Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stacja kontroli pojazdów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Problems
PL Przedmiotem artykułu są zagadnienia modelowania zapewnienia jakości Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). Przedstawiono istotę zarzadząnia jakością oraz zapewnienia jakości SKP oraz jej wpływ na skuteczność i efektywność działania SKP, a tym samym na spełnienie wymagań jakościowych klientów. Scharakteryzo[...]
EN The subject of the article is problems of quality assurance modelling at the Vehicle Inspection Stations (SKP). The essence of the quality management and assurance at the SKP has been presented as well as their influence on efficiency and effectiveness of SKP activities, to meet the clients’ quality[...]
2
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono metodologiczne zasady budowy procesowego modelu systemu zarządzania jakością Stacji Kontroli Pojazdów, ogólną formułę tego modelu oraz koncepcję oceny zapewnienia jakości procesów systemu zarządzania jakością na przykładzie procesu badań kontrolnych pojazdów.
EN The article presents the methodological principles of the quality management system’s “process model” construction of the Vehicle Inspection Station, a general formula of this model and a concept of the quality assurance evaluation of the quality management system processes based on the example of v[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 204--211
PL W artykule omówiony został problem pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym na stacjach kontroli pojazdów. Wymagania homologacyjne w zakresie emisji, jakim muszą sprostać nowe pojazdy zostały postawione na niezwykle wysokim poziomie. Metodyka i ap[...]
EN Paper discussed the problem of the measurement of gaseous pollutant emissions of vehicles equipped with compression ignition engines for inspection centers. Approval requirements are set on a very high level. Methodology and measuring devices for vehicle inspection stations has not been changed for [...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 485--490, CD
PL W artykule omówiono wymogi bezpieczeństwa technicznego wiązane z pracami diagnostycznymi i konserwacyjnymi pojazdów samochodowych o masie całkowitej do 3,5 t. Przedstawiono zakres prac diagnostycznych i zagrożenia występujące podczas ich wykonywania. Oceniono narażenia zawodowe. Przedstawiono wniosk[...]
EN Paper discussed the technical safety requirements associated with diagnostic and maintenance work for motor vehicles with a gross vehicle weight of up to 3.5 t. The scope of diagnostic work and the risks involved in performing them are outlined. Occupational exposure has been assessed. Presented con[...]
5
75%
Dozór Techniczny
2018 z. 2 4--7
PL 20 maja ubiegłego roku minął termin implementacji nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Po tym terminie państwa członkowskie miały niezwłocznie przesłać Komisji Europejskiej uchwalone pr[...]
6
75%
Transport Samochodowy
2017 z. 1 105--112
PL W artykule podjęto rozważania dotyczące statusu wyposażenia kontrolnopomiarowego użytkowanego na stacjach kontroli pojazdów. Zwrócono uwagę na niewystarczające regulacje prawne w tym obszarze. Zaproponowano rozwiązania dotyczące dokumentowania statusu przyrządów i urządzeń. Przedstawiono definicję w[...]
EN The article elaborates on the status of the control and measurement equipment is used for the vehicle inspection stations. Highlighted the inadequate legal regulations in this area. Solutions have been proposed for documenting the status of instruments and equipment. Shows the definition of the prod[...]
7
75%
Transport Samochodowy
2017 z. 1 113--122
PL W artykule przedstawiono proponowaną zmianę organizacji systemu badań technicznych w Polsce, której ważnym elementem będzie wprowadzenie nadzoru nad nimi prowadzonego przez jednostkę centralną, w miejsce starostw powiatowych. Nadzór oparty będzie na dużej liczbie badań ponownych. Doskonałym narzędzi[...]
EN The article presents changes of the system of Periodic Technical Inspection in Poland. Supervision will be conducted by central organization instead of the county offices and system will be based on a large number of the re inspections. Supervision will be equipped in the perfect tool to provide sta[...]
8
75%
Silniki Spalinowe
PL W referacie przedstawiono wyniki badań samochodów wykonanych na wytypowanej stacji ASO w województwie śląskim. Badane samochody były poddane okresowej kontroli technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Badania przeprowadzono w okresie jednego roku, od marca 2009 r. do marca 2010 r. Analiza do[...]
EN This paper presents a fragment of tests performed at selected vehicle inspection station in the province of Silesia in the passenger car market structure undergoing inspection required by law. The study was conducted from March 2009 to March 2010. There are presented analysis showing the percentage [...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 185--187
PL W artykule przedstawiono niekonwencjonalne badania skuteczności hamowania samochodu na stanowisku diagnostyczny. Na podstawie przeprowadzonych badań określono wpływ ciężaru samochodu na skuteczność hamowania. Dokonano analizy porównania zmierzonego wskaźnika skuteczności hamowania i rzeczywistego ws[...]
EN The article presents unconventional tests of the braking performance of a car at a diagnostic station. Based on the conducted tests, the effect of the car's weight on braking efficiency was determined. An analysis of the comparison of the measured braking rate and the actual braking rate for a diffe[...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 8 99-106
PL Artykuł przedstawia problematykę badań zawieszenia samochodu osobowego realizowanych podczas okresowych badań technicznych na stacji kontroli pojazdów. Prezentowane są wyniki badań realizowanych na stanowisku diagnostycznym przy założonych zmianach ciśnienia w ogumieniu oraz obciążenia pojazdu.
EN The article presents the issues related to automobile suspension testing carried out during periodic technical inspections at vehicle testing station. The work shows results of tests performed at a diagnostic station for specified changes in tyre pressure and vehicle load.
11
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2007 z. 61 83-90
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu, którego celem było porównanie wrażliwości miar diagnostycznych wybranych wielkości fizycznych. Badanymi obiektami były amortyzatory hydrauliczne zabudowane w samochodach osobowych. Zaproponowane miary diagnostyczne i algorytmy ich wyznaczania są proste i[...]
EN The paper presents results of the experiment which aim was sensitivity compare of chosen physical quantities diagnostic measures. Research object was hydraulic shock absorber mounted in passenger car. Proposed diagnostic measures and calculated algorithms are easily available and sensitive to shock [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 66 15-24
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu wybranych czynników eksploatacyjnych pojazdów samochodowych na wyniki diagnozowania układów hamulcowych, według metod stosowanych w stacjach kontroli pojazdów. Na podstawie analizy zagadnienia opracowano plan badań. Następnie prz[...]
EN The paper presents results of research which purpose was to evaluate the influence of chosen exploitation factors of car vehicles on brake system diagnosis results by vehicles service stations. Based on analysis of the problem it has been elaborated and carried out research plan for brake system eff[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 70 29-36
PL W artykule przedstawiono analizę sygnałów drganiowych uzyskanych na zmodyfikowanym stanowisku pomiarowym. Obiektem badań były hydrauliczne amortyzatory teleskopowe zabudowane w samochodach osobowych. Zaproponowana modyfikacja metody pomiaru polega na zastąpieniu koła pojazdu stalowym statywem. Zasto[...]
EN The paper presents analysis of vibration signals obtained on a modified bench. Hydraulic telescopic shock absorbers built into the personal car were studied. The proposed modification of measurement relies on wheel replace by steel tripod. Used tripod helps to get diagnostic information from the vib[...]
14
63%
Archiwum Motoryzacji
2008 Nr 1 19-32
PL W artykule dokonano wstępnej analizy wyników badań kontrolnych stanu technicznego samochodów eksploatowanych w rejonie podlaskim na podstawie 546 badań technicznych pojazdów. Sformułowano wnioski o stanie technicznym pojazdów i jakości ich eksploatacji oraz porównano z analogicznymi wynikami badań p[...]
EN The paper presents a preliminary analysis of results achieved during technical control tests of 546 cars from Podlachia area. Conclusions concerning cars technical conditions and quality of its exploitation, as well as comparison with analogous results obtained by German Automobile Associations Dekr[...]
15
63%
Archiwum Motoryzacji
2009 Nr 1 39-46
PL W artykule dokonano wstępnej analizy wyników badań kontrolnych stanu technicznego pojazdu marki VW GOLF i jego układu zawieszenia, na podstawie okresowych badań technicznych. Sformułowano wnioski o stanie technicznym pojazdów i obliczono wskaźniki niezawodności dla pojazdów, układu zawieszenia i swo[...]
EN The paper presents a preliminary analysis of results obtained during technical control tests of VW GOLF cars and their wheel arrangements. Conclusions concerning car technical conditions were made and reliability indicators for car, wheel arrangement and wheels mounting bolt were calculated.
16
63%
Logistyka
PL Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów. Uwagę skupiono na formalnych wymaganiach w odniesieniu do wyposażenia kontrolno-pomiarowego SKP z uwzględnieniem jego kontroli okresowej. Opisano przykłady form kontroli sprzętu i zwrócono uwagę na potrzebę w[...]
EN The article presents selected issues related to functioning of a vehicle inspection station. Attention is focused on the formal requirements according to the testing equipment including a periodic control of the equipment. Examples of forms of the equipment control are given and the need to verify t[...]
17
63%
Logistyka
2015 nr 3 1303--1312, CD 1
PL W niniejszym artykułu poruszono zagadnienie badania układu hamulcowego samochodu osobowego w aspekcie wiarygodności oceny jego stanu technicznego. Autorzy wykazali, że na wiarygodność takiego badania mają wpływ cztery kategorie czynników uzależnionych od: stanowiska diagnostycznego (1), pojazdu (2),[...]
EN This paper presents the research of the credibility braking system in passenger cars. The authors showed that four categories of factors influence the credibility of such an inspection. The categories depend on diagnostic device (1), vehicle (2), human (3), and environment (4). The article presents [...]
18
63%
Dozór Techniczny
2017 z. 1 4--7
PL Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza zreformować system nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Transportowy Dozór Techniczny będzie prowadził własne stacje diagnostyczne.
19
63%
Transport Samochodowy
2016 z. 3 89--106
PL W artykule przedstawiono problematykę zakresu prawnego oraz sposobu wykonania badania technicznego w stacji kontroli pojazdów po zmianach adaptacyjnych przeprowadzanych dla kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Zaprezentowano i dokonano oceny kontroli technicznej pojazdów przystosowanych do u[...]
EN The article presents the problem of the legal scope and the manner of executing the technical examination of a vehicle at the inspection station following the adaptation changes carried out for the driver or passenger with disability. The evaluation of technical inspections of the vehicles adapted f[...]
20
63%
Archiwum Motoryzacji
PL W artykule przedstawiono możliwości rozszerzenia zakresu okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie bezpieczeństwa. Przeanalizowano następujące układy mechatroniczne: układ hamulcowy z ABS/ESP wraz z czujnikami, asystent hamowania BAS i system automatycznego hamowania, układ wspomagania kiero[...]
EN The article presents the possibilities of extending the scope of periodic vehicle technical tests in the field of safety. The following mechatronic systems were analyzed: brake system with ABS / ESP together with sensors, brake assistant BAS and automatic braking system, power steering system (EPS),[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last