Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  state of stress
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
EN Anomalous jointing of drillcores is sometimes observed in prospect boreholes in the Upper Silesian basin. The drillcore is jointed into discs, slices or porringers that are not resemblant to natural jointing. This occurs in various types of sediments, but especially in brittle rocks. Orientation of [...]
2
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 27 101-108
PL W pracy przedstawiono przykład rozwiązania biomechanicznych problemów w stomatologii przy użyciu efektywnych metod numerycznych. Wykorzystując dwuwymiarową analizę MES zbadano rozkład przyszyjkowych naprężeń w zębie przedtrzonowym poddanym obciążeniom od powierzchni zgryzowej. Stwierdzono, że ukośne[...]
EN This paper is concerned with an example of the solution of biomechanical problems in dentistry by using effective numerical methods. Two-dimensional finite element analysis was used with respect to the cervical stress patterns of the premolar tooth under occlusal loading. It was found that occusal o[...]
3
75%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2000 vol. 9 112-115
PL W pracy przeprowadzono ocenę analityczną wpływu technologicznych warunków obróbki na poziom i znak naprężeń ostatecznych, powstających w wysokostopowej warstwie przy szlifowaniu czołem ściernicy.
EN An analytical estimation was performed of the influence of technological treatmend conditions on the level and mark of finał stresses which vise in a high-alloy lager during grinding.
4
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN This paper presents a numerical analysis of the state of stress in a new type of splint used for carpal arthrodesis. Using the finite element method we evaluated the state of stress of the splint and the respective bones in two important load cases. Results of the numerical analysis were confirmed b[...]
5
75%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Brykiety węglowe powstałe metodą prasowania bezlepiszczowego bywają wykorzystywane w eksperymentach naukowych jako substytut litego węgla. W przypadku eksperymentów wyrzutowych lub pomiarów filtracyjnych cenna staje się wiedza dotycząca stanu naprężenia w brykiecie pozostałego po brykietowaniu. Do o[...]
EN Coal briquettes formed in the pressing processes without the use of binders are widely used in experimental research as substitutes of coal rock. In the case of experiments involving outbursts or filtration measurements, of particular importance is the state of stress in briquettes after the briquet[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 87--88
PL W ostatnich latach można zauważyć wzrost zapotrzebowania na blachy o wysokiej jakości ciętych powierzchni. Do ich wytworzenia używa się wysoce profesjonalnych gilotyn [12]. Analiza dotychczasowego stanu wiedzy wskazuje, iż na rynku znajduje się wiele pozycji literaturowych klasycznej obróbki skrawan[...]
EN In this paper, the results of the analysis of a preliminary state of stress caused by loading the pressure beam in bundles of brass sheets have been presented. The elaborated physical models and corresponding to them mathematical models were subjected to numerical calculations using the finite eleme[...]
7
75%
Archives of Mining Sciences
2012 Vol. 57, no. 3 497--515
PL Wieża szybowa jest konstrukcją umożliwiającą wyprowadzenie naczynia wydobywczego ponad zrąb szybu do miejsca wyładunku (bądź załadunku) i jednocześnie podtrzymuje koła linowe, a w przypadku wież basztowych, całą maszynę wyciągową. W wieży mieści się końcowy odcinek transportu pionowego i zaczyna tra[...]
EN The headgear structure allows the conveyance to be moved over the shaft top to the loading (unloading) point, at the same time it keeps in place the rope pulleys while tower-type headgear structures also accommodate the entire winder installations. The headgear is where the final stage of the hoisti[...]
8
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Opisano znane z literatury kryteria plastycznego pękania podczas operacji kształtowania objętościowego oraz ich wady. Zaprezentowano własny model zniszczenia oparty na odkształceniowym kryterium plastycznego pękania oraz wykorzystujący funkcję odkształcalności granicznej. Procedura obliczeniowa mode[...]
EN The known criteria for predicting the ductile fracture during bulk-metal forming operations and their disadvantages are discussed. Then the authors present their own damage model that is based on the strainpath dependent ductile fracture criterion and the use of a formability limit function. The com[...]
9
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
2011 R. 35, z. 2 415-424
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu szerokości filara pozostawionego pomiędzy zrobami zawałowymi a chodnikiem przyścianowym wykonanym dla sąsiedniej ściany na zmianę stanu naprężenia i wytężenia. Dla zapewnienia funkcjonalności chodnika drążonego dla nowej ściany, przeanalizowano szerokości fila[...]
EN The paper presents the analysis of the influence of support pillar width left between a goaf and a gate drifted for the consecutive longwall on the state of stress and strain. The widths of pillar from 4 m to 10 m were analyzed to ensure the gate functionality for the subsequent longwall panel. The [...]
10
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono rozkład wstrząsów w rejonie ściany B-l znajdującej się w strefie uskoków. Rejestrowane zjawiska dynamiczne pozwoliły stwierdzić, że aktywność sejsmiczna w tym rejonie przejawia się występowaniem wstrząsów eksploatacyjnych i regionalnych. Wykonana analiza stanu naprężenia i w[...]
EN The paper presents rockbursts layout in the area of the longwall B-1 which was located close to the faults. Recording dynamic phenomenas let assume, that seismic activity in the region were shown by the exploitation and regional tremors. The analysis of the stress field and the failure zone in the l[...]
11
75%
Central European Journal of Energetic Materials
2017 Vol. 14, no. 3 688--707
EN Precise measurement of the inner structural strain of polymer bonded explosive (PBXs) granules during compression molding is highly desirable in order to investigate the inner stress distribution field and its underlying generation mechanism, with the aim of improving the stress distribution uniform[...]
12
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono model numeryczny oraz wybrane wyniki przeprowadzonych symulacji wstępnej fazy walcowania prętów oraz blach. Zastosowano modele geometryczne wlewków ciągłych, w których wprowadzono modelowe nieciągłości materiałowe. Model i parametry symulacji odpowiadały warunkom walcowania [...]
EN A numerical model and selected simulation results of the roughing phase of sheet and bar rolling are presented in the paper. Simulations have been performed for geometric models of continuous ingots with introduced internal material voids. The model and rolling simulation parameters have corresponde[...]
13
63%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2012 nr 1 5-18
PL W dostępnej literaturze naukowo-technicznej brak jest obliczeniowych metod wyznaczania stanu naprężeń, odkształceń i przemieszczeń pierścienia zamrożonego górotworu w otoczeniu otworu szybowego uwzględniających współpracowanie z tym pierścieniem rur mrożeniowych. W artykule omówiono sposób oraz wyni[...]
EN In the available scientific and technical publications there are not any calculation methods for determining the state of stress, deformation and dislocations of the frozen rock mass ring in the vicinity of shaft hole which take into interaction of the ring and frozen pipes. The way and results of d[...]
14
63%
Tribologia
2007 nr 2 187-198
PL W pracy określono na wstępie cel i zakres badań. Następnie opisano konstrukcję i sposób działania stanowiska badawczego oraz wyniki badań wstępnych wykonanych w celu ustalenia zakresu parametrów w badaniach zasadniczych. Polegały one na pomiarze maksymalnej temperatury na czołowej powierzchni walcow[...]
EN The paper defines in its introduction the purpose and scope of the research. The design and operation of a test stand was described together with the preliminary results carried out to determine a range of parameters for the main experimental work. The preliminary testing consisted in the measuremen[...]
15
63%
Tribologia
2000 nr 3 459-464
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków cząstek metali Al, Pb, Zn i Cu do olejów smarowych na stan naprężeń warstwy wierzchniej elementów pary kinematycznej.Przedstawiono również spetrogramy rentgenowskie badanych tarciowo powierzchni.
EN The tests results of influence of metal (Al, Pb, Zn and Cu) particles additions to lubricating oils on the state of stress in surface layer of kinematic pair elements are presented in this paper. The Roentgen spectra of rubbed surfaces are also shown.
16
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 69--70
PL W praktyce inżynierskiej często wykorzystuje się płytowe elementy konstrukcyjne, w których nawiercono szereg otworów stanowiących gęstą, regularną siatkę. Takie ustroje nośne nazywa się siatkowymi dźwigarami powierzchniowymi [1]. Lekkie cienkościenne ustroje o strukturze periodycznej wykorzystuje si[...]
EN The paper contains analysis of the stress state and deflection in perforated plates loaded by external pressure and normal concentrated force. The necessary calculations were made with the finite element method and the program CATIA. The calculation results have been compared with the experimental d[...]
17
63%
Mechanics and Control
2012 Vol. 31, no. 3 102--107
PL Suwnice bramowe o konstrukcji powłokowej stosowane są w polskim przemyśle hutniczym znacznie rzadziej od mostów kratowych lub blachownicowych. Dla kilku mostów, dla których przęsło oraz podpory mają konstrukcję powłokową, wykonano serie badań nieniszczących. Ujawniły one występowanie licznych pęknię[...]
EN Gantry cranes with coating construction are used in Polish steel industry much less than truss bridges. For several bridges, which span and the supports have coating construction, there were made series of non-destructive testing, which revealed the presence of numerous fatigue cracks: in the area o[...]
18
63%
Mechanics and Control
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy numerycznej stanu naprężenia (MES), jaki powstaje w elementach konstrukcyjnych przesiewacza PZ3R w warunkach normalnej eksploatacji. Uproszczenia, jakie wprowadzono na etapie analizy numerycznej, zweryfikowano wykonując pomiar naprężeń w wytypowanych obszar[...]
EN This study summarises the results of FEM analysis of the state of stress generated in structural components of a PZ3R screen separator under the typical operating conditions. Simplifications underlying the numerical analysis were verified by measuring the stresses in selected parts of the machine. R[...]
19
63%
Archives of Mining Sciences
2012 Vol. 57, no. 4 831--842
PL Wykorzystanie do analizy wytrzymałościowej konstrukcji wieży szybowej metody stanów granicznych wymagało określenie wielkości obliczeniowych tak obciążeń jak wytrzymałości. W tym celu niezbędnym było wyznaczenie charakterystycznych wartości obciążeń elementów konstrukcyjnych (Wolny, 2012) a ponadto [...]
EN In order that the ultimate state method should be applied to the strength analysis of the tower-type headgear structure, it is required that the design loads and endurance parameters be first established. For that purpose the characteristics of loads experienced by structural elements of the headgea[...]
20
63%
Tribologia
2004 nr 3 101-110
PL W publikacji przedstawiono analityczny sposób obliczenia rozkładu przyrostu temperatury w polu styku elementów tocznych. W tym celu posłużono się teorią suchego tarcia toczno-ślizgowego z poślizgiem sprężystym [L. 2, 3]. Na podstawie wzorów Poritskiego [L. 4] wyznaczających odkształcenie i naprężeni[...]
EN This paper showes analytic manner of calculation distribution of temperature arising on the contact area in friction-connection. For this target we used the theory of dry rolling friction with microslip which was presented in publication [L. 2, 3] we also used models of Poritsky and Nowacki for ther[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last