Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  static load
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W artykule zaprezentowano sposób wyznaczania charakterystyki nośności statycznej łożyska wieńcowego podwójnego. Przytoczone wyniki końcowe uzyskano na drodze numerycznej. Przedstawione zostały rozkłady obciążenia wewnętrznego w poszczególnych rzędach łożyska. Omówiono podstawowe problemy modelowania[...]
EN The way of determining of profile of static limiting load curves (static capacity chart) of slewing hearing with double-row ball and 8-point contact is presented in this article. Concluding results have been obtained in numerical way. Distribution of internal load which is in individual rows of hear[...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 7-8 17-22
PL W pracy przeprowadzono analizę zmian nośności statycznej łożyska kulkowego jednorzędowego w zależności od wartości kąta działania, poszukiwano optymalnej wartości nominalnego kąta działania, uwzględniając wzajemne proporcje składowych obciążenia zewnętrznego -siły osiowej, siły promieniowej i moment[...]
EN Analysis of the changes in static load capacity of a single-row ball bearing depending on the value of the contact angle. A search is made for an optimum value of the nominal contact angle, including the mutual proportions of the components of the external load - axial force, radial force and overtu[...]
3
88%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 219--226
EN The article examines the effect of the change in the speed of deformation on the mechanical properties of AW 6060 alloy specimens, characterized by high mechanical strength, which is a material used in the shipbuilding industry. The theoretical basis for the influence of load speed on the mechanical[...]
4
88%
Polish Maritime Research
2008 nr 1 19-28
EN On the basis of the three-dimensional constitutive equations for strains resulting from the Kelvin-Voigt’s model and modified Hooke’s law for multiaxial stress in viscoelastic solids, the formulae for the energy dissipated in a given time per unit volume have been derived. It is shown that after app[...]
5
88%
Polish Maritime Research
2008 nr 3 12-17
EN On the basis of modified Hooke’s law for multiaxial stress in viscoelastic solids, threedimensional constitutive equations for strains have been derived. It is shown that after application or removal of triaxial static load, normal and shear strain components vary in course of time proportionally to[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 335-340
PL W pracy zajęto się problemem nośności statycznej i dynamicznej łożysk ślizgowych o zarysie niekołowym , ściśle o panewkach , których kształt opisywany jest perycykloidą ze współczynnikiem wielokrotność i 2 i 3 . Określono rozkłady ciśnienia czynnika smarnego w tych łożyskach oraz zaprezentowano skła[...]
EN In the paper the problem of static and dynamic load capacity of slide bearings with non-circular contour , precisely with bushes of pericycloidal contour with multiplication factor 2 and 3 have been considered . Pressure distribution of the lubricant medium and the components of hydrodynamic uplift [...]
7
75%
Polish Maritime Research
2009 nr 1 13-21
EN The load capacity of homogeneous, isotropic viscoelastic materials subjected to multiaxial stresses is considered. For this purpose uniaxial equivalent stresses in selected load cases are determined and relevant criteria applied. It is shown that in the case of constant load the yield criterion does[...]
8
75%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Statistic load test is the most commonly used method for estimation of the bearing capacity of piles. From the test we obtain the series a values: load–settlement, Q–s curve. In practice, it is extremely difficult to reach the critical load of the pile when the settlement turns out of control. The e[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Praca jest kontynuacją zadania opisanego w artykule pt. "Statyczny stan naprężenia i odkształcenia w powłoce kroplokształtnego miękkiego pontonu wydobywczego" z 1996 r. w której przedstawiono liniowy i nieliniowy model cienkiej powłoki osiowosymetrycznej. Model numeryczny zrealizowano wykorzystując [...]
EN The paper is a continuation of the project described in the paper entitled "Static state of stress and deformation in the envelope of a drop-shaped soft recovery pontoon" from 1996 [3 J, in which a linear and nonlinear model of a thin axis-related envelopment was presented. The numerical model was r[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2011 Z. 17 (167) 178-185
PL W artykule przedstawiono procedurę określania modułu sztywności pełzania pod obciążeniem statycznym próbek asfaltobetonowych. Jest to główny parametr charakteryzujący właściwości lepko-sprężyste asfaltobetonu. Zaprezentowano aparaturę badawczą oraz wyniki przykładowych badań eksperymentalnych.
EN In the article the calculating procedure of the stiffness creep module of the asphalt-concrete was described. This is the basic parameter characterizing viscoelasticity properties of asphalt-concrete. In the paper searching apparatus and the results of the exemplary-research were described.
11
75%
Przegląd Górniczy
PL Metodą Spoistych Modeli Cząstkowych (Bonded Particle Model, BPM) zbadano wpływ - na stateczność górotworu - równoczesnego występowania obciążeń statycznych oraz wstrząsów sejsmicznych górotworu . jako elementów obciążających strop bezpośredni oraz obudowę wyrobiska korytarzowego o przekroju poprzecz[...]
EN Using the method of Bonded Particle Model (BPM) the effect on rock mass stability at simultaneous occurring of static loads and seismic tremors, as the elements of the load on the nether roof and narrow working support with semicircular cross section (ŁP), has been studied. In the determined three h[...]
12
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 64--65
EN This paper presents the implementation of the project of new, large stand for destructive tests in the Institute of Building Engineering at Wroclaw University of Technology. The decision to build the stands was taken after the completion of two large international projects (PRECOBEAM, ELEM), which p[...]
13
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań zdolności kiełkowania ziarna pszenicy Henika poddawanemu obciążeniu statycznemu o wartościach: 17,5 kPa, 35 kPa, 52,5 kPa i 70 kPa. Czas trwania obciążenia wynosił od 0 (próba kontrolna) do 15 dni. Zdolność kiełkowania oznaczano po 5, 10 i 15 dniach obciążania ziarna oraz [...]
EN The paper presents the results of tests on germination ability of the Henika variety wheat grain subject to the following static loads: 17.5 kPa, 35 kPa, 52.5 kPa and 70 kPa. Load duration ranged from 0 (check sample) to 15 days. Germination ability was determined after 5, 10 and 15 days of grain lo[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy podjęto próbę oceny wpływu wytężenia na podatność betonu na powierzchniowe łuszczenie w warunkach cyklicznego zamrażania w obecności soli odladzającej. Elementy belkowe, wykonane z betonu bez domieszki napowietrzającej i napowietrzonego, badano w warunkach trójpunktowego zginania. Na podstaw[...]
EN The current investigation was carried out with the primary objective to assess the influence of interaction of static load and freeze-thaw cycles with chloride exposure regime on surface scaling process of concrete. Beam specimens of both non-air-entrained and airentrained concrete were tested in th[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono metodę interpretacji krzywych obciążenie-osiadanie uzyskanych ze statycznych obciążeń próbnych pali w zakresie ograniczonych obciążeń. Podstawowym problemem w wymiarowaniu pali, jest określenie nośności granicznej na podstawie danych z testów statycznych, które obejmują jedynie[...]
EN The aim of the paper is to show a method of interpretation of load settlement curves obtained from static pile load test for limited loads. The main problem in calculation of a pile is to determine the bearing capacity using data from static tests. Usually settlement curve covers only the beginning [...]
16
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono metodę określania wartości sił poziomych, które mogą przenieść pale, opartą na wynikach obciążeń próbnych, opracowanych metodami probabilistycznymi. Za pomocą modelu regresji nieliniowej wyznaczono funkcję aproksymującą zależność przemieszczenia od siły. Oszacowano wartość oczekiwaną o[...]
EN Calculation method of allowable horizontal force magnitude applied to a head of a pile was described. Results of load tests and probabilistic approach to their elaboration were a base to carry out the calculation. The non linear regression model of horizontal displacement versus applied force relati[...]
17
63%
Mechanik
PL Artykuł omawia zagadnienie komputerowej symulacji mechanicznych zachowań izotropowych materiałów auksetycznych pozbawionych wewnętrznych pustych przestrzeni. Poszukuje się odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób zmiana strukturalnego auksetyka w materiał ciągły pozbawiony pustych wtrąceń może mieć wpły[...]
EN Discussed are problems met in computer simulation of mechanical behavior of isotropic auxetic materials devoid of empty inner spaces. Explanation is searched to the question how the process of change from a structural auxetic into a solid substance devoid of empty inside spaces reflects the material[...]
18
63%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 5 14-19
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczania charakterystyk nośności statycznej - katalogowej łożysk wieńcowych kulkowych podwójnych, opierając się na analizie odkształceń pierścieni. Zagadnienie rozwiązano wprowadzając do równań równowagi łożyska tzw. współczynniki krotności. Do modelowania przekrojów [...]
EN The aim of the paper was method of determination of static (catalogue) load capacity characteristics of double ring ball bearing, based on rings deformation analysis. Introducing coefficients of multiplicity into bearing equations of equilibrium solved the problem. Modelling of radial sections of be[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 101 417-424
PL Referat zawiera opis i wyniki badań fragmentu ściany wielokomorowego silosu o przekroju prostokątnym, modelowanego żelbetową płytą. Model poddawany był statycznym obciążeniom o zmiennym znaku w dwóch przedziałach obciążenia. Po przyłożeniu do badanego elementu obciążenia zewnętrznego P mierzona była[...]
EN In this paper the description and results of research on a fragment of RC silo's wall on rectangular section are shown. RC silo's wall was modeled by RC slab. Model was loading by static load on changeable direction. After loading RC slab crack's width, strain of concrete and reinforcement steel, d[...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 1 159--165
PL Krzywe P-V I V-Q w systemie trójfazowym niezrównoważonym mogą nie mieć tego samego marginesu obciążenia LM i marginesu mocy biernej RPM w każdej z faz. Zastosowano język programowania DIgSILENT do określenia maksymalnego punktu obciążenia MLP, punktu krytycznego CP i punktu minimalnej mocy biernej M[...]
EN P-V curve and V-Q curve (often term as Q-V curve) are widely used for planning and operation studies. The P-V curve and V-Q curve of an unbalanced three-phase system, unlike the balanced three-phase system, may not have similar loading margin (LM) and reactive power margin (RPM) on each phase. There[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last