Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 255
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Roczniki Geomatyki
2004 T. 2, z. 4 121-136
EN In the paper, a new version of Mapan software serving in exploitation of digital forest maps (DFM) is presented. The software is adapted to the requirements of DFM Standard introduced by the Regulation 74/2001 of the Director General of the State Forests. Each function of the Mapan software may be a[...]
2
100%
Roczniki Geomatyki
EN State Forests constitute more than 80% of all forests in Poland. Digital maps began to be made in the State Forests in mid 1990s. By subsequent regulations No. 23/1998 and No. 74/2001 released by the Director General of the State Forests first a temporary standard and then the final digital forest m[...]
3
100%
Roczniki Geomatyki
2004 T. 2, z. 4 111-113
EN The digital forest map (DFM) Standard was introduced by Regulation 74/2001 of the Director General of the State Forests (DGLP). Annex No. 4 defines 10 control actions for digital forest maps supplied by the contractor to the contracting entity. Kontrola LMN software, developed by the company Taxus S[...]
4
94%
Control and Cybernetics
EN Necessary and sufficient conditions are established for the pointwise completeness of 2D standard and positive Fornasini-Marchesini models with state-feedbacks. Similar relations are obtained for the pointwise degeneracy of the 2D models with state-feedbacks. It is shown that if the positive 2D mode[...]
5
94%
Instal
2012 nr 4 62-66
PL W artykule omówiono nowe i znowelizowane Polskie Normy na wyroby instalacyjne z tworzyw sztucznych opublikowane w latach 2009-2011. W okresie tym powstała jedna całkowicie nowa norma na studzienki oraz znowelizowano 7 norm wyrobów, w tym kilka wieloczęściowych. Przedstawiono również aktualny stan pr[...]
EN In this paper, the new and revised Polish Standards for plastic installation products published in the period 2009-2011 are shown. In this time 1 entirely new standard for inspection chambers and 7 revised standards (some of them are multipartite) were published. The degree of preparation of harmoni[...]
6
94%
Izolacje
PL W marcu 2007 r. zatwierdzona została przez PKN polska norma wyrobu na płyty warstwowe PN-EN 14509 "Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Właściwości". W przyszłości ma ona uzyskać status normy zharmonizowa[...]
7
94%
Problemy Jakości
8
94%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
9
94%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 12 56--57
PL Dwa lata temu zainstalowano pierwszy na świecie transkrytyczny system chłodzenia CO2 z zastosowaniem wielu eżektorów, co zapoczątkowało rewolucję w systemach komercyjnych urządzeń chłodniczych. Z ponad 15% wzrostem wydajności układów chłodniczych w klimacie północno-europejskim wyznaczono nowe stand[...]
10
94%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Polskie sieci trakcyjne są obecnie modernizowane zarówno pod kątem wprowadzania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, jak również materiałowych. Prowadzone prace studyjne oraz praktyczne zmierzają do dostosowania krajowych linii kolejowych do standardów międzynarodowych oraz parametrów jazdy pociągów zg[...]
11
84%
Roczniki Geomatyki
2004 T. 2, z. 4 121-136
EN In the paper, a new version of Mapan software serving in exploitation of digital forest maps (DFM) is presented. The software is adapted to the requirements of DFM Standard introduced by the Regulation 74/2001 of the Director General of the State Forests. Each function of the Mapan software may be a[...]
12
84%
Roczniki Geomatyki
2006 T. 4, z. 2 93-104
EN The paper analyzes the present state of technical standards, according to which district, provincial and central bases of national land information system are built, namely: technical instruction K-1, technical instruction G-7, technical instruction G-5, technical guidelines TBD, instructions of obj[...]
13
84%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 1 78-86
EN The article contains a description and comparison of the Polish and Chinese legal system of environmental standards. In each of the legal systems of environmental standards are created on many levels, starting from the constitution, by laws, regulations of the competent ministers, until the local la[...]
14
84%
Roczniki Geomatyki
PL Dziedzictwo kulturowe jest nieograniczonym źródłem wiedzy o przeszłości, wykorzystywanym na potrzeby wielu nowych badań, także o charakterze interdyscyplinarnym. Dokumenty pisane, stare mapy, obrazy, przedmioty codziennego użytku i dzieła sztuki dostarczają wielu informacji na temat dawnych miejsc i[...]
EN Cultural heritage is the unlimited source of knowledge about the past, used for many new research studies, including the interdisciplinary ones. Written documents, old maps, everyday articles and work arts are sources of information about past locations and events, as well as about men and events. D[...]
15
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono nowe wyobrażenie trzech komponentów "luminescencji, nasycenia i barwy", które są zgodne z kilkoma podstawowymi kwantowymi warunkami wstępnymi. Jedno z tych wyobrażeń, pochodzące od normy L1, jest badane szczegółowo w części drugiej. Wytwarzane jest uporządko[...]
EN The first section of the lecture introduces new representations of the triplet "luminance, saturation, hue" that are consistent with a few basic quantization prerequisites. One of these representations, which derives from the L1 norm, is studied with morę details in the second section. It produces a[...]
16
84%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule zawarto krótką charakterystykę umiejscowienia i organizacji systemu zapewnienia jakości, w ujęciu krajowym, europejskim i międzynarodowym, zwracając szczególną uwagę na struktury i podział kompetencji związanych z praktyczną realizacją idei zapewnienia jakości. Skupiono się na przybliżeni[...]
EN A short description of position and organisation of quality assurance system in the country and abroad is presented in the paper by stressing the questions of structure and the share of competencies in practical implementation of quality assurance idea. Foundation of a military quality assurance sys[...]
17
84%
Ekonomia i Środowisko
2017 nr 4 29--38
EN Because of their natural and anthropogenic values, attractive natural areas are protected by law. The protective activities are connected with the proper management of these areas. The paper proposes the thesis that ethical values and norms referred to ecology are not taken into consideration in the[...]
18
84%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 12 7--10
PL Innowacje na rynku transportu miejskiego mają wymiar zarówno techniczny, jak i organizacyjny. Umożliwiły one w ostatnich 25 latach zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego wobec samochodu osobowego i – w rezultacie – efektywną realizację założeń i celów polityki zrównoważonego rozwoju w mi[...]
EN Innovations in public transport have technical and organizational aspects. For the last 25 years innovations have enabled to increase the competitiveness of public transport in relation to private cars and resulted with an effective implementation of the principles and objectives of sustainable deve[...]
19
84%
Napędy i Sterowanie
PL PROFInet jest nowoczesnym standardem opracowanym przez organizację PROFIBUS International do budowy zintegrowanych i zwartych systemów sieciowych w automatyce przemysłowej, opartym na sieci Industrial Ethernet. PROFInet pozwala na integrację w jednej sieci prostych urządzeń polowych oraz aplikacji k[...]
20
84%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 9 140--147
PL W artykule przedstawiono standardy i protokoły komunikacyjne stosowane w systemach sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówiono model struktury komunikacyjnej OSI, media transmisyjne, standardy komunikacji szeregowej i protokoły komunikacyjne. Przeprowadzono analizę normy PN-EN 61[...]
EN In this paper, standards and communication protocols used in monitoring and control systems in substations are shown. Model of OSI communication structure, transmission means, standards of serial communication and communication protocols are discussed. Analysis of PN-EN 61850 (IEC 61850) norm, whic[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last