Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 336
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stateczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1998 z. 3/29 17-29
PL W opracowaniu omówiono wpływ sztywności kątowej zawieszeń oraz rozdziału tej sztywności pomiędzy przednie i tylne zawieszenie na stateczność poprzeczną samochodu. Ilustracją są wyniki symulacji cyfrowej typowycb testów oceny kierowalności przeprowadzone dla przestrzennego modelu samochodu.
EN Influence of the suspension roll stiffness on tbe lateral stability of a two axles vehicle An influence of the suspension roll stiffness and its distribution between axles on the lateral stability of a two axles vehicle is discussed. The results of computer simulations of the standard steerab
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 11 638-640
PL Porównano normowe formuły stateczności powłok kulistych, uwzględniające wyniki doświadczeń. Przedstawiono nową metodę sprawdzania tej stateczności i zaproponowano jej przyjęcie w polskich normach.
EN Standard stability formulae for spherical shells are presented and compared with results of experiments. A new method of stability control is derived and proposed for acceptance in Polish Standard.
3
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 9 336-345
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy stanu bezpieczeństwa wybranych budowli stopnia wodnego Włocławek, wykonanej w IMGW za pomocą metod modelowania numerycznego. Opracowano modele trzech obiektów stopnia wodnego - elektrowni, jazu i zapory ziemnej.
EN The paper presents results of analysis of the state of safety of selected buildings of the stage of fall Włocławek carried out by the IMGW by means of numerical modelling. The models of three objects of the stage of fall - electric power station, weir and earth dam - have been elaborated.
4
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 3 34-42
PL W artykule przedstawiono problem utrzymania stateczności skarp oraz brzeżnego obszaru stromych niecek, narażonej na wpływ eksploatacji górniczej. Powstające w wyniku osiadania terenu osuwiska, zagrażają bezpiecznej eksploatacji magistrali transportowych, obiektów przemysłowych, czy też innych obiekt[...]
EN The article presents the problem of stability maintenance of slope and edge areas of steep troughs exposed to mining operations influence. The landslides originating in the result of sedimentation endanger safe exploitation of transportation routes, industrial objects or other public utility objects[...]
5
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 2 40-41
PL Problem przedstawiono w dwóch rozdziałach: Stateczność zboczy zbudowanych z gruntów piaszczystych oraz Stateczność zboczy zbudowanych ze spoistych gruntów gliniastych.
EN The problem has been presented in two sections: stability of hill sides made of sandy grounds and stability of hill sides made of binding clayey grounds.
6
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono propozycję metody obliczania chwilowego wzniosu pokładu statku podczas operacji ładunkowych w porcie. Potrzeba prowadzenia takich obliczeń wynika ze wzajemnego oddziaływania ładowanego ładunku na statek i odpowiednio – statku na proces załadunku. Statek doznaje bowiem zmienn[...]
EN The paper presents a proposal of a method for the computation of ship’s deck elevation at any time and location on-board. The need for such a computation results from an interaction between a ship and cargo being loaded or discharged by a gantry in port, in terms of heeling and rolling of the vessel[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono problemy stateczności ogólnej i zmian rozkładów nacisków kół wieloosiowych wagonów specjalnych w warunkach dynamicznych. Przedstawiono również wyniki wstępnych badań dynamicznego modelu wybranego wagonu, przeprowadzonych przy użyciu systemu DADS.
EN Problems of multiaxiat special wagons stability and wheel loads distibution in dynamic conditions are discussed in this paper. Also are presented results of dynamic model pretests carried by using DADS computing system.
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono zagadnienia stateczności obiektów kubaturowych w nawodnionym ośrodku gruntowym
EN Characteristic stabilitry problems of lightweight cubature, sewerage constructions in the saturated soil are presented. The link of stability problems with specific requirements of particular construction solutions.
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych sił wewnętrznych oraz analizę nośności przekrojów i stateczności hiperboloidalnej chłodni kominowej. Obliczenia przeprowadzono dla różnych wariantów obciążeń. Przedmiotem analiz był wpływ otworów na zachowanie się powłoki chłodni.
EN The results of finite element analysis of stress and analysis of capacity and stability in the cooling tower shell is presented in the paper. The analyses were carried out under various load types: self weight, wind, temperature gradient and settlements. Particular attention was paid to the influenc[...]
10
80%
Logistyka
PL Każde uszkodzenie poszycia kadłuba okrętowego wywołuje określone skutki w postaci zalania wodą jednego lub kilku przedziałów wodoszczelnych. Zatopienie przedziału okrętowego wodą zaburtową wskutek uszkodzenia kadłuba powoduje zmiany stateczności i położenia okrętu. Określenie tych zmian oraz czasu z[...]
EN Research on damage stability and unsinkability establishes the source of the knowledge according to a ship reaction after flooding its compartments. The flooding time of the damaged compartments is one of the basic parameters which have influence on the rescue action. Knowledge of the flooding time [...]
11
80%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 3 39-44
PL W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne analizy zjawiska stateczności obiektów umieszczonych w polu grawitacyjnym. Analizę przeprowadzono zarówno w obszarze statyki ,jak i dynamiki, dzięki czemu uwzględniono w niej pełne spektrum oddziaływań oraz parametrów masowych i geometrycznych obiektów. [...]
12
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule zaproponowano prostą metodę obliczeniową, umożliwiającą szybką ocenę stateczności niekotwionych ścianek stanowiących zabezpieczenie wykopu w gruncie jednorodnym. Przedstawione podejście bazuje na wynikach analiz numerycznych. Ze względu na dobrą zgodność uzyskiwanych wyników z rezultatami[...]
EN In this papers simple algorithm for stability analysis (calculating of safety factor or necessary embedded depth) of a cantilever wall is proposed. Presented approach is basing on results of numerical calculations. Obtained results shows little difference with numerically obtained ones, so proposed [...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Observations of ninety road landslides were carried out in 1998-2002 in Podkarpacie area. Landslides of natural subsoil part (slopes of various inclination) were most often observed together with part of the road embankment. The exemplary landslide in Niedźwiada village (Podkarpacie province, Ropczy[...]
14
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 3 31-46
PL Jedną z głównych okoliczności sprzyjających wyboczeniu tom bezstykowego są początkowe nierówności jego osi występujące w płaszczyźnie pionowej i poziomej [8, 18, 19, 20]. Nierówności toru powstają w czasie jego budowy i eksploatacji. Zasadniczym powodem ich powstawania i narastania są trwałe odkszta[...]
15
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono obliczenia numeryczne stateczności skarp starego nadpoziomowego składowiska odpadów w Radiowie koło Warszawy. Parametry geotechniczne odpadów wyznaczano z wykorzystaniem analizy wstecznej, uzupełnionej analizą składu i wieku odpadów oraz badaniami in situ. Do obliczeń stateczności skar[...]
EN Numerical calculation of hight slopes of an old hight storage of wastes in Radiowo close to Warsaw. Geotechnic parameters of the waste has been di- scover using reverers analysis complemented with analyse of stock and age well as inspected "in situ". The stability was made relating to actual shape a[...]
16
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL : Praca i poruszanie się maszyn w terenie wymaga wysokiej stateczności poprzecznej. Jej minimalna wartość w przypadku maszyn przegubowych zależy od kąta skrętu oraz zorientowania maszyny na zboczu. W celu jej wyznaczenia oraz określenia najniekorzystniejszych położeń przeprowadzono badania modelowe [...]
EN Lateral stability of articulated wheeled equipment like loader or handler is depended on articulation and equipment position on the slop. The goal of demonstrator research was finding the worst position for typical construction solution and worked out propositions for testing terrain capabilities of[...]
17
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
1999 z. 42 3-141
PL Praca niniejsza poświęcona jest zagadnieniom związanym z modelowaniem i symulacją układu pojazd szynowy-tor, przy czym zagadnienia zawężone zostają przede wszystkim do tzw. dynamiki w płaszczyźnie poprzecznej. Termin ten ma znaczenie umowne i odnosi się głównie do zagadnień związanych ze statecznośc[...]
EN The above work considers the problems connected with the modelling and simulation of a rail-vehicle-track system. The problems are principally limited to the so-called lateral dynamics. This term has a conventional meaning, and refers mainly to problems connected with motion stability and the drivin[...]
18
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Wykorzystując oszczacowania statystyczne wyników badań i ustalenia polskich norm opracowano formuły sprawdzania stateczności powłok. Formuły te porównano z propozycjami wytycznych WCCS i normy DIN. Podano przykłady obliczeń.
EN An uniform approach to the buckling design of steel cylindrical shells longitudinaly compressed has been proposed. An interaction formula of elastic and plastic resistance has been used on the basis of statistics of cylindrical shell stability experiments. Comparizons between ECCS, DIN and new propo[...]
19
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Lądowej
PL W artykule przedstawiono sposób zwiększenia odporności stalowych belek dwuteowych na zwichrzenie za pomocą niekonwencjonalnych konstrukcyjnych więzów wewnętrznych. Zamiast tradycyjnie stosowanych w tym celu pionowych żeber poprzecznych o przekroju zamkniętym (tzw. wypukłych), utrudniających deplana[...]
EN An idea of unconventional structural reinforcement enhancing resistance of steel I-beams to lateral - torsional buckling has been presented in this paper. Instead of traditionally employed vertical ribs of closed cross-section which restrict warping of the beam, a set of diagonal ribs made of flat b[...]
20
80%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono analizę dużych przemieszczeń i stateczności otwartej dwuwarstwowej powłoki stożkowej obciążonej równomiernie rozłożonymi siłami wzdłużnymi i poprzecznym ciśnieniem. Przyjęte związki konstytutywne odpowiadają deformacyjnej teorii plastyczności Nadaia-Henckyego. Podstawowe równan[...]
EN The paper presents large displacement stability analysis of an open bilayered conical shell loaded by longitudinal forces and uniformly distributed external pressure. The physical relations used in the elastic-plastic analysis are those of Nadai-Hencky deformation theory of plasticity. The virtual w[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last