Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stan awaryjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Celem referatu jest poznanie własności maszyny komutatorowej prądu stałego pracującej w warunkach awaryjnych. Maszynę pracującą jako silnik poddano badaniom w różnych przypadkach zwarcia i przerwy zezwojów wirnika. Pomiary zrealizowano przy zasilaniu obwodów twornika i wzbudzenia maszyny z obcowzbud[...]
EN Study of features of dc machine is purpose of this paper. Dc machine operating as motor was investigated in different cases of shorting and breaking of rotor coils. Field and armature windings of the motor were supplied from constant voltage source. Spectral analysis of motor signals basing on measu[...]
2
88%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 11 576-578
PL Przedstawiono wyniki analiz numerycznych bioreaktora w oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem pakietu NASTRAN i ROBOT, W modelowaniu ścian i dna wykorzystano prostokątne elementy płytowe. Współpracę podłoża gruntowego odwzorowano, stosując model Winklera, z uwzględnieniem warstw izolacyjnych. Na pods[...]
EN In order to establish reasons of the failure, a computer model of the bioreactor is worked out using the NASTRAN system. The bioreactor walls and the bottom plate are modelled by means of the rectangular plate elements but the interaction of the structure with the subsoil is taken into account using[...]
3
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 240 105-116
PL Maszyny reluktancyjne przełączalne (ang. Switched Reluctance Machines) zaliczane są do kategorii maszyn elektrycznych z komutacją elektroniczną. Charakteryzują się prostą budową wirnika (brak uzwojeń i magnesów) oraz bardzo szerokim zakresem regulacji prędkości obrotowej. W układach napędowych z SRM[...]
EN Problem of the operation of a switched reluctance machine (SRM) in generator mode for normal and faulty electrical conditions is discussed in this paper. Cases of asymmetric work in SRM are described. Findings of simulation and experimental research are included and conclusions presented.
4
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy zamieszczono analizę w zakresie opracowanej koncepcji realizacji robót naprawczych obiektu pływalni znajdującego się w stanie awaryjnym. W fazie prac nad doborem metodologii posłużono się symulacjami z wykorzystaniem procedur numerycznych efektem czego była realizacja robót w optymalnym wari[...]
EN In the paper analysis of the completion in the developed concept of repair work of the object was placed finding the swimming pool oneself in the emergency state. In the phase of works under methodology selection simulations with using numerical procedures were used. There was a completion of work i[...]
5
75%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 11 613-615
PL Opisano stan techniczny konstrukcji żelbetowych podestów w sali wykładowej oraz sposób jej wzmocnienia. Zwrócono uwagę na konieczność dokonywania oceny technicznej konstrukcji w obiektach remontowanych bądź modernizowanych.
EN Emergency state of RC platforms in a lecture room and method of their strengthening is described. Attention was paid to the necessity of careful investigation of old building structures undergoing repairing or modernization process.
6
63%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 11 595-600
PL Przedstawiono wyniki badań połączeń żelbetowych płyt kwadratowych ze słupem. Dolne zbrojenie płyty krzyżujące się nad słupem składało się z prętów wykonanych ze stali klasy A - małej ciągliwości i klasy C - wysokiej ciągliwości według EC 2. Badania potwierdziły konieczność stosowania zbrojenia doln[...]
EN This paper presents the results of research of RC rectangular slab-column connections research. Bottom slab reinforcement over the column consisted of bars of two types of steel: class A - low ductility and class C - high ductility according to EC-2. Research confirmed necessity of application steel[...]
7
63%
Przegląd Budowlany
8
63%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 5 247-251
PL Przedstawiono przypadek hali magazynowej o dużych wymiarach, zaprojektowanej z wielonawowych ram. Ramy zostały ustawione wzdłuż większego wymiaru hali. Projektant podjął wysiłek minimalizacji ciężaru konstrukcji nośnej hali. W artykule wskazano, że doprowadziło to do nieakceptowanego zagrożenia bezp[...]
EN The paper presents an example of a large single-storey warehouse designed as a set of multi-span portal frames. Unlikely as in most industrial buildings the frames spanned the longer direction in the rectangular plan. The designer made an effort to minimize the steel consumption. The paper shows tha[...]
9
63%
Archives of Thermodynamics
EN The paper presents the calculations for the failure conditions of the ORC (organic Rankine cycle) cycle in the electrical power system. It analyses the possible reasons of breakdown, such as the electrical power loss or the automatic safety valve failure. The micro-CHP (combined heat and power) syst[...]
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 1 39--43
PL Przedstawiono ogólne zasady zarządzania niezawodnością stalowych silosów rolniczych z blach cienkich według eurokodów EN 1990 i EN 1993-4-1. Podano podstawy obliczeń i wymiarowania w stanie zniszczenia plastycznego. Przeprowadzono weryfikację współczynników nośności plastycznej blach cienkich wyprod[...]
EN This paper presents general principles of reliability management for agricultural silos made of steel sheet metal according to the Eurocodes EN 1990 and EN 1993-4-1 as well as basis for design and dimensioning of such silos in plastic limit state. Verification of plastic bearing capacity coefficient[...]
11
63%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 8 454-456
PL Podano wyniki analizy wpływu zarysowań na stan żelbetowej ściany komory o konstrukcji monolitycznej. Wykazano, że w dolnej strefie tej ściany nie zostały spełnione wymagania stanu granicznego nośności i użytkowalności. Opisano sposób wzmocnienia.
EN The paper presents analysis of the influence of crackings ocurred in biological treatment plant walls on the operational security of the construction. All the elements of the investigated tank were made of reinforced concrete. It was proved that in the lower part of walls limit state conditions were[...]
12
63%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 2 44--50
PL W artykule przedstawiono opis stanu awaryjnego wiaduktu kolejowego. Omówiono wyniki badań in situ oraz teoretycznych analiz statyczno-wytrzymałościowych ponad 100-letniego obiektu. Przedstawiono wnioski i zalecenia dotyczące doraźnego zabezpieczenia obiektu oraz warunki jego dalszej eksploatacji.
EN The aim of this paper is to describe the damage of railway viaduct. The results of load tests and theoretical static analysis of over 100-years old viaduct are shown. Finally temporary preservation and the perspective of future exploitation are discussed.
13
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 4 187--189
PL Przedstawiono przykłady pękania ścian nienośnych i związane z tym wymagania w odniesieniu do dopuszczalnych ugięć stropów. Podano wskazówki dotyczące projektowania i wykonywania ścian działowych, które byłyby odporne na pękanie.
EN The examples of non-load bearing partitions cracking and related demands of allowed ceiling deflections has been shown. The proposals related to design and execution of partitions resistant to cracking have been given.
14
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 431--449
PL W artykule przedstawiono metody lokalizacji nieszczelności rurociągów ciepłowniczych. Omówiono tradycyjne oraz akustyczne sposoby wykrywania przecieków ciepłociągów. Wskazano wady i zalety każdej z opisanych metod. Zaprezentowano działanie systemu bezpieczeństwa i diagnostyki sieci ciepłowniczej, kt[...]
EN This paper conducts a methods of localization of district heating leakage. It was presented traditional and acoustic methods of detection failure of pipeline heating. It was described disadvantages and advantages of following methods. Authors also presented action of safety and diagnostic heating sy[...]
15
63%
Budownictwo i Architektura
PL W związku z projektowaną budową wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowego w Poznaniu, a także w związku z przewidywaną modernizacją technicznej infrastruktury podziemnej, powinna zachodzić potrzeba inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących obiektów sąsiednich. Także zgodnie z wymogami[...]
EN In connection with new designed construction of retail-office building in Poznań, and also in connection with the foreseen modernization of the technical underground infrastructure, it should happened the necessity of inventory and the estimation of the technical state of existing neighbouring objec[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Zniszczenie strefy podporowej ustrojów płytowo słupowych przez przebicie powoduje, że w trakcie opadania stropu odrywane jest ku górze przysłupowe zbrojenie górne. Jedynym elementem zdolnym powstrzymać rozwój katastrofy jest zbrojenie dolne, które nie jest odrywane a przeciwnie dociskane do betonu s[...]
EN Destruction of the supporting zone of slab–column structures due to punching involves in the course of its settling an upward tearing off the upper reinforcement adjacent to the column. The only elements which can deter further hazard of catastrophe is the bottom reinforcement, which is not torn off[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat mechanizmów zniszczenia metali. Przybliżono założenia modelu uwzględniającego wpływ uszkodzenia na degradację wytrzymałości materiału jak również opisano zmodyfikowany model materiału Gursona-Tvergaarda-Needlemana (GTN), który jest obecnie pods[...]
EN The article presents basic information on the damage mechanisms in metals. The application of a general model which takes into account the impact of the damage on material strength degradation is presented, as well as a modified Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) material model, which is currently rec[...]
18
51%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 3 138--141
PL Przedstawiono problematykę diagnostyki technicznej żelbetowej konstrukcji dachu hali przemysłu metalurgicznego użytkowanej przez okres 60 lat. Celem diagnostyki było określenie stopnia bezpieczeństwa konstrukcyjnego oraz eksploatacyjnego dachu w warunkach dalszej eksploatacji obiektu przemysłowego. [...]
EN The article presents the engineering diagnostics of a reinforced concrete roof structure in a metallurgical plant hall, in use for 60 years. The objective of the diagnostics was to determine the degree of structural and operational safety of the roof, with the industrial building being further explo[...]
19
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 2 10--12
PL Przedstawiono wyniki badań belek betonowych z alternatywnymi formami zbrojenia, przyjmując stały poziom objętościowy (1,65%) włókien krótkich stalowych i polipropylenowych oraz makrowłókien w postaci prętów stalowych φ 6 mm. Najwyższą nośność i odporność na pękanie kompozytu wykazywały belki betonow[...]
EN This paper presents the results of laboratory research on concrete beams with alternative types of reinforcement, assuming a constant volume (1, 65%) of short steel and polypropylene fibers and microfibers in the form of steel rods φ 6 mm. It was shown that the highest load-carrying capacity and the[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Design, work quality and use errors are the main causes of the wear of small thickness structural elements such a balconies. The most important of them are: bad profiling of the surface lager of the balcony slab; its deffective mounting (sloping to the wall); inappropriate or no water insulation of [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last