Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steam coal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
2012 T. 15, z. 4 229-240
PL W artykule przeprowadzono analizę rynku odbiorców i dostawców węgla energetycznego do Polski z Rosji i Kazachstanu w latach 2009-2011. Porównano oferty cenowe głównych krajowych producentów węgla (Katowicki Węgiel SA, Katowicki Holding Węglowy SA i Lubelski Węgiel Bogdanka SA) oraz węgli importowany[...]
EN This paper provides a market analysis of steam coal purchases and supplies from Russia and Kazakhstan to Poland in the years 2009–2011. The analysis compares imports (into Poland) of steam coal with offers from Poland’s main, domestic hard coal producers, e.g. Kompania Weglowa SA, Katowicki Holding [...]
2
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W referacie przeprowadzono analizę zależności pomiędzy cenami węgla energetycznego na rynkach światowych a ich parametrami jakościowymi. Analizę oparto na danych o transakcjach spot dziesięciu głównych eksporterów węgla w latach 1995-1997, publikowanych w Coal Week International. Otrzymane wyniki po[...]
EN The relationship between steam coal prices and quality parameters on the world coal market have been analysed. Analysis has been based on the spot transactions data of ten main coal exporters in the period 1995-1997, published by Coal Week International. The results of analysis allow to state that t[...]
3
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
1998 T. 14, z. 4 149-159
PL W referacie przypomniano niektóre problemy związane z ekologicznymi efektami użytkowania paliw węglowych. Na podstawie stosowanych metod określono wskaźniki emisji takich substancji, jak: SO2, CO, NOx, CxHx, pyłu, benzo(a)pirenu i aldehydów przy spalaniu niektórych sortymentów węgli produkowanych pr[...]
EN In the paper just reminded in outlines are some problems connected with the environmental effects of consumption of the coal fuels. On the basis of the effective methodics of estimation of emission of polluants to the air determined have been the emission indices of S02, CO, NOx, CxHx, dust, benzo(a[...]
4
100%
Przegląd Górniczy
PL Od kilku miesięcy obserwuje się niespotykany dotąd wzrost cen węgla na rynkach międzynarodowych. Fakt ten, w połączeniu z wyjątkowo wysokimi cenami frachtów morskich, skutkuje wysokimi cenami węgla w imporcie do Europy. W artykule przedstawiono w skrócie główne powody wystąpienia tej nietypowej sytu[...]
EN An usual so far increase of coal prices is observed on international markets for a few last months. This fact and exceptionally high freight cost cause high coal prices in the import to Europe. Main causes of this atypical situation are presented in the paper.
5
100%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 19, nr 1 141--149
EN Mercury content in hard coal is relatively small. However, considering the large amounts of coal burned in Poland, considerable quantities of mercury are released to the atmosphere. Mercury occurs mainly in pyrite and marcasite included in mineral matter in coal, but it is also present in coal organ[...]
6
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN A series of surfactant mixtures which consist of DAH (dodecylamine hydrochloride) and fatty acids (FAD) were made in this study. The characteristics of these fatty acids/DAH mixtures, including surface tension, critical micelle concentration (CMC) and adsorption onto coal were investigated. The reve[...]
7
75%
Polityka Energetyczna
2012 T. 15, z. 4 241-253
PL Wskaźniki (indeksy) cen są coraz powszechniej stosowane w handlu węglem energetycznym na świecie. Przedstawiają one jednostkową cenę węgla o określonej jakości i o sprecyzowanych warunkach dostawy. Indeksy odnoszą się do konkretnych rynków (głównych węzłów handlu węglem na świecie) i pełnią funkcj? [...]
EN Price indices (markers) are commonly used in the steam coal trade around the world. They represent the unit price of coal of a defined quality and specified delivery conditions. Indices refer to specific markets (main coal hubs around the world) and perform a price information function in each marke[...]
8
75%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 231-248
PL W artykule przedstawiono zmiany cen węgla energetycznego na międzynarodowych rynkach spot w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. Opisano ważniejsze zdarzenia o skutkach gospodarczych, które zaszły w tym czasie na świecie. Na tym tle omówiono wybrane prognozy odnoszące się do przyszłej pozyc[...]
EN Paper presents the changes of steam coal prices in the international spot markets in the period between June 2010 and June 2011. Most important events of economic consequences, which occurred in the world in this time have been described. On this background, selected forecasts have been discussed: l[...]
9
75%
Inżynieria Mineralna
2003 nr S. 3 185-193
PL Obecnie stosowana formuła sprzedażna węgla wprowadzona była w 1990 roku i po pewnej korekcie w roku 1994 jest wykorzystywana w większości umów kupna/sprzedaży. Formuła przygotowana była dla warunków początku lat dziewięćdzie-siątych XX wieku. Zmiany, które zaszły w Polsce od tego czasu spowodowały, [...]
EN Presently used coal price formula was put into practice in 1990 and - after some corrections in 1994 - is still applied in majority of coal buying contracts. This formula was prepared for the conditions of early 1990s. The changes, which occurred in Poland since that time, caused that the price-stru[...]
10
75%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono analizę produkcji i eksportu węgla energetycznego oraz podano informacje o bieżącej sytuacji na międzynarodowych rynkach. Przedstawiono także dane o przewidywanych poziomach zużycia i produkcji węgla w świecie oraz rozwoju światowego handlu węglem, zamieszczonych w opracowan[...]
EN Paper presents analysis of steam coal production and export, and gives information about current situation on international coal market. Data on forecast level of world coal consumption and production, and international coal trade development, was also presented, according to energy outlooks elabora[...]
11
75%
Polityka Energetyczna
PL We współczesnym handlu węglem energetycznym na rynkach międzynarodowych coraz mniej dostaw realizowanych jest w oparciu o kontrakty wieloletnie. Dominują zakupy spot. Jest to jeden z powodów dużej zmienności cen. Coraz częściej handel węglem prowadzony jest drogą elektroniczną, rośnie też ilość tran[...]
EN Nowadays, in international steam coal trade less and less of coal is supplied basing on long term contract. Spot deliveries predominate. This is one of reasons of high price volatility. More often coal trade is made by electronic way and the number of OTC (over-the-counter) transaction increase. The[...]
12
75%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono krótkoterminową (do roku 2010) prognozę cen węgla energetycznego w imporcie na rynki europejskie na poziomie CIF ARA. Bazą do wykonania prognozy były dane o cenach węgla energetycznego w Europie Zachodniej w latach 1980—2005 oraz analiza bieżącej sytuacji rynkowej.Wszystkie [...]
EN Paper presents short-term forecast (up to 2010) of CIF ARA prices of steam coal imported to European markets. The forecast was based on data of steam coal prices in Western Europe in 1980—2005 and on analysis of current state of the market. All available energy forecasts assume global increase of st[...]
13
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Produkcja węgla odgrywa podstawową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym wielu krajów. Węgiel nadal pozostaje głównym nośnikiem energii. Na węglu opiera się prawie 39% produkcji energii elektrycznej w świecie. Atrakcyjność węgla w dużym stopniu wynika z jego cen w stosunku do innych nośników ener[...]
EN Coal production plays the fundamental role in economic and social development of many countries. Coal remains also the basic energy carrier. Almost 39% of electricity generation in the world is based on coal. Marketability of coal results in substantial degree from its price in relation to other ene[...]
14
75%
Wiadomości Górnicze
PL Rynek energetyczny wyznacza coraz większe wymagania jakościowe dotyczące miałów węglowych, wymagania te są powiązane z samym procesem spalania węgla oraz efektem oddziaływania elektrowni na środowisko. Aby móc sprostać wymaganiom jakościowym, konieczna stała się modernizacja zakładu wzbogacania miał[...]
EN Energy market determines greater and greater quality requirements with regard to fine coal; the requirements are connected with the combustion process itself and the impact of power plants on the environment. In order to meet the quality requirements. It is necessary to modernise coal preparation pl[...]
15
75%
Przegląd Górniczy
PL Wykorzystując dane o technologiach czystego węgla dotyczące poprawy jego jakości, użytkowania węgla jako nośnika energii (zarówno w energetyce zawodowej, jak i w gospodarce komunalnej oraz ciepłownictwie indywidualnym), otrzymywania paliw ekologicznych i zagospodarowania stałych odpadów przetwórstwa[...]
EN Using data abort clean coal technologies concerning its quality improvement, using coal as energy carrier (as well in power industry as in municipal economy and individual heat engineering), production of ecological fuels and disposal of solid refuse from coal processing, their influence on natural [...]
16
63%
Polityka Energetyczna
2012 T. 15, z. 4 215-227
PL W latach 2000-2010 głównymi odbiorcami polskiego węgla energetycznego były takie europejskie państwa, jak: Niemcy, Czechy, Francja, Wielka Brytania oraz Dania. W sumie do tych pięciu państw skierowano od 37 (w 2000 r.) do 77% (w 2010 r.) eksportu węgla energetycznego ogółem. W związku z tym, że eksp[...]
EN In the period from 2000–2010, the main recipients of Polish steam coal included the following European countries: Germany, Czech Republic, France, Great Britain, and Denmark. Overall, these five countries received from 37% (in 2000) up to 77% (in 2010) of total coal exports. Because steam coal fines[...]
17
63%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 405-414
PL W artykule podjęto próbę prześledzenia przebiegu zmian cen zbytu węgla kamiennego energetycznego dla odbiorców indywidualnych. Analizie poddano ceny węgla według obowiązujących oficjalnych cenników (lata 2008-2011) głównych krajowych producentów węgla. Skupiono się na cenach węgla o sortymencie: kos[...]
EN The paper presents an attempt analyse trends in changes in steam coal prices for households. Official coal price lists (of 2008–2011) of main domestic coal producers were analysed. Special attention was brought to steam coal prices of the following grades: cobble coal, nut coal and pea coal. Four ke[...]
18
63%
Polityka Energetyczna
2010 T. 13, z. 2 311-324
PL Ceny węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych są z uwagą obserwowane przez krajowych producentów i użytkowników tego paliwa.W artykule pokazano, na kilku przykładach teoretycznych, że ocena konkurencyjności węgla importowanego w porównaniu z węglem krajowym jest zmienna w czasie i zależy nie[...]
EN Steam coal prices on international market are attentively observed by domestic producers and users of coal. Paper presents, on a few theoretical examples, that competitiveness assessment of imported coal against domestic coal is time-varying and depends not only on the simple price comparison but al[...]
19
63%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono analizę sytuacji na międzynarodowych rynkach węgla energetycznego w 2008 roku oraz w pierwszych siedmiu miesiącach 2009 r. Opisano przyczyny wzrostów i spadków cen węgla w tym okresie, a na wykresach zilustrowano skalę zmian. Zwrócono uwagę na rosnącą rolę banków w kształtow[...]
EN Paper presents an analysis of international steam coal market conditions in 2008 and in firs seven months of 2009. Reasons for coal price increases and decreases during this period has been described and price movements have been illustrated on the graphs. Attention has been paid to the increasing r[...]
20
63%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono zmiany cen węgli koksowych i energetycznych w handlu międzynarodowym w długim horyzoncie czasowym obejmującym 30 lat. Opisano relacje między cenami różnych typów węgli na tle zjawisk zachodzących na rynku węglowym w analizowanym okresie. Zachwianie równowagi między popytem i[...]
EN Paper presents changes of coking coal and steam coal prices in international coal trade during 30 years. Relations between prices of different types of coal has been described against the background of events and processes taking place on the coal markets in the analyzed period. Unbalance of coal de[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last