Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stabilizer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Demonstratio Mathematica. Warsaw Technical University Institute of Mathematics
EN In this article we study the geometry of the orbits of the space V which consists of pre quasi homogeneous polynomials of type g(x, y) = a1x2 + a2xy2 + a3y4 + a4xy + a5y3 + a6x + a7y + a8y2 with ai ∈ R, for all i = 1, . . . , 8 under the action of the group G := {h(x, y) = (...), with (...) > 0}. To[...]
2
100%
Chemik
2001 Nr 7 179-184
PL W artykule omówiono grupy stabilizatorów i mechanizmy ich działania podczas przetwórstwa polietylenu. Przedstawiono rodzaje efektów wzajemnego oddziaływania stabilizatorów oraz metody oceny skuteczności działania antyutleniaczy.
EN In the paper, groups of stabilizers and mechanisms of their operation during processing of polyethylene are discussed. Kinds of stabilizer interaction effects are presented, as well as methods for the assessment of antioxidants performance.
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 93-95
PL W oparciu o przeprowadzone symulacje numeryczne (MES) przeanalizowano w pracy wpływ parametrów geometrycznych i sposobu zamocowania stabiłizatora oraz momentów żyroskopowych na częstości drgań własnych wału mieszadła.
EN Simutations were conducted to examine how significant is an influence of stabilizer geometrica] parameters, way of its assembiy and gyro-scopic moments on rotating shaft natura) frequencies.
4
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 225-230
PL W pracy opisano model kręgosłupa szyjnego sformułowanego przy użyciu metody elementów skończonych. Model ten opracowano do biomechanicznej analizy stabilności odcinka szyjnego po stabilizacji. Prezentowane wyniki pokazują zachowanie się trójwymiarowego modelu pod wpływem różnych fizjologicznych obci[...]
EN Described in the paper is the model of cervical spine formulated using finite element method. This FE model was developed to biomechanical analysis of the stability of the cendcal spine after anterior stabilisation. The present results demonstrates behaviour of three-dimensional model of cendcal spi[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 321--324, CD
PL Artykuł zawiera przegląd stabilizatorów spotykanych w pojazdach samochodowych. Opisano cel ich stosowania oraz wpływ na zachowanie się i stabilność ruchu pojazdu. Scharakteryzowano stabilizatory aktywne oraz określono pięć najpopularniejszych sposobów realizowania aktywnej stabilizacji, z czego trzy[...]
EN The article contain description of the stabilizers found in motor vehicles. Describes the purpose of their use and impact on behavior and vehicle stability. Active stabilizers were characterized and identified the five most popular ways to pursue an active stabilization and three of which have been [...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 6 941--945
7
75%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 9 32--35
PL W artykule porownano wpływ mieszanek stabilizujących na przebieg procesu rekrystalizacji w sorbetach truskawkowych bezpośrednio po przygotowaniu oraz po miesiącu przechowywania w temp. -18°C. Do badań wykorzystano zdjęcia kryształów lodu wykonane za pomocą mikroskopu i kamery Nikon przystosowanych d[...]
EN The aim of the present paper was to evaluate and compare the effect of stabilizing mixtures on the run of recrystallization process in strawberry sorbet directly after preparation and after a month of storage at -18°C, using a microscope and a Nikon camera adapted to take pictures at the temperature[...]
8
75%
Archiwum Energetyki
PL W artykule zaprezentowano badaniu układu sterowania grupowego pozwalającego na ogranicze-nie kołysań mocy małych zespołów wytwórczych pracujących w systemie elektroenergetycznym (SKK). Koncepcja, układu sterowania opiera się na teorii stabilizatorów systemowych. Proponowany układ sterowania, wypraco[...]
EN The paper presents the design of a group control system enabling limitation of power swings of generating units operating in the power system. The idea of the control system is based on the system stabilizers theory. The output signal of the proposed control system depends on the power and angular s[...]
9
75%
Engineering of Biomaterials
10
63%
Obróbka Plastyczna Metali
2011 T. 22, nr 4 303-317
PL W artykule scharakteryzowano sposoby leczenia dysfunkcji i urazów kręgosłupa oraz przedstawiono różne elementy konstrukcyjne stosowane w chirurgii kręgosłupa. Z uwagi na bardziej znaczący aspekt społeczny większą uwagę zwrócono na techniki leczenia inwazyjnego wykorzystujące stabilizatory i implanty[...]
EN The methods of treating spinal dysfunctions and injuries were characterized and various components used in spinal surgery were presented in this article. More attention was paid to invasive treatment techniques using intervertebral disk stabilizers and implants due to their greater social significa[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 171-176
PL W artykule zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej stanów naprężeń i przemieszczeń w aparacie kompresyjno - dystrakcyjnym KoD oraz stabilizatorze P0LF1X. Badania prowadzono na modelach złamanej kości piszczelowej stabilizowanej za pomocą zespolenia mostującego. Symulacja komputerowa wyznaczenia[...]
EN The paper presents the computer simulation results of the stress and strain states in the KoD compression - distraction apparatus and POLFIX fixation and manipulation system. Investigations were earned out for a models bone stabilized with a bridge osteosynthesis. The finite element method was emplo[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 79-82
PL W artykule opisano badania dotyczące przypadku złamanej kości piszczelowej po stabilizacji systemem ZESPOL, który poddano numerycznej analizie wytrzymałościowej. Model sformułowano oraz symulacje numeryczne przeprowadzono w systemie ANSYS.
EN Numerical strength analysis of broken tibial bone stabilized by system ZESPÓL was presented in this paper. The model was created and numerical analysis was carried out using program ANSYS.
13
63%
Archiwum Energetyki
2009 T. 39, nr 1 111-122
PL W artykule przedstawiono sposób projektowania odpornego stabilizatora systemowego urządzenia FACTS (Flexible AC Transmission System) typu SVC (Static VAR Compensator). Do celów projektowych wykorzystano podejście bazujące na teorii układów przedziałowych. Jako źródła niepewności utrudniające dobór p[...]
EN This paper presents the design of a robust stabilizing controller for SVC-type FACTS (Static VAR Compensator). The approach is based on the interval theory. The uncertainty resulting from the variation of generating unit load is considered as the main obstacle for the proper setting of the controlle[...]
14
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 4 (245) 199--208
PL Klasyczna klapka Gurneya oraz podwójna klapka Gurneya (T-strip) są dobrze przebadanymi urządzeniami w zastosowaniu do stałych płatów. Ich wpływ na charakterystyki aerodynamiczne ruchomych powierzchni sterowych nie jest jednak szeroko udokumentowany. W publikacji przedstawiono analizę aerodynamiczną [...]
EN Classic Gurney flap and double Gurney flap (called T-strip) are well researched devices in fixed wing applications. However, their influence on aircraft movable steer aerodynamic characteristics is not widely documented. This paper presents aerodynamic analysis of these two airfoil trailing edge mod[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1425--1429, CD
PL Zadaniem stabilizatora jest wzrost sztywności kątowej danej osi, co prowadzi do ograniczenia bocznych przechyłów nadwozia podczas jazdy w zakręcie. Sztywność układu wpływa na kierowalność, przyczepność oraz bezpieczeństwo. Dlatego też istotnym czynnikiem wpływającym na zachowanie się pojazdu na drod[...]
EN The purpose of the stabilizer is to increase the angular rigidity of the axle, which leads to the limitation of lateral overturning when running in the bend. Stiffness affects steering, grip and safety. Therefore, an important factor influencing the behavior of the vehicle on the road is the possibi[...]
16
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 763--772
PL W pracy przedstawiono ideę budowy i problemy konstrukcyjne pokładowych urządzeń do wykrywania i lokalizacji położenia kątowego obiektów emitujących pole elektromagnetyczne takich jak napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Przedstawiono sygnały zakłócające pracę urządzeń w warunka[...]
EN The paper discusses the problems related to the construction of on-board instruments for detection and location of the angular position of objects emitting an electromagnetic field such as overhead high-voltage power lines. Signals disturbing the operation of devices in motion are presented and anal[...]
17
63%
Logistyka
2015 nr 4 5238--5246, CD 2
PL W artykule przedstawiono ocenę wpływu zastosowania stabilizatora na kierowalność i stateczność pojazdu. Przeanalizowano wpływ stabilizatora na zmianę sztywności kątowej zawieszeń i dociążenie kół jednej strony pojazdu podczas pokonywania zakrętów. Do badań drogowych wykorzystano model fizyczny pojaz[...]
EN This paper presents an assessment of the impact of the stabilizer application on the vehicle steerability and stability. It was analyzed the impact of stabilizer on changes the angular stiffness of the suspension and load wheels from one side of the vehicle during cornering. For the road testing was[...]
18
63%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 1 347--354
EN Classic Gurney flap and double Gurney flap (called T-strip) are well-researched trailing edge modifications used in aerospace engineering. However, one of the inevitable effects of their use is the aerodynamic drag increase at low lift conditions, concerned as the major drawback of these solutions. [...]
19
63%
Engineering of Biomaterials
PL W artykule przedstawiono przegląd zastosowania metody Ilizarowa w leczeniu złamań kości u zwierząt. W krajach takich jak Włochy, Turcja czy Francja metoda ta stosowana była z pozytywnym skutkiem już w latach 80-tych ubiegłego wieku. W zależności od rejonu świata powstawały różne jej modyfikacje. Na [...]
EN The article presents a review of the applications of the Ilizarov method in the treatment of animal bone fractures. In such countries as Italy, Turkey and France, this method was successfully applied already in the 1980s. Depending on the world region, various modifications have been created. On the[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 29 517--522
PL Referat dotyczy zastosowania elementów wiedzy inżynierskiej, reprezentowanej w postaci reguł zapisanych w formie bazy wiedzy do weryfikacji poprawności geometrii wirtualnych modeli bryłowych wykonanych z użyciem stosownych obiektów modelowych. Weryfikację tego podejścia przedstawiono na przykładzie [...]
EN Creation of a virtual 3D model is usually connected with giving it characteristic geometrical and material constructional features. More frequently these features are defined as separate geometrical objects (bored holes, stiffeners and trusses, threads etc). Usage of geometrical objects to 3D model [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last