Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stany ustalone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
1998 nr 1 (152) 150--164
PL W pracy przedstawiono próbę określenia wymaganego zbioru parametrów termogazodynamicznych i relacji między nimi, pozwalającego na ocenę stanu technicznego kanału przepływowego turbinowego silnika odrzutowego. Proponowaną metodę oparto na wyznaczeniu ws[...]
EN A method of determination of the thermo-gas-dynamic parameters in the flow trough the duct of turbo-jet engine is presented. These parametrs can be used to evaluate the real technical state of the engine. The proposed method is based on the linearised [...]
2
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaproponowano złożony model umożliwiający symulację stanów nieustalonych i ustalonych przez połączenie modeli obwodowych i polowych. Model umożliwia rozkład czasowy i przestrzenny pola magnetycznego.
EN Complex mathematical model intended for calculation of transient processes and steady-state regimes based on combination of electromagnetic circuit’s theory and methods of electromagnetic field analysis is proposed. Proposed model makes it possible to estimate spatialtime distribution of magnetic fi[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 111-116
PL Teoria układów dynamicznych pozwala na globalną analizę rozwiązań nieliniowego układu równań różniczkowych. Pierwszym krokiem tej analizy jest ocena stateczności stanów ustalonych. Stany ustalone są wyznaczane poprzez przyrównanie do zera pochodnych i rozwiązaniu układu równań algebraicznych. Twierd[...]
EN Investigations of post-stall manoeuvres dynamics show the necessity of automation of aircraft and engines control during post-stall manoeuvres, and the necessity of special control system operational modes. This paper describes the implementation of continuation methods and bifurcation analysis in t[...]
4
86%
Journal of KONES
PL Badania przeprowadzono w Instytucie Pojazdów na stanowisku z elektrycznym układem napędowym z przemiennikami częstotliwości, ze zwrotem energii do sieci, które zbudowano w 2005r dzięki dotacji celowej Komitetu Badań Naukowych. Przewidziano je do badań układów napędowych pojazdów oraz podzespołów, za[...]
EN Researches were leaded in Vehicle Research Institute on state with electric power transmission witch frequency converter and with recuperation energy to main, which was built in 2005 year thank the objective grant from the State Committee for Scientific Research. The state was intended to researches[...]
5
86%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Reakcja maszyny synchronicznej na moment napędowy zależny od kąta obrotu wirnika ma duże znaczenie praktyczne dla napędów tłokowych. Określenie rozwiązania ustalonego nie jest łatwe ze względu na konieczność rozwiązywania układu nieliniowych równań różniczkowych. W niniejszym artykule opisano algory[...]
EN The steady state response of a synchronous machine to the torque with angle dependent pulsating component is of great practical importance for the piston drive. Determining such a response is not easy due to the necessity of solving the system of nonlinear differential equations. This paper describe[...]
6
86%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 3(103) 217--222
PL Reakcja maszyny synchronicznej na moment napędowy zależny od kąta obrotu wirnika ma duże znaczenie praktyczne dla napędów tłokowych. Określenie rozwiązania ustalonego nie jest łatwe z uwagi na konieczność rozwiązywania układu nieliniowych równań różniczkowych. W praktyce trudność tą pokonuje się naj[...]
EN Steady-state response of a synchronous machine to the torque with angle depended pulsating component is of great practical importance for the drive piston. Determination of the solution set is not easy due to the necessity of solving the system of nonlinear differential equations. In practice this d[...]
7
86%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2013 nr 1 5--8
PL W artykule zaproponowano implementację obliczeń symbolicznych dla problemów w stanach ustalonych. Wyprowadzono podstawę matematyczną aby sprecyzować wielkości, dla których dokonana jest implementacja. Przeprowadzono analizę dzięki której dobrano optymalny algorytm pod względem wybranych kryteriów uż[...]
EN An implementation of symbolic computation for steady state problems is proposed in the paper. A mathematical basis is derived in order to specify the quantities that the implementation will concern. An analysis is performed so that an optimal algorithm can be chosen in terms of the two chosen criter[...]
8
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę mikrosieci oraz rezultaty obliczeń symulacyjnych prezentujących działanie przykładowej mikrosieci w stanach ustalonych. Pokazano działanie mikrosieci w różnych wariantach pracy mikroźródeł oraz bateryjnego zasobnika energii. W celu przeprowadzenia obli[...]
EN Short characteristics of micro-grid and results of computer simulations of exemplary micro-grid operation in steady states have been presented in the paper. Micro-grid operation, for different variants of micro-sources and battery energy storage operation, has been shown. In order to carry out compu[...]
9
72%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono równania i zależności umożliwiające utworzenie algorytmu iteracyjnego Newtona-Raphsona dla wyznaczania ustalonych stanów pracy silnika synchronicznego obciążonego momentem mechanicznym zawierającym okresową składową przemienną. Algorytm ten pozwala, przy założeniu okresowośc[...]
EN This paper presents equations and relations necessary to create an iterative Newton-Raphson algorithm for determining steady-state solutions of synchronous motor loaded by a torque with a periodic alternating component. That algorithm allows to determine - when assuming periodicity of steady solutio[...]
10
58%
Journal of KONES
PL Przedstawiono dwuwymiarowy model do symulacji pola temperatury i zawartości składników spalin w katalizatorze wielosekcyjnym w stanach nieustalonych i ustalonych. Model ten uwzględnia zjawiska konwekcyjnej wymiany ciepła, wymiany masy w fazie stałej i gazowej, osiowe i promieniowe przewodzenie ciepł[...]
EN The paper describes a two-dimensional model used to simulation of temperature field and composition of exhaust gases in a multisection catalyst converter run in transient and steady states. The model was implemented to analysis of transient phases inside axial-symmetric, multisection catalytic conve[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last