Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 153
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  staliwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Rola wtrąceń siarczkowych (80% ogólnej ilości wtrąceń w staliwie) jest dobrze poznana. Wprowadzenie modyfikatorów (Ti, Nb, V, Zr) prowadzi do tworzenia azotków, które zmieniają rolę wtrąceń i własności staliwa. Zbadano wpływ morfologii wtrąceń (l, II, Ill-go rodzaju) w staliwie o strukturze ferrytyc[...]
EN The role of sulphide inclusions (80% of the total amount of inclusions in cast steel) is well-known. The introduction of modifiers (Ti, Nb, V, Zn), leads to the formation of nitrides, which change the role of inclusions and properties of cast steel. The effect of morphology of inclusions (of the J, [...]
2
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań staliwa LOH16N5Cu3 oraz LOH24N5M2Cu3 utwardzanych wydzieleniowo i przeznacz-nych na odlewy pracujące w złożonych warunkach korozyjno-erozyjnych. Analizowano wpływ składu chemicznego i obróbki cieplnej na strukturę i właściwości mechaniczne staliwa odlanego i poddan[...]
EN In the work investigation results of LOH16N5Cu3 and LOH24N5M2Cu3 cast steel precipitation hardened and designed for castings operating under complex corrosion-erosion conditons are presented. The effect of both chemical composition and heat treatment on the structure and mechanical properties of cas[...]
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono opracowane przez autorów wykresy CTP dla staliwa gatunków G17CrMo5-5 i G17OMoV5-10, pomocne przy ustalaniu zakresu szybkości chłodzenia odlewów z temperatury austenityzowania, aby uzyskać optymalną strukturę bainityczną. Wykazano, ze struktura odpuszczonego bainitu, charakteryz[...]
EN The work presents the CTP diagrams developed by the authors for cast steel grades G17CrMo5-5 and G17CrMoV5-10, which are helpful when determining range of casting cooling rate from austenitizing temperature in order to obtain optimal bainitic structure It hes been proved that tempered bamite structu[...]
4
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 7-8 32--34
PL Obróbka cieplna odlewów to temat rzeka. W tym zakresie już od wielu lat ma miejsce nieustanny rozwój, w którym nowe rozwiązania zostają zastąpione przez... nowsze. Zmiany i innowacje w zakresie obróbki cieplnej odlewów stały się głównym tematem rozmowy z dr. hab. inż. Witoldem K. Krajewskim, kierown[...]
5
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 3-4 57--59
PL Jak identyfikować i jak zapobiegać pęknięciom występującym w staliwie? Analizę należy rozpocząć od odpowiedzi na dwa ważne pytania: gdzie i kiedy one występują. Ustalenie tych dwóch kwestii pozwala na profilaktykę w omawianym zakresie.
6
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 35-46
PL Optymalne charakterystyki mechaniczne odlewów ze staliwa niskostopowego można uzyskać przez poddanie ich ujednoradniającej obróbce cieplnej zwanej homogenizacją. .Parametry czasowo-temperaturowe tej obróbki powinno się dobierać wg wartości DAS charakteryzujących strukturę dendrytyczną, typową strukt[...]
EN The optimal mechanical properties of low-alloyed steel castings can be obtained by thermal treatment so-called homogenisation. It is recommended that for the temperature time parameter determination of this treatment, the real DAS values (dendrite arm spacing) have been taking into account. The DAS [...]
7
88%
Ochrona przed Korozją
2003 nr 7 196-199
PL Przedstawiono właściwości elektrochemiczne staliwa LOOH21N7MCu, azotowanego plazmowo. Azotowanie przeprowadzono w plazmie o częstotliwości radiowej, w warunkach niskiego ciśnienia (0,7Tr) i w niskiej temperaturze (300°C). Właściwości elektrochemiczne staliwa badano w 0.1M roztworze NaCl w zakresie p[...]
EN This paper presents results from study of electrochemical behaviour of plasma nitrid-ing of cast stainless steel LOOH2JN7MCU. Rf plasma nitriding was conducted under low pressure and low temperature conditions (0,7Tr, 300°C). The electrochemical behaviour of the alloy was examined in 0.1 M NaCl solu[...]
8
88%
Przegląd Odlewnictwa
PL Wprowadzenie do odtleniania stali wieloskładnikowych żelazo-stopów pozwala na uzyskanie niższych stężeń tlenu i modyfikacj wtrąceń niemetalowych w odlewach o zróżnicowanych grubościac ścianek. Dotyczy to zwłaszcza tych odtleniaczy wieloskładnikowych, które zawierają wapń, bar i metale ziem rzadkich.[...]
EN Introducing multicomponent ferroalloys to the process of steel deoxidation allows to obtain lower concentration of oxygen and modification of non-metallic inclusions in castings with diversified wall thicknesses. It specially concerns those multicomponent deoxidizers which contain calcium, barium an[...]
9
88%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono założenia koncepcyjne modyfikacji składu chemicznego staliwa Hadfielda zwiększające jego odporność na ścieranie zarówno przy małym jak i dużym ciśnieniu. Wyniki badań struktury, zdolności do umocnienia przez zgniot oraz ścieralności klasycznego staliwa Hadfielda i zaprojekto[...]
EN In the article assumptions of an idea to change the chemical composition of the Hadfield-cast steel is presented with the aim to increase its wear resistance as well by smalI as by great pressures. The results of investigations of the structure, ability to internal work-hardening and of the wear res[...]
10
88%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 XX-XXIII
PL Badano skutki modyfikacji składu chemicznego wysokowęglowego staliwa G200CrMo4Ni4-6-3 w aspekcie podwyższenia właściwości tribologicznych. Podwyższenie zawartości węgla, chromu i molibdenu spowodowało zwiększenie ilości węglików pierwotnych w staliwie. Badania potwierdziły prawidłowość przyjętego ki[...]
EN The effects of the modification of the chemical composition of the high-carbon G200CrMo4Ni4-6-3 cast steel were investigated in the aspect of enhancing the tribological properties. Increasing the contents of carbon, chromium and molybdenum resulted in an increase in the amount of primary carbides in[...]
11
88%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono fragment wyników badań poświęconych opracowaniu nowych staliw przeznaczonych do budowy środków transportu o wysokiej wytrzymałości i odporności korozyjnej. Przytoczone wyniki opisują zależność wytrzymałości staliw od zawartości chromu, molibdenu i wanadu.
12
75%
Archives of Foundry Engineering
EN In paper is presented the possibility of making of multi-layers cast steel castings in result of connection of casting and welding coating technologies. First layer was composite surface layer on the basis of Fe-Cr-C alloy, which was put directly in founding process of cast carbon steel 200-450 with[...]
13
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W prezentowanej pracy przeprowadzono dla wybranego staliwa G20Mn5 badania trwałości zmęczeniowej dwiema metodami, zarówno zgodnie z procedura LCF (klasyczna, niskocyklowa próba zmęczeniowa), jak i MLCF (zmodyfikowana niskocyklowa próba zmęczeniowa). Badania te miały służyć weryfikacji wiarygodności [...]
EN The study describes the investigations of fatigue life carried out on selected grades of the G20Mn5 cast steel by two methods, i.e. the standard low-cycle fatigue test (LCF test) and modified low-cycle fatigue test (MLCF). The aim of these investigations was to verify the reliability of tests conduc[...]
14
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a method of usable properties of surface layers improvement of grey cast iron EN-GJL-200 ingot mould, by put directly in founding process a composite surface layer on the basis of corundum Al2O3 and quartz sand SiO2. Technology of composite surface layer guarantee mainly increase [...]
15
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a method of usable properties of surface layers improvement of cast carbon steel 200–450, by put directly in founding process a composite surface layer on the basis of Fe-Cr-C alloy and next its remelting with use of welding technology TIG – Tungsten Inert Gas. Technology of compo[...]
16
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper contains CCT diagrams presenting a transformation kinetics of under-cooled austenite from two new bainitic cast steels which the scissors crossovers for heavy-duty railway tracks (min. 230kN/axle) at the speed up to 200 km/h are made of. The cooling ranges of UIC60 type railway tracks plot[...]
17
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a method of usable properties of surface layers improvement of cast carbon steel 200–450, by put directly in founding process a composite surface layer on the basis of Fe-Cr-C alloy. Technology of composite surface layer guarantee mainly increase in hardness and aberasive wear res[...]
18
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 9 798--801
PL W pracy przedstawiono wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne wysokochromowego, martenzytycznego staliwa GX12CrMoVNbN9 – 1 (GP91). Przeprowadzone badania obejmowały hartowanie w oleju z temperatury austenityzowania 1010 ÷ 1100oC, a następnie odpuszczane w zakresie temperat[...]
EN The paper presents the influence of heat treatment on microstructure and mechanical properties of high-chromium martensitic GX- 12CrMoVNbN9 – 1 (GP91) cast steel. Performed research included oil hardening from the austenitizing temperature of 1010÷1100 oC and the subsequent tempering within the temp[...]
19
75%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono ilościowy i jakościowy wpływ zawartości C, Cr i Mo na zużycie ścierne staliwa typu Cr-Mo-V-Cu-Ni w relacji z twardością i mikro-twardością struktury dendrytycznej.
EN Quantitative and qualitative influence of C, Cr and Mo contents on the abrasive wear and its relationship with hardness and micro-hardness dendritic structure in the alloyed cast steel Cr-Mo-V-Cu-Ni type, has been presented.
20
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Stal i staliwo nierdzewne zawierają od 15 do 25% chromu i od 8 do 10% niklu. Taki skład chemiczny pwowduje, że wykonane z nich odlewy wykorzystywane są w wielu sektorach przemysłu. Cenione właściwości, takie jak: odporność na działanie jonów chlorkowych, wody morskiej, kwasów (octowy, siarkowy), kor[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last