Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 119
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  starch
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
PL Fragmentaryzowana skrobia (FRAS) jest granulowanym produktem skrobiowym o szczególnych właściwościach. Jej duże zdolności wiążące, względnie niska lepkość - w porównaniu do natywnej, kleikowanej skrobi - i znaczna odporność na pogarszanie się z czasem właściwości rekomendują ją do stosowania jako sk[...]
EN Fragmented starch is a granular starch product with unique properties. Its high binding capacity, relatively low viscosity and its retrogradation resistance makes it a possible candidate as a binder. The paper refers to laboratory and pilot investigations with a coating colour containing such produc[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przebadano materiały naturalne. PLA polikwas mlekowy został wykorzystany jako matryca dla biokompozytów napełnionych skrobią i włóknem celulozowym. Matryca została zmodyfikowana poprzez dodatek różnych ilości skrobi acetylowanej oraz włókien lnu i konopi. Pokazano właściwości mechaniczne i t[...]
EN Polymer materials manufactured from natural resources have focused recently an increasing interest. One of the most promissing polymer of this group is (polylactid acid) PLA which was used as a major component in the biocomposites presented in this paper. Polylactids are useful mainly in the packagi[...]
3
80%
Przemysł Spożywczy
PL Właściwości skrobi są zróżnicowane. Różne są właściwości skrobi pochodzących z różnych gatunków i odmian roślin. Różni się też skrobia właściwościami w zależności od wielkości bulw ziemniaka i ziaren zbóż oraz od warunków środowiska uprawy. Odmienne są właściwości dużych i małych gałeczek skrobi. Wł[...]
EN The properties of starches obtained from different plant species and varieties vary. The size of potato tubers and cereal grains also affects starch properties. Beside large and small size starch granules show differences in properties. Starch properties are affected by growth conditions of plants. [...]
4
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 6 406-409
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dokonano przeglądu aktualnie stosowanych technologii recyklingu. Biodegradowalne tworzywa sztuczne stanowią obiecującą opcję zagospodarowania odpadów. W ostatnim czasie wymagana jest nie tylko biodegradowalność, ale także przydatność do kompostowania. Jakkolwiek tworzywa biodegradowalne znane są od [...]
EN Currently valid recycling technologies have been reviewed and evaluated. Biodegradable plastics are considered as a viable option of plastics waste management. Recently, besides biodegradability, also compo stability is frequently required. Although biodegradable plastics are known for few decades, [...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań mieszanin skrobi i syntetycznego polimeru zawierającego grupy hydroksylowe. Mieszaniny skrobia/PE/EAA sporządzano w wytłaczarce. Podczas reaktywnego wytłaczania karboksylowe grupy EAA reagują z hydroksylowymi grupami skrobi, tworząc wiązania wodorowe. Wytrzymałość na rozci[...]
EN Results of investigation on the blends of starch and synthetic polymer containing carboxylic groups have been presented. Starch/PE/EAA blends were made in an extruder. During the reactive blending the carboxylic groups in EAA react with the hydroxyls of the starch to form hydrogen bonds. Tensile str[...]
7
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1157-1160
8
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 91-96
PL Celem pracy było zbadanie wpływu dodatku skrobi natywnej wprowadzonej do wyrobu w miejsce tłuszczu, na teksturę modelowych kiełbas drobno rozdrobnionych. Materiałem doświadczalnym była kiełbasa drobno rozdrobniona typu parówkowej. Zastosowano test TPA - dwukrotne ściskanie próbki do 50% pierwotnej w[...]
EN The aim of the paper was to investigate the effect of starch used in homogenised sausages in stead of fat on the texture of sausages. Homogenized compressed twice to 50% of their original height (the TPA test), compressed once to 80% of their original height and cut with Warner-Bratzler knife. It wa[...]
9
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Selective flocculation of hematite with starch is a process well-known in practice. However, the separation of hematite from other minerals depends strongly on the methods of starch digestion performed either as heating-digestion or alkali-digestion (different type and dosage of alkali). The purpose[...]
10
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Adsorption characteristics on hematite of caustic-digested starch by sodium hydroxide or potassium hydroxide were investigated through a series of tests, like adsorption tests, paste titration and zeta potentials measurement, scanning electron microscope measurement (SEM) and Fourier transform infra[...]
11
80%
Przemysł Spożywczy
PL Tradycyjne strategie modyfikacji skrobi obejmują zmiany struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej skrobi w toku przemian fizycznych, chemicznych bądź enzymatycznych. Strategie modyfikacji cech użytkowych skrobi metodami inżynierii genetycznej obejmują ingerencję w proces biosyntezy skrobi poprzez s[...]
EN Conventional methods for starch modification involve physical chemical as well as enzymatic processing. Genetic modification of starch employs manipulation of starch biosynthesis by targeted modulation of starch synthases activity. The best results have been obtained in development of genetically mo[...]
12
80%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The hydrophilic films based on starch and carboxymethyl starch (CMS) were obtained using cast method. The effect of CMS content on the physicochemical properties of prepared films were evaluated. With increasing content of starch derivative the moisture absorption, solubility in water as well as swe[...]
13
70%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Depression of pyrite is very important in sulphide ore flotation. This paper investigates the role of non-toxic depressants on the flotation of pyrite. Starch and meta bisulphite were used as a depressant for pure pyrite sample and a pyritic copper ore at two different pHs values. pH was 6.5 and 10 [...]
14
70%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN In this study, flocculation of marble powder suspensions was investigated depending on a polymer type and dosage. Polyacrylamide was used as a synthetic polymer, while starch was used as a natural polymer. The effect of polyacrylamide type was also examined using anionic, cationic and non-ionic poly[...]
15
70%
Polish Journal of Chemical Technology
EN New fragrant and biodegradable starch-based films have been obtained. These films were prepared by the method of the outpour into the Teflon mould of the starch composition containing such fragrant compounds as: eugenol or α-pinene. For characterizing the final products the following properties were[...]
16
70%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Acrylamide/acrylic acid copolymers (AAm/AA) have been synthesized by microemulsion polymerization in absence and presence of trivalent cations Al+3  and Fe+3 . Starch materials were obtained by introducing cations Al+3  and Fe+3 , in th[...]
17
70%
Archives of Thermodynamics
EN In this study, X-ray diffraction, thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry (DSC) method were used to analyze the main characteristics of sweet potato starch, and to analyze the thermal degradation process of sweet potato starch. Specifically, X-ray diffraction to study its st[...]
18
61%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 2 (61) 100--104
PL W artykule przedstawiono badania procesu modyfikacji skrobi ziemniaczanej za pomocą pullulanazy - enzymu hydrolizującego wiązania α-1,6-glikozydowe. Badano wpływ czasu reakcji enzymatycznej oraz ilości użytego enzymu na zawartość amylozy w biomodyfikowanej skrobi oraz jej charakterystykę cząsteczkow[...]
EN This article presents investigations into the modification of potato starch with the use of pullulanase, an enzyme which hydrolyses the α-1,6-glycoside bonds. We tested the effect of the enzymatic reaction time and the amount of the enzyme used on the amylose content in biomodified starch, and inves[...]
19
61%
Chemical and Process Engineering
EN The possibility of scaling viscoelastic properties of starch solutions in relation to biopolymer concentration was presented in this study. An application of this empirical method enabled to widen the observation horizon of viscoelastic properties. It was also determined that the scope of its applic[...]
20
61%
Przemysł Spożywczy
2013 T. 67, nr 5 20--25
PL Skrobia, ze względu na swą wielofunkcyjność i zdolność kształtowania tekstury, jest polisacharydem powszechnie używanym w przemyśle spożywczym. Dzięki możliwości jej modyfikacji pełni ona wiele funkcji nie tylko jako zagęstnik, ale również jako zamiennik wielu drogich składników. Stosowanie funkcjon[...]
EN Starch is a polysaccharide, widely used in the food industry because of its versatility and possibility of creating texture. With the ability to modify, starch plays many functions not just as a thickener; in fact, it can also replace many expensive ingredients. The use of a functional native starch[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last