Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 296
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2002 nr 2 30--32
PL Sterowniki modułowe klasy PLC (Programmable Logic Controller) są powszechnie stosowane w produkcji, transporcie, budownictwie, nadzorze przepływu materiałów itp. Jako urządzenia stanowią wynik wielotorowego rozwoju systemów i standardów w dziedzinie automatyki.
2
100%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 11 83-92
PL Proces nauczania jest podporządkowany wielu aktom prawnym. Zarówno są to przepisy tworzone na szczeblu europejskim, krajowym, jak i na poszczególnych uczelniach. Jedne z najbardziej szczegółowych przepisów prawnych i w dużej mierze mających wpływ na układ programów to standardy nauczania. Sprawdzeni[...]
EN The education process is subordinate to numerous legal acts. These come from the European, local and university law as well. One of the most detailed and influencing educational programs are so called "teaching standards". The execution of the standards is in responsibility of the PKA.
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono aktualny stan w zakresie produkcji, zastosowań oraz perspektyw rozwojowych tworzyw polimerowych ulegających degradacji w środowisku naturalnym. Omówiono rodzaje tych tworzyw, technologie otrzymywania i właściwości w porównaniu do wielko tonażowych tworzyw sztucznych. Przedstawiono wybrane w[...]
EN Consumption of polymeric materials have increased worldwide for approximately 5 fold within recent 30 years (up to ca. 240 Mt) and this trend is expected to continue during following years. There should be 2 to 3 fold increase in plastics consumption, mainly due to increasing demand for plastics in [...]
4
100%
Elektro Info
2012 nr 1-2 20-25
PL W artykule przedstawione zostały podstawowe postanowienia normy PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Są to postanowienia ogólne dotyczące: doboru parametrów wyposażenia instalacji, dostępności i identyfikacji elementów tych i[...]
EN New rules for selection and erection of electrical equipment in low voltage electrical instalations The article presents basic provisions of the PN-HD 60364-5-51: 2011 Electrical installations of bulildings. Selection and erection of electrical equipment. These are general rules related to: the sele[...]
5
100%
Optica Applicata
EN We discuss the characteristics a system to measure the contrast sensitivity function (CSF) in the ophthalmologic clinic has to have. We propose that this system should be computer based in order to assure flexibility and precision. Besides the original calibration, this equipment needs an auxiliary [...]
6
100%
Izolacje
PL We wrześniu 2010 r. zostało ustanowione przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN znowelizowane wydanie normy dotyczącej wapna budowlanego [1]. Norma ta została wdrożona w kraju metodą uznaniową jako PN-EN 459-1:2010 [2]. Nowa norma wprowadza wiele zmian w stosunku do wydania poprzedniego z 2003 r[...]
7
100%
Elektro Info
2008 nr 9 76-77
PL Ustanawiane obecnie Polskie Normy z zakresu elektryki są tłumaczeniem dokumentu przyjętego przez CENELEC, europejską organizację do spraw standaryzacji w omawianej dziedzinie. W niektórych przypadkach Polskie Normy są ustanawiane w języku oryginału (angielskim i francuskim) bez tłumaczenia (tzw. nor[...]
8
100%
Problemy Jakości
EN The article discusses the usefulness of ISO 9001 quality management system in the context of the specifics of Polish organisations. The author presents the ISO 9000 evolution line and points out the key factors which are decisive for an organisation to enjoy any tangible benefits of implementing a q[...]
9
100%
Drogownictwo
2008 nr 2 51-57
PL Artykuł zawiera wykaz norm europejskich, zharmonizowanych na mocy dyrektywy 89/106/EWG, dotyczących wyrobów stosowanych w budownictwie drogowym i mostowym, wg tekstu Komunikatu Komisji ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2007/C290/12 z dnia 4 grudnia 2007.
EN The paper presents list of European standards harmonized on the basis of Directive 89/106/EEC, related to products used in road and bridge engineering, according to the text of Committee Announcement in Legal Journal of European Union No. 2007/C290/12 of 4December 2007.
10
100%
Drogownictwo
2007 nr 10 320-229
PL Przykładem harmonizacji norm krajowych z europejskimi jest niemiecki dokument aplikacyjny do EN 13808 pod nazwą "Techniczne warunki dostawy emulsji asfaltowych", opisany w tym artykule. Istotne jest, że Komisja Europejska nie wymaga pełnej zgodności dokumentu z dyrektywami, ale sprawdza, czy nie ma [...]
EN Application Document to EN 13808 'Technical conditions of asphalt emulsion delivery', described in this paper, is the example of harmonization of national standards with European standards. It is significant that European Commission does not require full consistence of document with directives but i[...]
11
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 7 35-37
PL Zestawiono metody badań i klasyfikacji wyrobów elektrotechnicznych na podstawie norm PN-EN i PN IEC. Omówiono metody badań ciągłości dostaw energii.
EN Methods of testing and elassification of electrotechnical products according to PN-EN and PN-IEC standards are listed. Methods of testing of power continuity are discussed.
12
100%
Drogownictwo
2006 nr 9-10 315-317
PL Polski Komitet Normalizacyjny opublikował w języku polskim wiele europe|skich norm z dziedziny drogownictwa. Opublikowano 122 normy, w tym 11 w zakresie materiałów do budowy dróg, opublikowano 7 w zakresie nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej, 78 w zakresie metod kontroli mieszanek mineralno[...]
EN Polish Committee lor Standardization ha.s published in Polish many European standards on road engineering. There were published 122 standards including 11 on materials to road construction, 7 on pavement of mineral emulsion mixes, 78 on control of minetal-bitumen mixes, 17 on hot Join sealing and 9 [...]
13
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W pracy przedstawiono przegląd niektórych metod badawczych wrażliwości materiałów wybuchowych na bodźce zewnętrzne, ze szczególnym uwzględnieniem odmian stosowanych w górnictwie. W tym celu wykorzystano propozycje metodyk badawczych opisanych w kolejnych edycjach Recommendation on the Transport of D[...]
EN An assessment of the selected methods used in the examination of the explosives' sensibility to external incitements is given in the paper. Particular stress is put to the explosives used in mining industry. The research methods suggested in the consecutive editions of "Recommendation on the Transpo[...]
14
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Przedstawiono założenia Dyrektywy 93/15/EEC Unii Europejskiej z dnia 5 kwietnia 1993 roku dotyczącej wprowadzenia do obrotu (na rynek) i kontroli materiałów wybuchowych do użytku cywilnego oraz związanych z nią norm zharmonizowanych. Pokazano kryteria oceny materiałów wybuchowych wynikające ze stoso[...]
EN The paper presents the assumptions adopted for the EU Directive 93/15/EEC of April 5th, 1993 on marketing and control of explosives for civil usage as well as the directive-harmonized standards. The criteria resulting from the EU-harmonized research procedures for evaluation of the explosives are al[...]
15
100%
Przegląd Geodezyjny
16
100%
Archives of Acoustics
2013 Vol. 38, No. 4 555--558
EN Latest developments in international standardization of whole-body and hand-arm vibration are pre- sented. In addition, two German projects are presented that might have impact on international work programs in the next years.
17
100%
Archives of Control Sciences
EN Availability of Linguiatic Resources for the development of human Language Technology applications is nowadays recognized as a critical issue with both and economic impact and implications on the sphere of cultural identity. This paper reports about the experience gained during the INTERA European p[...]
18
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Ponad rok temu w Polsce normie europejskiej PN-EN 206-1 nadano urzędowo priorytet w stosunku do standardów krajowych poprzedniej generacji. Dawne polskie regulacje, które dotychczas miały status norm obligatoryjnych, zostały uchylone. Europejska norma dla betonu, wspólnie z powiązanymi z nią dokumen[...]
EN Over one year ago in Poland the European Norm: PN-EN 206-1 was officially given priority in relation to previous national standards. Polish old regulation, which were hitherto obligatory, have been derogated. The European Standard for concrete, along with related documents specify so far known notio[...]
19
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Polskie sieci trakcyjne są obecnie modernizowane zarówno pod kątem wprowadzania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, jak również materiałowych. Prowadzone prace studyjne oraz praktyczne zmierzają do dostosowania krajowych linii kolejowych do standardów międzynarodowych oraz parametrów jazdy pociągów zg[...]
20
100%
Inżynieria Powierzchni
2014 nr 4 46--50
PL W artykule dokonano przeglądu ustanowionych Polskich Norm dotyczących natryskiwania cieplnego. Są to normy terminologiczne, materiałowe, technologiczne, dotyczące badań i metod badania powłok, sprzętu decydującego o przemysłowym wykorzysta niu technologii oraz wprowadzenia systemów jakości w zakłada[...]
EN In the paper the review of the Polish Standards on thermal spraying was given. The discussed standards were on classification and terminology, materials, on testing and methods of testing these coatings, equipment playing important part in the industrial application of thermal spraying and on introd[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last