Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 241
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal austenityczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy porównano właściwości miedzi i stali austenitycznej typu 18/9, 18/10, a także przedstawiono problemy wynikające ze spajania obydwu metali. Analizowano następujące metody spajania miedzi ze stalą austenityczną: lutowanie twarde, zgrzewanie tarciowe i dyfuzyjne oraz spawanie promieniem lasera.[...]
EN In this paper a properties of copper and austenitic steel 18/9, 18/10 type was compared, and problems with joining both metals was also presented. We analysed the following methods of joining copper with austenitic steel: brazing, friction and diffusion welding and laser beam fusion welding. We made[...]
2
80%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 21/2 322--330
PL W referacie przedstawiono przypadki wystąpienia korozji naprężeniowej i wżerowej w stalach austenitycznych użytych do budowy wymienników ciepła oraz instalacji poboru wody przemysłowej. Opisano mechanizmy inicjacji uszkodzeń korozyjnych oraz etapy ich rozwoju. Wykazano istotny wpływ procesów technol[...]
EN The paper presents cases of stress and pitting corrosion in austenitic steels used to build heat exchangers and systems of industrial water consumption. The authors have described mechanisms of corrosion damages initiation and stages of their development. They have also demonstrated a considerable i[...]
3
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Dyfuzyjne wytwarzanie warstw chromowych na stalach austenitycznych prowadzi do zmian struktury stali, głównie poprzez rozpuszczanie chromu w roztworze stałym. Równoważnik chromu ulega podwyższeniu, co w konsekwencji prowadzi do zmiany struktury z austenitycznej na dwufazową austenityczno - ferrytycz[...]
EN Formation of diffusion layers of chromium on austenitic stainless steel leads to structural changes as effect of dissolving of chromium in solid solution. The chromium equivalent is increased which leads to forming of two phase structure (y+l). Forming of intermetallic phases or carbides there are a[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 142 135-144
EN In this paper results of investigation of the influence of electrochemical and chemical surface treatment of steel 00H17N14M2A suitable for implants used in osseous surgery and cardiology (coronary stents) on their resistance to pitting have been presented. Composition of baths in which good gloss a[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 341-348
PL W pracy przedstawiono niestandardowe przypadki korozji stali austenitycznych. Stale te odporne są na korozje ogólną, jednakże w niektórych przypadkach dochodzi do powstawania tego typu zużycia korozyjnego. Przeanalizowano przypadki wystąpienia korozji ogólnej pod kątem przyczyn jej powstawania.
EN In this paper were presented untypical cases of corrosion of austenitic stainless steels. These types of steels are resistant for general corrosion, but in some cases it can occurs. Reasons of general corrosion of stainless steels forming there also were described.
6
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 193-196
7
80%
Fastener : rynek elementów złącznych
2017 nr 2 41--43
PL W pracy przedstawiono wyniki badania odporności na korozję międzykrystaliczną napoiny ze stali 310 napawanej metodą TIG. Doświadczenie prowadzono w roztworze 40-proc. kwasu siarkowego (VI) i siarczanie (VI) żelaza (III). Kolejno próbkę poddano próbie zginania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 36[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Hutnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 58 1-125
PL Analizowano zjawiska zachodzące podczas odkształcania na gorąco i obudowy mikrostruktury austenitycznej stali chromowo-manganowej i chromowo-niklowej o niskiej EBU. W szczególności przeanalizowano zagadnienia zdrowienia i rekrystalizacji dynamicznej oraz zmiany mikrostruktury po zakończeniu odkształ[...]
EN The phenomena taking place during hot deformation and reconstruction of the austenitic microstructure of chromium-manganese and chromium-nickel steel of low EBU were analyzed. In particuular, the problems of recovery and dynamic recrystallization as well as changes of the microstructure after deform[...]
9
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Wyniki badań metalograficznych spoin ze stali OH18N9 oraz wyniki pomiarów twardości. Omówiono proces korozji wżerowej w rurach ze stali austenitycznej wypełnionych gorącą wodą i wpływ czasu na przebieg korozji naprężeniowej.
EN Results of metallographic examinations of the fusion welds of OH18N9 steel and results of hardness testing. Process of pitting corrosion in pipes of austenitic steel filled with hot water; influence of time on the run of stress corrosion.
10
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Omówiono właściwości miedzi i stali austenitycznej typu 18/10 (18/9) oraz wskazano na problemy występujące w procesie spawania tych metali. Wykonano połączenia spawane metodą TIG miedzi ze stalą austenityczną 1H18N10T przy użyciu spoiwa miedzianego SMKM zawierającego po 0,1-0,3% wag. Si i Mn. Opisan[...]
EN Properties of copper and austenitic steel 18/10 (18/9) type was compared, and problems with joining of both metals were presented. An investigation of joints of copper with austenitic steel TIG welded with use of copper filler SMKM with 0.1-0.3 % by weight of silicon and manganese was made. The infl[...]
11
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Omówiono wyniki badań złączy ze stali austenitycznej spawanej elektrodą otuloną i łukiem krytym. Wpływ gruboziarnistej struktury spoiny na trudności badania złączy, wywołującej zjawisko silnego tłumienia fal ultradźwiękowych.
EN Discussion of the results of testing of joints of austenitic steel welded with hidden arc and covered electrode. Influence of the coarse-grained structure of a weld upon the testing procedure, that causes a strong suppression of ultrasonic waves.
12
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Materiały używane w konstrukcjach dla przemysłu spożywczego winny charakteryzować się wysoką wytrzymałością mechaniczną przy spełnieniu wymagań sanitarno - higienicznych. Główne grupy stali austenitycznych: 18/8 oraz 17/14+Mo, stosowane najczęściej w budowie maszyn dla przemysłu spożywczego, posiada[...]
EN Materials used for constructions in food processing industry should meet mechanical specifications and sanitary requirements. The most often used steels AISI304 and 316L have similar mechanical characteristics, but the corrosion resistance of 316L stainless steel is considerably better. On the other[...]
13
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 XVI-XIX
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących odporności korozyjnej stali austenitycznej i austenityczno-ferrytycznej typu duplex w 3,5% NaCl, w temperaturze pokojowej. Ocenę i porównanie odporności korozyjnej stali dokonano w oparciu o analizę krzywych polaryzacji oraz test zanurzeniowy w 10% rozt[...]
EN The paper presents the results of research concerning corrosion resistance of austenitic and duplex austenitic-ferritic steels in 3.5% NaCl, at a room temperature. An evaluation and comparison of the steels corrosion resistance was performed based on an analysis of the polarization curves and an imm[...]
14
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 426-429
PL Badania dotyczyły rozwoju tekstury rekrystalizacji w dwufazowej stali o strukturze austenitycznej zawierającej około 10% ułamka objętości ferrytu. Materiał poddano walcowaniu na zimno do 80% odkształcenia a następnie wyżarzano w zakresie temperatur 750÷1000°C. Z analizy tekstury wynika, że dominu[...]
EN A development of recrystallization texture was studied in two-phase austenite base steel containing about 10% of ferrite volume fraction. The material was cold-rolled up to 80% of deformation and subsequently annealed over the range of temperatures 750÷1000°C. From the texture analysis it appears th[...]
15
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 179-182
16
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 355-358
PL Badano wpływ mikrostruktury na właściwości mechaniczne i odporność korozyjną wyrobów ze stali austenitycznej 18Cr-10Ni-Ti, o składzie chemicznym przedstawionym w Tablicy 1, po przesycaniu z temperatury 1050°C. Wykazano, że węgliki TiC, wydzielone wewnątrz ziaren austenitu i na granicach utworów bliź[...]
EN Influence of microstructure on mechanical properties and corrosion resistance of 18Cr-10Ni-Ti austenitic stainless steel products of chemical composition shown in Table 1, after solution annealing at 1050°C has been examined. It has been revealed that TiC carbides precipitated inside austenit[...]
17
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 1-2 38--40
PL Rozwój branży automotive skłania inżynierów do opracowywania nowatorskich materiałów konstrukcyjnych, o coraz lepszych własnościach wytrzymałościowych, przy zachowaniu wymaganej podatności na kształtowanie, a w szczególności na głębokie tłoczenie. Połączenie własności wytrzymałościowych i plastyczny[...]
18
80%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2011 Nr 3 (13) 14--23
PL Gaz ziemny w postaci skroplonej LNG (ang. Liquetied Natural Gas) staje się coraz bardziej popularny głównie w kontekście ciągłego wzrostu zapotrzebowania na czynniki energetyczne, a w wielu wypadkach stanowi bardzo istotny element polityki bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw gazu p[...]
19
70%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Materiałowej
PL W pracy przedstawiono kompleksową analizę zjawisk zachodzących podczas niskotemperaturowego (< 500°C) azotowania gazowego ze wstępnym rozpylaniem jonowym. Pierwsza część pracy obejmuje analizę stanu zagadnienia i przedstawia istniejące hipotezy dotyczące budowy i wzrostu warstw azotowanych zawierają[...]
EN The monograph presents a complex analysis of phenomena occurring during low temperature (below 500°C) gas nitriding with ion sputtering used as an activating pre-treatment. The state-of-the art analysis is presented in the first part of the book, where current hypotheses concerning the composition a[...]
20
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 273-280
PL W pracy przedstawiono ocenę trwałości zmęczeniowej i żarowytrzymałej stali H23N18 poddanej zmęczeniu niskocyklowemu. Zastosowano hipotezę Palmgrena-Minera opisując stopień uszkodzenia materiału dla obciążenia wieloetapowego. Badania realizowano zmieniając podczas próby zakres odkształcenia całkowite[...]
EN The low cycle fatigue life assessment of H23N18creep resistant steel has been presented in the paper. The Palmgren-Miner linear cumulative damage expression has been used to describe state of damage. The total strain range has been the parameter of the tests. The mathematical model has been worked o[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last