Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal ferrytyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 400-403
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu arametrów odkształcania plastycznego na gorąco na zmiany właściwości mechanicznych i struktury wysokostopowej stali ferrytycznej po procesie wysokotemperaturowego odkształcania. Badania prowadzono na plastometrze skrętnym w zakresie Itemperat[...]
EN In the paper are presented results of research on impact of parameters of hot plastic strain upon variations of mechanical properties and structure of the high-alloy ferritic steel, after the process of high temperature deformation. The tests were carried out at a torsion plastometer in a scope of t[...]
2
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 7-8 12--14
PL Ferrytyczne stale nierdzewne zyskują coraz większą popularność w przemyśle. Konstruktorzy i technolodzy przy dużym współudziale księgowych (koszty!) przekonują się do tego rodzaju stali za każdym razem, gdy najpopularniejsze stale nierdzewne austenityczne drożeją. Obecnie znowu, głównie z powodu spo[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 80-81
PL W artykule przedstawiono wyniki badań składników mikrostruktury – rozmiaru ziaren, rozmiaru i dyspersyjności cząstek węglików dla rożnych rodzajów mikrostruktury stali 13HMF. Ustalono zależności korelacyjne pomiędzy granicą plastyczności materiału a rozmiarem ziaren i odległością pomiędzy cząstkami.[...]
EN In the paper are shown the results of the testing the microstructure component–distribution of grain size, distribution and dispersion of carbides particles for various types microstructure 13HMF steel. The correlation between yield strength and grain size or carbides dispersion was determined. It w[...]
4
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było przedstawienie badań i oceny jakości wykonanej w ramach realizacji Projektu Celowego partii wyrobów w postaci prętów oraz odkuwek z wysokostopowych stali ferrytycznych, martenzytycznych i ferrytyczno-martenzytycznych. Celem uzyskania możliwie pełnej charakterystyki wykonanych wyrobó[...]
EN Results of mechanical and quality tests of a lot of high-alloy ferritic, martensitic and ferritic-martensitic steel bars and forgings are reported. The tests involved determination of static tensile, impact and hardness properties, estimation of non-metallic inclusion content and evaluation of the m[...]
5
88%
Przegląd Spawalnictwa
6
75%
Acta Mechanica et Automatica
2013 Vol. 7, no. 4 222--225
EN The paper presents experimental results of the changes of strength and fracture toughness characteristics of high-strength ferritic steel Hardox-400 in the temperature range from -100 OC to +20 OC. It has been shown that the strength characteristics values increase linearly with lowering the tempera[...]
7
75%
Dozór Techniczny
2005 z. 4 74--79
8
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Próby pełzania stali z pomiarem wydłużenia oraz bez pomiaru wydłużenia w czasie trwania próby wysokochromowej 12Cr-lMo-V. Sporządzono charakterystyki resztkowej wytrzymałości na pełzanie w zależności od stanu struktury i stopnia rozwoju procesów wydzieleniowych oraz charakterystyki rozporządzalnej t[...]
EN Creep tests of 12Cr-lMo-Vhigh-chromium steel with and, without elongation measurement during the test. Characteristics of residual life in creep conditions according to the structure condition and development degree of precipitation processes as well as characteristics of available residual life for[...]
9
75%
Archives of Metallurgy
PL Przedmiotem badań jest zjawisko żebrowania występujące w blachach ferrytycznej stali chromowej odpornej na korozję. Przyczyny tego zjawiska powierzchniowego związane są z występującymi pasmami niejednorodności tekstury wykazującymi anizotropię plastyczną. W oparciu o pomiary topografii orientacji kr[...]
EN The subject of investigation is the ridging phenomenon occuring in ferritic stainless chromium steels. the origin of this undersirable surface phenomenon is connected with the observed strips of texture inhomogenities showing plastic anisotropy. Basing on measurements of crystallographic orientation[...]
10
63%
Materiały Ceramiczne
2013 T. 65, nr 3 374--381
PL Potencjalnymi materiałami do wytwarzania metalicznych interkonektorów dla średniotemperaturowych stałotlenkowych ogniw paliwowych IT-SOFC są żaroodporne stale ferrytyczne. Jednakże lotne związki chromu, parujące ze zgorzeliny tlenku chromu powstałej na powierzchni stali w wyniku procesu utleniania, [...]
EN Materials that may potentially be used to manufacture metallic interconnects for intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs) include heat-resistant ferritic steels. However, volatile chromium compounds that evaporate from the chromia scale formed on the surface of steel during oxidati[...]
11
63%
Acta Mechanica et Automatica
2013 Vol. 7, no. 4 226--229
EN The paper presents experimental results of the characteristics of strength and fracture toughness of the material from the different zones of welded joints made of different participation of the linear welding energy. Strength characteristics and fracture toughness were determined in the weld materi[...]
12
63%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 3 215-218
EN The influence of interphase boundary crystallography on mechanical properties has been studied in a two-phase austenitic-ferritic steel. This way done by comparing the mechanical behaviour of the steel displaying special orientation relationship (ORs) betweeen phases such as the Kurdiumov-Sachs (KS)[...]
13
63%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 3 264-267
EN FeCr17 ferritic stainless steel sheets, after cold rolling and annealing, exhibits ridging in the case of rolling direction elongation. The resulting deterioration in surface quality is a serve and long known problem in industrial processing. This problem is here investigated by the SEM-EBSD techniq[...]
14
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Opracowano równanie modelowe do wyznaczania wielkości napięcia powierzchniowego dla żeliw w funkcji stężeń składników tworzących żeliwa dla warunków izotermicznych: ([sigma]/mN/m = 2028-51.145*[%C]-25.828*[%Si]+315.586*[%Mn]-417.099*[%P]-4705.72*[%S], temp. 1773 K). Dla stali ferrytycznych i austeni[...]
EN On the basis of the experimental data of the surface tensions for cast irons, ferritic steels and austenitic steels there were derived optimized formulae which allow to compute the surface tension data for these commercial alloys as functions of concentrations of alloy components for cast irons: ([s[...]
15
63%
Mechanik
2013 R. 86, nr 12 1062--1064
PL Przedstawiono wyniki oceny mikrostruktury złączy spawanych stali ferrytycznych z użyciem materiału dodatkowego o strukturze austenitycznej. Złącza wykonywano z użyciem niskoenergetycznych metod spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych. Ocenę przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopii św[...]
EN The paper presents the results of microstructure assessment of ferritic steel welded joints made with the use of austenitic filler metal. Welding process carried out using low-energy welding power sources of gas metal arc welding method. The microstructure assessment were carried out using light mic[...]
16
63%
Logistyka
2014 nr 6 3458--3464
PL W artykule przedstawiono wyniki badań charakterystyk wytrzymałości i odporności na pękanie złączy spawanych wykonanych z wysokowytrzymałej stali ferrytycznej S960-QC technologią laserową. Spawanymi materiami były blachy o grubości 6 mm spawane bez ukosowania brzegów łączonych blach, jak również bez [...]
EN The paper presents the results of strength characteristics and fracture toughness of the welded joints made of high-strength ferritic steel S960-QC by a laser technology. Materials were welded sheets 6mm thick, welded without beveling the edges of sheets to be joined, as well as without the use of a[...]
17
63%
Materiały Ceramiczne
2014 T. 66, nr 3 235--244
PL Ważnym aspektem technologicznym w produkcji generatorów prądotwórczych jest dobór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych, bowiem od nich zależy wysoka sprawność energetyczna i niezawodność działania tych urządzeń. Interkonektor stanowi podstawowy element składowy ogniwa paliwowego, ponieważ doprowa[...]
EN An important technological aspect in production of generators is selection of appropriate structural materials which is a prerequisite for obtaining a high level of energy efficiency and reliability of these devices. The essential component of a fuel cell is an interconnect which supplies gaseous fu[...]
18
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przeprowadzono badania i analizę wpływu warunków magnetycznych w trakcie procesu obciążania na składowe WMPR i ich gradienty. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych na powierzchni próbek płytowych ze stali ferrytycznej do głębokiego tłoczenia. Warunki magnetyczne modyfikowano, zmi[...]
EN The tests and analysis of the impact of the magnetic conditions during loading process on the residual magnetic field (RMF) components and their gradients were performed. The paper presents the results of measurements on the surface of plate samples made of ferritic steel to deep drawing. The magnet[...]
19
63%
Przegląd Spawalnictwa
2016 R. 88, nr 5 107--110
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu podgrzewania wstępnego na właściwości mechaniczne złącza spawanego stali X10CrAlSi13. Badaniu poddano dwa złącza oznaczone jako: P1 i P2, gdzie odpowiednio: nie zastosowano i zastosowano podgrzewanie wstępne. Analiza porównawcza złączy obejmowała badania wła[...]
EN The paper presents influence of preheat temperature on mechanical properties of steel X10CrAlSi13 welded joints. Research also includes macrography with evaluation of grain growth and an angle bend test along with assessment of plasticity properties. Additionally austenitic welding consumables were [...]
20
63%
Przegląd Spawalnictwa
2017 R. 89, nr 4 15--18
PL W pracy przedstawiono wyniki badań metalograficznych wykonane na złączu spawanym ze stali X10CrAlSi13. Badaniom zostało poddane złącze P1, w którym nie zastosowano podgrzewania wstępnego. Obserwacji mikrostruktury po spawaniu poddane zostały obszary materiału rodzimego, SWC oraz SWC w pobliżu linii [...]
EN The paper presents influence of welding process on microstructure of X10CrAlSi13 steel welded joints. Research concentrates on microstructure of parent material, HAZ and HAZ approximate to fusion line due to usage of austenitic 18-8-6 (Cr-Ni-Mn) welding consumable. Article also presents macrography [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last