przedstawiono propozycje zastąpienia obecnego układu technologicznego opartego na pracy kotłów parowych i wodnych zasilanych ciekłym gazem oraz wspieranym energią elektryczną zakupywaną z krajowego systemu elektroenergetycznego, przez wprowadzenie skojarzonej gosp[...]
EN In the paper for chosen industrial works the proposal of replacing the present technological system on union of heat-electric management is described. The first system is based on operation of two steam and water boilers supplied by liquid gas and supported by electric energy buying from national po[...]
5
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zasoby geotermalne o niskiej entalpii mogą być wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej w hybrydowej elektrowni cieplnej z geotermalnym podgrzewem wody zasilającej. Artykuł przedstawia wyniki obliczeń podstawowych wskaźników technicznych dla parowego bloku o mocy 200 MW współpracującego ze ź[...]
EN Hybrid steam power plant with geothermal feedwater preheating enables conversion of low enthalpy geothermal resources into electricity. The paper presents results of calculations of some technical and efficiency coefficients for 200 MW steam power unit associated with geothermal well.
6
61%
Energetyka
2001 nr 4 189-193
PL Analiza uproszczonego układu elektrowni parowej, w której zastosowano wewnętrzny przegrzew międzystopniowy pary wykazała, że przy odpowiednio dobranych parametrach przegrzewu można uzyskać wzrost mocy turbiny, a więc i przyrost sprawności energetycznej elektrowni. Niezbędne jest jednak wprowadzenie [...]
EN An analysis of simplified steam power plant scheme with an inner steam superheating between stages proves, that when the super heating parameters are adequately chosen, an increase of the turbine can be achieved, so an increase of a power plant efficiency. However, necessary is to introduce into the[...]
7
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2000 Nr 47 95-110
PL W artykule przedstawiono analizę rozwoju technologii wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem sprawności oraz oddziaływania elektrowni na środowisko naturalne. Szczegółowo zanalizowano rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej z węgla i gazu ziemnego. Podano schemat blokowy układu[...]
EN In the article there is presented an analysis of the development of electric energy gen-eration technologies in respect of the efficiency and the impact of a power plant on environment. What has been analyzed in detail is the development of electric energy generation technologies based on coal and n[...]
8
61%
Rynek Energii
2017 Nr 5 87--97
PL W artykule została przedstawiona koncepcja modernizacji istniejącego układu siłowni parowej. Siłownia ta zlokalizowana jest na wysokości 1724 m nad poziomem morza. Siłownia generuje moc 300 MW, wyposażona jest w kocioł przepływowy na parametry nadkrytyczne i zasilana jest gazem ziemnym. Wykorzystują[...]
EN In this presented paper the concept of repowering in existing steam cycle power plant was discussed. Mentioned 300 MW steam cycle power plant is located on 1724 m above sea level and equipped with once-trough steam boiler with supercritical parameters and powered by natural gas. Using commercial sof[...]
9
61%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 6 45--47
PL W artykule przedstawiono charakterystyki sprawnościowe dla siłowni turbinowej o mocy 400 MW zasilanej przez reaktor wysokotemperaturowy. Przedstawione charakterystyki stworzone zostały dla zmiennych warunków pracy opisanego obiegu. Obliczenia numeryczne symulujące działanie siłowni wykonano w progra[...]
EN In the article performance characteristic for the 400 MW nuclear steam power plant are presented. Characteristics were created for steam turbine variable working conditions. Numerical calculations that simulate system operation in DIAGAR have been prepared. As a variable working conditions of nuclea[...]
10
61%
Polityka Energetyczna
2005 T. 8, z. 2 107-120
PL W artykule przedstawiono charakterystykę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Omówiono strukturę jej produkcji z uwzględnieniem różnych form energii pierwotnej oraz produkcję energii elektrycznej w latach 1970—2004. Scharakteryzowano głównych wytwórców energii elektrycznej, czyli Holding BOT G[...]
EN This article presents characteristic of electricity generation in Poland. The production structure including different forms of energy was discussed. The electricity production in the years 1970—2004 was presented in table 1. This article presents also the holding BOT — Mining and Power Company (BOT[...]
11
51%
Instal
2015 nr 12 16--20
PL W artykule przedstawiono analizę efektywności pracy siłowni parowej pracującej z mokrym czynnikiem roboczym. Rozpatrywana siłownia pracuje według obiegu porównawczego Clausiusa-Rankine’a i jest zasilana energią biomasy. Analiza systemu bazująca na wynikach obliczeń cieplno-przepływowych została wyko[...]
EN In the paper has been performed the analysis of vapour power plant operating with wet working fluid. Considered vapour power plant operates according to the comparative Clausius-Rankine cycle and is powered by biomass energy. The analysis of the system, based on the results of the heat-flow calculat[...]
12
51%
Rynek Energii
2014 Nr 1 116--122
PL W pracy opisano oryginalną koncepcję współpracy bloku gazowo-parowego istniejącej elektrociepłowni z niskotemperaturowym organicznym obiegiem Rankine’a (ORC). Celem zaproponowanego rozwiązania jest odzysk niskotemperaturowej energii odpadowej spalin i dalszego wykorzystania jej w obiegu ORC do wytwo[...]
EN In the paper presented is the idea of a combined gas and steam power plant cooperation with the bottoming cycle, namely a low temperature organic Rankine cycle ORC installation. The intention of present analysis is heat recovery of low temperature energy and its further use in ORC in order to produc[...]
13
51%
Inżynieria Materiałowa
2016 Vol. 37, nr 5 211--216
PL Stop HR6W został wyprodukowany przez firmę Nippon Steel & Sumimoto Metal Corporation. Nominalny skład chemiczny stopu HR6W to 23Cr40Ni30Fe7WTiNb. Ze względu na dużą odporność na utlenianie oraz wytrzymałość na pełzanie stop HR6W jest przeznaczony do zastosowań na elementy kotłów pracujących przy par[...]
EN The HR6W alloy (23Cr40Ni30Fe7WTiNb) is a candidate for boiler components of advanced ultra-supercricical (A-USC) conventional power plants. The influence of isothermal ageing at 700°C and 900°C for up to 110 hours on the microstructure of HR6W alloy was investigated in detail by advanced scanning an[...]
14
41%
Inżynieria Materiałowa
EN The thermal efficiency of steam power plant can be significantly increased by raising the temperature and the pressure of the steam entering the turbine. The development of the modified 9% chromium steels P91, P92 and E911 has provided the constructional materials for components capable of operation[...]
15
41%
Inżynieria Materiałowa
PL Inconel 706, żarowytrzymały stop na osnowie Ni i Fe umocniony przez koherentne wydzielenia gama' (Ni3Al) oraz częściowo koherentne gama'' (Ni3Nb), był badany za pomocą transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Badania obejmowały charakterystykę mikrostruktury stopów IN 706 o różnych zawa[...]
EN The nickel-iron-base superalloy Inconel 706, which is precipitation strengthened by coherent gamma' particles and partly coherent gamma'', was investigated using scanning and transmission electron microscopy in as-received condition and after exposure at 700 and 750 degrees centigrade. Conventional [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last