Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  starzenie powłok
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań destrukcji warstwy powierzchniowej powłok epoksydowych, poddanych oddziaływaniu promieniowania ultrafioletowego lub wodnych 20% roztworów: chlorku sodu, kwasu siarkowego, wodorotlenku potasu. Badania rentgenograficzne i spektroskopowe w podczerwieni udokumentowa[...]
EN The paper presents destruction examination results of surface layer of epoxy coatings subjected to action of ultraviolet radiation or 20% water solutions of: sodium chloride, sulphuric acid, and potassium hydroxide. X-ray analyses as well as IR spectroscopic investigations attested the substantial o[...]
2
86%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań destrukcji powierzchni powłok akrylowych (stosowanych jako powłoki ochronno-dekoracyjne nadwozi samochodów), starzonych pod wpływem promieniowania ultrafioletowego (w ciągu 1008h). Przedmiotem badań starzeniowych były rozpuszczalnikowe powłoki akrylowe dwu- i tr[...]
EN The paper presents results of surface destruction examination of acrylic coatings, used as decorative-protective coatings of car bodies, aged under the influence of ultraviolet radiation for 1008 h. The two- and three-layer solvent acrylic coatings as well as three-layer water acrylic coatings were [...]
3
86%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 8 1348-1350
PL Przedstawiono wyniki starzeniowych badań polimerowej powłoki akrylowej stosowanej do ochrony betonu. Badania przyspieszonego starzenia prowadzono wg normy ASTM G154a w komorze symulującej promieniowanie ultrafioletowe, podwyższoną temperaturę i deszcz. Jako cechy diagnostyczne dobrano wytrzymałość n[...]
EN An acrylic coating used for concrete protection was aged by a std. method in a weathering chamber under UV irradn., elevated temp. and rain. Tensile strength and adhesion to concrete substrate were detd. SEM and FTIR anal. were also performed. Decompn. of the coating structure took place during the [...]
4
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 983--987, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu czynników środowiskowych na zmiany starzeniowe w strukturze chemicznej powłok epoksydowych. Oceny destrukcji powłok epoksydowych podczas trzyletnich badań w naturalnych warunkach klimatycznych dokonano na podstawie charakterystyk IR, uzyskanych podczas ba[...]
EN The paper presents investigations results of environmental factors influence on ageing changes occurred in epoxy coatings chemical structure. Evaluation of the coatings destruction, in time of 3-year ageing in natural climatic conditions, was made on the basis of IR characteristics obtained during F[...]
5
86%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL Obiekty techniczne podczas eksploatacji narażone są na destrukcyjne oddziaływanie środowiska, w którym się znajdują. Potrzeba rozwiązania tego problemu była główną przyczyną opracowania i stosowania powłok ochronnych, które wydłużą czas życia danych obiektów technicznych. W pracy przeprowadzono bada[...]
EN Technical objects, during operation, are exposed to the destructive impact of the environment in which they are located. The need to solve this problem was the main reason for the development and use of protective coatings, which will extend the lifetime of given technical facilities. The impact tes[...]
6
86%
Tribologia
2012 nr 6 75--83
PL Badano kinetykę zużywania erozyjnego powłok epoksydowych, uprzednio starzonych klimatycznie. Maksymalny okres starzenia wynosił 3 lata. Badania procesu zużywania erozyjnego powłok epoksydowych przeprowadzono za pomocą urządzenia opisanego w normie PN-76/C-81516. Do oceny intensywności erozyjnego zuż[...]
EN Erosive wear kinetics of epoxy coatings, previously aged with climatic factors, was examined. The maximum ageing period lasted 3 years. The examination was carried with a apparatus described in the Polish Standard PN -76/C-81516 enabling the free fall of abrasive material particles from 0.94 m heigh[...]
7
86%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 57--64, CD
PL W niniejszym artykule przedstawiono badania destrukcji powłok akrylowych, starzonych klimatycznie w ciągu 18 miesięcy. Badano trzy rodzaje powłok akrylowych: powłoki wykonane z farby rozpuszczalnikowej dwu- oraz trójwarstwowe, a także trójwarstwowe powłoki z międzywarstwą, wykonaną z farby wodorozci[...]
EN The paper presents results of surface destruction examination of acrylic coating aged under the climate factors influence for 18 months. Three kinds of acrylic coatings were examined: two- and three-layer coatings made of solvent-based paints as well as three-layer coatings with interlayer made of w[...]
8
72%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 4 653--656
PL Powłoki MethocelTM zawierające solubilizat mieszaniny ekstraktów roślinnych (PSP) lub polilizynę naniesiono na papier pokryty hydrofobowymi powłokami Aquacer lub Ultralub, poddano starzeniu w temp. 120°C i zbadano działanie przeciwbakteryjne. Badania te wykazały, że powłoka aktywna zawierająca 2% po[...]
EN Papers covered with hydrophobic layers (Aquacer, Ultralub) were coated with antimicrobial layers by M. Mizielińska et al. (2018), aged at 120°C for 24 h and studied for antimicrobial activity against E. coli and S. aureus. The papers coated with polylysine remained active against both strains after [...]
9
58%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własności powłok epoksydowych, poddanych oddziaływaniu czynników klimatycznych (w ciągu trzech lat). Stwierdzono zmniejszenie ich: grubości, twardości oraz połysku. Uległa zwiększeniu chropowatość powierzchni powłok, jak również wzrosła ich podatność na pękanie,[...]
EN The paper presents the results of properties examinations of epoxy coatings which had been subjected to climatic factors for three years. It was stated that their thickness, hardness and shine decreased whereas the roughness of surface coatings and coatings’ susceptibility to cracking (also sliver c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last