Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 118
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  statek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Żegluga morska na świecie zmienia się. Zwiększa się liczba statków oraz wprowadzane są nowe, coraz większe konstrukcje statków i nowe technologie przewozu. W referacie przedstawiono stan floty światowej i jej tendencje. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wzrost liczby statków, ich wielkości i [...]
EN The world’s marine shipping is changing. The number of vessels is growing, new and increasingly larger ship constructions and new transport technologies are being introduced. The report presents the state of the world’s fleet and its trends. An attempt has been made to answer the question whether th[...]
2
100%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Użycie holu w czasie manewrów statek-holownik jest w wielu przypadkach konieczne. Ze względu na potencjalne ryzyko działania sił znacznie przekraczających wytrzymałość liny i grożących jej zerwaniem, przeprowadzenie przemyślanych i uzgodnionych manewrów jest warunkiem bezpiecznej pracy. Przestrzegan[...]
EN It is a necessary of use a towing line in some towing manoeuvres during cooperation between a ship and tugs. Breaking the towing line may be a cause of many dangerous circumstances. Obeying some fundamental principles of proper cooperation is improving the navigation safety. The paper presents some [...]
3
100%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN Position of a ship is usually given as a pair of numbers representing latitude an longitude. The exact fix is known only either when the ship informs us about her position or when she is observed by a recon plane, a satellite or another ship. When the contact is lost the position uncertainty is grow[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich
2001 Nr 563(1) 9-190
PL Niniejsza rozprawa jest poświęcona zagadnieniom projektowania obiektów pływających, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie zachodzą w tej dziedzinie na przestrzeni ostatnich lat. W głównej mierze rozprawa jest podsumowaniem i uogólnieniem wyników badań autora nad całością zagadnień praktycznego [...]
EN This work is concerned with the design of floating objects, particularly with changes that have taken place over the last years in this field. The principal aim of the author was to sum up and generalize the results of his studies on the whole range of problems in floating objects designing, based o[...]
5
100%
Logistyka
2014 nr 6 6847--6856
PL Polityka transportowa Unii Europejskiej dąży do zwiększenie stopnia wykorzystania transportu wodnego śródlądowego wg koncepcji zrównoważonego rozwoju. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję oceny, wg zaproponowanych kryteriów, rozwiązań technicznych napędów stosowanych dotychczas na jednostkach [...]
6
100%
Archives of Transport
PL W artykule tym opracowano teorię wymiarowania wałów układu przeniesienia mocy statku. Przedstawiony algorytm pokazuje sposób unikania następujących problemów: Aby ustalić średnice wałów, wyznaczone muszą być przede wszystkim obciążenia dynamiczne układu. Żeby zdefiniować te obciążenia dynamiczne, zn[...]
EN In this paper a theory has been developed for sizing the shafts of a power transmission line of a ship. The developed algorithm shows the way for avoiding the following problems: In order to determine the diameters first of all the dynamie loads have to be investigated. In order to define the dynami[...]
7
88%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Po 25-30 latach kończy się cykl eksploatacji statku. Statki takie są sprzedawane do stoczni złomowych i demontowane. Podczas demontażu odzyskuje się znaczne ilości surowców wtórnych ale statek taki zawiera także duże ilości materiałów niebezpiecznych. Największe światowe stocznie złomowe znajdują si[...]
EN After 25-30 years, the cycle ends with the operation of the ship. Such ships are sold to scrap shipyards and shipbreaking. During shipbreaking is recovered large quantities of recyclable materials but there is also large quantities of hazardous materials. The world's largest scrap yards are currentl[...]
8
88%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 2 103-106
PL W pracy przedstawiono zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania slammingu przedstawionego za pomocą zmiennych lingwistycznych („mały”, „średni”, „duży” slamming). Badania przeprowadzono dla typowego masowca znajdującego się w balastowym stanie załadowania. Opracowane w postaci sztuc[...]
EN This paper presents an application of artificial neural networks to estimation of slamming data presented by linguistic variables ("small", "medium" "large" slamming) The investigations were performed for a typical carrier in ballast loading condition. Analytical function presented in the form of ar[...]
9
88%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W referacie przedstawiono możliwe przyczyny pogorszonej stateczności kursowej statku oraz ich wpływ na bezpieczeństwo żeglugi. Podano przykład statku, na którym problem ten jest istotny. Podjęto próbę analizy przyczyn tego stanu. Zaproponowano dalsze kroki mające na celu poprawę stanu.
EN It was presented the possible reasons of ship's bad course stability and their influence on maritime navigation safety. It was happened on a "Heros" tug. Some propositions of to come out the reasons of this situation and improvement of that were undertaken.
10
88%
Logistyka
2014 nr 6 7171--7179
PL Scharakteryzowano podstawy teorii masowej obsługi. Przedstawiono podstawowe informacje literaturowe nt. wybranych procesów i modeli teorii masowej obsługi. Na przykładzie firmy transportowej obsługującej załadunek na statki w porcie Szczecin scharakteryzowano sposób załadunku. Scharakteryzowano głów[...]
EN In this paper were characterized basics of the theory of queues. The fundamental information of literature on selected processes and the theory of queues models was characterized. The method of loading was presented by taking into account the example of a transport company that supports loading on t[...]
11
75%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 4 133-140
PL W artykule omówiono zagadnienie separacji emulsji olejowej na modułach ultrafiltracyjnych UF. Na podstawie wstępnych badań, przeprowadzonych w Akademii Morskiej w Szczecinie, zaproponowano nowe moduły ultrafiltracyjne, które spełniają test zaolejenia zawarty w Konwencji MARPOL, Rez. IMO MEPC 107/49.[...]
EN The issue of the separation of oil emulsions using the ultrafiltration (UF) modules has been discussed in this paper. On the basis of preliminary studies performed at the Maritime Academy in Szczecin, new ultrafiltration modules were used that complies to the control test of Marpol Res. IMO MEPC 107[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
PL Pod koniec XX wieku na gospodarkę światową nakładano coraz to nowe restrykcyjne ograniczenia mające na celu zapobiegnięcie degradacji środowiska naturalnego. Obecnie coraz więcej państw przyjmuje nowe rozporządzenia dotyczące ekologii i zaczyna się do nich stosować. W ten sposób ochrona środowiska n[...]
13
75%
Napędy i Sterowanie
2006 R. 8, nr 9 138-142
PL Jednostkę pływającą, statek czy okręt, trudno porównywać z jakimkolwiek innym środkiem transportu. Od strony nawigacji i łączności może przypominać trochę samolot, a może nawet prom kosmiczny, natomiast od strony swojej maszynowni bardziej podobny jest do wielkiej fabryki przemysłowej z dziesiątkami[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W pracy zawarty jest opis procedury numerycznej do wyznaczania trajektorii pojazdu podwodnego połączonego kabloliną (pępowiną) ze statkiem nawodnym. Pole prędkości wody może być niejednorodne. Zakłada się ,że znane są charakterystyki hydrodynamiczne kabloliny i pojazdu podwodnego. Kablolinę zastępuj[...]
EN The numerical procedure for determination of the trajectory of the underwater vehicle joined with surface vessel by support tether cable is presented in the paper. The hydrodynamic characteristics of underwater vehicle as well as hydrodynamic drag characteristics of linking cable are assumed to be k[...]
15
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2009 nr 1 16-23
PL Przedstawiono wymagania formalno-prawne i techniczne oraz strukturę i zasadę działania światowego systemu monitorowania statków, tak zwanego systemu identyfikacji i śledzenia dalekiego zasięgu (LRIT), przygotowane przez Międzysesyjną Grupę Roboczą ds. LRIT Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) [...]
EN Paper presents legal and technical requirements, architecture and principle of work of the global ships monitoring system, so called Long-Range Identifikation and Tracking (LRIT) system, prepared by the International Maritime Organisation (IMO) Intersessional Working Group on LRIT and described in r[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono obliczenia numeryczne pola elektromagnetycznego w wolnoobrotowym generatorze wałowym przy biegu jałowym i w stanie pełnego obciążenia. Wykorzystano oprogramowanie MagNet 6.16, wykorzystujące metodę elementów skończonych.
EN Numerical calculation of no-load and full load characteristics of low-speed ship's generator that is inserted in the shafting (between the main propulsion engine and propeller) is presented in this paper. It is necessary to analyse the electromagnetic state in such a generator numerically due to its[...]
17
75%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 2 129-137
EN An analysis of the ship stability requires computer simulations of the ship motions leading to its capsizing. The large amplitudes of roll motion of the ship are connected with phenomena of immersing of ship deck into water.These phenomena require to take into account additional moments connected [...]
18
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Na statkach rybackich znajdują się różnorodne linie technologiczne w skład których wchodzi znaczna ilość wyposażenia. Szacowanie efektywności linii technologicznych i wchodzącego w ich skład wyposażenia jest zwykle wyrażona przy pomocy różnych wskaźników odnoszonych do jednostki produkcji (zużycie m[...]
EN Fishing vessels operate different technological lines which involve considerable amount of various equipment. Technological lines and equipment effectiveness evaluation is usually performed on the basic of various indicators per unit of product (power consumption mass, occupied space, volume etc.). [...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 51 35--39
PL W artykule przedstawiono opis projektu i realizacji praktycznej prototypu urządzenia informacyjnego do bezprzewodowej wymiany danych pomiędzy systemami pokładowymi statku a telefonem lub tabletem z zainstalowanym systemem Android. Przedstawione urządzenie ma charakter doradczy i służy jedynie do mon[...]
EN The article describes the design and building of prototype information device for wireless data exchange between systems on-board the ship and phone or tablet with Android system. The device is advisory only and is designed to monitor and possibly alert the user of exceeding the acceptable level of [...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 496--500, CD
PL W artykule omówiono napędy hydrauliczne na statkach morskich według wybranych kryteriów. Zidentyfikowano zagrożenia eksploatacyjne oraz przedstawiono podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji systemów hydraulicznych na statkach.
EN This article discusses hydraulic drives on marine vessels according to selected criteria. Operational hazards have been identified and basic principles for the safe operation of hydraulic systems on ships have been identified.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last