Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  statek pasażerski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Rozważa się czynniki wpływające na przebieg ewakuacji w odniesieniu do czasu dostępnego na jej przeprowadzenie. Analiza czynników wpływających na proces ewakuacji powinna odbywać się już na etapie projektowania statku, co pozwala wyeliminować część zagrożeń podczas eksploatacji statku. Schematyczne [...]
EN The trends to build ever larger passenger vessels enforce the necessity of continuous improvement of safety systems on such ships. Sea voyages constitute nowadays an attractive form of spending one's leisure, which is why people aboard vessels should also have their safety ensured in the case of a n[...]
2
88%
Logistyka
PL W artykule poruszone zostają problemy przemieszczania się ludzi po drogach ewakuacji w zależności od różnych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem ewakuacji ze statków pasażerskich. Dokonany zostaje przegląd metod szacowania prędkości ludzi w komputerowych programach do modelowania ewakuacji. Omó[...]
EN The problems of people's speed during evacuation process are considered at the paper. Especially evacuation from passenger ships is taken into consideration. Review of the methods of calculating the speed of persons in computer models is added to the paper. Additionally the IMO requirements about th[...]
3
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1490--1495, CD
PL Kryterium bezpieczeństwa statecznościowego statku morskiego dotyczące przechyłu spowodowanego zwrotem jest przestarzałe i wymaga nowelizacji. Nowelizacja kryterium powinna mieć podstawy naukowe. Źródłem danych do analiz powinny być pomiary przechyłów na modelach lub w skali rzeczywistej. W artykule [...]
EN Ships’ stability criterion on account of turning is not up to date and requires amendments. Redesign of the criterion should be based on the scientific research. The measurements of ships’ heel caused by turn in model scale or in full scale should be the base for the analysis. A data package is desc[...]
4
75%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Istnieje obecnie tendencja do budowy bardzo dużych statków pasażerskich, które mogą pomieścić na pokładzie nawet do 5000 osób. Wielkość, skomplikowany rozkład pomieszczeń i bogactwo wyposażenia takich jednostek decydują o konkurencyjności przewozów liniowych i rejsów wycieczkowych, niosą jednak ze s[...]
EN The paper cocerns on the issue of evacuation from big passenger ships. The author describes the possible reasons of shipwrecks and methods of efficient evacuation.
5
75%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule przedstawiono sposoby zapewnienia bezpieczeństwa podczas podróży statkiem pasażerskim. Rozważono przypadki, kiedy nie udaje się uniknąć sytuacji awaryjnej i wystąpi konieczność ewakuacji. Przedstawiono, w jaki sposób należy ją usprawnić, aby zminimalizować zagrożenia dla życia i zdrowia l[...]
EN Different methods for improving safety of sea voyages are presented. The causes of dangerous situations are analysed at the paper, for example fire conditions, collision and grounding. Parameters, which influence for maximum allowed evacuation time, are considered.
6
75%
Logistyka
2015 nr 4 1734--1740, CD2
PL Żegluga pasażerska w dzisiejszym rozumieniu pojawiła się wraz z ekspansją terytorialną i odkrywaniem nowych kontynentów. W ciągu XIX i XX wieku wystąpiło kilka przełomowych wydarzeń/czynników mających decydujący wpływ na zmiany formy architektonicznej wszystkich typów jednostek. W artykule do rozważ[...]
EN Vessels architecture as scientific discipline engaged in interiors and silhouettes designing, as well as spatial ships systematic. The paper presents the development of architecture of passenger vessels, which arose in the twentieth century, from the emergence of a new discipline - vessels architect[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Skrócenie czasu ewakuacji może być osiągnięte między innymi poprzez odpowiednie zaprojektowanie dróg ewakuacji oraz ich właściwe oznakowanie. W artykule przedstawiono interakcje pomiędzy ludźmi a systemami oznakowania dróg ewakuacji w modelach ewakuacji. Ponadto przedstawiono psychofizyczne reakcje [...]
EN Shortening the time of evacuation itself is affected, among other things, by the geometry of evacuation routes and their appropriate marking. At the paper interactions between people and systems of evacuation routes signing at evacuation models are described. Also human psych-physiological reactions[...]
8
63%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 1 189-196
PL Przebieg ewakuacji zależy od wielu parametrów, do których należą: geometria i przeznaczenie pomieszczeń, cechy populacji osób oraz warunki środowiskowe. W celu obliczania czasu ewakuacji do analizy tego procesu stosuje się dwa modele: makroskopowy (uproszczony) i mikroskopowy (rozwinięty). W modelu [...]
EN Evacuation performance is dependent on many parameters including the following: the physical nature of the enclosure, the function of the enclosure, the nature of the population and the nature of the environment. For the purpose of calculating the evacuation time, two approaches can be used for evac[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono oryginalną metodę określania zapotrzebowania energii do napędu statku, energii elektrycznej oraz wydajności kotłów dla nowoczesnych statków pasażerskich, na etapie wstępnego projektowania statku przy wykorzystaniu metod statystycznych.
EN The article presents an original method of determining energy demand for ship propulsion, electrical power and boiler capacity for modern cruise liners at the preliminary stage of ship designing by means of statistic methods of calculations.
10
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 11 (83) 161-170
PL Wypadki na morzu są dosyć częste, ponieważ wciąż niemożliwe jest wyeliminowanie wszelkich zagrożeń dla życia ludzkiego. W każdym przypadku należy brać pod uwagę konieczność ewentualnej ewakuacji. Autorzy prezentują współczesne wymagania przepisów oraz stosowane rozwiązania konstrukcji i oznakowania [...]
EN Marine accidents are rather frequent as the elimination of all hazards to human health and life is still impossible. In every case the evacuation from the ship must be taken into consideration. The layout and marking methods should be continually improved to increase the safety level of voyages. The[...]
11
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawi się koncepcję metody optymalizacji planów ewakuacji na wielkich statkach wycieczkowych wykorzystując do tego celu metodę algorytmów genetycznych. Celem jest ustalenie jak najkorzystniej kierować poszczególne grupy pasażerów z pomieszczeń, w których się znajdują w momencie rozpo[...]
EN The paper will present the concept of optimization methods for emergency plans of the large cruise ships for this purpose using the method of genetic algorithms. The aim is to determine the best distribution of the passengers groups from the places where they are located at the start of the evacuati[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 3 (75) 81-90
PL Autorka analizuje zagadnienia związane z ewakuacją ludzi statku w sytuacjach awaryjnych. Zwraca szczególna uwagę na statki pasażerskie, ze względu na ich aranżację pomieszczeń i liczbę ewakuujących się osób. Omówione zostają najgroźniejsze sytuacje awaryjne na statkach wymagające ewakuacji. Analizie[...]
EN The author analyses the problems associated with people's evacuation from the ship in an emergency situation, especially passenger ships because of their arrangement and number of passengers. The state of the art connected with the influence of different parameters on people, their reactions, behavi[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 5 481--488
PL Bezpieczeństwo lotu ma decydujące znaczenie w przewozach pasażerskich. Jednym z głównych zespołów konstrukcyjnych statku powietrznego o kluczowym znaczeniu dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów jest kabina załogi, szczególnie jej przystosowania do możliwości pilota. Wśród czynników e[...]
EN Flight safety is of crucial importance in passenger transport. One of the main structural units of the aircraft about key importance to maintain high levels of flight safety is a aircrew cabin , especially its adaptation to the possibility of the pilot. Among the ergonomic factors that have a major [...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 6 785--794, CD 2
PL Armatorzy linii wycieczkowych planując trasy rejsów biorą pod uwagę stan przygotowania portów do obsługi pasażerów statków. Polskie porty morskie spełniają standardy hydrotechniczne umożliwiające przyjmowanie największych statków wycieczkowych świata, ale w zakresie przygotowania infrastruktury[...]
EN Cruise lines’ owners, planning the cruise routes, take into consideration the state of port infrastructure for service of cruise passengers. Polish seaports meet all the hydrotechnical standards to handle the greatest cruise ships in the world, but in terms of preparation of seaport infrastruct[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2012 nr 29 (101) 130-133
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie zasady działania metody algorytmów genetycznych oraz przykładów użycia tej metody do rozwiązywania problemów związanych z właściwą organizacją ewakuacji zarówno ze statków, jak i obiektów lądowych. W artykule przedstawiono ponadto propozycję zastosowania algorytmó[...]
EN This article aims to present the principles of the method of genetic algorithms and examples of the use of this method for solving problems related to proper organization of evacuation both from ships and land buildings. The paper also proposes the use of genetic algorithms to search for the optimal[...]
16
51%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 9 15-23
PL W artykule przedstawiono zastosowanie teorii płyt ortotropowych do modelowania paneli usztywnionych jednokierunkowo w Metodzie Elementów Skończonych oraz efektywnej aplikacji w analizie dynamicznej przy użyciu programów MSC/PATRAN i MSC/NASTRAN.
EN Application of the orthotropic plate theory in dynamic analysis of ship was presented. Analyse model a ship consists of about 10 000 beam elements (panel plating stiffening, frame stiffening and props) with above 200 properties groups including section, material, coordinate systems orientation. The [...]
17
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 132--138
PL W artykule poddano analizie aktualne wymagania międzynarodowe na temat wyposażenia ratunkowego statków pasażerskich i minimalnych kwalifikacji załogi w zakresie jego obsługi oraz przedstawiono zbiorowe i osobiste wyposażenie ratunkowe stosowane na współczesnych wycieczkowcach i promach pasażerskich.[...]
EN The article analyzes the current international requirements for passenger ships life-saving appliances and minimum crew qualification for their operation, and presents collective and personal rescue appliances used on modern cruise vessels and passenger ferry boats. The publication ends with comment[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1203-1213
PL Przepisy dotyczące problematyki ewakuacji ze statków pasażerskich narzucają wymogi dotyczące obliczeń czasu ewakuacji na etapie projektowym. Okólnik MSC.1/Circ.1238, zatwierdzony przez IMO daje możliwość korzystania z dwóch różnych metod: uproszczonej analizy ewakuacji i zaawansowanej analizy ewakua[...]
EN The rules according passenger ship's evacuation problem require evacuation time calculations at the design stage. MSC.1/Circ.1238 Circular approved by the IMO allows to use two different methods: a simplified evacuation analysis and advanced analysis of evacuation.. The article will give the example[...]
19
51%
Journal of Polish CIMAC
EN Paper presents short operational and engineering analysis of underpowered propulsion in small electrically propelled small inland passenger ships. There is evidence that in certain weather conditions the phenomena of added aerodynamic resistance of small water crafts may have serious influence on th[...]
20
45%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2018 Z. 33 77--93
PL W artykule przeprowadzono analizę kolizji statku pasażerskiego „Celestyal Crystal” z chemikaliowcem „STI Pimlico” w Cieśninie Dardanele, 27 czerwca 2015 roku. Dokładny opis poważnego wypadku morskiego w aspekcie prawideł MPZZM oraz analiza manewru ostatniej chwili uwzględniają większość czynników wp[...]
EN The article presents analysis of the collision between passenger ship „Celestyal Crystal” and chemical tanker „STI Pimlico”in the Çanakkale Strait’s Traffic Separation Scheme on 27 June 2015. The detailed description of accident in the aspect of the COLREG rules and the analysis of the last chance m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last