Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stacje elektroenergetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2011 nr 4 194-201
2
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie przedstawiono nową metodę badawczą oceny niezawodności złożonych obiektów elektroenergetycznych, jakimi są stacje transformatorowo-rozdzielcze SN, opartą na skończonych procesach Markowa. Zaproponowano, aby do oceny niezawodności stacji wykorzystać macierze przyczyn awarii. Przeprowadzon[...]
EN The paper presents a proposal of introducing a new research method, based on Markov's terminated processes, in the evaluation of reliability of complex power engineering facilities i.e. MV substations. It has been suggested that the evaluation of reliability of substations should employ matrixes of [...]
3
51%
Energetyka
2009 nr 3 164-171
PL Przedstawiono najciekawsze przykłady obrazujące nowości organizacyjne i techniczne, również te z zakresu relacji pomiędzy energetyką a środowiskiem, w szeroko rozumianym obszarze stacji energetycznych, zaprezentowane podczas 42. sesji CIGRE w Paryżu. Omówiono optymalizację użytkowania stacji elektro[...]
EN Presented are the most interesting examples of organizational and technical novelties - also the ones referring to relationship between power industry and the environment – concerning electric power substations. Discussed are new challenges in the scope of electric power substations and possibilitie[...]
4
51%
Energetyka
2005 nr 4 229--233
5
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 105 61-77
PL Przedstawiono niedeterministyczne metody wyznaczania optymalnego rozmieszczenia stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN , zwanych GPZ-ami lub RPZ-ami, na terenie aglomeracji miejskiej. Omówiono kryteria techniczne i ekonomiczne doboru i wymiany transformatorów pracujących w stacjach elektroe[...]
EN Non-deterministic methods of optimal disposition evaluation of 110 kV/MV distribution transformer substations (called GPZ or RPZ) in urban area have been shown. Technical and economical criterions of selecting and exchanging of transformers working in electrical substations have been discussed. Exis[...]
6
51%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2016 Nr 1(15) 52--56
PL W artykule przedstawiono możliwości praktycznego zastosowania metody emisji akustycznej (EA) do diagnostyki podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ). Scharakteryzowano metodykę wykonywania pomiarów w warunkach eksploatacyjnych dla transformatorów w ruchu (pod obciążeniem) zainstalowanych na st[...]
EN Various practical application aspects of the acoustic emission (AE) method for on-load tap changers (OLTC) diagnostics are presented in the paper. An on-site measurement methodology during apparatus normal service while installed and load in substation, as well as some exemplary measurement set-up a[...]
7
38%
Energetyka
2013 nr 3 245-248
PL W artykule omówiono zasadnicze tezy referatów dotyczących problematyki stacji elektroenergetycznych przedstawionych w Komitecie Studiów B3. Dotyczyła ona dwóch zagadnień: postępu w technologiach wykorzystywanych w stacjach elektroenergetycznych oraz doświadczeń w zarządzaniu stacjami. Zaprezentowano[...]
EN Discussed are basic theses of papers concerning substation problems and presented during the meeting of the Study Committee B3. They refer mainly to two questions: development of technologies applied in substations and experience in substation management. Presented is an Italian mobile compact quick[...]
8
38%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 251-255
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy awaryjności izolatorów eksploatowanych w sieciach średniego napięcia. Analiza powyższa oparta była na danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci. Przeprowadzono weryfikację przyczyn a[...]
EN The article presented the results of analysis of the failure of insulators used in medium voltage network. The analysis above was based on data obtained from professional power engineering. Presented insulators unreliability statistics from 10 years of the network operation. Was done verification ca[...]
9
38%
Energetyka
2012 nr 5 214-222
PL Przedstawiono współczesne tendencje w budownictwie sieciowym, pokazując rozwiązania techniczne stacji elektroenergetycznych wysokich napięć prądu przemiennego. Dokonano systematyki układów oraz pokazano tendencje rozwojowe w technice stacyjnej.
EN Presented are modern tendencies in power network building, showing technical solutions used in high-voltage AC substations. Made is systemization of arrangements and shown are development tendencies in substation technologies.
10
38%
Elektro Info
2011 nr 10 32-35
11
38%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2008 R. 81, nr 10 998-1004
PL Przedstawiono genezę oraz wybrane części normy PN-EN 61850 odnoszące się do sposobu definiowania interfejsów komunikacyjnych urządzeń automatyki stosowanych w stacjach elektroenergetycznych. Zwrócono uwagę na wymagania funkcjonalne stawiane urządzeniom aktywnym sieci LAN instalowanym w stacjach oraz[...]
EN Origins and selected parts concerning electric substation equipment communication interfaces of the new PN-EN 61850 standard are introduced. Functional requirements for LAN switches installed in substations and some application aspects of the multilevel communication architecture are considered. The[...]
12
38%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 7 138-141
PL W referacie przedstawiono analizę zawodności izolatorów średniego napięcia, wykonaną na podstawie danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i czasowym. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu [...]
EN The paper shows an analysis of mortality of medium voltage insulators, carried out on the basis of data obtained from professional power engineering. It presents insulator mortality statistics in the period of 10 years of operation of a network, both in terms of quantities and time. It provides an a[...]
13
38%
Archiwum Energetyki
PL W artykule przedstawiono analizę różnych rozwiązań stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN budowanych w oparciu o metodę kosztów rocznych i algorytm rozwiązywania tego modelu. Wykonano program obliczeniowy STAC, który pozwala na przeprowadzenie kompleksowej analizy różnych rozwiązń GPZ (RPZ)[...]
EN In the paper, an analysis of various solutions of 110 kV/middle voltage transformer distribution substations built and operated in the area of an urban agglomeration has been given. Mathematical and economic model of a 110 kV/middle voltage substations based on the method of annual costs and an agor[...]
14
38%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2010 Nr 3 (90) 22--24
PL Artykuł przedstawia wybrane technologie do monitorowania na bieżąco transformatorów i innej aparatury stacji, umożliwiające wczesne wykrywanie rozwijającego się defektu oraz testery pozwalające bezinwazyjnie wykrywać obecność wad i uszkodzeń w aparatach. Niektóre prezentowane technologie potwierdzon[...]
EN The article discusses the selected technologies for currently monitoring the transformers and other apparatus of substations, making possible early detection the developing failures and discusses the testers which make possible in the invasion-less way to detect the attendance of defects and damages[...]
15
38%
Elektro Info
2013 nr 5 38--43
PL W artykule omówiono kwestię ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w otoczeniu napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 110, 220 i 400 kV. Istotnym elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania takich linii na środowisko jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środow[...]
EN The paper presents the issue of establishment of limited use area near overhead power lines with a voltage of 110, 220 and 400 kV. An important element of the impact on the environment evaluation of such lines is to prepare an environmental impact assessment (EIA report). The range of this document [...]
16
38%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule przedstawiono najważniejsze kryteria doboru przewodu uziemiającego ograniczników przepięć w stacjach elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym. Rozważono narażenia cieplne przewodu uziemiającego i ich wpływ na dobór jego przekroju. Omówiono zasady izolowania tego przewodu, aby zap[...]
EN The paper presents the most important criteria for selection of earthing conductor of surge arresters in power substations of nominal voltage 110 kV and higher. Thermal stress of earthing conductor and its influence on the selection of the conductor cross-section have been considered. The principles[...]
17
38%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2008 Nr 25 111-114
PL W artykule wskazano możliwości modelowania elektrycznego o częstotliwości 50 Hz w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Przedstawiono model matematyczny do obliczeń natężenia pola elektrycznego w liniach i elektroenergetycznych. Przedstawiono również wyniki komputerowych oblic[...]
EN The article pointed out the possibility of modeling the electrical frequency of 50 Hz in the vicinity of high voltage electrical equipment. A mathematical model to calculate the electric field intensity and power lines. Presents the results of computer calculations of images of the electric field in[...]
18
38%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 28 47-50
PL W pracy przedstawiono program komputerowy wspomagający projektowanie uziomów kratowych z punktu widzenia zagrożenia porażeniowego na terenie stacji elektroenergetycznych. Program ten pozwala wyznaczyć rezystancję uziemienia uziomu kratowego oraz napięcie uziomowe, napięcia dotykowe i napięcia krokow[...]
EN In the paper software for design of substation earthing systems is presented. This software enables to evaluate the resistance to earth of earthing system and also earthing voltage, touch voltages and step voltages on the area with earthing system. The software can also be used for verification of t[...]
19
38%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2004 Z. 41 137-148
PL W artykule przdstawione zostały czynniki wpływające na kompatybilność układów sterowania stacji elektroenergetycznych. Opisany został wpływ różnych czynników na podzespoły wchodzące w skład takich układów. Dokonano klasyfikacji zakłóceń, analizy sposobu odziaływania na rozpatrywane układy, a także [...]
EN Compatibility of appliance states its ability to reliable work in a specified environment without ather applliance disturbances. The notion is very wide. An attempt to characterise a nd determine the disturbances influencing the compatibility of power station control apliances has been undertaken in[...]
20
38%
Elektro Info
2004 nr 12 26-30
PL Eliminacja strat wynikających z przerw w zasilaniu wymaga podjęcia kompleksowych rozważań dotyczących zagadnień ochrony odgromowej linii i stacji elektroenergetycznych. Zasosowanie urządzeń ograniczających przepięcia w systemach elektronicznych powinno zwiększyć pewność i niezawodność stacji elektro[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last