Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stakeholders
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Górnicze
PL Do prawidłowego funkcjonowania w złożonym otoczeniu, przedsiębiorstwo powinno badać, negocjować i koordynować oczekiwania, potrzeby i dążenia grup z nim związanych. Podmiotami, z którymi przedsiębiorstwo, w tym także przedsiębiorstwo górnicze, powinno nawiązać dialog są jego interesariusze, tzw. sta[...]
EN The proper functioning in a complex environment, requires the company to investigate, negotiate and coordinate expectations, needs and aspirations of groups associated with it. Its stakeholders are the entities with whom the company, including the mining company, should engage in a dialogue. The art[...]
2
94%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2012 Vol. 1, No 3 65–-74
EN At the moment the problem of dealing with external environment is an important issue of effective corporate strategic management in the enterprise. One of the factors of company interaction with external environment is company stakeholders. At the moment the theoretical basis of stakeholder analysis[...]
3
94%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN In this paper sustainability reporting issues are presented. The first part indicates on motivating factors for disclosure by companies their impact on the environment and society and discusses main audience of such reports. Subsequently, attention is drawn to the wrong perception of non-financial d[...]
4
94%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
EN A key issue for stakeholder management is to determine who, to what extent and why can influence a project. Proper identification of stakeholders and their classification according to the criteria adopted allows for defining their hierarchy, strength and impact on the project. This, in turn, conditi[...]
5
83%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN In the article modern approaches to the definition of the place of corporate social responsibility in the system of strategic management of an enterprise are analyzed. The conclusion about the priority role of the integrated approach to formation of business strategy as a tool of realization of the [...]
6
83%
Management
PL Celem niniejszego artykułu było przedstawienie istoty teorii interesariuszy, stanowiącej ideowy fundament koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Całość opracowania składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej, podjęto próbę usystematyzowania szerokiego spektrum definicji "inte[...]
EN The main purpose and idea of this article is to present the stakeholder's theory as ideological and fundamental element of CSR's concept. The whole article is divided into two parts. Part one is focused on the trial of systematizing very wide scope of the stakeholder’s definition. In part two of the[...]
7
71%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2010 nr 4 25-41
PL Efektywne przywództwo jest uważane za istotny czynnik wpływający na funkcjonowanie organizacji publicznych. Wiadomo także, że sukces organizacji publicznych zależy od umiejętności budowania właściwych relacji z interesariuszami. Mimo braku wątpliwości, co do znaczenia przywództwa i interesariuszy dl[...]
EN Leadership effectiveness has been perceived as a substantial factor that could improve functioning of public organizations. On the other hand it is also known success of public organizations depends on the ability of building satisfactory relationships with stakeholders. Although both leadership and[...]
8
71%
Management
PL Organizacje sektora publicznego podejmują działania w celu zapewnienia legitymizacji dla swoich działań i pozyskania zasobów potrzebnych do finansowania ich działalności. W tym celu zaspokajają oczekiwania kluczowych interesariuszy. Organizacje, które zarządzają relacjami z interesariuszami mają wię[...]
EN Public sector organisations have a sufficient influence to win political legitimization and resources to finance their operations by satisfying their stakeholders. Organizations that adopt stakeholder management principles probably better satisfy their constituent needs and balance their interests, [...]
9
71%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu. Jako studium przypadków posłużyły przedsiębiorstwa hutnicze: ArcelorMittal Poland i Huta Pokój S.A. Opisano zakres działań realizowanych przez te przedsiębiorstwa w ramach podstawowych obszarów odpowiedzialnego bi[...]
EN In the paper some activities of social responsibility business are presented. As a study case two steelworks plants: ArcelorMittal Poland and Huta Pokój SA were used. The key areas of social responsibility such as: workplace, environment protection, social community and other groups of stakeholders [...]
10
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 74 617--629
PL Reputacja jest uważana za najcenniejszy zasób, kreujący wartość współczesnego przedsiębiorstwa. Budowanie pozytywnej reputacji wymaga utrzymywania odpowiednich relacji z interesariuszami oraz podejmowania działań zgodnych z ich oczekiwaniami. Wobec nasilającej się w skali globalnego rynku konkurencj[...]
EN Reputation is considered to be the most valuable resource of contemporary value-creating businesses. Building a positive reputation required to maintain appropriate relations with stakeholders and to take action in line with expectations. In view of the increasing scale of the global market competit[...]
11
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 97 309--320
PL Organizacje sektora publicznego podejmują zmagania w celu zapewnienia legitymizacji dla swoich przedsięwziąć i pozyskania zasobów potrzebnych do finansowania ich działalności. W tym celu zaspokajają oczekiwania kluczowych interesariuszy. Organizacje, które zarządzają relacjami z interesariuszami maj[...]
EN Public sector organisations have a sufficient influence to win political legitimization and resources to finance their operations by satisfying their stakeholders. Organizations that adopt stakeholder management principles probably better satisfy their constituent needs and balance their interests, [...]
12
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 127--137
PL Gospodarka ery informacyjnej wymaga od przedsiębiorstw zarządzania opartego na inteligentnych rozwiązaniach, służących efektywnemu wykorzystywaniu posiadanej i pozyskiwanej wiedzy. Poszerzaniu i pomnażaniu wiedzy służą transfer i wymiana informacji z podmiotami otoczenia, szczególnie z interesariusz[...]
EN The economy of the information age requires enterprise management based on intelligent solutions serving the effective use of knowledge possessed and abstracted. Expanding and increasing knowledge serve the transfer and exchange information with environment, especially with stakeholders who are the [...]
13
71%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2014 z. 1 (7) 91--100
PL W artykule przedstawiono aspekty organizacyjne realizacji lokalnych programów rewitalizacji w największych miastach w Polsce. Bazując na studium literatury zidentyfikowano kierunki dalszego rozwoju struktur organizacyjnych i wskazano możliwe rozwiązania w tym zakresie. Określono również kierunki dal[...]
EN The article presents organizational aspects of execution of the Local Revitalization Programs in the largest cities in Poland. Basing on the study of literature there were indicated the directions of further development of organizational structures and identified possible solutions. Directions of fu[...]
14
71%
Problemy Jakości
2018 R. 50, nr 8 12--18
PL Funkcjonowanie w warunkach dużej konkurencyjności, osiąganie zysków i ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług jest możliwe tylko wówczas, gdy poprawnie zostaną zdefiniowane wymagania interesariuszy organizacji. Rynek szkolnictwa wyższego również funkcjonuje w warunkach nasilonej konkurencyjno[...]
EN Functioning in conditions of high competitiveness, profit making and continuous improvement of the quality of services provided is possible only if the requirements of the organization’s stakeholders are correctly defined. The higher education market also functions in conditions of increased competi[...]
15
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 114 477--490
PL Przedsiębiorstwo buduje swoją reputację wśród różnych grup interesariuszy między innymi poprzez innowacyjność oraz działania społecznie odpowiedzialne. Innowacyjność jest aspektem docenianym głównie przez inwestorów i klientów, natomiast społeczne zaangażowanie - przez pracowników, lokalne społeczno[...]
EN The company builds its reputation among various stakeholder groups including through innovation and socially responsible activities. Innovation is an aspect that is appreciated mainly by investors and customers, while social involvement - by employees, local communities and administrative authoritie[...]
16
71%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Tematem artykułu jest analiza jednego z najważniejszych zagadnień zarządzania przedsiębiorstwem, jakim jest tworzenie systemu społecznie odpowiedzialnego biznesu. Celem artykułu jest teoretyczne zdefiniowanie zjawiska odpowiedzialności społecznej w świetle prawa i literatury przedmiotu oraz opis sys[...]
EN The subject matter of the paper is a theoretical and practical analysis of the system of corporate social responsibility – one of the most important problem of management. The paper purpose is presented the definitions of the Corporate Social Responsibility (CSR) and described the system Practical p[...]
17
71%
Logistics and Transport
EN Still at the end of the 20th and the beginning of the 21th century it was a common belief that the world had just entered a new civilisational paradigm, completely different from all the previous ones in the history of the mankind. The new paradigm was called ‘globalization’ an[...]
18
71%
Inżynieria Mineralna
2016 R. 17, nr 2 17--22
PL Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych trendów w koncepcji dystrybuowania wartości dla interesariuszy jako obszaru zarządzania opartego na zrównoważonym rozwoju. Artykuł definiuje wartość jako korzyść i sposoby jej pomiaru. Jednocześnie zaprezentowano pomiar dystrybuowanej wartości dla int[...]
EN The purpose of this article is to present certain trends in the distribution of value created by businesses for groups of stakeholders as part of a conception of sustainable growth. The articles defines value, who this value should benefit, and in what way it should be distributed. A method for meas[...]
19
71%
Polish Journal of Management Studies
PL Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych na temat wpływu interesariuszy na litewskie organizacje gospodarcze w kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu. Teoretyczne ramy badania opierają się na narzędziu badawczym Międzynarodowy Barometr Środowiska Biznesu (IBEB) i obejmują siłę i rodzaje ró[...]
EN The article presents the results of empirical research on stakeholders‘ impact to Lithuanian business organizations to perform corporate social responsibility. Theoretical research framework is based on International Business Environmental Barometer (IBEB) research tool and covers strength and types[...]
20
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 119 95--110
EN The evolution of the approach to the public sector has been changing the expectations towards the sector’s organisations in a substantial manner. A particular challenge was the departure from the classic Weber management model, postulated in the new public management (NPM), towards market mechanisms[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last