Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 108
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  staw biodrowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 337-340
PL Badania na tarcie i zużywanie tworzyw konstrukcyjnych przeznaczonych na bioimplanty stawów biodrowych są realizowane na stosunkowo drogich stanowiskach laboratoryjnych. W celu obniżenia kosztów badań, opracowano dokumentację techniczną i zbudowano uproszczone stanowisko badawcze przy wykorzystaniu d[...]
EN Material tests of design materials used in bioimplants of hip joints are carried out in relatively expensive laboratory stands. To reduce costs of tests technical documentation has been prepared and the simplified laboratory stand was made with use of commercial elements. It is destined for the init[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 25-30
PL Analiza pracy stawów człowieka w aspekcie obserwacji klinicznych odnosi się do rozpatrywania różnych geometrii współpracujących powierzchni kostnych. Ten fakt oznacza stosowanie krzywoliniowych ortogonalnych układów współrzędnych w celu opisania problemu hydrodynamicznego smarowania stawów. Praca pr[...]
EN Analyse of the human joints, in clinical orthopaedic observations aspect, refers to the various geometry of the co-operating bone surfaces. This fact means using the curvilinear orthogonal co-ordinate systems in order to describe the hydrodynamic lubrication problem of the human joints. The estimati[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 121-126
EN In this work the assessment of the relation between the scale of the destruction of the hip joint according to Choi et al. classification and the movement range in this joint was carried out. The material encompassed 27 patients (30 hip joints) who underwent the assessment of the movement of flexion[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 439-444
PL Niniejsza praca wyprowadza formuły analityczne dla składowych prędkości i dla ciśnienia w niesymetrycznym przepływie cieczy synowialnej w zmiennej, zależnej od czasu szczelinie stawu biodrowego smarowanego ruchem niestacjonarnym.
EN This paper shows analytical formulae for velocity components and pressure for synovial fluid unsymmetrical flow in hip joint time dependent variable gap lubricated in unsteady motion.
5
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 177-182
PL W pracy poszukiwano optymalnych sposobów modelowania -ŚWarwików fizjologicznych stawu biodrowego, uwzględniając również skutki Jcorekcji chirurgicznych, czy rekonstrukcji uszkodzonego stawu. Podstawą przeprowadzonej analizy była ocena stanu odkształceń w symulowanych gatunkach, ze szczególnym uwzglę[...]
EN The way of optimal modeling is found. Results of surgical intervention and reconstruction of damaged join are taken into account, too. Here, experimental testing and numerical analysis are performed. In numerical models, simple boundary conditions are assumed. On the ground of strain estimation, for[...]
6
80%
Engineering of Biomaterials
7
70%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Tematem niniejszej pracy są parametry smarowania lepkosprężystą cieczą synowialną stawu biodrowego człowieka w czasie kilku lub kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu mikrosekund po doznanym urazie. W niniejszej pracy rozpatruje się urazy wywołujące zmniejszenie lub zwiększenie wysokości i zmiany kszta[...]
EN This paper presents analytical and numerical solutions of velocity components for synovial fluid flow and pressure and capacities in spherical hip joint gap for hydrodynamic unsteady viscoelastic lubrication in a few or several dozen microseconds after impulse. These parameters of lubrication have v[...]
8
70%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The lubrication parameters of rough and used cartilage surface in human hip joint changes suddenly after its injury. Stochastic changes of the roughness of the surfaces of the head of bone and stochastic changes of the load imply the random changes of gap height. Hence, the pressure distributions an[...]
9
61%
Acta Mechanica et Automatica
PL Duże zapotrzebowanie na sztuczne zamienniki chorych stawów prowadzą do szybkiego rozwoju endoprotezoplastyki. Najczęściej spotykane problemy w tej dziedzinie są związane z ograniczoną czasową funkcjonalnością endoprotezy na skutek zużycia materiałowego elementów węzła tarciowego. W celu rozwiązania[...]
EN The great demand for artificial replacements of diseased joints has lead to a rapid development of endoprosthetics. The most common problems in that area have to do with the limited lifespan of endoprostheses due to the wear of friction pair elements. In order to resolve these problems, the theo[...]
10
61%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2011 Vol. 11, no 4 1053-1062
PL Omówiono materiały stosowane na endoprotezy. Przedstawiono sposoby obróbki główek endoprotez ze stopu tytanu Ti6Al4V. Operacje wstępne wykonania główek wykonano na tokarce CNC Gildemaister CTX400. Następne operacje to szlifowanie, polerowanie mechaniczne i polerowanie elektrochemiczne. Po polerowani[...]
EN Discusses the materials used for replacement. Suggests ways treatment heads prostheses of titanium alloy Ti6Al4V. Preliminary Operations performed on the implementation of heads CNC lathe Gildemeister CTX 400. The following operations are grinding, polishing, mechanical and electrochemical polishing[...]
11
61%
Diagnostyka
2006 nr 3(39) 245-252
PL W referacie przedstawiono problematykę stabilności zamocowania panewki sztucznego stawu biodrowego po zabiegu rewizyjnym. Wykonano badania eksperymentalne na modelach cielęcego stawu biodrowego z zacementowaną na warstwie ubitych przeszczepów kostnych panewką polietylenową. Po zacementowaniu panewki[...]
EN The paper deals with the problem of stability of artificial acetabulum after revision hip arthroplasty. Experimental tests on calf joint with artificial acetabulum cemented into it were performed. Cemented acetabulum was subjected to a cyclic load of 1 kN through 100000 cycles and then the fixing st[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 19-24
PL Obserwacje kliniczne dotyczą pewnych parametrów pracy stawu biodrowego takich jak ciśnienie, siła tarcia, nośność, itp. Praca przedstawia analizę numeryczną ciśnienia hydrodynamicznego dla symetrycznego przepływu cieczy synowialnej w szczelinie biołożyska występującej pomiędzy dwiema eliptycznymi ob[...]
EN The clinical orthopaedic observations refer to some working parameters of the hip joints as a pressure, friction force, loading force, etc. The numerical analysis of hydrodynamic pressure in the biobearing gap occurring between two elliptical bone surfaces of human hip joint is shown in this paper f[...]
13
61%
Mechanik
2009 R. 82, nr 12 998-1000
PL W systemach nawigacji stosowanych w operacjach całkowitej wymiany stawów stosuje się znaczniki przyczepione w charakterystycznych punktach układu kostnego. Wybór tych punktów ma decydujący wpływ na dokładność ustawienia elementów i trwałość endoprotezy. W artykule zaproponowano stosowanie większej n[...]
EN The paper suggests increased number of the bone system reference points to be considered in examination of the bones position following replacement of a joint.
14
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 125-132
PL Największy z ludzkich stawów - staw biodrowy - często narażony jest na różne uszkodzenia i zwyrodnienia. Poznanie jego funkcjonowania i charakterystyk mechanicznych jest kluczową kwestią w procesie projektowania endoprotez, czy wykonywaniu takich zabiegów, jak osteotomie. Przeprowadzono analizę stan[...]
EN The largest from human joints - hip joint - is often endangered for different damages and degeneration. To know it's functioning and mechanical profiles is fundamental point in such issues as artificial joint designing process or executing operations like osteotomies. The analysis of deformations' s[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 321-326
PL W czasie udaru lub silnego impulsu działającej siły uderzeniowej zmienia się gwałtownie wysokość szczeliny stawu a w związku z tym zmieniają się istotnie parametry smarowania powierzchni stawowych, Te fakty mają znaczący wpływ na negatywne skutki wywołane udarem. Niniejsza praca zawiera obliczenia n[...]
EN This paper shows numerical comparisons between lubrication of human hip joint gap in unsteady impulsive motion. We assume that spherical bone head in human hip joint moves at least in two directions namely in circumference and meridian directions. Basic equations describing synovial fluid How in[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 137-142
PL Celem pracy jest utworzenie oprogramowania wspomagającego lekarza podczas procesu doboru endoprotezy stawu biodrowego. Dobór implantu jest oparty na odpowiednich kryteriach zapisanych w postaci funkcji celu. W przypadku protez, które nie spełniają w zadowalającym stopniu narzucony im warunkowa możl[...]
EN The paper is devoted to software development to support a surgeon in a process hip joint prosthesis selection. The process is based on suitable criteria having a form of an objective function. In the case when the standard value of the objective function for a given prosthesis is not satisfactory en[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 121-126
PL W pracy przedstawiono stanowisko do badania zmian długości mięśni za pomocą czujników pomiarowych linkowych oraz kątów działania sił mięśniowych występujących w stawie biodrowym w różnych fazach ruchu człowieka. Do badań wykorzystano model anatomiczny w skład, którego wchodzą: dwie połówki kości mie[...]
18
61%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 9, nr 40 103-110
PL W pracy opisano sposób modelowania ludzkiego stawu biodrowego na podstawie zdjęć z tomografii komputerowej preparatów anatomicznych. Przedstawiono również zadawanie parametrów materiałowych zarówno dla kości udowej, jak i miedniczej człowieka oraz elementów sztucznego stawu biodrowego (po zabiegu ka[...]
EN In this work the way of creation FEM model of human hip-joint based on CT scans is shown. The modeling of material parameters for femur and pelvis bone is also shown. Two models were prepared: first for good- health hipjoint, and second for hip-joint after operation of resurfacing. Finally the analy[...]
19
61%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 211-218
PL W pracy zamodelowano dynamiczne zmiany obciążenia działającego w panewce stawu biodrowego w trakcie wykonywania podstawowych ruchów związanych z przemieszczaniem się na płaszczyźnie poziomej. W pracy analizowano dwa podstawowe przypadki obciążenia: zmianę siły w czasie od zera do maksymalnej wartośc[...]
EN The numerical modelling makes it possible to prepare FE model of human pelvic bone after reconstruction. It is particular important when the THA operation is performed and the artificial acetabulum is fitted. In the paper the numerical model is prepared on the ground of the geometrical data from 3D [...]
20
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono opis zastosowania stanowiska stabilograficzego do oceny stanu zdrowia pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. W pierwszej części pracy przedstawiono konstrukcję platformy stabilograficznej oraz podstawowe jej parametry. Następnie, zdefiniowano współczynniki wykorz[...]
EN The paper describes the application of stabilographic stand in medical examinations of a patients after hip replacement surgery. The first part of the paper provides an overview of construction and basic parameters of the stabilographic platform. Then, the coefficients used for stabilographic trajec[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last