Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 169
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stabilizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca zawiera wyniki badań stabilizacji popiołu lotnego z Elektrociepłowni "Kraków" cementem portlandzkim klasy 32,5 lub wapnem hydratyzowanym. Określono wytrzymałość na ściskanie po 7, 14 i 28 dobach pielęgnacji próbek oraz po 28 dobach pielęgnacji próbek poddanych cyklom zamrażania i odmrażania i [...]
EN The paper presents results of investigations on stabilisation of fly ash from a power station "Krakow'' (Poland) using Portland cement class 32.5 or hydrated lime. Compression strengths after 7, 14 and 28-day samples maturing and after 28-day freezing and thawing cycles were determined and on that b[...]
2
100%
Drogi i Mosty
2007 nr 1 5-17
PL Praca dotyczy stabilizacji gruntów spoiwami dostępnymi na polskim rynku. Omówione zostały podstawowe cechy przedmiotowych spoiw - ich skład chemiczny, zasady działania i stosowania. Przeprowadzono badania laboratoryjne, których celem była weryfikacja działania opisanych spoiw w porównaniu do stosowa[...]
EN This paper concerns binders for soil stabilization available on Polish market. Basic characteristics of each binder like the chemical constitution, the principles of action are discussed. The laboratory investigations was performed to verify the action of binders and to compare them to traditional o[...]
3
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The stabilizing packages have been worked out to obtain nucleated polypropylene of high thermal stability. It was shown that the proposed stabilizing package applied to nucleated polypropylene allows to remanufacture polypropylene wastes formed during moulding.
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W przypadku żurawi posadowionych na ruchomej podstawie, a w szczególności żurawi typu offshore, istotny jest problem stabilizacji położenia ładunku. W pracy przedstawiono sposób rozwiązania tego zagadnienia. Polega on na równoczesnym użyciu napędów: bębna wciągarki oraz specjalnego układu pomocnicze[...]
EN When a crane is put on a moving base, for example when it is an offshore crane, an important problem is the stabilization of load. In the paper a method of solving this problem is presented. It needs simultaneous use of the following drives: drive of the drum of hoisting winch and drives of the spec[...]
5
100%
Przemysł Chemiczny
1999 T. 78, nr 5 175-176
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 6 300-302
PL Przedstawiono wyniki analiz i badań nad przyczynami pochylenia wieży oraz zabiegi, które ostatecznie ją ustabilizowały.
EN The stabilization of the Tower of Pisa has been a difficult challenge for geotechnical engineering. The results of analyses and investigation on reasons of tower leaning as well as the procedure of its final stabilization have been presented.
7
100%
Structure and Environment
EN Foamed bitumen is a new material used for soil stabilisation. Its suitability was assessed by conducting laboratory tests for uniform-grained soil. The contents of foamed bitumen were 3.0% and 3.5%, while the contents of portland cement added to increase the grain quantity were 2.0%, 2.5% and 3.0% r[...]
8
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
2008 R. 32, z. 1 371-379
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stabilizacji gruntu pylastego cementem i silmentem. Określono wytrzymałość na ściskanie pyłu z dodatkiem 3, 6 i 10% stabilizatora po 7, 14, 28 i 42 dobach pielęgnacji próbek. Wytrzymałość na ściskanie określono również na próbkach z dodatkiem stabilizatora po 28 do[...]
EN Results of the tests of stabilization of a silty soil with cement and silment were presented in the paper. Compression strength of the silt with 3, 6 and 10% addition of stabilizer after 7, 14, 28 and 42 days was determined. Compression strength was also determined for the samples with stabilizer af[...]
9
100%
Engineering of Biomaterials
PL Badano wpływ kwasu taninowego (TA) i/lub penicyliny (P) na efekt stabilizacji tkanek. W badaniach wykorzystano elektroforezę SDS-PAGE. Wykazano, że oddziaływanie TA lub P powoduje istotne zmiany profili elektroforetycznych białek uwalnianych z tkanek - w porównaniu z tkanką nie poddaną stabilizacji.
EN The influence of tannic acid (TA) and/or penicillin (P) on pericardium tissues stabilization effects have been examined. The SDS-PAGE electrophoresis was employed in the studies. It was shown that interactions of TA or P result in changes of electrophoretic profiles of proteins extracted from tissue[...]
10
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 9 36--38
11
88%
Control and Cybernetics
EN We consider the optimization of the actuator problem for a Bernoulli-Euler beam. By using Riesz basis theory, we show, at high frequencies, that the optimal location of the actuator is the middle of the beam.
12
88%
Journal of Applied Analysis
EN In this paper, we study the stabilization problem of uncertain systems. We treat a class of uncertain systems whose nominal part is affine in the control and whose uncertain part is bounded by a known affine function of the control, when the control is bounded by a specified constant.
13
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W związku z coraz powszechniej stosowaną metodą radiacyjnej sterylizacji materiałów medycznych podjęto badania nad określeniem wpływu jednego z typów promieniowania jonizującego - wiązki szybkich elektronów, na zmiany chemiczne zachodzące w plastyfikowanym poli(chlorku winylu). Skoncentrowano się na[...]
EN A study was made on the medical grade plasticized PVC of enhanced radiation resistance. The PVC compositions containing a modified plasticizing and stabilizing systems were prepared. The extrudedfilms were irradiated in linear LAE 13/9 accelerator with an electron beam at a dose of 25 kGy. EPR spe[...]
14
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2018 nr 9 30--31
15
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W pracy przedstawiono kilka uwag na temat stabilizacji sterowanych układów dynamicznych. Wskazano różne obszary zastosowań praktycznych.
EN The paper contains a remarks of the methods of stabilization of control systems. Examples of applications are presented.
16
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W pracy sformułowano i rozwiązano zadanie doboru macierzy sprzężeń zwrotnych dodatniego układu ciągłego tak, aby układ zamknięty był dodatni i stabilny asymptotycznie. Podano warunki konieczne i wystarczające na istnienie rozwiązania tego zadania oraz procedurę wyznaczania macierzy sprzężeń zwrotnyc[...]
EN The problem of finding a gain matrix of the state-feedback of positive continuoustime linear system with delays such that the closed-loop system is positive and asymptotically stable is formulated and solved. Necessary and sufficient conditions for the solvability of the problem are established. A p[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
18
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 6 577--578
PL Celem pracy było przeprowadzenie symulacji doświadczalnych aerobowego składowiska w lizymetrach, w których odpady napowietrzano przez różny okres czasu. Ustabilizowanie odpadów określano za pomocą zmian wskaźników: ilorazu oddechowego i aktywności oddechowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz wsk[...]
EN The aim of this study was to carry out an experimental aerobic landfill simulation in lysimeters in which wastes were aerated for different time periods. Waste stabilization was determined on basis of changes in the respiratory quotient (RQ) and respiration index (AT4). Based on the analyses of wast[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 123-128
PL W pracy podjęto próbę sformułowania modelu szkieletu klatki piersiowej człowieka po stabilizacji płytką wykorzystywaną do korekcji lejkowatości. Opracowany w programie ANSYS 5.7 model posłużył do analizy wpływu płytki na rozkład naprężeń i sztywność klatki po stabilizacji. Model uwzględnia 12 kręgów[...]
EN This article presents modelling investigations concerning the human thorax after stabilization with a plate used for funnel chest correction. ANSYS 5.7 used for creation of model of ribcage after stabilization and numerical analysis of its strain and stress. The model consists of twelve thoracic ver[...]
20
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 4 9-10
PL Praca zawiera podstawy oceny stabilności rozdrabniania materiałów niejednorodnych (odpadów styropianu budowlanego i opakowaniowego) w warunkach rozdrabniacza nożowego. Stabilność rozpatrywana jest w wielu obszarach: technicznym, mate riałowym i sterowniczym. Analizowano: prędkości procesowe, momenty[...]
EN The paper contains estimation of stability of crumbling polymer materials (polystyrene used in building industry) in knives-edge crumbler working conditions. Stability was considered in techni-cal, materials and control aspects. The effective yelocity, crumbler rotational moment, strength and materi[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last