Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 340
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standardization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Artykuł prezentuje działalność normalizacyjną w Instytucie Obróbki Plastycznej.
EN The paper presents the standardization activity of the Metal Forming Institute.
2
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono działalność oraz dysponowanie środkami finansowymi w czterech instytucjach normalizacyjnych we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Omówiono perspektywy rozwoju krajowych organizacji normalizacyjnych, a w szczególności instytucji pracujący[...]
EN The activities and financial means of four standardization institutions in France, the USA, Great Britain and Germany have been presented. In the end, the development prospects of the national standardization centres, and especially of the institutions working in the Central and Eastern Europe have [...]
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Omówieno różne poziomy normalizacji krajowej oraz zależności między tymi normami występujące w Europie Zachodniej. Wskazano na normy będące narzędziami zapewnienia jakości, oraz na korzyści z udziału w procesach normalizacyjnych.
EN Different levels of national standardization as well as the relationships between these standards which occur in the Western Europe have been discussed. The standards which are the tools of quality assurance and the advantages of participating in the standardization processes have been indicated.
4
100%
Ceramika Budowlana
5
80%
Instal
2005 nr 1 63--64
PL Problem niszczenia przez gryzonie klap w zaworach zwrotnych klapowych, montowanych w instalacjach kanalizacyjnych, uwypukla konieczność położenia nacisku na wymagania, jakie powinny być postawione tym urządzeniom. Poniżej przedstawiono uwagi do wymagań zawartych w Polskich Normach obejmujących ten z[...]
EN The problem of destroying by rodents the flapsin flap check valves, mounted in the sewage system's requires emphesizing the requirements, which these devices should fulfill. The remarks to Polish standards concerning this range of devices are presented below.
6
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 5 201-207
PL W artykule omówiono wybrane zalecenia do projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji hal krytych pływalni, zawarte w normach niemieckich VDI 2089 i DIN 19643-1. Zwrócono uwagę na warunki komfortu cieplnego obiektów basenowych, tworzone m. innymi przez temperaturę wody w basenie, temperaturę pow[...]
EN The selected recommendations for design of ventilation and air-conditioning systems of roofed swimming pools of German standards VDI 2089 i DIN 19643-1 have been presented. A close attention has been paid to thermal comfort of swimming pools based on swimming pool water temperature, indoor air tempe[...]
7
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 809-812
EN Problems of gas-and-oil branch is a problem in standardization sphere too. Analysis of system technical regulation of standards ISO shows its effectiveness and ability to ensure the quality and safety of the production, processes and services in mining of the oil and gas. Reforms of standardization [...]
8
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The study consists of four parts. First includes common explanation, the role and meaning of standardized work. Two approaches to standardization: Taylor's (traditional unit-cost-focused manufacturing) and lean manufacturing (waste reduction results in lower total cost, improved deli-very and qualit[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 29 69-78
PL Klasyfikacja używana w Polsce od 50-u lat zakładała ocenę gruntów metodą makroskopową. Nowa klasyfikacja międzynarodowa PN-EN 14688 przyjęta przez UE CEN ma identyczną zasadę. W artykule przedstawiono porównanie wyników klasyfikowania gruntów spoistych według stosowanej dotychczas normy PN-74/B-0248[...]
EN The classification that has been used in Poland for the last 50 years was based on macroscopic description of soils. New international classification PN-EN 14688 accepted by UE CEN is based on identical method. In the article, there are presented results of classifying cohesive soils according to bo[...]
10
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 6 350-353
PL Przedstawiono historię normalizacji metali nieżelaznych w najwcześniejszych latach - latach trzydziestych, po powołaniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w 1924 roku. Podano jakie organy (Komisje) zajmowały się działalnością normalizacyjną metali nieżelaznych, kto przewodniczył tym Komisjom oraz j[...]
EN You may look into the earliest years of the history of normalization of non-ferrous metals - the thirtieth years, after creation of Polish Normalization Committee in the year 1924. You learn which organs (Commissions) were occupied with normalization of non-ferrous metals, who were the chiefs of the[...]
11
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2004 nr 1 2-3
12
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 2-4
PL W artykule poddano charkaterystyce europejską normę betonową PN-EN 206-1:2003. Europejski standard, określony w nowej normie betonowej, opracowany został z uwzględnieniem ogólnych dyrektyw unijnych dotyczących jakości materiału wbudowywanego w konstrukcję, rozpatrywanej z punktu widzenia: - gwarancj[...]
13
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 23-24 15-18
14
80%
Tribologia
2002 nr 3 853-860
PL Zmniejszenie strat energii wytwarzanej przez silnik pojazdu, bezproduktywnie traconej na pokonanie oporów w węzłach tarcia, można osiągnąć głównie przez polepszenie właściwości przeciwtarciowych oleju silnikowego oraz przekładniowego. W ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę na te właściwoś[...]
EN About 38% of combustion energy of fuel changes in mechanical energy, but about 15% is no-productivity loss on overcome a resistance in frictional pairs [L. 1]. It is possible to reduce these losses using engine and gears oils with good antifrictinal properties. No standardization of laboratory tes[...]
15
80%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 2 13-16
PL W artykule omówiono działalność normalizacyjną światową (ISO), europejską (CEN) i krajową (PKN), podkreślając rolę Polski w tej działalności.
EN Construction machines and equipment are an essential part of domestic and international trade. The safety of their operation considerably influeces the accident frequency in building industry. Therefore they are a matter of an intensive standarization both as regards nomenclature and safety of const[...]
16
80%
Ochrona przed Korozją
1999 nr 7 176-178
PL W artykule przedstawiono i omówiono dziewięć warunków uzyskania przez Polskę członkostwa europejskich jednostek normalizacyjnych (szczególnie CEN i CENELEC). Przedstawiono także plany NKP 106, związane z realizacją warunków aplikacyjnych.
EN In this paper mine requirements for obtaining by Poland the membership of the european standardization units (particularly CEN and CENELEC) have been presented and discussed. Moreover, the plans of Technical Committee nr 106, concerning the realization of applications requirements have been presente[...]
17
80%
Ochrona przed Korozją
1998 nr 1 13-14
PL Omówiono najważniejsze normy europejskie (EN) i międzynarodowe (ISO) z zakresu ochrony przed korozją. Wskazano na potrzebę szybkiego opracowania Polskich Norm równoważnych europejskim z tego zakresu.
EN Most important European Standards (EN) and International Standards (ISO), dealing with corrosion protection have presented. The need of urgent elaborating of Polish Standards, equivalent to European is pointed out.
18
80%
Logistics and Transport
EN The article points out the role and importance of standardization in the EU economic policy and development strategy and discusses European standardization activities in the field of transport and its basic institutional structure and organization of the work of the technical bodies of the European [...]
19
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2015 R. 20, nr 2 40--43
20
80%
Metody Informatyki Stosowanej
EN Creation of an educational repository results in the development of new conditions regarding the learning process, especially in case of ODL (Open and Distance Learning). Working in network environment demands developing mechanisms that allow for preparation and distribution of didactic materials on[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last