Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  squirrel-cage motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Technical Physics
EN It is explained why certain parasitic synchronous torques generated in a squirrel-cage motor do not arise in the same motor having an additional ring in the midst of a rotor and having both halves of a rotor turned by a certain angle [gamma]. In other words, it is shown that an additional ring in a [...]
2
80%
Napędy i Sterowanie
PL Rozwój szeroko pojętego przemysłu nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Liczne ograniczenia dotyczące emisji szkodliwych gazów, będących skutkiem ubocznym procesów wytwarzania energii (z węgla) są bodźcem do poszukiwania nowych źródeł energii oraz ulepszania aktualnie istniejących urz[...]
3
80%
Napędy i Sterowanie
PL Ponad 60% wytwarzanej energii elektrycznej zużywane jest przez silniki indukcyjne, a szczególnie silniki klatkowe. Stąd duże znaczenie ich sprawności. Powszechnie w silnikach indukcyjnych klatkowych od wielu lat stosowana jest niezmiennie ta sama technologia, konstrukcja oraz materiały. Ogranicza to[...]
EN One of the ways to improve the efficiency of an induction motor without increasing of frame size is to change the rotor cage material from aluminium to copper. thanks to such an operation, the rotor cage resistance is decreased by about 40% and rotor's resistance losses are also significantly decrea[...]
4
80%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN There are many problems in practical diagnostics of high-power, squirrel-cage induction machines, operated in industrial conditions. These problems make the diagnostics a difficult matter. The problems appear already at the stage of gathering diagnostic signals. The only practically accessible signa[...]
5
70%
Computer Applications in Electrical Engineering
2014 Vol. 12 265--274
EN In the paper the transients under starting process and the steady states of squirrel-cage motor (IM) and line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) have been compared. The original stator of 3 kW induction motor type Sg 100L-4B, was used in both structures. In order to determine opportun[...]
6
70%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Artykuł prezentuje ograniczenia czasowe jakie występują podczas wyznaczania napięcia zwarcia silników klatkowych metodą bez mechanicznej blokady wirnika. Oprócz symulacji komputerowych w artykule są przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w laboratoriach Centrum EMAG wykonane dla grupy silników [...]
EN The paper presents the time limits emerging during determination of a short-circuit voltage of squirrel-cage motors using a method of non-mechanical blocking of rotor. Besides the computer simulations, there have been presented the results of research works which were carried out in the laboratories[...]
7
61%
Napędy i Sterowanie
PL Współczesne układy napędowe wykorzystują do zasilania silników układy przekształtnikowe pracujące pod nadzorem systemów mikroprocesorowych. Stosowane są tu rozbudowane algorytmy oparte zwykle na estymatorach strumienia i prędkości obrotowej. Używane algorytmy diagnostyczne wykorzystywane są dla przy[...]
EN Inverter-fed squirrel-cage motor diagnostics gene­rates many problems. Causes of those problems can be for example variety of control methods, or working with various angular speeds. Present-day diagnostic methods apply to motors supplied directly by sinusoidal voltage power system. Analysis of chos[...]
8
61%
Journal of Technical Physics
EN The paper presents the results of experimental verification of an analytical field model of a squirrel cage induction motor. Basic properties of the model are presented. Methods employed in the measurement are described. The obtained torque measurement data are compared with the simulation results f[...]
9
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy zaprezentowano modelowanie matematyczne oraz analizę prądów w stanach dynamicznych silników klatkowych przy zwarciu dwufazowym. Otrzymane rezultaty na drodze obliczeń poddano następnie weryfikacji eksperymentalnej dla silnika indukcyjnego o mocy 1.5 kW. Model matematyczny silnika dla zwarcia[...]
EN Paper presents mathematical modeling and analysis of currents during two-phase short-circuit of squirrel cage induction motors. Obtained by calculation results were then subjected to experimental verification for the induction motor of power 1.5 kW. Mathematical model of the motor for two-phase shor[...]
10
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 1(101) 35--38
PL O trwałości silnika klatkowego dużej mocy, przewidzianego do trudnych warunków rozruchowych decyduje rozwiązanie wirnika. Najbardziej odpornym na działanie prądu rozruchowego jest wirnik z tzw. prętami biernymi. Rozwiązanie to ma jednak swoje mankamenty: pręty bierne o dużej masie zajmująznaczną obj[...]
EN Exploitation durability of the squirrel cage motor at heavy starting conditions depends on their rotor design. The most reliable induction motor for frequently repeated or long lasting starts is that with idle bars in the rotor. But idle bars design has their disadvantages as well. The idle bars sho[...]
11
61%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Za pomocą warstwowego, polowo-obwodowego modelu silnika indukcyjnego klatkowego o skośnych żłobkach wirnika, zbadano obliczeniowo konsekwencje zmiany wartości kąta skosu. Zastosowany model pozwala na wyznaczanie przestrzenno-czasowego rozkładu zmiennego w czasie pola magnetycznego Jego sprzężenie z [...]
EN Effects of rotor slots skew angle modification in squirrel-cage motor were investigated. Investigations were realized with field-circuit, n-slice, induction motor model. The model is able to assign time-spatial distribution of variable magnetic field. Used model is coupled with electric circuits and[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 nr 13 341-346
PL W artykule przedstawiono wpływ pasożytniczych momentów synchronicznych występujących w indukcyjnych silnikach klatkowych na własności dynamiczne układu napędowego. Przedstawiono model matematyczny indukcyjnego silnika klatkowego pozwalający na analizę pasożytniczych momentów synchronicznych - tzw. m[...]
EN The paper describes the influence of electromagnetic parasitic synchronous torques arising in squirrel-cage motor on dynamic properties of the drive system. In this paper the mathematical model of squirrel-cage motor allowing for analysis of parasitic synchronous torques (so-called, poliharmonic mod[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1998 z. 91 69--74
PL W artykule przedstawiono model maszyny asynchronicznej klatkowej oraz jej schemat zastępczy i wykres wektorowy dla sterowania przy wykorzystaniu metody orientacji wektora pola. Zamieszczono również wyniki badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych.
EN This paper shows a model, equivalent circuit and vector diagram of the squirrel-cage motor for the field orientation control method. The computer simulation and experimental results has been given.
14
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 332-335
PL W pracy zaprezentowano analizę momentu w stanach dynamicznych silników klatkowych przy zwarciu dwufazowym. Autorzy przeprowadzili modelowanie matematyczne maszyny indukcyjnej w oparciu o metodę zmiennych stanu dla podanego typu zwarcia uwzględniając zjawiska nasycania się obwodu magnetycznego. Model[...]
EN Paper presents an analysis of torque in the dynamic states during two-phase short-circuit of squirrel cage induction motors. Mathematical modeling of the induction machine based on the method of state variables was carried out for a given type of short circuit (having phenomenon saturation of the ma[...]
15
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule rozpatrzono możliwość zastąpienia dwuklatkowego uzwojenia wirnika silnika indukcyjnego prostym uzwojeniem jednoklatkowym bez wypierania prądu. Dla uzyskania porównywalnych parametrów rozruchowych zastosowano w silniku jednoklatkowym rozruch częstotliwościowy. Przedstawiono wyniki obliczeń[...]
EN The possibility of substitution of double squirrel-cage winding of induction motor with simply single squirrel-cage winding, without displacement of current, was considered in this article. Frequency start-up was used in the squirrel-cage motor in order to obtain comparable start-up parameters. Calc[...]
16
61%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 12 52-54
PL Sprawność silnika asynchronicznego klatkowego. Estymacja współczynnika sprawności silnika asynchronicznego klatkowego. Analiza istotności funkcji aproksymującej. Możliwości zastosowania w autobusach elektrycznych.
EN The efficiency of asynchronous squirrel-cage motor. The estimation of squirrel-cage motor efficiency coefficient. The significance analysis of approximating function. The possibilities of application in electric buses.
17
61%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2006 Nr 1-2 16-26
18
61%
Elektro Info
2005 nr 7-8 34-37
19
61%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 9 144--149
PL Problematyka badań eksperymentalnych dużych maszyn elektrycznych, a szczególnie konstruktorskich badań trwałościowych, jest trudnym i kosztownym zagadnieniem. Artykuł zawiera retrospektywny opis prac eksperymentalnych podjętych przed kilkudziesięciu laty w Politechnice Rzeszowskiej, w odniesieniu do[...]
EN The issues of experimental tests of large electric machines is a complex and costly task, especially constructional endurance tests. The paper contain a retrospective desription of experimental tests of high-voltage squirrel-cage induction motors which have been taken in Rzeszow University of Techno[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 135--138
PL W artykule przedstawiono model polowy oraz opracowane na jego podstawie algorytm oraz oprogramowanie do analizy procesu rozruchu i ustalonych stanów pracy silnika indukcyjnego klatkowego oraz silnika synchronicznego magnetoelektrycznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. W rozważaniach uwzg[...]
EN The paper presents the special algorithm and software for the transient FE analysis of electromagnetic phenomena in a squirrel cage induction motor and in a line start permanent magnet synchronous motor. The presented algorithm and the elaborated specialized software for the finite element analysis [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last