Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  static mixer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 87-88
PL Stanowisko przeznaczone jest do badań procesu mieszania ciekłych produktów mleczarskich w skali technicznej, przy maksymalnej wydajności do ok. 5 m3fh. Stanowisko wyposażone jest w pompy krzywkowe, automatykę sterującą i oryginalną aparaturę do pomiaru rozkładu stężeń mieszaniny w przekroju poprzecz[...]
EN This experimental unit is designed for the continuous mixing process investigations of liquid dairy products in a laboratory at the maximum flow capacity of up to approximately 5 m:!/h. This automatically controlled system is equipped with lobar pumps and a special apparatus for measurements of the [...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 3 9-10
PL Celem pracy jest zaprezentowanie wyników pomiarów doświadczalnych charakterystyk mechanicznych w mieszalniku statycznym z nową wkładką mieszającą. Wyniki pomiarów opracowano analitycznie.
EN The aim of this paper was to present experimental measurements of mechanical characteristics of a static mixer with the novel mixing element. The experimental results were elaborated analytically.
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 64-65
EN This paper presents researches of ammonia and air mixing process in the static agitator of own construction with original mixing elements [1]. There have been also examined pressure drops of process media in the agitator. The equations useful in agitator designing for required process parameters hav[...]
4
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Ciągły wzrost wymagań dotyczących jakości otrzymanych wytworów w procesie wytłaczania zmusza producentów do stosowania nowych urządzeń znacząco poprawiających jakość wytłoczyny. Stopień ujednorodnienia właściwości, głównie cieplnych i mechanicznych, a także polepszenia jednorodności struktury, dyspe[...]
EN A continuous increase of requirements for the quality of the products received in the extrusion process forces the producers to use new tools significantly improving the extrudate quality. The uniformity of the properties, mainly thermal and mechanical, as well as the improvement of structure homoge[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 75-76
EN This paper contains results of examination involving blending a coal dust with a biomass in a static mixer of industrial standard. As a biomas were used pellets or wooden chips.
6
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 3 206--207
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych burzliwego przepływu cieczy w mieszalniku Kenics przeprowadzonych za pomocą LDA. Celem badań było wyznaczenie poziomu wielkości opisujących przepływ burzliwy cieczy w mieszalniku Kenics oraz identyfikacja fluktuacji prędkości. Wyniki badań opracowan[...]
EN Results of experimental studies of turbulent fluid flow in a Kenics mixer conducted by means of LDA are presented in the paper. The aim of this study was to determine a level of parameters describing turbulent flow in a Kenics mixer and the identification of velocity fluctuations. The results were a[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 75-76
EN This paper contains preliminary results of examination involving blending a coal dust with a biomass in a static mixer of industrial standard. As a biomas were used pellets or wooden chips.
8
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1447-1453
PL Przedstawiono wyniki pomiarów anemometrycznych LDA prędkości osiowej wewnątrz mieszalnika statycznego SMX podczas przepływu płynu newtonowskiego (syropu skrobiowego). Do opracowania wyników zastosowano szybką transformatę Fouriera (FFT), co umożliwiło wyznaczenie krytycznej wartości liczby Reynoldsa[...]
EN LDA measurements of the axial velocity of Newtonian fluid (starch syrup) flow inside an SMX static mixer have been presented. The experimental results were evaluated by means of the fast Fourier transform (FFT) and resulted in determining the critical Reynolds number.
9
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 9 1019-1024
10
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 4 28-29
PL Przedstawiona praca poświęcona jest badaniom numerycznym hydrodynamiki przepływu oraz procesu mieszania układu dwufazowego typu ciecz-ciecz w mieszalniku Kenics. W badaniach CFD wykorzystano symulacje wielkowirowe LES z dwoma modelami burzliwości: modelem dynamicznym kinetycznej energii burzliwości [...]
EN Numerical results of hydrodynamics and mixing process of two-phase liquid-liquid system in the Kenics static mixer are presented. CFD simulations were carried out using Large Eddy Simulation with two turbulent models: Kinetic Energy Dynamic Subgrid-Scale Model and the Smagorinsky-Lilly Model. Eighte[...]
11
75%
Environment Protection Engineering
EN Conventional methods of oily emulsion separation are not effective in removing small oil droplets and emulsions, especially if the emulsion is stable and the oil concentration is low. This paper deals with the oil removal from oil-in-water emulsion by an ultrafiltration membrane under different oper[...]
12
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 1-2 65-66
PL W oparciu o wartości parametrów opisujących teksturę obrazu oceniano jakość granulatu uzyskanego metodą przesypu przez mieszadło statyczne własnej konstrukcji. Stwierdzono, że na wzrost stopnia jednorodności mieszaniny ma wpływ liczba elementów mieszających i długość drogi mieszania. Analiza kompute[...]
EN Based on the textural parameters of the image, the quality of a pellet obtained by passing through an own-construction static mixer was evaluated. The increase in the homogeneity degree of the mixture appeared to be determined by the number of mixing elements and mixing lenght. A computer image anal[...]
13
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 124-125
EN Numerical modelling of the breakage process of liquid drops in a Kenics static mixer under turbulent flow conditions is presented. The drop size distribution at the outlet from the static mixer is determined by solving the moment version of the population balance linked to the drop size distribution[...]
14
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 41-42
PL Praca dotyczy symulacji numerycznych przebiegu złożonych, homogenicznych reakcji chemicznych w mieszalniku statycznym typu Kenics KMS przy użyciu modeli CFD i modelu struktury mieszaniny Pattersona. Wykazano, że selektywność przebiegi reakcji diazowania pełni rolę wskaźnika stanu wymieszania płynu n[...]
EN The aim of this work was a numerical simulation of the course of homogeneous, complex chemical reactions in a Kenics static mixer using CFD and Patterson closure for the Reynolds averaged kinetics. It has been shown that the selectivity of diazo-coupling is a good measure of mixing on the molecular [...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 1 4-5
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania przepływu cieczy w reaktorze rurowym z wewnętrznymi przegrodami. Opisano zakres i metodykę prowadzonych symulacji oraz zaprezentowano równania matematyczne modelu, będące podstawą do prowadzenia obliczeń numerycznych. Uzyskane wyniki opracowano w postaci wekt[...]
EN Results of liquid flow modelling in a tubular reactor with internal baffles are presented in the paper. A range and methodology of simulations carried out and mathematical equations used for numerical calculations are described. The results obtained were processed in a form of vector and contour map[...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 6 545--547
PL Praca przedstawia wyniki badań eksperymentalnych LDA burzliwego przepływu cieczy w mieszalniku Kenics. Celem badań była próba opisu struktury przepływu burzliwego za pomocą kwantyfikatorów matematycznych: malizy widmowej oraz transformacji falkowej. Na podstawie wyników twierdzono, że ze wzrostem li[...]
EN Results of experimental studies of turbulent fluid flow in a Kenics mixer conducted by means of LDA are presented in the paper. The aim of this study was to describe a turbulent flow structure with the aid of mathematical methods such as spectral analysis and wavelet transform. It was found that the[...]
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 98-100
PL Przedstawiono wyniki modelowania numerycznego przepływu burzliwego dwufazowego w mieszalniku statycznym Kenics. W badaniach CFD wykorzystano dwa podejścia: symulacji wielkowirowych LES z modelem Smagorimiky'ego-Lilly oraz metodę symulacji niestacjonarnych URANS z modelem k-e. Symulacje numeryczne pr[...]
EN Results of numerical modeling of two-phase turbulent flow in a static Kenics mixer are presented. The CFD simulations were carried out using two approaches: 1) large eddy simulation with the Smago-rinsky-Lilly model and 2) unsteady RANS method with the fe-c model. Water was used as the continuous ph[...]
18
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 84-85
PL Celem podjętych badań była ocena efektywności pracy mieszalnika statycznego wykorzystywanego do mieszania ciał stałych oraz porównanie jej z wynikami badań mieszania ciai stałych w mieszalniku mechanicznym. W mieszalniku mechanicznym uzyskano lepszy wynik końcowy, ale kosztem zużycia większej ilości[...]
EN The paper deals with efficiency determination of a static mixer used for mixing of grains and its comparison with the effect observed in mechanical agitation. The better end effect was obtained in the mechanical mixer but the power consumption in this case was evidently greater.
19
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
1998 nr 1 85-94
PL Opisano budowę stanowiska pomiarowego (rys. 1), metodykę i wyniki badań procesu mieszania wody i 15 % roztworu NaCl za pomocą mieszadła statycznego (rys. 2) z kanałami przelotowymi (typ 1) oraz z co drugim kanałem zaślepionym na wylocie (typ 2). Równaniami (1) i (2) opisano wpływ poziomu burzliwości[...]
EN This paper presents a description of the measuring stand (picture 1), methodology and results of the mixing process for water and 15 % solution of NaCl. The solution was mixed with theuse of a static mixer (picture 2) with canal passages (type 1) and with every second canal plugged at the end (type2[...]
20
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 2 547-557
PL Przedstawiono modelowanie wnikania ciepła w mieszalnikach statycznych typu Kenics i SMX za pomocą numerycznej dynamiki płynów w przepływie laminarnym oraz burzliwym cieczy. Wygenerowa-no po dwie siatki numeryczne o różnej gęstości dla każdego z mieszalników. Zastosowano model burzliwości k-[epsilon][...]
EN The CFD modelling of heat transfer in the Kenics and SMX static mixers, both in the laminar and turbulent flow regimes, has been presented. Two numerical grids with different densities were generated for each of the mixers. The standard k-[epsilon] turbulence model along with one of the two near-wal[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last