Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 191
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stanowisko pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 16-19
PL W artykule przedstawiono metody badania stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu pomieszczeń pracy oraz omówiono procesy, w których są emitowane największe ilości cząstek drobnych.
EN This article presents methods of investigating concentrations of fine particles suspended in the air of working rooms and discusses the processes in which the largest numbers of fine particles are emitted.
3
100%
Logistyka
2016 nr 6 33--34
PL Nadal w wielu rozważaniach kadry menedżerskiej próbujemy zastosować klasyczne, psychologiczne wyparcie. Mówimy, że powierzony nam magazyn wysokiego składowania nie stanowi szczególnego zagrożenia dla naszych pracowników. Pracowników, wobec których – a także i samych siebie – mamy konstytucyjny obowi[...]
4
100%
Optyka
2019 Nr 4 48--50
PL Cyfrowe technologie informacyjne – smartfony, tablety, laptopy – to zdecydowanie jedne z najważniejszych wynalazków XXI wieku. Są w naszym społeczeństwie wszechobecne. Towarzyszą nam w pracy, w szkole, w domu, podczas zabawy i wypoczynku. Mają bezpośredni wpływ na nasze życie osobiste, zawodowe i sp[...]
5
100%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 3 33--37
PL Bezpieczeństwo i higiena pracy są w przemyśle traktowane niezwykle poważnie. Nic dziwnego. Wystarczy chwila nieuwagi czy jedno zachowanie wbrew odgórnym ustaleniom i wypadek gotowy. Zgodnie z przepisami pracodawca powinien zapewnić czyste i bezpieczne stanowisko pracy, dostosowane do potrzeb psychof[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2001 Nr 33 73--77
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań informujące o występujących dolegliwościach zdrowotnych pracowników w zależności od stażu pracy i średniej liczby godzin pracy z komputerem w ciągu dnia. Grupę badawczą stanowili projektanci i konstruktorzy, dla których komputer jest podstawowym narzędzi[...]
EN The article presented chosen results of research, which concerns: a job seniority and middle daily time of computing and occurring health troubles. The research group were designers and constructors for whom the computer is a basic work tool. The results are based on carried out (pilot) research con[...]
7
100%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2012 Nr 1 (15) 19--21
PL Bezpieczeństwo i higiena pracy osób pracujących na stanowiskach, na których wykonywane są prace spawalnicze zaczyna stanowić standard. Jak wiemy, zapewniając lepsze warunki możemy ograniczyć choroby pracowników, zapewnić komfort pracy, a to wszystko przekłada się na lepszą wydajność.
8
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 1 13-15
PL W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania okulografii w ergonomii. Rejestrację okulograficzną pod względem oceny pola obserwacji stanowiska pracy przeprowadzono na stanowisku pracy motorniczego tramwaju oraz na stanowisku operatora wózka widłowego w magazynie. W celu oceny zmęczenia narządu w[...]
EN This paper presents examples of the use of eye-tracking in ergonomics. Eye-tracking registration was used in assessing the workstations of a tram driver and a forklift operator in a warehouse. Eye fatigue of office workers was evaluated with eye-tracking registration before and after their work hour[...]
9
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 32 63-70
PL W referacie przedstawiono wspomagane komputerowo techniki ergonomiczne oceny stanowiska pracy maszynisty lokomotywy elektrycznej. Podano wyniki badań dotyczące zastosowania systemów ekspertowych oraz budowy modelu człowiek - maszyna - otoczenie. Przedstawiono próbę określenia własności tego układu p[...]
EN The paper presents computer aided technics of ergonomic level evaluation of electric locomotive driver's work-place. The results of research refer to application expert system and building man - machine - environment system were shown. The paper contains a test of determine the properties of this sy[...]
10
88%
Budownictwo i Prawo
2000 R. 4, nr 2 19--21
11
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 1 17-19
PL W artykule przedstawiono kompleksowe badanie obszarów wentylowanych i niewentylowanych metodami: anemometryczną, znaczników gazowych i wizualizacji. Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w pomieszczeniu spawalni.
EN This paper presents of a complex investigation of ventilated and unventilated spaces using anemometric, tracer gas and visualization methods. The results of investigations conducted in a welding shop are discussed.
12
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 2 24-26
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze znajomością zasad ergonomii stanowiska komputerowego oraz stosowaniem ich przez pracowników call center w Polsce. Autorzy przekonują, że przekazanie wiedzy teoretycznej na temat organizacji stanowiska komputerowego jest niewystarczające. Szkol[...]
EN This article compares knowledge and skills in the context of ergonomics of call center workers. The authors prove that participation in theoretical training is not enough. Training combined with participation in an ergonomics intervention makes it possible for the workers to use their workstations m[...]
13
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 6 11-14
PL W artykule przedstawiono przykładowe oprawy oświetlenia miejscowego przeznaczone do oświetlania stanowisk pracy osób o umiarkowanym stopniu upośledzeniu widzenia. Na podstawie analizy cech użytkowych tych opraw zaproponowano system oświetlenia składający się z opraw oświetlenia ogólnego i oprawy ośw[...]
EN This paper presents examples of local luminaires designed for lighting workplaces for people with moderately impaired eyesight. An analysis of the functional properties of luminaires results in a proposal for a lighting system. It consists of a general luminaire as well as a local luminaire. Both lu[...]
14
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2012 Nr 1 (71) 89--96
PL Metodę stosuje się do oznaczania fenylohydrazyny w powietrzu na stanowiskach pracy. Metoda polega na absorpcji fenylohydrazyny w roztworze kwasu chlorowodorowego i oznaczaniu spektrofotometrycznym po wywołaniu reakcji barwnej z kwasem fosforomolibdenowym lub metodą HPLC po przeprowadzeniu w pochodną[...]
EN Air samples are collected by drawing a known volume of air through a bubbler containing 15 ml of 0.1 M hydrochloric acid solution. After addition of 10 ml of 3% phosphomolybdic acid, absorbance of the resulted solution (phenylhydrazine hydrochloride – phosphomolybdic acid complex) is than measured [...]
15
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 10 8-12
PL Liczba studentów archeologii odbywających obowiązkowe praktyki rośnie z roku na rok. To zjawisko stworzyło potrzebę zajęcia się problematyką oceny warunków bezpieczeństwa ich pracy. Artykuł przedstawia główne zagrożenia na stanowisku archeologicznym, opisuje - podając konkretne przykłady – złe prakt[...]
EN The number of students of archeology working at obligatory field practices grows each year. This state has created a necessity to conduct research in the field of safety conditions of their work. This article presents the main dangers lurking on an archeological site, it describes with examples bad [...]
16
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 1 14-17
PL Naturalne promieniowanie UV stanowi zagrożenie dla dużej grupy pracowników wykonujących prace na wolnym powietrzu. Jest ono przyczyną występowania różnego rodzaju chorób oczu i skóry, w tym nowotworów skóry. Chociaż promieniowanie nadfioletowe jest uważane za czynnik szkodliwy dla zdrowia, to jedyni[...]
EN Solar ultraviolet radiation constitutes hazard for significant group of outdoor workers. It can be the cause of various eyes and skin ailments, including skin cancers. Even though ultraviolet radiation is considered a threat to one's health, exposure to artificial sources only is under particular at[...]
17
75%
Świat Szkła
2010 nr 7-8 [143] 44, 46--49
18
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 1 16-19
PL W artykule przedstawiono wyniki badań analizy uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego występującego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych. W ramach badań przeprowadzono pomiary wielkości akustycznych charakteryzujących ten rodzaj hałasu oraz ankietę wśród osób zatrud[...]
EN This article presents the results of tests of the annoyance of low-frequency noise that occurs at office workstations. The tests covered measurement of acoustic parameters specific for this type of noise and survey at the work environment.
19
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 28-30
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze stosowaniem organicznych związków metali przy produkcji i przetwarzaniu polichlorku winylu (PVC). Przedstawiono grupy i rodzaje organicznych związków metali, aktualnie stosowanych jako stabilizatory PVC, do produkcji określonych produktów użytkowych. [...]
EN In the paper some problems connected with using organic compounds of metals in PVC manufacturing and processing are presented. Some groups and kinds of organic metal compounds currently used as PVC stabilizers in manufacturing specific goods are presented. Results of preliminary measurements of the [...]
20
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 6 11-15
PL Hałas niskoczęstotliwościowy (w tym infradźwiękowy) jest jednym ze szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy i życia człowieka. Dominującym efektem wpływu infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości na organizm podczas ekspozycji zawodowej jest ich działanie uciążliwe, występujące j[...]
EN Low-frequency noise (including infrasound noise) is one of the most harmful and annoying factors in the working and living environments. Annoyance, present even when the audibility threshold is only slightly exceeded, is the dominating effect of low-frequency and infrasound noise during occupational[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last