Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 900
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Artykuł omawia stale w których w wyniku zmian składu chemicznego oraz odpowiedniego chłodzenia nastąpiła przemiana austenitu w struktury bainityczne. W celu uzyskania bainitu o odpowiednich właściwościach mechanicznych wybrano następujące grupy stali. - stale niskoweglowe, niskostopowe, chłodzone w [...]
EN The paper deals with steel grades in which changes of the chemical composition and controlled cooling transforms austenite into bainitic phases.The following steel types were selected to obtain bainitic structures with expected mechanical properties: - low carbon, low alloy steels continuously coole[...]
2
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono problemy tłoczenia blach grubych z nowego gatunku stali średniowęglowej, niskostopowej, oznaczonej symbolem Bw3OG: Omówiono próbę tłoczności polegającą na wyciąganiu paska blachy w płaskim stanie odkształcenia i jej zastosowanie do procesów osiowo-symetrycznych. Wytwarzanie tul[...]
EN Press forming problems of thick steel sheets made of new medium carbon, low alloyed steel (marked Bw3OG), have been presented in the paper. The drawability test (based on fullering the steel sheet strip in 2D strain state) and its application in axial-symmetrical processes has been described. Manufa[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2006 z. 88 285-298
PL W pracy przedstawiono budowę produktów utleniania powierzchni wewnętrznych parowników bloków 360MW. Na stali typu 13CrMo4-5 (dawna 15HM) tworzą się produkty dwuwarstwowe z pylistą podwarstwą zewnętrzną, stanowiącą 16-19% warstwy, oraz z podwarstwą wewnętrzną zwartą. Zwartość podwarstwy wewnętrznej p[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 60-64
EN An electron beam is used as a heat source in process of manufacturing of efficient cutting tools by brazing of cubic boron nitride (CBN) to steel or tungsten carbide base. There are different methods of superhard material fixing into a tool body. One of them, an active brazing, seems to be very prom[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
2001 z. 138 123-150
PL W ramach teorii zmiennych wewnętrznych, których podstawy termodynamiczne podaliśmy w cz. l rozprawy, dyskutowane są modele lepkoplastyczności i plastyczności stali. Szczególną uwagę zwraca się na modele plastyczności z izotropowym i kinematycznym wzmocnieniem zarówno w przypadku materiału wstępnie i[...]
EN In the framework of the theory of internal variables described in Part l of this paper the discussion on elastic-plastic and vicoplastic constitutive models of steel is presented. Isotropic and kinematic hardening of steel is considered. Conclusions are drawn with regard to the practical application[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 195-198
EN Outgassing rates of stainless steel covered with chromium oxide layer have been measured. The layers were vapour deposited at "as received' substrates as well as at electro-polished stainless steel substrates. In the two cases outgassing rates measured in the range from room temperature up to 200°C [...]
7
100%
Inżynieria Powierzchni
2002 Nr 1 31-37
PL Omówiono przyczyny i skutki obecności na podłożu stalowym po obróbce strumieniowo-ścierniowej różnego typu zanieczyszczeń: produktów korozji, soli rozpuszczalnych w wodzie i wtrąceń ziaren ścierniw mineralnych. Przedstawiono przykłady metodyk badawczych pozwalających na ocenę trwałości lakierowych z[...]
EN Reasons and consquences of the presence at the steel surface of different kind of contaminants: corrosion products, soluble salts and inclusions of mineral abrasives granules after blast-cleaning were described. Examples of the test methods of estimation of the protecive organic coatings durability [...]
8
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 513-516
PL Obróbka termoplastyczna daje możliwości regulacji struktury i własności mechanicznych stali. Przy różnych warunkach deformacji na gorąco istnieje możliwość formowania w stali struktury poligonizowanej, rekrystalizowanej albo struktury zgniotu na gorąco. W pracy uogólniono dane experymentalne, oraz p[...]
EN Thermomechanical treatment (TMT) creates possibilities for effective regulation of structure and properties of steels. Hot-worked or dynamically polygonized substructures, or recrystallized structure can form in steel depending on hot or cold deformation conditions. A large amount of experime[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W Instytucie Budownictwa Politechniki Warszawskiej w Płocku są prowadzone badania doświadczalne właściwości użytkowych wybranych gatunków polskich stali rdzewiejących, pod względem ich przydatności na konstrukcje wsporcze i inne naziemne konstrukcje stalowe eksploatowane w szczególnie trudnych warun[...]
EN The subject local corrosive tests are samples of some selected types of the Polish weathering steels (10HA, 12H1JA, 12PJA, 10HNAP) and some samples made of carbon steel 'St3SX' for camparison. The tests are condacted both on coated and uncoated samples. These tests are conducted in the open area on [...]
10
80%
Engineering Transactions
EN In this paper, the preliminary results of the mechanical characterization in a wide range of strain rate of the 30MnB4 steel, usually adopted for fasteners, are described. In this study the di?erent issues required to implement the dynamic test results in numerical code have been analyzed. Different[...]
11
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Opisano podstawowe zalety, ale i ograniczenia technologii laserowych, techniki spawania laserowego. Przeprowadzono analizę spawalność stali konstrukcyjnych i maszynowych w powiązaniu z technologią spawania laserowego. Podano ogólne zasady badań technologii spawania laserowego oraz przedstawiono anal[...]
EN It has been described the primary advantages and also the limitations of laser welding technologies. The analysis of weldability of construction and machine steels in connection with laser welding technology has been carried out. The general principles of testing of laser welding technology and the [...]
12
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono wpływ wyjściowego stanu obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości na maksymalną twardość strefy wpływu ciepła. Do badań zastosowano próbki ze stali S355 w wyjściowym stanie wyżarzonym przegrzewająco, ulepszonym cieplnie i po normalizowaniu. Na próbkach w różnym wyj[...]
EN In this article influence of initial heat treatment of high strength łow--alloy steel on maximum hardness of heat affected zonę (HAZ) is presented. Specimens of S355 grade steel in initial overheat annealed, ąuenched and tempered, and normalized state were used. On specimens in various initial state[...]
13
80%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 9 351-358
PL W artykule przedstawiono badania korozyjne wybranych stali o podwyższonej (S355MC, S355N) i wysokiej wytrzymałości (S500MC, S700MC, S690QL). Badania korozyjne wykazały różnice w szybkościach korozji, które wynikają ze składu chemicznego. Dla badanych stali wyznaczono istotność wpływu poszczególnych [...]
EN In the paper corrosion tests of high-strength low alloy steels (S355MC, S355N) and extra high-strength steels (S500MC, S700MC, S690QL) are presented. Chemical composition caused difference in corrosion rate of tested steels. For tested steels relevance of particular chemical elements influence on co[...]
14
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
15
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Łańcuchy znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle związanym z techniką morską. Agresywność korozyjna środowiska morskiego oraz konieczność zapewnienia długotrwałej eksploatacji wymaga stosowania skutecznej ochrony antykorozyjnej np. poprzez powłoki cynkowe. Łańcuchy wytwarzane są z różnych gatunków s[...]
EN Chains find applications in the industry connected with marine technology. Corrosive aggressiveness of the marine environment and the necessity to ensure long-lasting operation requires the use of effective anti-corrosion protection, e.g. zinc coatings. Chains are made of various types of steel, whe[...]
16
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono badania wpływu odkształcenia monotonicznego i odkształcania cyklicznego na stan naprężeń w warstwie powierzchniowej stali C45. Badano stal ulepszoną cieplnie z powierzchnią szlifowaną typowo jak do badań wytrzymałościowych o chropowatości Rz=4,41um. Stal poddano odkształceniu E[...]
EN The paper presents the investigation into the effect of monotonic deformation and cyclic deformation on the state of stress in the sub-surface layer of steel C45. Toughened steel with a surface ground typically as for strength testing, having a roughness of Rz=4.41 um, was tested. The steel was subj[...]
17
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W niniejszej pracy podjęto próbę otrzymania nanokrystalicznej, bezniklowej, austenitycznej stali nierdzewnej metodami mechanicznej syntezy i azotowania. Opracowano skuteczną metodę wytwarzania takiej stali z proszków czystych metali Fe, Cr i Mo. Przemianę fazową z ferrytycznej w austenityczną na sku[...]
EN In this work nanocrystalline nickel-free nitrogen-containing austenitic stainless steel were prepared by mechanical alloying, heat treatment and nitrogen absorption of mixture of elemental crystalline Fe, Cr and Mo powders. Phase transformation from ferritic to austenitic was confirmed by XRD analys[...]
18
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 3(6) 42-45
PL Wejście Polski do Unii Europejskiej wymaga dostosowania nie tylko naszego ustawodawstwa, ale również norm i przepisów do norm i przepisów europejskich. Dotyczy to również stosowania norm materiałowych z serii PN-RR/H, które zostały zastąpione przez odpowiednie normy PN-EN.
19
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Określono możliwości i kierunki optymalizacji kosztów produkcji surowej stali w procesie konwertorowym i elektrycznym, w krajowym hutnictwie. Możliwości optymalizacji kosztów produkcji dotyczą zmniejszenia kosztów materiałów wsadowych, eksploatacyjnych i energii. Do najważniejszych kierunków w dąże[...]
EN Prospects and directions of cost optimisation in production of crude steel in oxygen converters and electric arc furnaces were estimated first of all by reduction of raw material, operational and utility costs by more flexible raw material selection, life improvement of furnace and ladle linings, be[...]
20
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy wykonano przegląd metod umożliwiających zmianę właściwości warstwy wierzchniej stali odpornych na korozje poprzez azotowanie. Dokonano przeglądu metod dekompozycji warstewki tlenków, będącej warstwą ochronna jak i barierą dla procesów dyfuzyjnych, z wykorzystaniem; halogenków, rozpylania kat[...]
EN The review of methods which allow changing the properties of surface layer of corrosion resistance steels on the way of nitriding, is presented in this paper. The methods for oxides decomposition, (acting as a protective barrier but also as diffusion process barrier) with use of halides, cathode spu[...]
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last