Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stabilizator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Rodzaj stabilizatora zastosowanego w profilach okiennych nie powinien stanowić przedmiotu publicznej dyskusji ani być wykorzystywanym w reklamie. Aspekt ten bowiem widziany w sposób obiektywny, jest bez znaczenia, a osoby z zewnątrz, kierujące się kryteriami subiektywnymi, nie są w stanie właściwie [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 171 47-60
PL W referacie przedstawiono analizę skuteczności tłumienia kołysań wirników generatorów synchronicznych przez stabilizatory systemowe. W rozważaniach rozpatrzono dwa typowe układy stabilizatorów P i P-f. Przeprowadzone badania symulacyjne modeli matematycznych pozwoliły na ocenę skuteczności działania[...]
EN The paper presents analysis of effectiveness of electromechanical swings by the power system stabilisers. Two typical types of stabilisers P and P-f were considered. The carried on, and presented in the paper, tests (time domain simulations) allowed to evaluate effectiveness of the power system stab[...]
3
100%
Chemik
2001 Nr 7 179-184
PL W artykule omówiono grupy stabilizatorów i mechanizmy ich działania podczas przetwórstwa polietylenu. Przedstawiono rodzaje efektów wzajemnego oddziaływania stabilizatorów oraz metody oceny skuteczności działania antyutleniaczy.
EN In the paper, groups of stabilizers and mechanisms of their operation during processing of polyethylene are discussed. Kinds of stabilizer interaction effects are presented, as well as methods for the assessment of antioxidants performance.
4
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 12 107-112
EN The contribution deals with computational and experimental simulation of the spine fixators' behavior. The producers offer the width range of spine fixators at the present. Its comparison is very difficult. Institute of mechanics of solids at the faculty of mechanical engineering in the co-operation[...]
5
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 78 247--254
PL Praca przedstawia wyniki badań symulacyjnych stabilizatora prądu, który jest głównym elementem wykonawczym stabilnego źródła prądowego, wykonane w programie PSpice. Celem badań jest zweryfikowanie poprawności działania stabilizatora poprzez wyznaczenie parametrów statycznych (m. in. charakterystyka [...]
EN The paper presents simulation results of current stabilizer, which is the main component of stable current source, made in PSpice. The aim of the study is to verify the proper operation of the stabilizer through the designation of static parameters (i.a. output characteristic, internal resistance) a[...]
6
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule omówiono czynniki eksploatacyjne wpływające na degradację tworzyw sztucznych termoplastycznych w czasie przetwarzania wtryskowego, użytkowania i przechowywania. Przedstawiono również możliwości ogranizcenia tych negatywnych skutków oddziaływań, poprzez zastosowanie nowoczesnych funkcjonal[...]
EN The factors, which influence on thermoplastic materials degradation during their injection processing and using as well as storing are discussed in the article. There are also presented the possibilities of limitation of these negative effects by application of modern functional chemical compounds, [...]
7
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2013 Vol. 15, nr 3 113--121
EN The paper discusses results of experimental research involving new generation of plate stabilizers used for the treatment of deformation of the front chest wall. Previous clinical monitoring revealed instances of minimal rotation, which caused destabilization of the anastomosis and pain in patients.[...]
8
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 93-95
PL W oparciu o przeprowadzone symulacje numeryczne (MES) przeanalizowano w pracy wpływ parametrów geometrycznych i sposobu zamocowania stabiłizatora oraz momentów żyroskopowych na częstości drgań własnych wału mieszadła.
EN Simutations were conducted to examine how significant is an influence of stabilizer geometrica] parameters, way of its assembiy and gyro-scopic moments on rotating shaft natura) frequencies.
9
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 225-230
PL W pracy opisano model kręgosłupa szyjnego sformułowanego przy użyciu metody elementów skończonych. Model ten opracowano do biomechanicznej analizy stabilności odcinka szyjnego po stabilizacji. Prezentowane wyniki pokazują zachowanie się trójwymiarowego modelu pod wpływem różnych fizjologicznych obci[...]
EN Described in the paper is the model of cervical spine formulated using finite element method. This FE model was developed to biomechanical analysis of the stability of the cendcal spine after anterior stabilisation. The present results demonstrates behaviour of three-dimensional model of cendcal spi[...]
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Naukowcy i lekarze szukają rozwiązania dogodnej oceny procesu regeneracji tkanki kostnej. Zastosowanie mikronapędu stanowi jedną z propozycji rozwiązania tego problemu. Mikronapędy nie znalazły w osteosyntezie zewnętrznej zastosowania do dnia dzisiejszego.
EN In order to increase the possibility of controlled medical interference in the broken bone healing process the scientist and the doctors are looking for solution of this problem. Application of micro drive is one of the proposal of the existing solutions of this problem. The application of the micro[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano metodę projektowania stabilizatora systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem sieci neuronowej bazującej na rozmytej teorii falkowej. W celu optymalizacji parametrów sieci zastosowano algorytm genetyczny oraz wykonano symulacje uwzględniające odpowiednie zakłócenia w sieci. Wy[...]
EN This paper presents a new method to design power system stabilizer (PSS) using fuzzy wavelet neural network (FWNN) for stability enhancement of a multi-machine power system. In the proposed approach, Wavelet Neural Network (WNN) is used to construct a well localized in both time and frequency domain[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 321--324, CD
PL Artykuł zawiera przegląd stabilizatorów spotykanych w pojazdach samochodowych. Opisano cel ich stosowania oraz wpływ na zachowanie się i stabilność ruchu pojazdu. Scharakteryzowano stabilizatory aktywne oraz określono pięć najpopularniejszych sposobów realizowania aktywnej stabilizacji, z czego trzy[...]
EN The article contain description of the stabilizers found in motor vehicles. Describes the purpose of their use and impact on behavior and vehicle stability. Active stabilizers were characterized and identified the five most popular ways to pursue an active stabilization and three of which have been [...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 6 941--945
14
75%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 9 32--35
PL W artykule porownano wpływ mieszanek stabilizujących na przebieg procesu rekrystalizacji w sorbetach truskawkowych bezpośrednio po przygotowaniu oraz po miesiącu przechowywania w temp. -18°C. Do badań wykorzystano zdjęcia kryształów lodu wykonane za pomocą mikroskopu i kamery Nikon przystosowanych d[...]
EN The aim of the present paper was to evaluate and compare the effect of stabilizing mixtures on the run of recrystallization process in strawberry sorbet directly after preparation and after a month of storage at -18°C, using a microscope and a Nikon camera adapted to take pictures at the temperature[...]
15
75%
Archiwum Energetyki
PL W artykule zaprezentowano badaniu układu sterowania grupowego pozwalającego na ogranicze-nie kołysań mocy małych zespołów wytwórczych pracujących w systemie elektroenergetycznym (SKK). Koncepcja, układu sterowania opiera się na teorii stabilizatorów systemowych. Proponowany układ sterowania, wypraco[...]
EN The paper presents the design of a group control system enabling limitation of power swings of generating units operating in the power system. The idea of the control system is based on the system stabilizers theory. The output signal of the proposed control system depends on the power and angular s[...]
16
75%
Archiwum Motoryzacji
PL Stabilizator jest to urządzenie mocowane w sposób wahliwy do nadwozia, którego końce ramion połączone są z elementami podwozia. Część środkowa połączona jest z nadwoziem za pomocą dwóch łożysk promieniowych. Swobodne końce (ramiona) łączy się z wahaczami lub kolumnami zawieszenia kół za pomocą krótk[...]
EN The stabilizer is a device mounted to the vehicle body in a rocking manner. The ends of stabilizer bar arms are connected to the chassis elements. The central section is connected to the body by means of two radial bearings. The free ends (arms) are connected to suspension arms or suspension struts [...]
17
63%
Obróbka Plastyczna Metali
2011 T. 22, nr 4 303-317
PL W artykule scharakteryzowano sposoby leczenia dysfunkcji i urazów kręgosłupa oraz przedstawiono różne elementy konstrukcyjne stosowane w chirurgii kręgosłupa. Z uwagi na bardziej znaczący aspekt społeczny większą uwagę zwrócono na techniki leczenia inwazyjnego wykorzystujące stabilizatory i implanty[...]
EN The methods of treating spinal dysfunctions and injuries were characterized and various components used in spinal surgery were presented in this article. More attention was paid to invasive treatment techniques using intervertebral disk stabilizers and implants due to their greater social significa[...]
18
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2010 z. 3 19-28
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów ilustrujących wpływ zjawiska samonagrzewania na charakterystyki monolitycznego liniowego stabilizatora napięcia 723. Przedstawiono są idealne i rzeczywiste warunki chłodzenia rozważanego stabilizatora napięcia umieszczonego w obudowach DIL14 oraz TO-5 i pracując[...]
EN In the paper the results of experimental investigations showing the influence of the selfheating phenomenon on characteristics of the monolithic voltage regulator 723 are presented. The ideal and real cooling conditions of the voltage regulator mounted in the packages DILI4 and TO-5 operating with a[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 171-176
PL W artykule zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej stanów naprężeń i przemieszczeń w aparacie kompresyjno - dystrakcyjnym KoD oraz stabilizatorze P0LF1X. Badania prowadzono na modelach złamanej kości piszczelowej stabilizowanej za pomocą zespolenia mostującego. Symulacja komputerowa wyznaczenia[...]
EN The paper presents the computer simulation results of the stress and strain states in the KoD compression - distraction apparatus and POLFIX fixation and manipulation system. Investigations were earned out for a models bone stabilized with a bridge osteosynthesis. The finite element method was emplo[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 79-82
PL W artykule opisano badania dotyczące przypadku złamanej kości piszczelowej po stabilizacji systemem ZESPOL, który poddano numerycznej analizie wytrzymałościowej. Model sformułowano oraz symulacje numeryczne przeprowadzono w systemie ANSYS.
EN Numerical strength analysis of broken tibial bone stabilized by system ZESPÓL was presented in this paper. The model was created and numerical analysis was carried out using program ANSYS.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last