Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal martenzytyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In this paper results of model investigations of impact-abrasive wear of samples surface of Hardox 400 and Hardox 500 steels are presented. The investigation were carried out on a test stand on which high-energetic fluid stream generated by ballistics method gives high density kinetic energy to stee[...]
2
100%
Inżynieria Powierzchni
1998 Nr 3 3-11
PL Przeprowadzono badania wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na korozję stali martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo. W wyniku azotowania uzyskano wzrost wytrzymałości zmęczeniowej o około 45%. Stwierdzono, że wytrzymałość zmęczeniowa badanej stali N18K9M5TPr nie zależy od temperatury azotowa[...]
EN Fatigue strength and corrosion resistance of maraging steels were investigated. After nitriding of these steels av. 45% of growth fatigue strength was observed. It was stated that fatigue strength of tested N18K9M5TPr steel is undependent of nitriding temperature in 450 to 470 degrees C range 10 to [...]
3
100%
Dozór Techniczny
2002 z. 3 55--62
4
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Omówiono operacje obróbki cieplnej, jakie stosowano w procesie lutowania próżniowego kół wirnikowych sprężarek, wywarzanych ze stall martenzytycznych typu 14-5 PH, 17-4 PH i 13-4. Podczas grzania i chłodzenia stali martenzytycznych w określonych temperaturach zachodzą przemiany fazowe, wywołujące zm[...]
EN Discussed was the heat treatment procedure used in vacuum brazing process of compressor impellers produced from martensitic steels, type 14-5 PH, 17-4 PH and 13-4. During the heating and cooling of martensitic steel in specified temperatures appear phase changes which create changes in material size[...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 702-705
PL Za pomocą mikroskopu świetlnego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego przeprowadzono badania mikrostruktury dwóch stali martenzytycznych chromowych zawierających 30 i 100 ppm B w stanie dostawy i po długotrwałym pełzaniu w temperaturze 600°C. Celem pracy było ujawnienie rozkładu boru i określeni[...]
EN Two 9% Cr martensitic steels with 30 and 100 ppm B, were investigated by means of LM and TEM in the as received condition and after long-term creep deformation at 600°C. The aim of the study was to show the boron distribution and identify the influence of boron in the investigated steels. By means o[...]
6
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 510-512
PL W pracy przedstawiono wyniki badań koncentracji fosforu na granicach ziaren w martenzytycznej stali X10CrMoVNb91 starzonej w zakresie temperatur 550 ÷ 650 °C i czasach do 10 000 godzin. Badania koncentracji fosforu na granicach ziaren przeprowadzono za pomocą spektrometru Auger. Wyka[...]
EN The paper presents the results of examination of phosphorus concentration at grain boundaries in the X10CrMoVNb91 martensitic steel aged in a temperature range of 550 ÷ 650°C for a duration of up to 10000 hours. The examination of phosphorus concentration at grain boundaries was carried out by usin[...]
7
88%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Praca nawiązuje do wystąpienia na III Krajowej Konferencji "Nowe Materiały - Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszyn" w roku 2006. Przedstawiono wtedy problematykę budowy strukturalnej i wybranych własności stali Hardox 400 i Hardox 500. Rozszerzono asortyment materiałów o zbliżonych składac[...]
EN The paper is related to the presentation during III Domestic Conference " New Materials - New Technologies in Shipyards and Machine Industry " in the year 2006. The problems concerning structures and selected properties of steels Hardox 400 and Hardox 500 were presented in this time. Assortment of i[...]
8
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było przedstawienie badań i oceny jakości wykonanej w ramach realizacji Projektu Celowego partii wyrobów w postaci prętów oraz odkuwek z wysokostopowych stali ferrytycznych, martenzytycznych i ferrytyczno-martenzytycznych. Celem uzyskania możliwie pełnej charakterystyki wykonanych wyrobó[...]
EN Results of mechanical and quality tests of a lot of high-alloy ferritic, martensitic and ferritic-martensitic steel bars and forgings are reported. The tests involved determination of static tensile, impact and hardness properties, estimation of non-metallic inclusion content and evaluation of the m[...]
9
75%
Energetyka
2010 nr 7 415-419
PL Praca stali martenzytycznych w warunkach pełzania, a szczególnie spoin, stwarza szereg problemów, z których większość dotyczy obwodowych pęknięć rodzaju IV. Połączenia spawane powodują wiele uszkodzeń już po przepracowaniu ok. 50 000 h, bez względu na wykonawcę połączeń i użyte materiały dodatkowe. [...]
EN The work of martensitic steels in creeping conditions, and especially of their welds, creates many problems, most of which concerns type IV circumferential cracks. Welded joints are the cause of many damages after only about 50 000 hours of work, no matter who the performer of welds is nor what kind[...]
10
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2013 z. 253 63--68
PL Praca przedstawia istotne aspekty związane z procesem gięcia i analiza sprężynowania powrotnego wspornika wykonanego ze stali wysokowytrzymałej martenzytycznej MS-W 1200. dla celów porównawczych badania eksperymentalne przeprowadzono również dla materiału o podwyższonej wytrzymałości HX340LAD. przep[...]
EN The paper presents significant aspects regarding bendig process and springback analysis for automotive bracket made of high strength martensitic steel MS-W1200. For comparison the experiment was also conducted for high yield strength steel HX340LAD. The aim of the experimental research was analysis [...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 11 162--165
PL Metody określania parametrów modelu Jilesa-Athertona na drodze optymalizacji wieloparametrycznej są aktualnie intensywnie rozwijane, ze względu na możliwość praktycznego zastosowania tego modelu w technice. Jednak do tej pory nie przedstawiono wyników badań niepewności parametrów modelu wyznaczonych[...]
EN Recently developed methods of optimization-based determination of Jiles-Atherton model enable practical application of this model for technical purposes. However, uncertainty of determination of these parameters was not investigated before. This paper presents the results of investigation on assessm[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań topografii powierzchni przyłożenia wierteł chirurgicznych po eksploatacji. Badania przeprowadzono na wiertłach ze stali martenzytycznej X39Cr13, które poddano obróbce cieplnej oraz powierzchniowej (azotowanie jarzeniowe). Testowe wiercenia wykonywano w kościach [...]
EN The paper presents the results ofstudies onthe topography of surgical borers flank after their operation. The studies were carried out on borers made of X39Cr13 martensitic steel, which was subject to heat and surface (plasma nitriding) treatment. Test drilling was performed in beef bones, which wer[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 421-428
PL Artykuł jest kontynuacją pracy opisującej wyniki badań XPS stali martenzytycznej 4H13 po standardowym elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania [1]. Autorzy prezentują skład chemiczny warstwy wierzchniej po polerowaniu elektrochemicznym w polu magnetycznym. Wykonane badania uwidoczniają różnice [...]
EN The article is a continuation of the work covering the XPS results of 4H13 martensitic steel after electrochemical polishing without mixing [1]. The authors present the chemical composition of the surface layer after electrochemical polishing in a magnetic field. The results show comparison of sur[...]
14
75%
Przegląd Spawalnictwa
15
63%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 2 93-100
PL Podczas grzania i chłodzenia stali martenzytycznych zachodzą przemiany fazowe umożliwiające kształtowanie ich struktury i właściwości użytkowych. Znajomość temperatury przemian: (α'→ γ)p, (α' → γ)k, MS, i Mf, a także wpływu procesów cieplnych na skład fazowy i strukturę stali stanowi podstawę przy o[...]
EN The heat treatment applied in the process of the production of machine parts from X5CrNiCuNb16-4 martensitic steel can significantly alter structure, phase composition, mechanical proprieties, and the corrosion resistance of articles. The heating of steel in a hardening state to a temperature 450°C [...]
16
63%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 4 179-186
PL W pracy przeprowadzono badania jakości wierteł chirurgicznych stosowanych w zabiegach osteosyntezy z wykorzystaniem płytkowych stabilizatorów kostnych. W szczególności przeprowadzono badania struktury i pomiary twardości narzędzi. Dodatkowo zaproponowano metodologię oceny stopnia zużycia wierteł chi[...]
EN This paper presents investigation results of surgical drills used in osteosynthesis procedures realised with the use of plate stabilisers. In particular, structure investigations and hardness tests were performed. Furthermore, a methodology of the wear evaluation of surgical drills was suggested. Th[...]
17
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy zamieszczono wyniki badań odporności na korozję stali X39Cr13 z gatunku stali martenzytycznych. Badania zostały wykonane na próbkach stali w stanie dostawy, po obróbce cieplnej (hartowanie+odpuszczanie), powierzchniowej (azotowanie jarzeniowe) oraz po zabiegu sterylizacji. Badania odporności[...]
EN The paper comprises research under corrosion resistance of X39Cr13 steel classified as a martensitic steel. The tests were carried out for steel: as-received, after heat treatment, after surface treatment (plasma nitriding) and after sterilization. The general and local corrosion resistance tests we[...]
18
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Stal VM12-SHC jest najnowszą stalą o zawartości 12% chromu opracowaną przez firmę V&M. Aktualnie prowadzone są prace nad wykorzystaniem tej stali na przegrzewacze pary oraz planowane jest wdrożenie stali VM12-SHC przy produkcji ścian szczelnych dla prototypowych kotłów pracujących przy bardzo wysoki[...]
EN VM12-SHC steel is the newest grade of 12% Cr steel developed by V&M company. At the present moment, there are conducted works in order to make use of this steel in steam superheaters as well as it is planned to implement VM12-SHC steel to fabrication of water-walls for prototype boilers operated at [...]
19
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Present work was aimed at developing welding technology applicable for hot and cold rolled strips made of high alloy martensitic steels. Electron beam (EB) and TIG welding processes parameters were worked out for strips of the 2N11K13H3M, N19M4T, H11N10M2T and PH13-8 steel grades (unconvent[...]
20
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie ścierne stali martenzytycznej przeznaczonej na narzędzia chirurgiczne. Badano stal w stanie dostawy, po obróbce cieplnej, powierzchniowej oraz po zabiegu sterylizacji. Badaną stal poddano obróbce cieplnej, która polegała na hartowaniu sprężony[...]
EN The paper presents results of studies on wear resistance of martensitic steel designed for surgical instruments. The steel was examined in as-delivered state, after heat treatment, after surface treatment and after sterilisation. The heat treatment consisted of quenching by compressed nitrogen from [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last